МА-ТРА Охрид Дооел

МА-ТРА Охрид ДООЕЛ, ул. Сирма Војвода 2-26, 6000 Охрид, Македонија ЕМБС: 5786827 ЕДБ: 4020003135468

Охрид, поглед од Самоиловата тврдина кон пристаниште

МА-ТРА Охрид—Ваш деловен партнер

Добро дојдовте на страниците на Трговското друштво за производство, трговија и услуги МА-ТРА од Охрид. Овде ќе се запознаете со дејноста на нашата фирма и што можете да очекувате од нас.

Основна карактеристика на нашата работа и по што се издвојуваме од многу други е квалитет на извршените работи. Се ракoводиме од начелото “Buy quality, save money”. Тоа и го нудиме.

Потоа Ви нудиме сигурност во соработката и извршените работи. Со нас се игра “Fair play”.

Ажурност во работата и навремено извршување на работите.

 

Партнерска фирма:

ЛП КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Охрид

lpkonsalt@t.mk

Адреса:

MA-TRA Ohrid DOOEL

ul. Sirma Vojvoda br. 2-26

6000 Ohrid

Republika Makedonija

To contact us:

Phone:      +389 71 66 59 06

Fax:          +389 46 266 900

E-mail:      mail@matra.mk

                 purcovl@t-home.mk

                 purcov@seznam.cz