Регистри


Регистар на друштва за застапување

Регистар на банки

Регистар на осигурително-брокерски друштва

Регистар на туристички агенции

Регистар на застапници во осигурување

Заштита на лични податоци

Барање информации од личен карактер

Годишни извештаи за работењето

2017

Годишен извештај за работењето 2017 

Консолидиран извештај за работењето 2017

2016

Годишен извештај за работењето 2016

Консолидиран извештај за работењето 2016

2015

Годишен извештај за работењето 2015
Консолидиран годишен извештај за работењето 2015

Годишен извештај за работењето 2014

Годишен извештај за работењето 2013

2012

Годишен извештај за работењето 2012

Финансиски резултати

2017

Финансиски извештаи 2017 

Консолидирани финансиски извештаи 2017

2016

Финансиски извештаи 2016

Консолидирани финансиски извештаи 2016

2015

Финансиски извештаи 2015
Консолидирани финансиски извештаи 2015

Финансиски извештаи 2014

Финансиски извештаи 2013

Финансиски извештаи 2012

Правни забелешки

Правни забелешки