</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 240/QĐ-UBND Châu Thành, ngày 12 tháng 1 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn Mái Dầm nhiệm kỳ 2016 - 2021

 
 
 

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH

 

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về việc quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân.

Xét Tờ trình số 07/TTr-PNV ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Trưởng phòng Nội vụ huyện,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Mái Dầm nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với ông Đoàn Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Mái Dầm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Mái Dầm nhiệm kỳ 2016 - 2021.

          Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị trấn Mái Dầm và ông               Đoàn Văn Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:

- TT: HU, HĐND, UBND huyện;

- Ban Tổ chức Huyện ủy;

- Như Điều 2;

- Lưu: VT,

 

 CHỦ TỊCH

 

 

 

 

                      Tống Hoàng Khôi