samaaivaYTAMitma AadoSa kI p`stavanaa

Da^ ikma naa^T‚ vairYz AQyaaipka‚ Qaaima-k ivaQaapIz‚ laID\sa mahaivaQaalaya‚ [MglaOND

hala hI maoM ilaKo gae ‘[nsaa[Dr eND Aa]Tsaa[Dr prsaopSansa Aa^f EaIla p`Baupad’ laoK pr maoM saaoca—ivacaar kr rhI qaI. [sasao mauJao vat-maana maoM caica-t ivaYaya ‘gau$—iSaYya prMpra AaOr [samaoM EaIla p`Baupad ko AMtQaa-na haonao ko ]prant gau$AaoM kI Bauimaka’ pr ivaiBanna Ba@taoM Wara p`kT iBanna—iBanna dRiYTkaoNaaoM kao zIk sao samaJanaoM AaOr jaananao maoM sahayata imalaI. vaOsao maOM [sasao phlao GaiTt GaTnaaAaoM sao piricat qaI jaba Anaok gau$ Apnao AaQyaai%mak str sao igar kr pqaBa`YT hao gayao qao. ]sa samaya [na GaTnaaAaoM ko karNa isqatI saMkTpUNa- AaOr icantajanak hao. [sa GaTnaa ko baad jaao gau$ pqaBa`YT evaM pitt hao gae qao ]nako iSaYyaaoM‚ gau$ Baa[yaaoM evaM gau$ bahnaaoM ko jaIvana maoM AatMk AaOr Saaok Ca gayaa qaa. [sako ]prant 80 ko AMt maoM gau$ sauQaar hue AaOr k[- Anya vyai@tyaaoM kI trh maOMnao BaI yah AaSaa kI ko [na gau$ sauQaaraoM ko flasva$p [ska^na ko naotR%va AaOr dIxaa saMbaMQaI samasyaaAaoM ka hla inakla jaaegaa. laoikna Aba [sa laoK ko ilaKnao sao pUva- maOnao [sa ivaYaya pr puna: k[- ivavaad pZo‚ kuC vat-maana gau$ p`NaalaI ko samaqa-na maoM AaOr kuC [sako ivaraoQa maoM. maOMnao gau$ AaOr prMpra ko ivaYaya maoM k[- ivaWanaaoM kI iTPpiNayaaoM ka AQyayana BaI ikyaa. yah kafI sajaIva maamalaa qaa. hala hI ko ‘jana^la Aa^^f vaOYNava sTDIsa’ ko  pa^Mcavao p`kaSana maoM gau$ prmpra sao saMbaMiQat ek laoK maoM jaona ba`jaoijanaskI nao [sa ivaYaya ko k[- phlauAao kI  cacaa- kI hO. ]nhaoMnao cacaa- krto hue [ska^na ko BaivaYya ko ilae yaaogya evaM p`itBaaSaalaI naotaAaoM kI ja$rt pr bala idyaa. vaOsao ]naka dRiYTkaoNa k[- dRiYTkaoNaaoM maoM sao ek hOO. ifr BaI [sasao hmaoM [sa ivaYaya kI mah<vata AaOr gaMBaIrta ka AByaasa haota hO ijasako karNa [ska^na ko Andr rhnao vaalao hI nahI Aiptu baahr vaalao BaI [sa ivaYaya ko baaro maoM saaocanao kao p`oirt hao ]zo hO.


sana\ 1996 ko AMt maoM mauJao ‘d fa[nala Aa^D-r’ pZ,nao kao kha gayaa takI maO [sa ivaYaya ko baaro mao Apnao ivacaar p`kT kr sakU^M AaOr [sa laoK maoM ]zayao gayao k[- p`SnaaoM ko baaro maoM cacaa- kr sakU^M. [sa laoK kao pZnao ko baad maoro mana maoM kao[- saMdoh nahI rha ik yah ivaYaya [ska^na ko ilae bahut hI mah%vapUNa- hO AaOr [sa ivaYaya pr k[- Ba@t bahut gaMBaIrta sao saoacato hOM. mauJao yah lagaa ik [sa laoK nao k[- mah%vapUNa- p`Sna KDo kIe hO. jaOsao– AaQyaai%mak AiQakar evaM AiQap%ya AaOr ]saka p`itpadna kOsao haoĂ Bagavaana kRYNa ko p`itinaQaI Aqavaa gau$ AaOr iSaYya saMbaMQa @yaa hOĂ hmaarI Bai@tyaut pUjaa‚ sammaana AaOr sa%kar ka paHa kaOna banaoĂ  ek baahr ka vyai@t haonao ko karNa maOM pUNa- $p sao [sa ivaYaya kao samaJanao mao AaOr kao[- inaNa-ya laonao maoM Asamaqa- hU^M. │maO [ska^na mao cailat vat-maana Aacaaya- p`NaalaI ko samaqa-na evaM ivaraoQa mao ide gae p`maaNaao kI tulanaa krnao mao BaI Asamaqa- hU^M.┤ ApnaI Asamaqa-ta ko baavajaUd maO [sa baat kI p`SaMsaa krtI hU^ ik [sa laoK mao bahUt hI gaMBaIrtapUva-k evaM p`maaiNak $p sao yah sqaaipt krnao kI caoYTa kI gayaI hO ik EaIla p`Baupad nao ?i%vak p`NaalaI kao sqaaipt ikyaa qaa AaOr yah ?i%vak EaIla p`Baupad kI Aaor sao idxaa p`dana kro. mauJao yah ]mmaId hO ik yah laoK A%yaiQak QyaanapUva-k pZa jaaegaa AaOr baDo pOmaanao pr [sakI cacaa- haOgaI. maO [sa pr Qyaana donao kI baat [sailae nahI kr rhI hU @yaaoMik maO [sa laoK ka samaqa-na krtI hU yaa ivaraoQa┬ bailk [sailae ik [sa laoK mao ]zayaa gayaa ivaYaya saBaI straoM ko laaogaao ka QyaanakYa-Na krta hO. hr Ba@t ko ilae yah ivaYaya bahut mah%vapUNa- hO.

[samao kao[- Sak nahI ik mauJa jaOsao baahr ko vyai@t ko ilae [sa trh p`stavanaa ilaKkr Apnao Aap kao AaMtirk maamalaaoM mao saaimala krnaa bauiwma<aa nahI hO ifr BaI [sa saMsqaa ko p`it maorI Aasai@t AaOr saBaI Ba@tao ko p`tI maoro )dya mao rhnao vaalaI SauBakamanaaAaoM nao mauJao yah ilaKnao kao p`oirt ikyaa hO. 

ikma naa^T‚ frvarI  1997

pMcama AavaRi<a ka AamauK

1996 maoM Cpa AMitma AadoSa laoK kI p`qama AavaRit ko baad ek dSak sao jyaada samaya baIt gayaa. maUla $p sao maOMnao AMitma AadoSa ka ivavarNa “[ska^na maoM dIxaarMBa ivaYaya po EaIla p`Baupad ko AadoSaao pr ek cacaa- laoK” eosao ikyaa hO. kao[- BaI vyai@t jaao [sa AaMdaolana kao jaanata hO vah [sa baat ka [nakar nahIM kr sakta ik yah laoK maoM AcCI trh “cacaa-” hu[- hO‚ AaOr [sa trh yah laoK [sa maud\o kao p`kaSa maoM laanao ko ]sako ]d\oSya maoM safla rha hO.

[ska^na ko Aagaovaanaao kao Aba ivaSvaasa ko saaqa yah davaa krnaa mauSkola haogaa ik vao EaIla p`Baupad Wara sva–hstaxaryau@t yah kanaUnaI dstavaojaaoM sao vaakIf nahI hOO‚ ijasamaoM ]nhaoMnao Kud sqaaipt ikyao gae AaQyaai%mak AaMdaolana maoM mau#ya dIxaa gau$ ko $p maoM rhnaoM kI ApnaI [cCa jaTa[- hO. yah vao kanaUnaI dstavaoja hO jaao AMitma AadoSa laoK ka AaQaar hO‚ AaOr yah laoK ka ivatrNa Aba vaOiEvak str po hao rha hO AaOr vaD- vaa[D vaoba pr BaI ]plabQa hO. AMitma AadoSa laoK ka Anauvaad ABaI k[- BaaYaaAao maoM baakI hO │isatmbar 2008 tk‚ yah laoK f`onca‚ sponaISa‚ ja-mana‚ riSayana‚ caa[-naIJa‚ ihndI‚ baMgaalaI‚ knnaD‚ saIJaoca‚ [Tailayana‚ hngaoiryana BaaYaaAao maoM ]plabQa hO‚ AaOr dusarI k[- BaaYaaAao maoM Anauvaad hao rha hO.┤ [ska^na ko Aagaovaanaao nao hrek [ska^na konW maoM yah laoK ko ivatrNa po sa#t p`itbaMQa lagaa rKa hO. yah karNaao ik vajah sao‚ kafI hd tk iva&apna Ahovaala evaM ivavaad haonao pr BaI‚ [ska^na sao jauDo kafI saaQaarNa janasamaUh kao ABaI BaI yah laoK pZnaoMM kao nahI imalaa hO. ikntu [ska^na ko kaya-kta- Aagaovaanaao evaM gau$Aao ko ilae AaQyaai%mak dIxaarMBa ivaYayak yah EaIla p`Baupad ka AadoSa kI A&anata Aba kao[- bahanaa nahI hO. AMitma AadoSa laoK kI BaUimaka maoM hmanao kha ik:

“yah AsamBava hO kI kao[- jaanabauUJakr saMsqaapk–Aacaaya- ko saIQao AadoSa ka ]llaMGana kr rha hao yaa yah krnao pr dUsaraoM kao majabaUr kr rha hao.”

AMitma AadoSa laoK ko p`tI jaI.baI.saI. ko ]da] javaaba‚ ]laJana‚ ihMsak dbaava AaOr saaf Ap`amaaiNakta kao Qyaana maoM rKtoM hue Aba lagata hO ik yah ]pyau@t vaa@ya kao Saayad badlanaa pDo.

AMitma AadoSa laoK kao Apnaa AaQaar banaatoM hue Aba “[ska^na irvaa[vala mauvamaonT IRM” naamak ek ivaSvastrIya saMgazna hO ijanakI Sa$Aat AMitma AadoSa maoM idyao gayao inaYkYaao- ko p`caar krnao hotu hu[- hO. yao saMsqaa ko pasa yahI laoKk ko Wara ilaKo hueo 100 sao jyaada laoKao vaalaI ek vaoba saa[T │www.iskconirm.com┤ hO‚ AaOr saMsqaa Wara “baok Tu p`Baupad” naamak rMgaBarI ek iHamaaisak saamaaiyak │maogaJaIna┤ p`kaiSat haotI hO ijasaka ivatrNa saaro ivaSva maoM laaKao laaogaao kao ina:Saulk haota hO. k[- p`kaiSat laoKao evaM baI.baI.saI. kaolamaao ko saaqa Aa[-.Aar.ema. kI p`vaRi<ayaaoM ko iva&apna saaro ivaSva maoM huAa hO. [nTrnaoSanala kilTk sT\DIsa\ A^saaoisayaoSana‚ saosanaur AaOr Amaoirkna A^koDmaI A^af roilajaIyana jaOsaI baDI SaOxaiNak pirYadao maoM Aa[-.Aar.ema. nao va@tR%va p`stut ikyaa hO. [sa ko [-laavaa‚ AMitma AadoSa laoK ko laoKk ka p`kaSana ka^^laMibayaa yauinavaisa-TI p`osa‚ f-maa ko.ela.ema.‚ kinTnama\ [nTrnaoSanala piblaiSaMga AaOr f^^@Tsa\ Aa^^na fa[-la jaOsaI k[- A^^koDmaIk evaM SaOxaiNak p`kaSak Wara huAa hO. yao maaQyama sao ivaWana samaaja Wara Aa[-.Aar.ema. kao “[ska^na maoM sauQaar ka AadrNaIya Aavaaja” sao baRhd\ Aavakaya- imalaa hO. Aa[-.Aar.ema. ik Sa$Aat sao hI ivaSva Bar maoM baZ,tI saM#yaa maoM [ska^na Ba@tao evaM konWaoM nao AMitma AadoSa ko inaYkYaa-o ka svaIkar ikyaa hO.

[ska^na irvaa[vala mauvamaonT │Aa[-.Aar.ema.┤ sao jauDo A@sar pUCo jaanao vaalao p`SnaaoM:
 
1. Aa[-.Aar.ema. @yaa hOĂ

Aa[-.Aar.ema. [ska^na Ba@tao ka ek ivaSvastrIya maMDla hO jaao [ska^na kaoo [sako saMsqaapk–Aacaaya-  EaIla p`Baupad ko inado-Saao ko Anau$p ifr caotnavaMt doKnaa caahto hO.


2. Aa[-.Aar.ema. ko Aist%va ka @yaa karNa hOĂ

14 navambar 1977 maoM [ska^na ko saMsqaapk–Aacaaya-  EaIla p`Baupad ko SaarIirk p`sqaana samaya sao [ska^na  kI AaQyaai%mak Sauwta evaM jana–p`itYza maoM BaarI igaravaT hu[- hO. Ba@tao ka ek ivaSvastrIya maMDla hO jaao [ska^na kaoo [sako saMsqaapk–Aacaaya- EaIla p`Baupad ko inado-Saao ko Anau$p ifr caotnavaMt doKnaa caahto hO. ivaSva kao ek mahana BaoT ko $p maoM 1966 maoM EaIla p`Baupad nao [ska^na kI sqaapnaa ik‚ AaOr jaba vah calao gayao ]sa samaya [ska^na ek folata huAa gaitSaIla bala qaa‚ maanavata ko ilae p`kaSa donaoM vaalaa ek dIp qaa. duBaa-gyavaSa Aaja [ska^na ibaKr rha hO‚ AaOr [sa tqya ka svaIkar ma[- 2000 maoM ]sa samaya ko jaI.baI.saI. AQyaxa rvaInW–sva$p dasa ko ek inavaodna pHa maoM ikyaa gayaa:


“[sailae p`Sna hO: tao ifr hmao @yaa krnaa caaiheĂ hmao ApnaI ibaKrtI hu[- evaM Qau`vaIkRt haotI saMsqaa ko saaqa kOsao vyavahar krnaa caaiheĂ”

[sa AQaaogait ka karNa hO EaIla p`Baupad Wara dI ga[- saUcanaayaoM evaM maanakaoM maoM hue ivaiBanna ivacalana‚ ijanamaoM mau#ya hO ]nakao [ska^na ko mau#ya dIxaa gau$ pd sao hTayaa gayaa. [ska^na ko ilae ekmaaHa sa<aa evaM dIxaa gau$ ko $p maoM ]nakI BaUimaka sao laoko EaIla p`Baupad Wara dI ga[- saBaI saUcanaayaoM tqaa maanakaoM kao ifr sao laagaU krko [ska^na irvaa[vala mauvamaonT [ska^na kao ifr sao ]sakI BaUtpUva- p`itYza‚ Sauwta AaOr AaQyaai%mak pivaHata maoM sqaaipt krnaa caahta hO. Aa[-.Aar.ema. ka sqaana “AMitma AadoSa” AaOr “naao caonja [na [ska^na poraiDma” jaOsao laoK maoM idyaa gayaa hO. yao daonaaoM laoK hmaarI vaobasaa[-T: www.iskconirm.com pr ]plabQa hO.

3. @yaa Aa[-.Aar
.ema. [ska^na sao Alaga hOĂ
yah ek AaMdaolana ko BaItr AaMdaolana hO. yao [ska^na kao sauQaar nao evaM ifr sao caotnavaMt krnao kI [cCa rKnao vaalao  [ska^na sadsyaaoM sao banaa huAa hO.

4. @yaa Aa[-
.Aar.ema. ka laxya ek nayaa AaMdaolana Sa$ krnaa hOĂ
nahI. Aa[-.Aar.ema. ka laxya maUla [ska^na kao puna:sqaaipt krnaa hO‚ jaao EaIla p`Baupad hmao saaoMp gayao qao. eosaa haonaoM pr Aa[-.Aar.ema. kao barKast kr idyaa jaaegaa.

5. EaIla p`Baupad kao [ska^na ko mau#ya dIxaa gau$ ko $p maoM puna:sqaaipt krnao sao @yaa fk- pDo,gaaĂ
p`qama‚ AaQyaai%mak jaIvana ka mau#ya isawaMt hO ik hma gau$ ko AadoSaao ka palana kr ko hI Aagao baZ, sakto hO. yadI gau$ dUQa maaMgao AaOr hma ]nakao panaI do tao vah kOsao p`sanna haoMgaoĂ AaOr Agar gau$ p`sanna nahI hO tao hma Bagavaana EaI kRYNa ko sanmauK kOsao jaa paegaoMĂ

krIba tIna dSakaoM sao [ska^na EaIla p`Baupad ko AadoSaao ko Anausaar kaya-rt nahI hO. jaba sao EaIla p`Baupad hmaMo SaarIirk $p sao CaoD, kr calao gae‚ tba sao hmanao ]nakao ]nakIa ?i%vak p`itinaiQa%va p`NaalaI Wara kIsaI BaI vyai@t ka dIxaarMBa krnao nahI idyaa hO. saMsqaa maoM dIxaarMBa calaanao ko ilae ]nhaoMnao AiQakRt ik hue yah ekmaaHa dIxaarMBa p`NaalaI hO. yadI [ska^na ko sadsyaaoM ]nako AadoSaao ka palana krnaa ifr sao Sa$ kro‚ tba sahja $p sao vao Bagavaana EaI kRYNa kao p`sanna kr sakto hO‚ AaOr saBaI AaQyaai%mak saflatae sahja $p sao p`aPt haogaI. AaOr‚ sabaka EaIla p`Baupad ko iSaYyaaoM ko $p maoM saIQaa–samaana saMbaMQa haonao pr ivaBaagaIkrNa kI saMBaavanaa rhtI nahI hO. krIba tIsa saala maoM phlaI baar eosaa haogaa ik sabaka ek hI laxya hao– EaIla p`Baupad AaOr EaI kRYNa kI saovaa evaM gauNagaana– AaOr  saba saMyau@t Baava saoM kaya-rt rhoMgao. k[- [ska^na “gau$” sakla papyau@t p`vaRi<ayaaoM ka Baaoga banao hO‚ AaOr jaba vao saMsqaa CaoD,kr calao jaato hO vao A@sar Apnao saaqa kraoDa^ Da^lar AaOr ]nako iSaYyaaoM kao BaI lao jaato hO. Eawa‚ saMpi<a evaM vyai@tyaaoM ka yao inarMtr nauksaana baMQa hao jaaegaa @yaaoMik Eawa kovala EaIla p`Baupad maoM isqat haogaI‚ daoYapaHa vyai@tyaaoM maoM nahI. dixaNaa ko $p maoM maIlao pOsao jaao ABaI krIba 80 gau$AaoM  ko jaoba maoM jaa rha hO vah pOsao maMidrao kao svasqa evaM majabaUt banaanao maoM jaaegaa.
 
6. Aa[-.Aar.ema. kao eosaa @yaaoM lagata hO ik ]naka sqaana saccaa hO AaOr jaI.baI.saI. ka galatĂ
Aa[-.Aar.ema. kao ]naka sqaana saccaa lagata hO @yaaoMik yao sqaana saarI saMsqaa kao ide gayaoM hstaxaryau@t kanaUnaI dstavaojaaoM po AaQaairt hO. vahIM dUsarI Aaor jaI.baI.saI. nao saMpUNa- ivaraoQaaBaasaI hao eosaa kma sao kma tIna sa<aakIya sqaana laoK p`stut ikyaa hO │ijasamaoM ek BaI kanaUnaI dstavaoja po AaQaairt nahI hO.┤ AaOr [sa trh jaI.baI.saI. ko pasa tknaIkI $p sao kao[- sqaana laoK nahI hO‚ saccao sqaana ik baat tao dUr rhI. hmaoM bata donaa caaihe ik jaI.baI.saI. ko yao laoK ek dUsaro sao ivaraoQaaBaasaI haonao ko pEcaat sva–ivaraoQaaBaasaI BaI hO. jaOsao ik‚ hma ek saaQaarNa p`Sna pUCo ik kba EaIla p`Baupad nao [ska^na maoM Apnaa dIxaa gau$ sqaana CaoD,nao ik AiQakRit dIĂ‚ tao hmao inamnailaiKt tIna sa<aakIya jaI.baI.saI. laoKao maoM inamnailaiKt ]<ar imalato hO:

A┤ Aa^na maa[- Aa^D-r AnDrsTuD │jaI.baI.saI. 1995┤: EaIla p`Baupad nao Ba@taoM kao jaIsa samaya ]nako p`itinaiQa ko $p maoM kaya- krnao ka AadoSa idyaa ]saI samaya ]nhaoMnao gau$Aao ka AadoSa BaI dIyaa qaa. AaOr yah 7 jaulaa[- 1977 ko raoja huAa qaa.│pRYz 28‚ gau$sa eND [inaiSaeSana [na [ska^na‚ jaI.baI.saI. 1995┤

ba┤ iDsaa[pla Aa^^f maa[- iDsaa[pla│eca.eca. ]maa svaamaI‚ 1997┤:  28 ma[- 1977 ko idna gyaarh dIxaa gau$ inayau@t hao gae qao‚ @yaaoMik “?i%vak” ka Aqa- haota hO “Aa^ifiSaeiTMga Aacaaya-” Aqaa-t “dIxaa gau$”. 

k┤ p`Baupadsa\ Aa^D-r│badRInaarayaNa dasa‚ 1998┤: 9 jaulaa[- 1977 ko idna gyaarh laaoga gau$ ik trh pUNa- $p sao kaya-rt qao‚ ikntu vao EaIla p`Baupad kI maaoJaUdgaI maoM kovala iSaYTacaar ka palana kr rho qao.

]pyau@t hma doKto hO ik EaIla p`Baupad nao Apnaa dIxaa gau$ sqaana badlanao ko ilae kba maMjaUrI dI [sako p`%yautr maoM jaI
.baI.saI. nao tIna Alaga–Alaga tarIKMo bata[-. A┤ bagaIcao maoM hue vaata-laap ko saMdBa maoM hO‚ ba┤ EaIla p`Baupad AaOr ]nako kuC vairYz iSaYyaaoM ko baIca hu[- maulaakat ko saMdBa maoM hOO‚ jabaik k┤ dIxaa ivaYayak sva–hstaxaryau@t inado-iSaka ko saMdBa maoM hO ijasasao yah pustk ka naama–SaIYa-k dIyaa gayaa. [sa trh p`%yaok jaI.baI.saI. sqaana laoK maoM kuC Alaga hI baat khI ga[- hO. [-sa maud\o kao Aaor BaI badtr banaanao ko ilae:
 
frvarI 2004 maoM maayaapur kI ]nakI vaaiYa-k baOzk maoM jaI.baI.saI. nao AaiQakairk taOr pr “Aa^na maa[- Aa^D-r AnDrsTuD” laoK vaapsa lao ilayaa‚ AaOr inajaI $p sao svaIkar ikyaa ik yah laoK “JaUz” saoMM Bara huAa qaa evaM ibalakula Ap`amaaiNak qaa. yah vahI laoK hO ijanakao lalakar nao ko ilae AMitma AadoSa laoK rcaa gayaa.│kRpyaa dooiKe BaUimaka┤. yah laoK [tnaI Sama-naak $p sao vaapsa lao ilayaa hO yah tqya Aa[-.Aar.ema. ko sqaana kao AiQak majabaUt banaata hO.

]<araiQakarI dIxaa gau$ bananao ko ilae kba AiQakar dIyaa gayaa [sa ivaYaya pr jaI.baI.saI. kafI spYT $p sao ]laJana maoM hO. Aa[-.Aar.ema. kI dlaIla hO ik yah Ainavaaya- hO @yaaoMik EaIla p`Baupadnao kBaI BaI p`itsqaaipt dIxaa gau$ banaae hI nahI qao. ]nhaoMnao isaf- ?i%vakao kI rcanaa ik qaIo‚ AaOr yah vahI ?i%vak p`NaalaI hO ijanakao rd\ krnao ka kao[- AadoSa ko ibanaa caalau rKto hue calao gayao. [sa ko AaQaar pr hma dlaIla krto hO ik jaI.baI.saI. kao phlao ek sqaana tya krnaa haogaa‚ ]sako baad hI hma ]sakI p`maaNata AaMknao mao saxama haoMgao.

duKkI baat tao yah hO ik Aaja idna tk ijasanao BaI jaI.baI.saI. ko ivaraoQaaBaaYaI p`maaNaao ik gaMQa ko p`it saMdoh ikyaa ]sao saMsqaamaoM sao baorhmaI sao inakala idyaa gayaa.

kRYNakaMt
isatMbar 2008


hmaara saamaaiyak ina:Saulk p`aPt krnao ko ilae evaM Aa[-.Aar.ema. ko ivaYaya maoM AiQak jaanakarI ko ilae yaa AMitma AadoSa maoM id ga[- maaihtI ko baaro maoM Aapkao p`Sna hO tao kRpyaa laoKk kao [-maola kro:  irm@iskconirm.com  yaa hmaarI vaobasaa[-T kI maulakat lao: www.iskconirm.com.BaUimaka

yah dstavaoja EaIla p`Baupad ko ]na inado-SaaoM kao p`stut krnao ka nama` p`yaasa hO jaao ]nhaoMnao ‘gavaina-ga baa^DI kmaISana’ │jaI.baI.saI.┤ kao Antra-YT/Iya kRYNaBaavanaamaRt saMGa maoM dIxaa p`NaalaI jaarI rKnao ko ilayao CaoDo qao. vaOsao hma yahađ eosao k[- dstavaojaaoM evaM laoKaoM kao doKoMgao jaao vairYz [ska^na Ba@taoM nao ]pyau-@t ivaYaya pr ilaKo hOM‚ prntu mau#yat: hma jaI.baI.saI. Wara p`kaiSat AiQakairk dIxaa pustk ‘gau$sa eMD [inaiSaeSana [na [ska^na’ │[ska^na maoM gau$ evaM dIxaa┤’ ijasao Aagao sao hma jaI.Aa[-.Aa[-. khoMgao‚ AaOr ‘Aa^na maaya Aa^D-r AnDsTu-D’ laoK jaao [ska^na kanauna sao@Sana 1.1 maoM inaid-YT hO‚ kao sadMBa- maoM laoMgao:

jaI.baI.saI. ‘Aa^na maaya Aa^D-r AnDsTu-D’ laoK kao ApnaI pUrI maanyata dokr ]sao svaIkar krtI hO. yah laoK gau$ prMpra kao jaarI rKnao ko ilae EaIla p`Baupad kI [cCaAaoM kao laokr jaI.baI.saI. ko [sa ivaYaya maoM AMitma isawaMt kao sqaaipt krta hO. [sa AMitma isawaMt kao [ska^na ko kanaUna ko $p maoM pairt ikyaa jaata hO.” │jaI.Aa[-.Aa[-.‚ pRYz 1┤

jaI.Aa[-.Aa[-. maoM jaI.baI.saI. ka ]_oSa gau$‚ iSaYya evaM gau$ t%va sao saMbaMiQat [ska^na ko kanaUnaaoM kao spYT krnaa evaM sadBa- maoM laanaa hO ijasasao [sa ivaYaya pr AMitma isawaMt sqaaipt hao sako. hma p`aqa-naa krto hOM ik yah laoK BaI [saI tqya ko Anau$p hO. 
pUNa- spYTta evaM AaQyaai%mak p`maaiNakta ko ilaya hma jaI.Aa[-.Aa[-. kI ek – dao KaimayaaoM kao pirp`oxya maoM laanaa caahoMgao‚ ijanakao yahađđ saMbaaoiQat nahIM ikyaa gayaa qaa. vaOsao kuC ivavaaidt ivaYayaaoM ko p`%yau<ar evaM hla p`arMBa maoM AaGaat yaa GabarahT pOda kr sakto hOM‚ ifr BaI hmaoM puNa-$poNa ivaSvaasa hO ik [na KaimayaaoM kao [saI va@t sauQaarnao sao BaivaYya maoM kma laaoga Ba`imat evaM pqaBa`YT haoMgao. pUva- maoM BaI [ska^na kI gau$ p`NaalaI inarIxaNa maoM Aa[- hO AaOr k[- badlaava BaI Aayao – kuC icanh inakalao gayao‚ rIityaađđđ kma hu[-‚ ivacaarQaaraeđ badlaI gayaI – saba ibanaa jyaada lambaI ]qala–puqala sao.

[samaoM kao[- saMSaya nahIM ik [ska^na [sa QartI pr sabasao mah%vapUNa- saMsqaa hO. [sailayao hmaoM ivaiSaYT saavaQaanaI bartnaI haogaI ik hma [ska^na ko p`baMQana evaM AaQyaa%ma saMbaMQaI saMsqaapk–Aacaaya- Wara p`itpaidt saaro p`avaQaanaaoM sao laoSa maaHa BaI Alaga na haoM. vao tao isaf- yah caahto qao ik baDI saavaQaanaI AaOr pirEama sao ]nako Wara banaayaI ga[- saMsqaa ka [saI p`kar AaOr ivastar ikyaa jaata rho. yah EaIla p`Baupad SatabdI vaYa- hO │1996┤. [sasao AcCa AaOr kaOnasaa samaya hao sakta hO jaba hma EaIla p`Baupad ko AaMdaolana kao calaanao ko Apnao p`yaasaaoM ka baarIkI sao inarIxaNa kroMĂ

yah hmaara p`bala mat hO ik [ska^na kI vat-maana gau$ p`NaalaI kao EaIla p`Baupad ko AMitma hstaxaryau@t AadoSa ko Anausaar badlaa jaayao. yah AadoSa dIxaa saMbaMiQat AMitma AadoSa qaa jaao 9 jaulaa[- 1977 kao jaarI ikyaa gayaa qaa │kRpyaa piriSaYT dooiKe┤. P`aaya: kuC laaoga hmasao p`Sna krto hO ik hma [saI pHa pr [tnaa bala @yaaoM doto hOĂ ]<ar mao hma jaI.baI.saI. wara p`kaiSat jaI.Aa[-.Aa[-. puistka sao hI duharaeđđđgao:

“tk—ivatk- maoM‚ baad maoM kho gae vaa@yaaoM phlao sao AiQak mah<vapUNa- hao jaato hO.”
│jaI.Aa[-
.Aa[-.‚ pRYz 25┤
9 jaulaa[- ka pHa saMpUNa- saMsqaa kao saMbaaoiQat qaa. [ska^na maoM dIxaa p`NaalaI ka yah [sa trh ka AMitma AadoSa hO At: [sakI ApnaI ek Alaga hI EaoNaI hO. yahađ hma p`diSa-t kroMgao ik [sa pHa kao [ska^na maoM puNa- $p sao maananao AaOr laagaU krnao sao EaIla p`BaUpad ko baakI ]pdoSaaoM ka ]llaMGana nahI haota.

na tao Ya,D\yaMHa kI AfvaahaoM sao hmaara kuC saraokar hO AaOr na hI kuC bacaaro Ba@taoM kI AaQyaai%mak mauiSklaaoM kao ]Calanao kI [cCa. jaao hao gayaa saao gayaa. vaOsao hma puranaI galaityaaoM sao saIK sakto hO‚ prntu hma BaivaYya maoM p`oma‚ saaOhad- AaOr xamaa ko vaatavarNa kI Apoxaa  krto hO At: hma puranaI badnaaimayaaoM AaOr galaityaaoM kao ]Calanaa nahI caahto. jahađ tk maora ka mat hO‚ [ska^na ko jyaadatr Ba@t EaIla p`BaUpad kao saMtuYT krnao ko ilaya p`ya%naSaIla hO. [sailae yah AsaMBava hO kI kao[- jaanabauUJakr saMsqaapk–Aacaaya- ko saIQao AadoSa ka ]llaMGana kr rha hao yaa yah krnao pr dUsaraoM kao majabaUr kr rha hao. ifr BaI‚ iksaI p`kar sao‚ ipClao 19 vaYaaoM mao p`baMQana evaM p`calana mao kuC galaityaađđđ [ska^na saMGa mao AavaRYT hao gayaI hO. [na galityaaoM kao  idKlaato hue hma p`aqa-naa krto hO ik EaI kRYNa evaM EaIla p`Baupad kI saovaaBai@t krnao mao EaQdalauAaoM kI AnaavaSyak baaQaaeđ dUr hao sako.

[sa puistka maoM hma svayaM EaIla p`Baupad Wara p`kaiSat hstaxaryau@t dstavaoja evaM vaata-laap kI p`itilaipyaaoM kao p`maaNa kI trh p`stRt kroMgao– p`maaNa jaao svayaM jaI.baI.saI. BaI p`maaiNak maanato hO. ifr hma [na p`maaNaaoM kao ivaYaya evaM saMdBa- mao rKkr yah doKoMgao ik ]nho AxarSa: laonaa caaihe yaa eosao dUsaro AadoSa BaI hO jaao [na AadoSaaoM ko matlaba kao badla doto hO yaa ]nako palana mao iksaI trh ka saMSaaoQana krto hO. hma ]na saMbaMiQat p`Snaao kI cacaa- pUrI kroMgaoM jaao kI [na p`maaNaaoM pr ]zayao jaato hOM. hma 9 jaulaa[- ko pHa kao AxarSa: laagaU krnao pr kI ga[- Aapi<ayaaoM ka BaI p`%yaU<ar doMgao. AMt maoM hma yah BaI doKoMgao ik ‘Aa^ifiSaeiTMga Aacaaya- isasTma’ │AiQakair%vak Aacaaya- p`NaalaI┤‚ jaao 9 jaulaa[- ko pHa maoM bata[- ga[- hO‚ kao iksa trh nyaUnatma ASaaMit sao laagaU ikyaa jaa sakta hO.

hma Apnao saaro tk- pUNa- $p sao EaIla p`Baupad ko AadoSaaoM AaOr ]pdoSaaoM pr AaQaairt kroMgao jaao ]nhaoMnao ApnaI pustkao‚ pHacaar‚ p`vacana evaM vaata-laap maoM idyao qao. hma Ananya vaOYNava vaRnd sao AaiSavaa-d caahto hO ik hma iksaI kao BaI na tao ApraQa phuđđđcaaeđđđ AaOr na hI kRYNakRpamaUit- EaI EaImad\ e.saI. Bai@tvaodant svaamaI p`Baupad ko imaSana kao iksaI p`kar kI xait.


p`maaNa

EaIla p`Baupad ka yah svaBaava icar–piricat qaa ik vao hr kama baDI saavaQaanaI AaOr pTuta sao krto qao. ]nakI ek ivaSaoYata qaI ik vao ApnaI Bai@tyaut saovaa ko hr phlaU yaa AMga pr baDa Qyaana doto qao AaOr kBaI iksaI p`kar kI laaprvaahI nahIM krto qao. ijana laaogaaoM nao ]nakI A%yaiQak inakT sao saovaa kI qaI ]nhaoMnao p`Baupad jaI ka Bagavaana EaI ╠YNa ko p`it AsaIma p`oma AaOr Bai@t kao p`maaiNat ikyaa qaa. ]naka saMpUNa- jaIvana ]nako gau$ EaIla Bai@t isawaMt sarsvatI zakur ko AadoSa ka palana krnao ko ilae nyaaOCavar qaa. ]nhaoMnao Apnao gau$ ko AadoSa kao Apnaa kt-vya samaJaa AaOr [sa kt-vya ka palana krnao maoM vao hmaoSaa Ad\Baut $p sao sat-k evaM sajaga rho. [ska^na kao sqaaipt krnao ko kaya- maoM ]nhaoMnao iksaI BaI p`kar kI k`mahInata evaM laaprvaahI kI saMBaavanaa nahIM CaoDI. [sa kaya- ko ilae vao hmaoSaa Apnao iSaYyaaoM ka maaga-dSa-na krto AaOr galaityaaoM kao sauQaarto rhto qao. ]naka yah AaMdaolana hI ]naka jaIvana qaa.

EaIla p`Baupad ko vyai@t%va ko [sa phlaU kao samaJanao sao yah spYT hao jaata hO ik EaIla p`Baupad [ska^na maoM BaivaYya kI dIxaa p`NaalaI jaOsao A%yaiQak mah%vapUNa- ivaYaya kao saMidgQa‚ AspYT evaM AinaiScat Avasqaa maoM nahI CaoD sakto qao. vao [sa ivaYaya kao iksaI ko vaad–ivavaad yaa iksaI ko mana kI klpnaa pr nahI CaoD sakto qao. eosaa krnaa ]nako svaBaava ko ibalkula iva$w qaa. [sako Aitir@t hma yaid [ithasa mao doKoM ik EaIla p`Baupad ko Apnao hI gau$ EaIla Bai@tisawaMt sarsvatI zakur p`Baupad ko maz kao @yaa huAaĂ EaIla p`Baupad baar–baar [sakI AaOr [Saara krto AaOr batlato qao ik [nako gau$ maharaja ko maz ka naaSa ek AvaOQa AaOr Ap`maaiNak gau$ p`NaalaI kao sqaaipt krnao ko karNa huAa. [na saba baataoM kao Qyaana mao rKkr Aba hma Sau$Aat maoM eosao tqyaaoM kao doKoMgao jaao sava-sammat hOM:

9 jaulaa[- 1977 kao Apnaa SarIr CaoDnao sao pUva- EaIla p`Baupad nao ek dIxaa p`NaalaI kI rcanaa kI‚ ijasamao ]nhaoMnao ‘Aacaaya- ko p`itinaiQayaaoM’ ka p`yaaoga ikyaa qaa. ]nhaoMnao AadoSa idyaa qaa ik [sa ‘Aa^ifiSaeiTMga Aacaaya-│Aacaaya- ko p`itinaiQa┤ p`NaalaI kao turnt sqaaipt ikyaa jaayao AaOr ‘honsafa^vaD-’ Sabd ka p`yaaoga krto hue ]nhaoMnao kha ik yah p`NaalaI [sa samaya sao kayaa-invat haogaI. │kRpyaa piriSaYT doiKe┤ [sa p`banQa saMbaMiQat inado-iSaka │9 jaulaa[- pHa┤ kao [ska^na ko saaro jaI.baI.saI. AaOr Tompla p`oisaDoMT\sa kao Baojaa gayaa qaa. [sa pHa mao yah AadoSa qaa ik Aba sao nae iSaYyaaoM kao naamakrNa‚ japmaalaa AaOr gaayaHaI manHa Aaid [na gyaarh p`itinaiQayaaoM Wara ide jaaeđgao. yao gyaarh p`itinaiQa EaIla p`Baupad ko p`itinaiQa ko $p maoM ]nakI Aaor sao kaya- kroMgao AaOr jaao nae iSaYya banaoMgaoM yaa dIxaa laogao vao EaIla p`Baupad ko iSaYya haoMgao. [sa trh EaIla p`Baupad nao ]nakI Aaor sao dIxaa ga`hNa krnao ka pUNa- AiQakar [na gyaarh vyai@tyaaoM kao idyaa qaa. ]nhaoMnao yah BaI spYT ikyaa qaa ik Aba sao [sa maamalao maoM ]nasao kao[- sammait na laI jaae.│[sa p`itinaiQayaaoM ko kt-vyaaoM kI jyaada jaanakarI ko ilae pZoM SaIYa-k ‘?i%vak @yaa hOĂ’┤
EaIla p`Baupad ko doh %yaaganao ko turnt baad hI jaI.baI.saI. nao [sa p`NaalaI kao sqaigat kr idyaa. sana  1978 ko gaaOr pUiNa-maa tk [na gyaarh p`itinaiQayaaoM nao ‘jaaonala Aacaaya- dIxaa gau$’ kI pdvaI QaarNa kr laI AaOr vao svatMHa haokr ApnaI Aaor sao dIxaa donao lagao. [sao ]nhaoMnao EaIla p`Baupad ka tqaakiqat AadoSa batato hue kha ik kovala vao gyaarh laaoga hI EaIla p`Baupad ko baad dIxaa donao ka ekaiQakar rKto qao. kuC saalaaoM baad [sa ‘jaaonala Aacaaya-’ p`NaalaI kao k[- caunaaOityaaoM ka saamanaa krnaa pDa‚ ijasako karNa ]sao badlanaa pD,a. ‘jaaonala Aacaaya-’  p`NaalaI kao badlakr EaIla p`Baupad kI maUla p`NaalaI kI puna:sqaapnaa krnao ko bajaaya ]nhaoMnao dja-naaoM nae gau$AaoM kao Saaimala kr ilayaa. [sako saaqa hI ]nhaonaoM ek eosaI ivastRt vyavasqaa kI rcanaa kI ijasamao pqaBa`YT AaOr pitt gau$AaoM sao jaUJanao ko ilae Anaok p`kar ko inayamaaoM AaOr kanaUnaaoM ka ]llaoK qaa. ApnaI [sa na[- vyavasqaa ka samaqa-na krnao ko ilae Aba ]nhaoMnao kha ik EaIla p`Baupad Wara gau$ bananao ko ilae idyaa gayaa tqaakiqat AadoSa kovala gyaarh vyai@tyaaoM ko ilae hI nahI qaa Aiptu hr Ba@t ko ilae qaa jaao BaI dRZta sao inayamaaoM ka palana kr rha hao AaOr ijasao jaI.baI.saI. sao dao—itha[ │2└3┤ mat p`aPt hao.

]pya-u@t vaNa-na kao[- rajanaIitk mat nahI hO‚ bailk ek eoithaisak tqya hO jaao jaI.baI.saI. saiht sava-sammat hO.

jaOsaa ik phlao kha jaa cauka hO 9 jaulaa[- 1977 ka pHa saaro jaI.baI.saI. AaOr Tompla p`oisaDoMTsa kao Baojaa gayaa qaa. Aaja tk yah AadoSa [ska^na maoM dIxaa ko saMbaiQat ekmaaHa hstarxaryau@t AadoSa hO. 9 jaulaa[- ko AadoSa pr iTPpNaI krto hue hala hI mao jayaAwOt svaamaI nao kha:
“[sa pHa kI p`amaaiNakta pr iksaI p`kar ka p`Snaicanh nahI lagaayaa jaa saktaŞ║║║ yah pHa bahut hI spYT $p sao ?i%vak gau$ p`NaalaI kao sqaaipt krta hO.”│jayaAwOt svaamaI ‘vhoAr d ?i%vak pIpla Aar raMoga’‚ 1996┤
 
yah ek bahut hI spYT AadoSa hO laoikna [sakao samaJanao maoM AsamaMjasya ka karNa hO dao AvaOQa saMSaaoQana jaao baad mao [sa AadoSa pr qaaopo gayao:

saMSaaoQana │A┤ : EaIla p`Baupad Wara [na p`itinaiQayaaoM yaa ?i%vak kI inayaui@t kovala t%kalaIna qaI AaOr EaIla p`Baupad ko doh %yaaganao pr [saka AMt haonaa qaa.
saMSaaoQana │ba┤ : Apnao p`itinaiQa%va yaa ?i%vak ka daiya%va %yaaga kr yao ?i%vak Apnao Aap dIxaa gau$ bana jaaeđgao. dIxaa dokr vao laaogaaoM kao Apnaa iSaYya banaaeđđgaoŞ EaIla p`Baupad ka nahI.

1987 maoM xaoiHaya Aacaaya- p`NaalaI maoM jaba saMSaaoQana hue‚ tba [na daoM saMSaaoQanaaoM kao barkrar rKa gayaa. mah%va kI baat tao yah hO ik yao daonaaoM saMSaaoQana hI puranaI p`NaalaI ka AaQaar qao. hma ]pyau-@t │A┤ eMva │ba┤ kao AvaOQa saMSaaoQana khto hO @yaaoMik yao daonaaoM kqana na tao 9 jaulaa[- ko pHa maoM yaa [sako ]prant EaIla p`Baupad Wara jaarI Anya iksaI dstavaoja mao payao jaato hO.

jaI.baI.saI. ka laoK jaI.Aa[-.Aa[-. pUNa- $p sao [na AvaOQa saMSaaoQanaaoM ka samaqa-na krta hO:
“jaba EaIla p`Baupad sao pUCa gayaa ik Aapko itraoBaava ]prant dIxaa kaOna dogaa‚ tao ]nhaoMnao saMkot  ikyaa ik vao Apnao kuC iSaYyaaoM kao ‘[Migat kroMgao’ AaOr ]nhoM ‘AadoSa’ doMgao. yah iSaYya EaIla p`Baupad ko jaIvanakala maoM EaIla p`Baupad kI Aaor sao evaM ]sako ]prant ek ‘saamaanya gau$’ kI trh ApnaI Aaor sao dIxaa doMgao. tba ]nako iSaYya EaIla p`Baupad ko prma iSaYya khlaaeđgao.” │jaI.Aa[-.Aa[-.‚ pRYz 14┤

baIto kuC barsaaoM maoM eosao Ba@taoM kI saMKyaa baZnao lagaI jaao [na ]pyau-@t maUla saMSaaoQanaaoM pr p`Sna ]zanao lagao hOM. jyaadatr Ba@taoM ko ilae yah hmaoSaa saMdohaspd hI rho hOM. At: [ska^na ko BaItr AaOr baahr ek iksma ka saMSaya evaM saMdoh fOla gayaa hO. Aajakla k[- pustkoM‚ laoK‚ [-–maola evaM [MTrnaoT vaOba saa[T [ska^na AaOr ]sako tqaakiqat pqaBa`YT gau$ p`NaalaI pr raojamara kI jaanakarI ]plabQa krato hOM. jaao BaI vyai@t EaIla p`Baupad ko AaMdaolana kao hdya sao caahta hO vaao eosao iksaI BaI laoK kao‚ jaao [sa samasyaa ka samaaQaana laanao maoM sahayata krta hO‚ ]sao hkara%mak hI maanaogaa.

EaIla p`Baupad hI [ska^na ko samast sadsyaaoM ko prma AiQapit hOM. vastut: hrek vyai@t [sa baat ka samaqa-na krta hO. [sa ivaYaya pr idyao gayao ]nako hr AadoSa ka hmaoM palana krnaa hI haogaa. yah hma sabaka kt-vya hO. 9 jaulaa[- ka AadoSa hI kovala ek eosaa ilaiKt AiQakairk kqana hO jaao ik saMsqaa ko saMpUNa- vairYz Ba@taoM kao BaivaYya kI dIxaa p`NaalaI ko ivaYaya pr Baojaa gayaa qaa. [sa baat ka BaI samast sadsya samaqa-na krto hOM.

jaI.Aa[-.Aa[-. maoM 9 jaulaa[- ko pHa ko Aist%va kao dSaa-yaa hI nahIM gayaa hO. yah ek AaScaya-janak tqya hO‚ @yaaoMik yah pHa hI ekmaaHa sqaana hO jahađ p`qama gyaarh ‘Aacaayaao-’ ka naama payaa jaata hO. yah BaUla AaScaya-janak hO‚ ivaSaoYat: jaba jaI.Aa[-.Aa[-. saMpUNa- gau$ p`NaalaI ivaYaya pr ‘AMitma isawaMt’ donao ka davaa krtI hO.

Aba hma jara gaaOr sao 9 jaulaa[- ko AadoSa kao doKoMgao ik @yaa ]samaoM ]pyau-@t AvaOiQak saMSaaoQanaaoM │A┤ evaM │ba┤ ka samaqa-na imalata hO:

AadoSa:
jaOsaa phlao batlaayaa gayaa‚ 9 jaulaa[- ko pHa Anausaar ?i%vak p`NaalaI ‘honsafa^va-D-’ laagaU kI jaanaI caaihyao qaI. EaIla p`Baupad ko Wara pUva- p`calana maoM evaM AMga`ojaI BaaYaanausaar [sa ivaiSaYT Sabd ‘honsafa^vaD-’ ka ek hI AiBap`aya hO – ‘[sa samaya sao’. SabdkaoSa maoM hr Sabd ko k[- matlaba hao sakto hOM‚ prntu [sa Sabd ka ek hI matlaba hO. [sailayao AspYTta ka karNa hI nahIM banata. faoilayaao ko Anausaar baakI 86 baar jahađ EaIl,a p`Baupad nao ‘honsafa^vaD-’ Sabd ka p`yaaoga ikyaa hO‚ iksaI nao BaI Aapi<a nahI ]zayaI ik [sa Sabd ka ‘[sa samaya sao’ ko Alaavaa kao[- AaOr BaI AiBap`aya hao sakta hO. ‘[sa samaya sao’ ka matlaba yah nahI lagaa sakto ik ‘[sa samaya sao jaba tk maO calaa na jaa}đ’.[saka saIQaa matlaba haota hO [sa pHa maoM ek baar BaI inaid-YT nahI hO ik yah p`NaalaI EaIla p`Baupad ko itraoBaava ]prant $k jaanaI caaihyao. AaOr na hI yah p`NaalaI EaIla p`Baupad kI saSarIr ]pisqait maoM hI laagaU haogaI. P`aaya: ek tk- p`stRt ikyaa jaata hO ik samast ?i%vak p`NaalaI kovala ek Sabd ‘honsafa^vaD-’ pr hI inaBa-r hO. yah Ap`maaiNak tk- hO @yaaoMkI Agar hma [sa Sabd kao pHa maoM sao inakala BaI doM‚ tao BaI kuC badlaa nahI. EaIla p`Baupad nao ek p`NaalaI Apnao itraoBaava sao 4 maah pUva- sqaaipt kI qaI. [sako ]prant ]nhaoMnao  [sa p`NaalaI kao raoknao saMbaMQaI kao[- inado-Sa nahI idyaa. eosao iksaI ivaprIt AadoSa ko ABaava maoM [sa pHa kao hI EaIla p`Baupad ka dIxaa p`NaalaI ivaYaya pr AMitma AadoSa maananaa haogaa AaOr [sailae [sakao vat-maana maoM BaI palana krnaa haogaa.

Anya AnaukUla kqana:

 9 jaulaa[- pHa ko kuC hI idnaaoM maoM EaIla p`Baupad eMva ]nako saicava ko k[- eosao kqana qao jaao ik yah spYT dSaa-to hO ik ?i%vak p`NaalaI ibanaa AvaraoQa ko jaarI rhnaI qaI.

“BaivaYya maoM laagaU haonao vaalaI  dIxaa p`NaalaI” │11 jaulaa[-  1977┤
“?i%vak banato rhao eMva maoro AadoSa pr kaya- krao.” │19 jaulaa[- 1977┤
“?i%vak banato rhao eMva maorI Aaor sao kaya- krao.” │31 jaulaa[- 1977┤

[na dstavaojaaoM maoM ‘honsafa^vaD-’ Sabd ko saaqa ‘BaivaYya maoM’‚ ‘banato rhao’ jaOsao SabdaoM ka p`yaaoga yah dSa-ta hO ik ?i%vak p`NaalaI sqaayaI rhnaI qaI. EaIla p`Baupad Wara eosaa kao[- kqana nahI hO jaao baat ka ABaasa BaI krta hao ik yah ?i%vak p`NaalaI ]nako doh %yaaganao ko baad raok dI jaanaI caaihe qaI.

tdnaMtr ide gae AadoSa:
?i%vak p`NaalaI ko sqaaipt haonao AaOr ]sako kayaa-invat haonao ko baad EaIla p`Baupad nao kBaI BaI [sa p`NaalaI kao baMd krnao ka AadoSa nahI idyaa qaa. ]nhaoMnao yah BaI nahI kha ik maoro doh %yaaganao ko pScaat\ [sa p`NaalaI kao baMd kr idyaa jaae. [sako ivaprIt Saayad EaIla p`Baupad kao ]sa baat ka AaBaasa qaa ik eosaa kuC hao sakta hO [sailae ]nhaoMnao ApnaI AMitma vasaIyat kI Sau$Aat maoM ilaKa qaa ik [ska^na kI vat-maana p`banQana p`NaalaI │maOnaojamaoMT isasTma┤ kao [saI trh jaarI rKa jaae AaOr [samao kao[- badlaava naa hao.ApnaI BaaOitk doh kao %yaaganao ko isaf- 9 idna pUva- EaIla p`Baupad nao Apnao kaoiDoisala │vasaIht maoM saMSaaoQana┤ maoM BaI [sa tqya kao badlaa nahIM. yaid EaIla p`Baupad ko mana maoM yah ivacaar qaa ik ?i%vak p`NaalaI kao baMd kr idyaa jaae tao ]nako ilae yah sahI Avasar qaa. p`itinaiQayaaoM │?i%vak┤ ka ]pyaaoga kr dIixataoM kao naama [%yaaid donaa yah iksa p`kar p`banQana p`NaalaI │maOMnaojamaoT isasTma┤ hI hO [sakao hma inamnailaiKt vaNa-na sao samaJa sakto hO.

sana 1975 maoM jaI.baI
.saI. nao ek p`stava pairt ikyaa qaa: ‘p`baMQana saMbaMQaI saaro maamalao maoM kovala jaI.baI.saI. hI ]<ardayaI haogaI.’ inamnailaiKt ]sa vaYa- ko p`baMQana saMbaMiQat kuC ivaYaya hOM ijanakao jaI.baI.saI. nao Apnao haqa maoM ilayaa qaa –

“yaid iksaI kao hrInaama dIxaa laonaI hO tao ]sao kma sao kma 6 maah tk pUNa-kailak sadsya haonaa caaihe. ba`a*maNa dIxaa laonao ko ilae hirnaama dIxaa ko baad kma sao kma ek saala ka samaya haonaa caaihe.” jaI.baI.saI. inayama naM. 9‚ maaca- 1975┤

“saMnyaasa dIxaa kI ivaiQa.” jaI.baI.saI. inayama naM. 2‚ maaca- 1975┤

yah p`stava svayaM EaIla p`Baupad Wara Anaumaaoidt ikyaa gayaa qaa. yah hmaoM badlaata hO ik dIxaa kI ivaiQa BaI p`baMQana p`NaalaI ka hI ek AMga hO. yaid saMpUNa- dIxaa ivaiQa kao EaIla p`Baupad Wara p`baMQana p`NaalaI ka hI ek AMga maanaa jaata hO tba dIxaa ivaiQa ko ek AMga ‘AaQyaai%mak naamakrNa p`itinaiQayaaoM │?i%vak┤ Wara krvaanaa’ yah BaI p`baMQana p`NaalaI ko AMtga-t hI Aata hO. [sao BaI ek p`baMQana p`NaalaI khkr saMbaaoiQat ikyaa jaanaa caaihe.

flasva$p ?i%vak Wara dIxaa donao kI p`NaalaI kao badlanaa EaIla p`Baupad kI AMitma vasaIyat ka ]llaMGana hO.

ek AaOr AadoSa jaao ?i%vak p`NaalaI kao jaarI rKnao ka saUcak hO jaao EaIla p`Baupad nao ApnaI vasaIyat maoM ilaKa qaa. [sa AadoSa ko Anausaar Baart kI sqaayaI jaayadad │p`aopTI-┤ ko SaasakIya AQyaxa │e@jaI@yaUiTva Da[ro@Tr┤ kovala ]nako dIixat iSaYyaaoM maoM sao hI caunao jaa sakto hO.

“yaid ]<araiQakarI AQyaxa │sa@saosar Da[ro@Tr┤ yaa AQyaxaaoM kao inayau@t krnaa hao tao ]sao Anya AQyaxagaNa imalakr inayau@t kr sakto hOM laoikna jaao nayaa AQyaxa haogaa vah maora dIixat iSaYya haonaa caaihe.”
│EaIla p`Baupad kI vasaIyat‚ 4 jaUna‚ 1977┤


yah tba hI hao sakta hO jaba EaIla p`Baupad ko itraoBaava ko baad ?i%vak p`NaalaI kao banaayao rKa jaae. yaid eosaa na huAa tao AQyaxa bananao laayak laaoga K%ma hao jaaeđgao.

[sako Aitir@t 9 jaulaa[- ko baad jaba BaI EaIla p`Baupad nao dIxaa kI baat kI tao ]nhaoMnao ?i%vak gau$ p`NaalaI ko Anau$p hI kI. ]nhaoMnao kBaI eosaa saMkot nahIM idyaa ik ?i%vak gau$ p`NaalaI kao ]nako doh %yaaganao ko baad baMd kr idyaa jaae yaa kuC Ba@t dIxaa gau$ ka ]<ardaiya%va laonao ko ilae tOyaar hao jaaeđ. jahđa tk saIQao p`maaNaaoM ka savaala hO vao jaI.baI
.saI. ko ]prao@t saMSaaoQanaaoM │A┤AaOr │ba┤ ka ibalkula samaqa-na nahI krto. ikntu yahI saMSaaoQana Aaja [ska^na kI vat-maana gau$ p`NaalaI ka AaQaar hO. yadI [na saMSaaoQanaaoM kao galat isaw ikyaa jaae tao jaI.baI.saI. kao [sa ivaYaya pr gaMBaIrta sao punaiva-caar krnaa pDo,gaa.

]pyau-@t vaNa-na [sa ivaYaya kao pUNa-$poNa spYT krta hI. Pahlao EaIla p`Baupad ka AadoSa ifr [sako Anau$p evaM AnaukUla AadoSa AaOr tdnaMtr ide gae AadoSa yao saBaI kovala ?i%vak p`NaalaI kao jaarI rKnao ka samaqa-na krto hO. yah sava-sammat hO ik EaI p`Baupad nao Apnao doh %yaaganao ko pScaat ?i%vak p`NaalaI kao baMd krnao ko ilae iksaI p`kar ka AadoSa nahI idyaa qaa. yah BaI sava-sammat hO kI EaIla p`Baupad nao ?i%vak p`NaalaI kao 9 jaulaa[- ko baad sao kayaa-invat haonao ko ilae sqaaipt ikyaa qaa. At
: yah eosaI isqait hO jaba Aacaaya- nao —

│1┤ ?i%vak p`NaalaI kao laagaU krnao ka spYT AadoSa idyaa hO.
│2┤ doh %yaaganao pr ?i%vak p`NaalaI kao baMd krnao ka AadoSa nahI idyaa.


pirNaamasva$p yaid kao[- [sa AadoSa ka palana krnaa baMd krta hO tao ]sako [sa kaya- ka AaQaar pUCa jaa sakta hO. yaid EaIla p`Baupad nao [sa ivaYaya maoM kao[- AadoSa idyaa qaa tao vah qaa ?i%vak p`NaalaI ka palana krna ko ilae.]nhaoMnao [sa p`NaalaI kao sqaigat krnao ko ilae kBaI nahI kha. na hI ]nhaoMnao kBaI kha ik [saka palana kovala ]nakI saSarIr ]pisqait maoM hI hao. p`maaNa idKlaanao ka Baar Apnao Aap hI }na laaogaaoM pr pD,ta hO jaao Apnao Aacaaya- Wara sqaaipt [sa p`NaalaI kao sqaigat krnaa caahto hao. kao[- BaI manamaanao ZMga sao gau$ ko AadoSa ka ]llaMGana nahI kr sakta:
“ivaQaI yah hO ik tuma gau$ ko AadoSa kao badla nahI sakto.”
│EaIla p`Baupad caOtnya cairtamaRt p`vacana‚ 2└2└1967‚ saona fa`Misaskao┤


ek iSaYya kao Apnao gau$ ko isaQao AadoSa ka palana krto rhnao ko ilae gavaahI nahI donaI pD,tI. yahI iSaYya haonao ka Aqa- hO.

“jaba kao[- iSaYya banata hO tao vah Apnao gau$ ko AadoSa ka ]llaMGana nahI kr sakta.”
│EaIla p`Baupad Bagavad\–gaIta p`vacana‚ 11└2└1975‚ maoi@sakao┤

caUđik EaIla p`Baupad ko doh %yaaganao pr ?i%vak p`NaalaI kao baMd krnao ko saMbaMQa mao kao[- saIQaa yaa spYT p`maaNa nahI hO [sailae ]pyau-@t saMSaaoQanaaoM kao isaw krnao ko ilae Ap`%yaxa p`maaNa hI donao pD,oMgao. Ap`%yaxa p`maaNaaoM ka p`Sna tba ]zta hO jaba iksaI AadoSa kao AxarSa: laonaa ivaSaoYa pirisqaityaaoM maoM zIk nahI baOzta. tba eosaI pirisqaityaaoM kao AQaar banaakr AadoSa ko AxarSa: Aqa- kao badlaa jaa sakta hO. Aa[e Aba hma 9 jaulaa[- ko AadoSa ko p`saMga AaOr ]sasao iGarI pirisqaityaaoM ka AQyayana kro AaOr doKo ik @yaa ]sa samaya eosaI pirisqaityađa qaIĂ yah BaI doKoMgao ik @yaa jaI.baI.saI. ko saMSaaoQanaaoM │A┤ eMva │ba┤ kao isaw krnao ko p`maaNa imalato hO.

AMitma AadoSa ko svaBaava AaOr p`saMga sao saMbaMiQat Aapi<ayaađ

1. “yah pHa spYT dSaa-ta hO ik ?i%vak p`NaalaI isaf- EaIla p`Baupad kI saSarIr ]pisqait maoM hI laagaU haonaI qaI.”


pHa maoM eosaa kao[- BaI kqana nahIM hO jaao yah dSaa-ta hao kI yah AadoSa EaIla p`Baupad kI saSarIr ]pisqait maoM hI laagaU haonaa qaa. vastut: jaao jaanakarI yahađ dI ga[- hO vah tao EaIla p`Baupad ko itraoBaava ko baad ?i%vak dIxaa p`NaalaI kao barkrar rKnao ka samaqa-na krtI hO. 9 jaulaa[- ko pHa maoM yah 3 baar kha gayaa hO ik dIxaa laonao vaalao EaIla p`Baupad ko iSaYya haoMgao. vat-maana gau$ p`NaalaI kao p`maaiNak isaw krnao ko ilayao jaI.baI.saI. baarMbaar yah tk- dotI hO ik EaIla p`Baupad ko Anausaar yah ek ABaoV kanaUna hO ik gau$ kI ]pisqait maoM dUsara kao[- dIxaa nahIM do sakta. At: [sa baat pr jaaor donao kI BaivaYya ko saaro dIixat iSaYya EaIla p`Baupad ko hI iSaYya haoMgao‚ dSaa-ta hO ik yah AadoSa tBaI laagaU haonaa qaa jaba [na iSaYyaaoM ko p`Bau%va pr savaala ]z sakta qaa– yaanaI ik EaIla p`Baupad ko itraoBaava pr.

AMitma kuC vaYaao- maoM EaIla p`Baupad Apnao kuC p`itinaiQayaaoM sao maalaaAaoM pr jaap‚ Aigna haoma‚ gaayaHaI maMHa Aaid krvaa rho qao. iksaI nao BaI ]na iSaYyaaoM ko p`Bau%va pr ]đgalaI nahIM ]zayaI qaI. 9 jaulaa[- ko pHa kI Sau$Aat maoM yah bahut hI jaaor dokr kha gayaa hO ik EaIla p`Baupad Wara yahađ inayau@t Ba@t ]nako ‘p`itinaiQa’ haoMgao. [sa pHa sao isaf- ek hI navaIna pwit ]Bar kr AayaI – [na p`itinaiQayaaoM kI AaOpcaairk $p sao inayaui@t. [sasao @yaa yah saMSaya hao sakta hO ik yah ]nako pUNa- dIxaa gau$ bananao ka spYT AadoSa qaaĂ jaba tk EaIla p`Baupad saSarIr ]pisqat qao tba tk tao vah Kud yah doK sakto qao ik kao[- AaOr ]nako iSaYyaaoM pr p`Bau%va na jamaae. At
: EaIla p`Baupad jaba [sa pHa maoM iSaYyaaoM ko Apnao p`Bau%va pr jaaor do rho hOM tao yah svat: hI dSaa-ta hO kI yah p`NaalaI ]nako pdap-Na ko ]prant ko ilae BaI qaI. jaOsaa ik phlao kha jaa cauka hO‚ yah dRiYT isqait [sa pHa maoM 3 baar zaok–zaok kr khI hO‚ yah ek svaMya CaoTa AaOr saMixaPt pHa qaa.

“ek caIja pr jaba tIna baar jaaor idyaa jaayao‚ samaJa laao kI vahI AMitma hO.”
│EaIla p`Baupad Bagavad\–gaIta p`vacana‚ 27└11└1968‚ laa^sa eMijalsa┤


9 jaulaa[- ko pHa maoM ek kqana hO ik nayao dIixat iSaYyaaoM ka naama ‘EaIla p`Baupad kao’ Baojanaa haogaa. @yaa [saka yah matlaba hO ik yah p`NaalaI EaIla p`Baupad kI saSarIr ]pisqait maoM laagaU haonaI qaIĂ kuC Ba@taoM nao tk- idyaa hO ik @yaaoMik Aba hma EaIla p`Baupad kao yah naama Baojanao maoM Asamaqa- hOM‚ At: ?i%vak p`NaalaI AvaOQaainak hO.

]<ar maoM‚ EaIla p`Baupad kao naama Baojanao ka karNa qaa ik vao naama ]nakI ‘[inaiSaeToD iDsaa[plsa’ │dIixat iSaYya┤ iktaba maoM saMikilat hao jaaeđ. 7 jaulaa[- ko vaata-laap │kRPayaa piriSaYT doiKe┤ sao hmaoM yah jaanakarI imalatI hO. EaIla p`Baupad ko saicava [sa pustk maoM naama ilaK rho qao‚ Kud EaIla p`Baupad nahI. [saka ek p`maaNa hmao ek Anya pHa sao ]jaagar haota hO. [samao tmaala kRYNa gaaosvaamaI hMsadUta kao ]nako ?i%vak kt-vya bata rho hO.
 
“tumhoM ]nako naama EaIla p`Baupad kI ‘[inaiSaeToD iDsaa[plsa’ │dIixat iSaYya┤ puistka maoM saimmailat krnao ko ilae Baojanao haoMgao.” │tmaala kRYNa gaaosvaamaI Wara hMsadUta kao pHaŞ 10└7└1977┤

yahađđ svayaM EaIla p`Baupad kao naama Baojanao ka nahI kha gayaa hO. yah p`NaalaI EaIla p`Baupad ko saSarIr pdap-Na ko ]prant BaI sarlata sao cala saktI hO. AMitma AadoSa maoM khI BaI eosaa kqana nahI Aata ik ‘[inaiSaeToD iDsaa[plsa’│dIixat iSaYya┤ iktaba ko EaIla p`Baupad sao Alaga haonao pr dIxaa donaa hI raok donaa haogaa.

dusara ]<ar yah hO ik dIixat iSaYyaaoM ka naama EaIla p`Baupad kao Baojanao ka kaya- dIxaa ko baad ka kaya- hO. iSaYya ka naama dIxaa ]prant hI Baojaa jaa sakta hO. dIxaa ]prant p`NaalaI ko AaOpcaairktavaSa‚ dIxaa pUva- p`NaalaI yaa svayaM dIxaa p`NaalaI maoM na tao pirvat-na ikyaa jaa sakta hO AaOr na hI raoka sakta hO.│@yaaoMik dIxaa ivaQaI pUNa- haonao ko pUva- hI ?i%vak ka kaya- samaaPt hao cauka haota hO.┤ jaba tk EaIla p`Baupad kao dIxaa ]prant naama Baojanao ka p`Sna ]zogaa‚ tba tk dIxaa ivaiQa pUNa- hao caukI haotI hO.At: naama Baojanao yaa na Baojanao sao dIxaa p`NaalaI pr kao[- fk- nahI pD,ta.

EaIla p`Baupad kao naama BaojanaaŞ Agar dIxaa p`NaalaI ka mah<vapUNa- ihssaa haota tao EaIla p`Baupad ko  pdap-Na ko pUva- hI yah p`NaalaI yaa tao baMd hao ga[- haotI yaa ifr hr samaya baMd haonao ka Dr rhta.jyaadatr Ba@t jaanato qao ik EaIla p`Baupad iksaI BaI va@t Apnaa SarIr CaoD,nao vaalao hO. At: yah AadoSa jaarI haonao ko ]prant p`qama idna sao hI yah Dr rhta ik [na naamaaoM kao Baojanao ko ilayao kao[- nahI rhogaa. dUsaro SabdaoM maoM‚ ]dahrNa ko ilayao ek iSaYya Wara [sa p`NaalaI sao dIxaa laonao ko ]prant Agar ek idna baad hI EaIla p`Baupad [sa QartI sao calao jaato tao ]pyau-@t tk- Anausaar yah iSaYya dIixat nahI haota @yaaoMik paosT samaya sao nahI phuđca sakI. hmao EaIla p`Baupad kI pustkaoM maoM khI yah ]pdoSa nahI imalata ik janma–janmaatr sao imala rhI idvya dIxaa‚ DakGar kI majaI- Anausaar $k saktI hO. spYT tao yah hO ik Aaja BaI EaIla p`Baupad kI ‘[inaiSaeToD iDsaa[plsa’ │dIixat iSaYya┤ iktaba maoM nava dIixat iSaYyaaoM ko naama saimmailat ike jaa sakto hO. ifr [sa puistka kao samayaanausaar EaIla p`Baupad kao Aip-t ikyaa jaa sakta hO.
    

2. “yah pHa inaiScat $p sao yah nahI khta ik ‘yah p`NaalaI pdap-Na ko baad jaarI rhnaI caaihe’.At: [sa p`NaalaI kao EaIla p`Baupad ko itraoBaava ]prant baMd krnaa ]icat qaa.”


kRpyaa inammailaiKt tkao- pr ivacaar kroM–

1┤ 9 jaulaa[- ka pHa yah nahIM khta ik ‘?i%vak p`NaalaI kao EaIla p`Baupad ko itraoBaava ]prant K%ma kr donaa caaihe’. [sako baavajaUd p`Baupad ko doh %yaaganao ko turnt baad [sakao K%ma kr idyaa gayaa.

2┤ pHa yah BaI nahIM khta ik ‘?i%vak p`NaalaI kao EaIla p`Baupad kI saSarIr ]pisqait ko daOrana calaayaa jaanaa caaihe’. ifr BaI [sao EaIla p`Baupad kI saSarIr ]pisqait maoM calaayaa gayaa.

3┤ pHa yah BaI nahIM khta ik ‘?i%vak p`NaalaI kao kovala EaIla p`Baupad ko doh %yaaganao tk hI calaanaa jaanaa caaihe’. ifr BaI [sao ]nako doh %yaaganao tk hI calaayaa gayaa.

4┤ pHa yah BaI nahIM khta ik ‘?i%vak p`NaalaI baMd haonaI caaihe’. ifr BaI [sao baMd kr idyaa gayaa.

saaraMSa maoM‚ jaI
.baI.saI. inamnailaiKt baataoM pr ADo hue hOM–

• ?i%vak p`NaalaI baMd haonaI caaihe.
• ?i%vak p`NaalaI kao EaIla p`Baupad ko itraoBaava ]prant baMd haonaa caaihe.

[na dao baataoM maoM kao[- BaI baat 9 jaulaa[- ko pHa maoM nahIM pa[- jaatI‚ na hI iksaI Anya hstaxaryau@t AadoSa maoM yao baatoM pa[- jaatI hOM. [sako baavajaUd yao daonaaoM saMSaaoQana ‘jaaonala Aacaaya-’ │xaoiHaya Aacaaya-┤ p`NaalaI AaOr vat-maana maoM cailat ‘mailTpla Aacaaya- sa@saosar isasTma’ │bahula Aacaaya- prMpra p`NaalaI┤ ka AaQaar hOM. Aba sao hma ‘mailTpla Aacaaya- sa@saosar isasTma’ kao ma.Aa.sa.isa.  sao saMbaaoiQat kroMgao. │yahađ Aacaaya- Sabd ka p`yaaoga hma dIxaa gau$ ko samaana kroMgao.┤

yah Anauicat tk- hO ik @yaaoMik pHa maoM ]sako calanao kI AvaiQa ka ivaSaoYa $p sao ]llaoK nahIM hO At: ]icat haogaa ik doh %yaaganao ko turnt baad hI ]sao baMd kr donaa caaihe. [saI tk- ka p`yaaoga kr yah BaI kha jaa sakta hO ik yah pHa yah BaI nahIM khta ik [saka palana 9 jaulaa[- ko baad ikyaa jaae At: [sa pHa ka palana kdaicat\ nahIM haonaa caaihe qaa. hma yah BaI maana sakto hOM ik ‘honsafa^vaD-’ Aqaa-t\ ‘[sa samaya sao’ ka ta%pya- kovala ]sa idna ko AMt tk ko ilae qaa @yaaoMik pHa yah BaI nahIM khta ik ]saka palana 10 jaulaa[- tk BaI hao. At: [sakao ]saI idna ko AMt maoM hI palana krnaa baMd kr donaa caaihe qaa.

yah maaMga kI jaatI hO ik 9 jaulaa[- ko pHa kao kovala pUva-GaaoiYat AvaiQa maoM hI calaanaa jaanaa caaihe. laoikna Asala maoM huAa yah ik [sa pHa kao 126 idnaao tk Aqaa-t\ caar maihnaaoM tk calanao idyaa gayaa. [na 126 idna yaa caar maah kI AvaiQa ka ]llaoK BaI [sa pHa maoM nahIM hO laoikna saBaI laaoga [sa pHa ko caar mahInao tk hI calanao sao saMtuYT hOM. yah ‘honsafa^vaD-’ ka Aqa- ‘Aba sao AinaiScat kala ko ilae’ naa ilayaa jaae tao ?i%vak p`NaalaI kao 9 jaulaa[- ko baad iksaI BaI samaya baMd ikyaa jaa sakta qaa. [sakao baMd krnao ko ilae kovala EaIla p`Baupad ko doh %yaaganao ka idna hI @yaaoM caunaa gayaaĂ

EaIla p`Baupad nao 86 baar [sa ‘honsafa^vaD-‘ ka p`yaaoga ikyaa. ]nako [sa Sabd ko p`yaaoga yaa AMgao`jaI ko [ithasa maoM eosaa ]dahrNa nahI imalata jahađ [sa Sabd ka inamnailaiKt matlaba hao:

“ijasa vyai@t nao yah AadoSa idyaa hO ]sako jaIvanakala tk hI.”   

ifr BaI vat-maana saaoca ko Anausaar 9 jaulaa[- ko pHa sao [sa Sabd ka matlaba yahI inakalaa gayaa hO. jabaik pHa kovala yahI khta hO ik ‘[sa samaya sao [sa p`NaalaI kao laagaU ikyaa jaae.’ ifr [sakao raok @yaaoM idyaa gayaaĂ
3. “kuC AadoSaaoM ka palana hma EaIla p`Baupad ko pdap-Na ko baad nahI kr sakto. At: yah inaYkYa- inaklata hO ik eosao AadoSa kovala ]nako jaIvanakala tk ko ilae hI qao. ]dahrNaaqa- iksaI kao inayau@t kr ]sasao kha jaa sakta hO ik ‘[sa samaya sao’ │honsafa^vaD-┤ tuma EaIla p`Baupad kao raoja maailaSa dao. Saayad hao sakta hO ?i%vak bananao ka AadoSa kuC [saI trh ka haoĂ”


yaid iksaI AadoSa ka palana krnaa AsaMBava hao jaae tao ]sa AadoSa kao palana krnao ka p`Sna hI nahI ]zta. ]dahrNaaqa- EaIla p`Baupad kao ]nako pdap-Na ]prant maailaSa donao ka p`Sna hI nahI ]zta. ek iSaYya ka yah kt-vya hO ik vah tba tk iksaI AadoSa ka palana krta rho jaba tk ]sa AadoSa ka palana AsaMBava naa hao jaae yaa ifr gau$ Apnao AadoSa kao hI badla na do. Aba p`Sna yah ]zta hO ik ?i%vak p`NaalaI kao ]sako rcaiyata EaIla p`Baupad kI Anaupisqait maoM BaI calaayaa jaa sakta hOĂ

vaastva maoM ?i%vak p`NaalaI kao [sa trh banaayaa gayaa qaa ik ]samaoM EaIla p`Baupad kI iksaI SaarIirk yaaogadana kI ja$rt na qaI. yaid ?i%vak p`NaalaI kao EaIla p`Baupad ko baad BaI calanao idyaa jaata tao BaI [sa p`NaalaI ko kaya-k`ma mao kao[- fk- nahI Aata. 9 jaulaa[- ko baad ?i%vak p`NaalaI [sa trh cala rhI qaI maanaao EaIla p`Baupad [sa saMsaar sao calao gae haoM. pirNaamasva$p hma yah nahI kh sakto ik EaIla p`Baupad ko pdap-Na ko baad ?i%vak p`NaalaI kao kayaa-invat nahI ikyaa jaa sakta yaa ?i%vak p`NaalaI saflata sao kaya- nahI kr saktI @yaaoMik EaIla p`Baupad kI SaarIirk Anaupisqait [sa ?i%vak p`NaalaI ko ik`yaaSaIla rhnao mao kao[- baaQaa nahI DalatI. @yaaoMik [sa ?i%vak p`NaalaI kao ivaSaoYa $p sao kaya-rt banaayaa gayaa jaOsao ik EaIla p`Baupad yah QartI pr nahI hOOO‚ yah QartI sao ]nako calao jaanao saooo yah p`NaalaI ApMga nahI hao jaatI.


4. “yah AadoSa kovala ek pHa Wara jaarI ikyaa gayaa qaa‚ iktabaaoM sao nahI. At: hma [saka Ap`%yaxa Aqa- inakala sakto hO.”

yahađđđ ‘laOTsa- vaisa-sa bau@sa’ │pHa banaama pustk┤ tk- laagaU nahI haota @yaaoMik yah ek saaQaarNa pHa nahI hO. saamaanyat: EaIla p`Baupad iksaI iSaYya ko ivaSaoYa p`Sna ko ]<ar maoM yaa iksaI kao ivaSaoYa maaga-dSa-na donao ko ilae yaa sauQaarnao ko ilae pHa ilaKto qao┬ @yaaoMik eosao pHa iksaI ek Ba@t ko vyai--@tgat p`Sna‚ Avasqaa yaa pqaBa`YTta ko karNavaSa ilaKo gayao qao‚ At: ]naka iBanna–iBanna Baavaaqa- inakalaa jaa sakta hO. EaIla p`Baupad ko pHaaoM maoM payao gayao samast ]pdoSaaoM kao sava-sva laagaU nahIM ikyaa jaa sakta.  prntu‚ dIxaa p`NaalaI ivaYayak [sa AMitma AadoSa ka AaOr kao[- Aqa- nahIM lagaayaa jaa sakta┬ @yaaoMik yah pHa iksaI ek iSaYya ko vyai@tgat p`Sna‚ Avasqaa yaa galatI sauQaarnao hotu nahIM ilaKa gayaa qaa. 9 jaulaa[- pHa saMpUNa- saMsqaa kI ek p`banQana p`NaalaI banaata hO ijasao AaMdaolana ko samast AitvairYz Ba@taoM kao ilaKa gayaa qaa.

jaba BaI EaIla p`Baupad kao[- mah<vapUNa- AadoSa jaarI krto qao AaOr caahto qao ik kao[- ]saka galat Aqa- na inakalao tba vao ]sao ilaKvaato‚ Anaumaaoidt krto evaM ]sao samast AitvairYz Ba@taoM kao Baoja doto qao. 9 jaulaa[- ka pHa BaI [saI EaoNaI maoM Aata hO. ]dahrNa ko ilayao‚ ]nhaoMnao ek pHa 22 Ap`Ola 1972 kao ‘Aa^la Tompla p`oisaDonT’ │samast Tompla p`oisaDonT┤ kao Baojaa qaa:

“xaoHaIya saicava ka kaya- hO Apnao xaoHa ko samast maMidraoM ka inarIxaNa krnaa ik vahađ samast AaQyaai%mak inayamaaoM ka palana ]icat ZMga sao hao rha hO yaa nahI. Anyaqaa‚ hr ek maMidr svatMHa evaM svaavalambaI haogaa.”
│EaIla p`Baupad ka pHa samast Tompla p`oisaDonT kao‚ 22└4└1972┤

jaba BaI EaIla p`Baupad nao kao[- mah<vapUNa- AadoSa jaarI ikyaa‚ tao hr baar ]nhaoMnao na[- iktaba jaarI nahI kI. caaho vah AadoSa ]nako SaarIirk p`sqaana ko baad BaI jaarI rhnaa qaa. At: [sa AadoSa kao ijasa $p maoM jaarI ikyaa gayaa qaa‚ ]sasao na tao iBanna Baavaaqa- inakla sakta hO AaOr na hI [sakI p`amaaiNakta GaT jaatI hO.5. “saMBavat: [sa AadoSa kao iksaI ivaSaoYa Avasqaa ko karNa jaarI ikyaa gayaa qaa jaao EaIla p`Baupad ko SaarIirk p`sqaana ]prant laagaU nahI haotI.”


Agar eosaI Avasqaa haotI tao EaIla p`Baupad nao ]sa pHa maoM yaa saMlagna iksaI dstavaoja maoM ]sakao p`kT ikyaa haota. EaIla p`Baupad Apnao inado-SaaoM kao ]icat ZMga sao laagaU krvaanao ko ilayao sadOva ja$rtanausaar jaanakarI doto qao. inaiScat $p sao ]nakI kaya----SaOlaI [sa pr inaBa-r nahI qaI ik ]nako Tompla p`oisaDonT yaaOigak isaiw p`aPt hao jaao ik AQaUro evaM ApUNa- AadoSa jaarI krnao pr TolaIpOqaI │maanaisak saMk`maNa┤ Wara ]nhoM samaJa lao. ]dahrNatyaa‚ Agar EaIla p`Baupad caahto ik ?i%vak p`NaalaI ]nako SaarIirk p`sqaana ]prant $k jaayao tao vah yao 10 Sabd 9 jaulaa[- ko pHa maoM AvaSya saimmailat krto ‘yah p`NaalaI maoro SaarIirk p`sqaana ]prant raok dI jaanaI caaihyao.’ bailk pHa pr ek sarasarI inagaah Dalanao sao hI hmao idKta hO ik vao caahto qao ik yah p`NaalaI honsafa^vaD- │[sa samaya sao┤ calatI rho. │kRpyaa piriSaYT doiKe┤ 

k[- baar yah tk- BaI idyaa jaata hO ik kovala EaIla p`Baupad kI baImaarI ko karNavaSa yah ?i%vak p`NaalaI sqaaipt kI gayaI qaI.

Ba@tgaNa EaIla p`Baupad kI baImaarI kI isqait sao iBa& yaa AiBa& hao sakto qao‚ prntu vao ek pHa kao doKkr ijasamaoM ]nakI baImaarI ka ijak- BaI na qaa‚ kOsao &at kr sakto qao ik ]nakI baImaarI hI [sa pHa kao ilaKnao ka ekmaaHa karNa qaaĂ EaIla p`Baupad nao kba eosaa kha ik ]nako hr AadoSa kao laagaU krto va@t ]nakI vat-maana ‘maoiDkla irpaoT-’ │svaasqya ka ivavarNa┤ ka inarIxaNa krko AadoSa ka Baavaaqa- inakalaa jaayaoĂ [sa pHa ko p`itga`ahk yah BaI saamaanyat: maana sakto qao ik yah dIxaa p`NaalaI pr ek spYT AadoSa hO jaao AxarSa: laagaU ikyaa jaanaa caaiheo.

EaIla p`Baupad nao pUva- maoM hI GaaoYaNaa kr dI qaI ik vao Apnaa SarIr CaoD,nao hotu vaRndavana jaa rho hOM. iHakala&a haonao ko naato A%yant saMBavat
: ]nhoM maalaUma hI haogaa ik vao 4 maah maoM [sa QartI sao p`sqaana krnao vaalao hO. ApnaI Anaupisqait maoM Apnao AaMdaolana kao jaarI rKnao ko ilayao vao AMitma AadoSa do cauko qao. ApnaI Anaupisqait maoM maaga-dSa-na ko ilayao ]nhaoMnao ApnaI vasaIyat AaOr baI.baI.TI. │Bai@tvaodant bauk T/sT┤ evaM jaI.baI.saI. saMbaMiQat dstavaoja tOyaar kr ilayao qao. kovala ek ivaYaya ka inabaTara krnaa rh gayaa qaa╣ ]nakI Anaupisqait maoM dIxaa p`NaalaI iksa trh calaogaI. tba tk AinaiScata qaI ik Aagao iksa p`kar kaya- calaogaa. 9 jaulaa[- ko pHa sao sabakao spYT kr idyaa gayaa ik ]nakI Anaupisqait maoM dIxaa ivaQaI iksa trh calaogaI.

saarMaSa maoM‚ kao[- ek AadoSa kao kuC eosao tqyaaoM ko karNavaSa nahI badlaa jaa sakta jaao AadoSa panao vaalaao kao hI p`aPt na hao. @yaaoM EaIla p`Baupad eosaa AadoSa jaarI kroMgao jaba ]nho maalaUma qaa ik kao[- [saka zIk sao palana nahIM kr sakta┬ @yaaoMik ]sa AadoSa ko saaqa saMbaMiQat tqya batayao hI nahI gayao qao. Agar ?i%vak p`NaalaI EaIla p`Baupad kI baImaarI ko karNavaSa sqaaipt kI gayaI qaI tao yah tqya vao [sa pHa yaa saMlagna dstavaojaaoM mao ja$r jaaihr krto. EaIla p`Baupad ka eosaa ibanaa saaocao╣samaJao ikyaa huAa vyavahar pUva- maoM hmao khI BaI nahI imalata‚ balko jaba vao purI saMsqaa kao AadoSa do rho hao. EaIla p`Baupad nao kBaIBaI iksaI dstavaoja pr ibanaa saaocao╣samaJao hstaxar nahI ikyao hO. AaOr jaba [tnao mah<vapUNa- AadoSa kI baat AatI hO tba tao AaOr jyaada Acarja haota hO ik vao kao[- mah<vapUNa- tqya khnaa BaUla gayao haoM.6. “@yaa ‘Apa^[MTmaonT Top’ │inayaui@t ka Top┤ maoM idgayaI jaanakrI yah isaw nahIM krtI hO ik 9 jaulaa[- ka AadoSa kovala EaIla p`Baupad kI saSarIr ]pisqait tk hI qaaĂ”


jaI.baI.saI. ko saMSaaoQana │A┤ AaOr │ba┤ isaw krnao ko ilae jaI.Aa[-.Aa[-. maoM ek hI p`maaNa payaa jaata hO. yah p`maaNa 28 ma[- 1977 ko ek vaata-laap sao ilayaa gayaa hO. [sa laoK kI QaarNaa hO ik EaIla p`Baupad ko AadoSaaoM maoM eosaa kao[- p`maaNa nahI hO jaao [sa ivaYaya sao saMbaMiQat hao.

“halaađik EaIla p`Baupad nao Apnao vaa@yaaoM kao ifr sao nahI daohrayaa ifr BaI saba yahI samaJato qao ik EaIla p`Baupad Apoxaa krto hO ik ]nako iSaYya BaivaYya maoM dIxaa doMgao.” │jaI.Aa[-.Aa[-.‚ pRYz 35┤

caUđik yah jaI.baI.saI. ka ekmaaHa p`maaNa hO [sailae 28 ma[- ko vaata-laap kao laokr [sa laoK mao ek ivaSaoYa AQyaaya banaayaa gayaa hO.vaastva maoM yah khnaa hI kafI haogaa ik 9 jaulaa[- ko pHa maoM [sa 28 ma[- ko vaata-laap ka kao[- ]llaoK hI nahI hO‚ naa hI EaIla p`Baupad nao [sa baat pr jaaor idyaa ik 9 jaulaa[- ko pHa ko saaqa vaata-laap ko Top kI p`itilaip BaI BaojaI jaae. Ateva hma pUro ivaSvaasa ko saaqa kh sakto hO ik [sako AMdr eosaI kao[- jaanakrI nahI hO jaao 9 jaulaa[- ko pHa ko saar kao badlao yaa ijasasao 9 jaulaa[- ko pHa kao samaJanao maoM ]pyaaogaI hao. vaastva maoM doKa jaae tao 28 ma[- ko vaata-laap ko Top kao EaIla p`Baupad ko pdap-Na ko k[- saalaaoM baad tk BaI p`kaiSat nahI ikyaa gayaa qaa. [sa trh ek AaOr baar hmaoM ek bahut hI spYT pHa kao badlanao kao kha jaa rha hO. AaOr vah BaI [sa AaQaar pr jaao 9 jaulaa[- pHa panao vaalao kao hI p`aPt nahI qaa. Aagao calakr hma doKoMgao ik [sa 28 ma[- ko vaata-laap maoM eosaa kuC tqya nahI hO jaao [sa AMitma AadoSa sao iBanna hao.

saamaanyat: iksaI ek ivaYaya pr gau$ Wara baad maoM ide gae AadoSa phlao ide gayao AadoSaaoM kI tulanaa maoM EaoYz haoto hO. ‘fa[nala Aa^D-r’ EaIla p`Baupad ka AMitma AadoSa hO Ateva [saka palana krnaa Ainavaaya- hO:

“maO tumhoM bahut kuC kh sakta hUđ, laoikna jaba maO tumasao saIQao kuC khUđ tao tuma vahI krao. yah tumhara kt-vya hao jaata hO ik tuma vahI krao‚  tuma yah ivavaad nahI kr sakto ik ‘svaamaIjaI Aapnao mauJao phlao [sa trh krnao kao kha qaa’‚ nahI‚ vah tumhara kt-vya nahI‚ jaao maO tumhoM ABaI kh rha hUđ tuma vahI krao‚ [sakao khto hO Aa&a palana.” 
│EaIla p`Baupad EaImad\–Baagavatma\  p`vacana‚  15└4└1975‚ hOdrabaad┤


jaOsao ik Bagavad\–gaIta maoM Bagavaana kRYNa Ajau-na kao k[- trh kI yaaoga pwityaaoM ko baaro maoM batato hO‚ jaOsao phlao Qyaana yaaoga ifr &ana yaaoga [%yaaid laoikna baad maoM Bagavaana nao Apnaa AMitma AadoSa idyaa:

“saba kuC CaoDkr maoro Ba@t evaM pUjak banaao– [saI kao Bagavaana ka AMitma AadoSa maananaa caaihe AaOr [saI ka palana krnaa caaihe.” │caOtnya mahap`Bau ka iSaxaamaRt, AQyaaya 11

SaMkracaaya- ka AMitma AadoSa qaa ‘Baja gaaoivandma’ AaOr yah AadoSa ]nako phlao ide gae Anya AadoSaaoM kI Apoxaa maoM EaoYz hO. yah AMitma AadoSa ]nako phlao ide gae saBaI AadoSaaoM kao inalaMibat krta hO. jaI.baI.saI. svayaM [sakao tk- ka p`amaiNak isawant maanatI hO.

“tk—ivatk- maoM‚ baad maoM kho gae vaa@yaaoM phlao sao AiQak mah<vapUNa- hao jaato hO.”
│jaI.Aa[-.Aa[-.‚ pRYz 25┤

eosaa saMBava nahI ik hma AMitma kqana ko badlao ]sasao phlao vaalao kqanaaoM kao svaIkaro. Ateva jaI.baI.saI. kao Apnao hI tk- sao ?i%vak p`NaalaI kao Apnaanaa caaihe.  


7. “EaIla p`Baupad nao k[- baar kha qaa ik ]nako saaro iSaYyaaoM kao gau$ bananaa caaihe. yah inaiScat $p sao saaibat krta hO ik EaIla p`Baupad ?i%vak p`NaalaI kao sqaayaI $p sao nahI caahto qao.”


EaIla p`Baupad nao Apnao baad iksaI kao dIxaa gau$ bananao ka AadoSa nahI idyaa qaa. AaOr [sako ivaraoQa maoM ABaI tk iksaI p`maaNa p`stut nahI ikyaa hO. vaastva maoM [ska^na ko k[- vairYz naota [sa baat ka samaqa-na krto hO.

“AaOr yah tqya hO ik EaIla p`Baupad nao kBaI nahI kha ik ‘zIk hO yah Agalao Aacaaya- haoMgao yaa yao gyaarh laaoga Aacaaya- hO AaOr saaro saMsaar yaa AaMdaolana ko gau$ bananao ko ilae [nhoM Anaumait hO’ ]nhaoMnao eosaa kBaI nahI ikyaa.” 
│jayaAwOt svaamaI‚ [ska^na saa]z lanDna‚ 1993┤


EaIla p`Baupad nao spYT kha hO ik ek mahaBaagavat hI dIxaa gau$ bana sakata hO.│mahaBaagavat – Bagavad\ saaxaa%kar kI ]ccatma Avasqaa┤ kovala yahI nahI bailk ]sao Apnao gau$ Wara inajaI AadoSa BaI p`aP%a haonaa caaihe. jaao laaoga ibanaa yaaogyata ko AaOr ibanaa iksaI AadoSa ko gau$ kI pdvaI QaarNa krto qao ]naka EaIla p`Baupad bahut jaaordar inandna krto qao. hma yahađ EaIla p`Baupad kI p`stkaoM maoM pae jaanao vaalao ekmaaHa Slaaok kao p`stut kr rho hO jahađ dIxaa Sabd iksaI yaaogyata ko saaaqa jauDa, huAa hO.

mahaBaagavat EaoYzao ba`a*maNaaoM vaO gau$r naunama\
savao-Yama eva laaoknama\ AsaaO pUjyaao yaqaa hir:
mahakulap`sautaoip sava- ya&oSau idixat:
sahs`a` saaKad\yaiya ca na gau$: syaad AvaOYNava:

gau$ kao Bai@t kI savaao-<ama Avasqaa pr isqat haonaa hI caaihe. Ba@taoM kao tIna straoM maoM ivaBaaijat kIyaa jaa sakta hO AaOr gau$ kao ]ccatma str ko Ba@taoM maoM sao hI caunaa jaanaa caaihe.” │caOtnya cairtamaRt maQya‚ 24.330‚ Baavaaqa-┤

“jaba kao[- Bai@t ko ]ccatma str mahaBaagavat\ kao p`aPt hao jaata hO tba ]sao gau$ ko $p maoM svaIkar krnaa caaihe AaOr saaxaat\ Bagavaana hir ko samaana ]nakao pUjanaa caaihe. kovala eosaa vyai@t hI gau$ kI pdvaI QaarNa krnao yaaogya hO.” 
│caOtnya cairtamaRt maQya‚  24.330‚ Baavaaqa-┤


EaIla p`Baupad nao ivaSaoYa $p sao yah BaI kha hO ik dIxaa gau$ bananao ko ilae yaaogyata hI nahI bailk Apnao pUva- Aacaaya- ka AadoSa AaOr Anaumait BaI haonaI caaihe:

“saaraMSa maoM tuma yah jaana laao ik vah mau@ta%maa nahI hO‚ Ateva vah iksaI kao kRYNa BaavanaamaRt maoM dIxaa nahIM do sakata. [sako ilae pUva- AiQakairyaaoM ka ivaSaoYa AaSaIvaa-d haonaa caaihe.”  │EaIla p`Baupad ka pHa janaa-dna kao‚ 26└4└1968┤

“ek p`amaaiNak gau$ ijanhoM ]nako pUva- gau$ nao Anaumait dokr AiQakRt ikyaa hao evaM jaao gau$ prMpra ko AMtga-t Aato hO eosao gau$ sao hI dIxaa laonaI caaihe. [saI kao dIxaa ivaQaana khto hO.”  │EaImad\–Baagavatma\‚ 4.8.54‚ Baavaaqa-┤


BaartIya vyai@t: “Aap [sa kRYNa BaavanaamaRt AaMdaolana ko AaQyaai%mak naota kba banaoĂ”
  EaIla p`Baupad:  “@yaa khaĂ”
ba`*maananda: “yah pUC rha hO ik Aap kRYNaBaavanaamaRt ko AaQyaai%mak naota kba banaoĂ”
     EaIla p`Baupad: “jaba maoro gau$ maharaja nao mauJao AadoSa idyaa. yahI gau$ prMpra hO.”
BaartIya vyai@t: “@yaa yah...” 
      EaIla p`Baupad: “samaJanao kI kaoiSaSa krao. tIva`ta sao Aagao mat jaaAao. ek vyai@t tBaI gau$ bana sakta hO jaba ]sako gau$ nao ]sao AadoSa idyaa hao. yaih tqya sava-sva hO. Anyaqaa kao[- gau$ nahI bana sakta.”
│EaIla p`Baupad Bagavad\–gaIta p`vacana\‚ 28└10└1975┤


[sa trh EaIla p`Baupad ko Anausaar kao[- dIxaa gau$ tBaI bana sakta hO‚ jaba ]sako pasa yaaogyata AaOr AadoSa hao. EaIla p`Baupad nao eosao iksaI gau$ kI inayaui@t nahI kI qaI AaOr na hI ]nhaoMnao kha qaa ik  ]nako iSaYyaaoM maoM sao kao[- dIxaa donao ko ilae yaaogya hO. [sako ivaprIt 9 jaulaa[- ko pHa ko dao mahInao phlao hI ]nhaoMnao yah svaIkar ikyaa qaa ik ]nako iSaYya ABaI tk ‘bawjaIva’ qao AaOr A%yaiQak satk- evaM sajaga rhnaa AavaSyak qaa taik khI kao[- Aap kao gau$ na GaaoiYat kr do. │kRpyaa piriSaYT doiKe 22 Ap`Ola 1977 vaata-laap┤

?i%vak p`NaalaI kao badlakr iksaI dUsarI p`NaalaI kao sqaaipt krnao ko samaqa-na maoM ide gae p`maaNaaoM kao itna maUla vagaao- maoM baađTa jaa sakta hO.

1┤ EaIla p`Baupad Wara saBaI kao baarMbaar gau$ bananao ka Aah\vaana krnaa jaao ik EaI caOtnya mahap`Bau Wara idyaa gayaa AadoSa  ‘Aamaar Aa&aya gau$ hnaa’ pr AaQaairt hO.

2┤ EaIla p`Baupad ko AaQao dja-na ko krIba ilaKo gae vyai@tgat pHa ijasamaoM ]nako pdap-Na ko baad  ]nako iSaYyaaoM ko dIxaa gau$ haonao kI baat khI ga[- hO.

3┤ EaIla p`Baupad kI pustkaoM evaM p`vacanaaoM maoM ide gae kqana jahađ iSaYya Aagao calakr k`maSa: dIxaa gau$ haonao ko ivaQaana ka ]llaoK hO.

EaoNaI 1┤ ka ivaSlaoYaNa:


caOtnya cairtamaRt ko inamnailaiKt Slaaok maoM saBaI kao gau$ bananao ka AadoSa idyaa gayaa hO. EaIla p`Baupad [sa Slaaok kao k[- baar kha krto qao:

“saBaI kao Bagavad\\–gaIta evaM EaImad\–Baagavatma\ maoM kRYNa Wara idyao gayao ]pdoSaaoM ka Paalana krnao kao khao. [sa trh gau$ banaao AaOr [sa xaoHa maoM saBaI kao mau@t krnao ka p`yaasa krao.”  │caOtnya cairtamaRt maQya‚ 7.128┤

prntu‚ EaI caOtnya mahap`Bau ijasa trh ko gau$ bananao ka AadoSa do rho hO vah inamnailaiKt BaavaaqaaoM maoM spYT hao jaata hO
:

“[saka Aqa- hO‚ Apnao Gar maoM rhao‚ hro kRYNa maMHa ka jaap krao AaOr Bagavad\\–gaIta AaOr EaImad\–Baagavatma\ maoM idyao kRYNa ]pdoSaaoM ka p`caar krao.”  │caOtnya cairtamaRt maQya‚ 7.128‚ Baavaaqa-┤

“gaRhsqa‚ icaik%sa‚ AiBayaaMiHak Aqavaa kuC AaOr banao rh sakto hao. [samao kao[- hja- nahI hO. kovala EaI caOtnya mahap`Bau ko ]pdoSaaoM ka palana krnaa caaihyao. hro kRYNa maMHa ka jap krnaa caaihyao AaOr sapnao irStodaraoM AaOr daostaoM kao Bagavad\\–gaIta evaM EaImad\–Baagavatma\ kI iSaxaaAaoM kao batanaa caaihyao…. sabasao ]<ama yah haogaa ik kao[- iSaYya nahIM svaIkarao.” │caOtnya cairtamaRt maQya‚ 7.130‚ Baavaaqa-┤

hma yahađ doK sakto hO ik ]pyau-@t gau$ ka kaya- krnao sao pUva- iksaI p`kar kI saaQanaa isaiw kI AavaSyaktaa nahI hO. yah inavaodna vat-maana ka hO. spYTt: saBaI kao ]%saaiht ikyaa jaa rha hO ik jaao maalaUma hao ]saka p`caar krao. yah krto hue [sa p`kar iSaxaa gau$ banaao. [saka spYTIkrNa [sa inado-Sa sao haota hO ik–

“sabasao ]<ama yah haogaa ik kao[- iSaYya nahIM svaIkarao.” │caOtnya cairtamaRt maQya‚ 7.130‚ Baavaaqa-┤

iSaYya svaIkarnaa dIxaa gau$ ka p`aqaimak kaya- hO‚ iSaxaa gau$ kao Apnao sqaana pr hI rh kr xamatanausaar kovala kRYNa BaavanaamaRt ka p`caar krnaa caaihyao. EaIla p`Baupad ko [sa Baavaaqa- sao yah spYT hao jaata hO ik ]pri@t Slaaok maoM EaI caOtanya mahap`Bau iSaxaa gau$ bananao ka AiQakar do rho hO‚ dIxaa gau$ bananao ka nahIM.

inamnailaiKt kqanaaoM sao yah AaOr BaI spYT hao jaata hO jahađ EaIla p`Baupad sabakao gau$ bananao ka Aah\vaana kr rho hO:

“yaaro doKa‚  taro kh‚  kRYNa ]pdoSa. tumhoM kuC BaI AaivaYkar krnao kI AavaSyakta nahI hO. jaao EaI kRYNa nao tk kha hO‚ ]sakao daohraAao. basa. kuC BaI naa jaaoDao, yaa badlaao. tba tuma gau$ banaaogao…. maO ek baovakUf maUZ hao sakta hđU….  tao hmaoM [sa pqa ka AnausarNa krnaa caaihe ik tuma gau$ banaao‚ Apnao pDaosa ko laaogaaoM‚ imalanao vaalaaoM ka ]war karao‚ pr kRYNa ko p`maaiNak Sabd hI duharaAao. tba yah kama krogaa …. [sao kao[- BaI kr sakta hO. ek baccaa kr sakta hO.”
│EaIla p`Baupad saMQyaa dSa-na‚ 11└5└1977‚ ?iYakoSa┤

“@yaaoMik laaoga AMQakar maoM Dubao hue hOo‚ hmaoM laaKaoM gau$AaoM kI AavaSyakta hO jaao ]nakao &ana do. [sailae caOtnya mahap`Bau ka AaMdaolana hO‚ ]nhaoMnao kha qaa‚ tuma saba gau$ banaao.” 
│EaIla p`Baupad p`vacana‚ 21└5└1976‚ haonaaolaUlaU┤

“tuma isaf- khao…. kRYNa baaolato hO ‘inarntr maora Qyaana krao‚ maoro Ba@t banaao. maorI pUjaa krao AaOr mauJao namana krao.’ kRpyaa yah saba krao. tao Agar tuma isaf- ek vyai@t kao yah krnao ko ilayao po`irt kr sako tba tuma gau$ banao. @yaa [samaoM kuC mauiSkla hOĂ”
│EaIla p`Baupad vaata-laap‚ 2└8└1976‚ nyau maayaapur┤

“AsalaI gau$ vah hO jaao vahI ]pdoSa do jaao kRYNa nao kha hO…. tumhoM isaf- yahI khnaa hO ‘yah eosaa hO’ basa. @yaa yah Ait kizna kaya- hOĂ”│EaIla p`Baupad p`vacana‚ 21└5└1976‚ haonaaolaUlaU┤

... ‘prntu maO yaaogya nahI hUđ. maO gau$ kOsao bana sakta hUđ.’ yaaogyata kI kao[- ja$rt nahI hO. ijasasao BaI imalaao‚ isaf- vahI khao jaao EaI kRYNa nao kha hO. basa. tuma gau$ banaaoo.” 
│EaIla p`Baupad p`vacana‚ 21└5└1976‚ haonaaolaUlaU┤

│AaScaya-pUva-k, kuC Ba@taoM nao [na kqanaaoM sao imainamala @vaailafa[D dIxaa gau$ │nyaUnatma yaaogya dIxaa gau$ *│1┤ kao ]icat batlaanaa caaha hO. jabaik [sa trh ko gau$ ka vaNa-na EaIla p`Baupad kI iktabaaoM‚ PaHaaMo‚ p`vacanaaoM‚ Aqavaa vaata-laapaoM maoM ek baar BaI nahI ikyaa gayaa hO.┤

eosao gau$‚ ijanakI yaaogyata isaf- yah hO ik ]sanao jaao saunaa hO vahI duhrae‚ ka ]dahrNa [ska^na ko iksaI BaI ‘Ba@t’ AByaasak`ma maoM imala jaaegaa. ]pyau-@t kqanaaoM sao spYT hao jaata hO ik yao kqana iSaxaa gau$ bananao ka inamaMHaNa hO. yah hma jaaor dokr kh sakto hO @yaaoMik EaIla p`Baupad nao ApnaI pustkaoM maoM dIxaa gau$ kI Ait ]cca yaaogyata bata rKI hO:

“jaba kao[- vyai@t mahaBaagavat\ kI ]ccatma Avasqaa Aija-t kr laota hO tba ]sao gau$ maana laonaa caaihyao AaOr ]sao Bagavaana pu$Yaao<ama hir kI trh pUjaa jaana caaihe. kovala yah vyi@t hI gau$ kI pdvaI ga`hNa kr sakta hO.”
│caOtnya cairtamaRt maQya‚ 24
.330‚ Baavaaqa-┤

“gau$–iSaYya prMpra maoM Aanao vaalao iksaI yaaogya gau$ sao hI dIxaa laonaI caaihyao. eosao gau$ kao ]sako gau$ nao yah AiQakar idyaa haogaa. [sao dIxaa–ivaQaana khto hO.”
│EaImad\–Baagavatma\‚ 4.8.54‚ Baavaaqa-┤

]pyau-@t kqanaaoM mao EaIla p`Baupad batato hO ik dIxaa gau$ bananao ka AadoSa Apnao gau$ Wara imalanaa caaihyao. EaI caOtnya ka AadoSa ipClao 500 saala sao p`cailat qaa. yah spYT hO ik EaIla p`Baupad ‘Aamaar Aa&ayaa gau$ hanaa’ AadoSa kao dIxaa saMbaMQaI AadoSa nahI maanato qao. nahIM tao vah Apnao gau$ ko Wara p`itpaidt ek AaOr AadoSa kI baat @yaaoM krtoĂ EaI caOtnya ka AadoSa iSaxaa gau$ bananao ka Aah\vaana hO na ik dIxaa gau$ bananao ka. dIxaa gau$ ke Apvaad hO‚ inayama nahI. bailk EaIla p`Baupad laaKaoM pu$YaaoM‚ maihlaaAaoM AaOr baccaao kao iSaxaa gau$ banata doKnaa caahto qao.

EaoNaI 2┤ ka ivaSlaoYaNa:
EaIla p`Baupad kI ]pisqait maoM BaI kuC mau{IBar eosao Ait Aa%maivaSvaasaI iSaYya qao jaao Kud dIxaa p`NaalaI dokr Apnao iSaYya banaanaa caahto qao. EaIla p`Baupad nao ]nhoM Kud kuC pHa ilaKo qao. yao pHa ma
.Aa.sa.isa. dIxaa p`NaalaI ko p`maaNasva$p p`stut ikyao jaato hO. EaIla p`Baupad ka [na mah<vakaMxaI iSaYyaaoM sao ek hI trh ka bata-va haota qaa. saamaanyat: vao ]nasao yah khto qao ik vat-maana maoM tao saavaQaanapUva-k p`iSaixat rhao AaOr BaivaYya maoM ]nako p`sqaana ]prant iSaYya svaIkar kr sakto hao.
“phlaI caIja‚ maOM AcyatanaMd kao caotavanaI dota hUđ,‚ dIxaa donao ka p`yaasa na krao. tuma eosaI isqait maoM nahI hao ik dIxaa do sakao …. eosaI maayaa sao Ba`imat naa hao. maOM tuma sabakao BaivaYya maoM gau$ bananao kI iSaxaa do rha hUđ, prntu jaldbaajaI mat krao.”│EaIla p`Baupad ka pHa AcyatanaMd evaM jaya gaaoivaMd kao‚ 21└8└1968┤

“kuC samaya phlao tumanao Apnao Kud ko iSaYya svaIkarnao kI Aa&a maađgaI qaI. yah samaya Aba jald hI najadIk Aa rha hO jaba Apnao p`BaavaSaalaI p`caar sao tuma k[- iSaYya banaaAaogao.”
│EaIla p`Baupad ka pHa AcyatanaMd kaoo‚ 16└5└1972┤

“maoro saunanao maoM Aayaa hO ik dUsaro Ba@taoM Wara tumharI qaaoDI, pUjaa hao rhI hO. yah sahI hO ik vaOYNava kao namana krnaa caaihe‚ pr gau$ ko p`sqaana ]pisqait maoM nahI. gau$ ko p`sqaana ]prant vah isqait AayaogaI‚ pr ABaI $kao. nahI tao Alaga-Alaga pxa bana jaavaoMgao.” │EaIla p`Baupad ka pHa hMsadUta kaoo‚ 1└10└1974┤

“saavaQaanaIpUva-k p`iSaxaNa krto rhao AaOr tba tuma p`amaaiNak gau$ hao. AaOr ]saI isawant pr iSaYya lao sakto hao. pr yah iSaYTacaar kI rIit hO ik Apnao gau$ kI ]pisqait maoM haonao vaalao iSaYya kao gau$ ko pasa laokr AaAao AaOr gau$ kI Anaupisqait maoM‚ ibanaa iksaI raok╣Taok ko iSaYya svaIkarao. yah gau$–iSaYya prMpra ka kanaUna hO. maO caahta hUđ ik maoro iSaYya p`amaaiNak gau$ banaoM AaOr kRYNa BaavanaamaRt ka dUr–dUr tk p`saar kro. [sasao mauJao AaOr kRYNa daonaaoM kao KuSaI haogaI.” │EaIla p`Baupad ka pHa tuYT kRYNa kaoo‚ 2└12└1975┤

majaodar baat tao yah hO ik vaOsao tao jaI.Aa[-.Aa[-. maoM ma
.Aa.sa.isa. dSa-na ko p`maaNa ko ilae [sa ‘kanaUna’ ka ]pyaaoga ikyaa gayaa hO‚ ifr BaI ]saI dstavaoja maoM yah svaIkar ikyaa gayaa hO ik yaqaaqa- maoM yah kanaUna nahI hI:

“SaasHaaoM maoM eosao k[- ]dahrNa hO jahađ gau$ kI ]pisqait maoM hI iSaYya dIxaa doto hO. SaasHaaoM maoM eosaa kao[- ivaSaoYa inado-Sa nahI jahađ yah kha gayaa hao ik iSaYya kao gau$ kI ]pisqait maoM dIxaa nahI donaI caaihe.”│ jaI.Aa[-.Aa[-.‚  pRYz 23┤

sammaana‚ pUjaa evaM AnauyaayaI ga`hNa krnao kI ]%saukta ek Ayaaogyata hO. eosaa Ayaaogya vyai@t gau$ nahI bana sakta. hma tao GamaMD ko p`kaop kI isaf- p`SaMsaa hI kr sakto ijasasao QartI po [ithasa ko sabasao mahana Aacaaya- kI SaarIirk ]pisqait maoM BaI eosao kuC vyai@t Kud dIxaa donao ko ilayao Apnao Aap kao yaaogya samaJa baOzo.*│2┤

[na pHaaoM maoM yah spYT idKta hO ik EaIla p`Baupad eosao iSaYyaaoM kao qaaoDa AaOr QaIrja rKnao kao khkr ]nhoM Bai@t saovaa maoM rKnaa caah rho qao. eosaa krnao sao yah saMBaavanaa tao rhtI qaI ik samaya ko saaqa [nakI mah<vakaMxaI [cCaeđ Sauw hao jaaeđgaI.

eosao k[- nama` Ba@t qao jaao dRZta‚ Eawa AaOr svaaqa-hInata sao Apnao gau$ kI saovaa maoM laIna qao. eosao Ba@taoM kao kBaI eosaa pHa na imalaa ijasamaoM ]nako gau$ bananao ko p`jvala BaivaYya ka vaNa-na hao. gau$ bananao kI mah<vakaMxaa hI Ayaaogyata haotI hO. tba EaIla p`Baupad nao eosao mah<vakaMxaI iSaYyaaoM kao hI dIxaa gau$ banaanao ka vaayada @yaaoM ikyaaĂ

EaIla p`Baupad ko eosao BaI kqana hO jahađ ]nhaoMnao ApnaI doh %yaaganao ko ]prant Apnao iSaYyaaoM kao dIxaa donao kI svatMHata dI qaI. yah kqana sa%ya hO. ]dahrNatyaa [MglaoMD maoM 17 vaYa- kI Aayau sao kar calaanao ko ilayao hr kao[- svatnHa haota hO. prntu hmaoM dao caIjao nahI BaUlanaI caaihyao╣ phlao ]sao kar calaanaa Aanaa caaihyao │yaanaI yaaogya haonaa caaihyao┤ dUsaro ]sakao ‘Da/[ivaMga laa[saoMsa’ AiQakarI Wara ‘AiQakar’ imalanaa caaihyao. pazk samaanaaMtr Kud inakala sakto hO.

ma.Aa.sa.isa. ko p`maaNasva$p ek AaOr pHa p`stut ikyaa jaata hO:

“1975 sao‚ vao saba jaao saBaI ]pyau-@t prIxaaAaoM maoM ]<aINa- haoMgao ]nhoM dIxaa donao hotu ivaSaoYa AiQakar imalaogaa ijasasao vao kRYNa BaavanaamaRt sadsyaaoM kI saM#yaa baZa, sakoMgao.” │EaIla p`Baupad ka pHa kIt-naanand kao‚ 12└1└1969┤

@yaa ]pyau-@t kqana Wara dIxaa saMbaMQaI AMitma AadoSa kao raoka jaa sakta hOĂ

@yaaoMik yah vyai@tgat pHaaoM Wara ?i%vak p`NaalaI raokanao ka p`yaasa hO‚ hma yahađ EaIla p`Baupad ko ‘gau$╣iSaYya prMpra ko kanaUna’ ka ]pyaaoga kroMgao. [sa kanaUna ko p`qama Baaga ko Anausaar Apnao gau$ kI saSarIr ]pisqait maoM ikisa iSaYya kao dIxaa Aacaaya- nahI bananaa caaihyao. yah ‘kanaUna’ laagaU krnao sao yah spYT hao jaata hO ik ]pyau-@t pHa maoM EaIla p`Baupad Apnao iSaYyaaoM kao dIxaa gau$ banakr Apnao iSaYya banaanao ko ilayao nahI kh rho hO. vao 1975 maoM [sa QartI pr hI qao. [sasao yah svaBaavat: inaYkYa- inakala sakto hO ik EaIla p`Baupad Sau$AatI vaYaao- yaanaI 1969 maoM BaI iksaI p`kar kI ‘AiQakairk’ dIxaa p`NaalaI ka manana kr rho qao. AaOr jaOsaa baad maoM huAa‚ EaIla p`Baupad nao sacamauca 1975 tk Apnao kuC iSaYyaaoM‚ jaOsao ik kIt-naanand kao EaIla p`Baupad ko p`itinaiQa ko $p maoM dIxaa sao phlao maalaa pr japnaa AaOr dIxaa haoma krnao kI Anaumait dI qaI. yah pHa dIxaa donao ko ilayao p`itinaiQayaaoM ko ]pyaaoga kI BaivaYyavaaNaI krta hO. tduprant [na p`itinaiQayaaoM kao ]nhaoMnao ‘?i%vak’ naama idyaa AaOr 9 jaulaa[- ko pHa sao ]nako kaya- kao AaOpcaairk banaa idyaa. eosaa sauJaava donaa baovakUfI haogaI ik EaIla p`Baupad kIt-naanand kao kuC prIxaaAaoM maoM ]<aINa- haonao pr saMp`daya ko dIxaa Aacaaya- kI pdvaI do rho qao.

“EaI caOtnya mahap`Bau ko AadoSaaoM kao ]nako p`amaaiNak p`itinaiQa ko saMrxaNa maoM palana kr kao[- BaI gau$ bana sakta hO. AaOr maorI [cCa hO ik maorI Anaupisqait maoM maoro saaro iSaYya p```amaaiNak gau$ banao AaOr kRYNa BaavanaamaRt ka samast ivaSva maMo p`caar kro.” │EaIla p`Baupad ka pHa maQausaUdna kao‚ 2└11└1967┤

yahađ EaIla p`Baupad ApnaI Anaupisqait maoM iSaYyaaoM kao gau$ bananao kao kh rho. [sa kqana ka ]pyaaoga kr yah tk- idyaa jaata hO ik EaIla p`Baupad ]nhoM dIxaa gau$ bananao kao kh rho hO‚ @yaaoMik vao iSaxaa gau$ phlao sao hI qao. saMBavat: yah BaI tao hao sakta hO ik ]nhoM AcCo iSaxaa gau$ bananao ka p`ao%saahna ifr do rho haoM. AaOr yah BaI ik ]nakI Anaupisqait maoM BaI AcCo iSaxaa gau$ banao rho. inaiScat hI yahađ yah nahI kha gayaa hO ik ]nako iSaYya dIxaa do sakto hO AaOr Kud ko iSaYya banaa sakto hO. yah kqana ik ‘p`amaaiNak gau$ banao AaOr kRYNa BaavanaamaRt ka samast ivaSva maoM p`caar kro’ iSaxaa gau$ pr BaI samaana $p sao laagaU haota hO.

hao sakta hO ik yao pHa iksaI AaOr trh kI gau$ p`NaalaI ka saMkto do rho hao. Agar yah maana BaI lao tao BaI yah pHa 9 jaulaa[- ko AMitma AadoSa kao badla nahI sakto┬ @yaaoMik yao pHa samast AaMdaolana kao duhrae nahIM gayao qao. ]pyau-@t pHa 1986 tk p`kaiSat hI nahI hue qao. kBaI–kBaI yah BaI kha jaata hO ik yao pHa saMsqaa ko kuC sadsyaaoM ko pasa iksaI trh phuđđca gayao qao. eosaa hao sakta hO yaa nahI BaI. Parntu p`aqaimakta tao [sa tqya pr dI jaanaI caaihyao ik EaIla p`Baupad nao [sa trh kI ivatrNa p`NaalaI na tao sqaaipt kI AaOr nahI Anaumaaoidt. hmaoM [sa trh ka sabaUt khI nahI imalata jahađđ EaIla p`Baupad nao Apnao inajaI pHavyavahar kao sava-Ha ivatirt krnao ka AadoSa idyaa hao. ]nhaoMnao ek baar laaprvaah p`tIt haoto hue kh idyaa qaa ik ]nako pHaaoM kao ‘samaya haonao’ pr p`kaiSat ikyaa jaa sakta hO. prntu ]nhoMnao eosaa saMdoSa kBaI nahI Baojaa ik [na pHaaoM ko ibanaa ma.Aa.sa.isa. kao laagaU krnao kI pUNa- jaanakarI nahI imalaogaI.

1977 mao @yaa haonaa caaihe qaa– [sakI dlaIla poSa krnao ko ilae saaro p`maaNa ]saI samaya AiQakairk $p maoM evaM sarlata sao ]plabQa haonao caaihe qao. Agar [nhI pHaaoM maoM BaivaYya ko 10 hjaar saalaaoM kI dIxaa p`NaalaI kI kuMjaI CupI qaI‚ tao EaIla p`Baupad inaiScat hI [naka p`kaSana AaOr baDI saM#yaa maoM ivatrNa Ait mah<vapUNa-ta sao krato. eosaa BaI hao sakta qaa ik kuC vairYz Ba@taoM nao ]nako inajaI pHa na pZo hao AaOr [sa karNavaSa spYTtapUva-k samaJa na pae haoM ik EaIla p`Baupad ko SaarIirk p`sqaana ]prant dIxaa p`NaalaI iksa trh calaogaI. AaOr eosaa samaJanaa galat nahI hOO┬ @yaaoMik 28 ma[- 1977 tk BaI sampUNa- jaI.baI.saI. kao yah &at nahI qaa ik EaIla p`Baupad @yaa krnaa caah rho hO.│kRpyaa piriSaYT maoM 28 ma[- vaata-laap doiKe┤

At: yah khnaa ik [saI trh ko mau{IBar pHaaoM ko karNa 9 jaulaa[- ko pHa kao badla donaa caaihyao sarasar Anauicat hO. Agar yah [tnao mah%vapUNa- qao tao EaIla p`Baupad [nakao 9 jaulaa[- ko pHa maoM saMbaaoiQat krto yaa saMlagna krto.

AMt maoM dIxaa ko ilae ek hI pdvaI dI gayaI qaI vah qaI Aacaaya- ko p`itinaiQa kI trh yaanaI ?i%vak.

AMt maoM EaoNaI 3┤ ka ivaSlaoYaNa:

?i%vak p`NaalaI kao raoknao ko ilae EaIla p`Baupad kI pustkaoM AaOr p`vacanaaoM sao k[- vaa@yaaoM kao p`maaNasva$p p`stut ikyaa jaata hO. Aba hma [na p`maaNaaoM ka prIxaNa kroMgao.

Pa`aya: EaIla p`Baupad kI iktabaaoM maoM hmao dIxaa gau$ kI yaaogyataAaoM ka vaNa-na imalata hO. eosaa kao[- ivaSaoYa kqana nahI hO jaao ]nako iSaYyaaoM ko k`maSa: dIxaa gau$ haonao kI baat kr rha hao. [sako ivaprIt yao kqana kovala [saI baat pr jaaor doto hO ik dIxaa gau$ bananao ko ilae bahut hI ]cca yaaogyata evaM Apnao gau$ Wara AadoSa p`aPt haonaa caaihe.

“jaao ABaI iSaYya hO vah Agalaa gau$ haogaa. yaid kao[- dRZtapUva-k gau$ ka Aa&akarI nahI rha hao tao vah p`amaaiNak va sahmait p`aPt gau$ nahI bana sakta.” │EaImad\–Baagavatma\‚ 2.9.43‚ Baavaaqa-┤

]pyau-@t inado-Sa iksaI trh sao BaI yah CUT nahI dota ik kovala gau$ ko calao jaanao ko karNa kao[- dIxaa do sakta hO. gau$ ko [sa QartI kao CaoDkr jaanao ka ivacaar [sa inado-Sa maoM hI nahI. kovala yah ivacaar hO ik ]nakao Anaumait p`aPt haonaI caaihe evaM dRZ,tapUva-k Aa&akarI haonaa caaihe. hma phlao sao yah jaanato hO ik ]nhoM mahaBaagavat BaI haonaa caaihe.

kuC Ba@t ‘Anya ga`haoM kI saugama yaaHaa’ │pRYz 32┤ maoM saMbaaoiQat “maaoinaTr gau$” kao p`maaNa batato hue ma.Aa.sa.isa.│bahula Aacaaya- prMpra p`NaalaI┤ ka samaqa-na krto hO AaOr yah inaYkYa- inakalato hO ik ?i%vak p`NaalaI kao baMd kr donaa caaihe‚ ikntu yah ]dahrNa spYT $p sao iSaxaa kI pirBaaYaa dota hO dIxaa gau$ kI nahI. pustk ko [sa AMSa ko Anausaar ‘maaoinaTr’ gau$ Apnao inado-Sak kI Aaor sao kama krto hO‚ vah svayaM inado-Sak nahI hO. vah inado-Sak haonao ko ilae yaaogya hao sakta hO prntu [sako ilae ek p`ik`yaa hO AaOr yah p`ik`yaa inado-Sak ko AMtQaa-na haonao pr Apnao Aap hI saik`ya nahI haotI│inado-Sak ka Aqa- hO dIxaa gau$┤. ‘maaoinaTr gau$’ kovala iSaxaa ko ilae hI iSaYya rK sakto hO AaOr vah BaI saIimat saM#yaa maoM. jaba yao ‘maaoinaTr gau$’ yaaogya hao jaaeđ yaaina mahaBaagavat bana jaaeđ AaOr pUva- Aacaaya- sao ]nhoM sahmait yaa AadoSa p`aPt hao tba ]nakao ifr ‘maaoinaTr gau$’ nahI kha jaaegaa. tba vao svayaM gau$ haoMgao‚ AaOr tba AsaM#ya iSaYya banaa sakto hO. [sa trh‚ ‘maaoinaTr’ iSaxaa gau$ hO AaOr inado-Sak ek dIxaa gau$ hO. iSaxaa gau$‚ dIxaa gau$ ka dRZtapUva-k AnausarNa krto hue pUrI trh yaaogya bana sakto hO AaOr ifr dIxaa donao kI sahmait yaa AadoSa panao ko paHa bana sakto hO. jaba tk inado-Sak ]pisqat hO tba tk ‘maaoinaTr’ kovala Apnao inado-Sak kI saahyata krto hO. yaid ‘maaoinaTr gau$’ vaastva maoM dIxaa gau$ hI hO tao yah ifr gau$ prMpra ko kanaUna ko iva$w haogaa jaao ma.Aa.sa.isa. │bahula Aacaaya- prMpra p`NaalaI┤ ka samaqa-na krnao ko ilae p`yaaoga maoM laayaa jaata hO. inaYkYa- maoM ‘maaoinaTr gau$’ inado-Sak │dIxaa gau$┤ ka sqaana laonao ko ilae Aqavaa ]naka ]<ariQakarI bananao ko ilae nahIM hO bailk inado-Sak ko saaqa kama krnao ko ilae hO.

inaiScat $p sao ‘maaoinaTr’ p`NaalaI jaI.baI.saI. ko saMSaaoQanaaoM │A┤ AaOr│ba┤ ka samaqa-na nahI krtI.

saMSaaoQana │A┤– ?i%vak p`NaalaI EaIla p`Baupad ko doh %yaaganao ko ]prant baMd hao jaanaI qaI.│ba┤– ?i%vak Apnao Aap hI dIxaa gau$ banato qao.

EaIla p`Baupad ko pHaaoM ko Alaavaa BaI kuC eosao saMdBa- hO ijanakao laokr kha jaata hO ik EaIla p`Baupad nao Apnao iSaYyaaoM kao dIxaa gau$ bananao kI Anaumait dI qaI:

“ABaI‚ dsavaađ‚ gyaarhvaađ‚ baarhvaađ. mMaoro gau$ maharaja caOtnya mahap`Bau sao dsavao qao‚ maO gyaarhvaađ hUđ AaOr tuma baarhvao hao. tao Aba [sa &ana ka ivatrNa krao.”│EaIla p`Baupad p`vacana‚ 18└5└1972‚ laa^sa eMijalsa┤

“saaqa mao maO ]na sabasao gau$ bananao ka AnauraoQa k$đgaa. tuma sabakao Agalaa gau$ bananaa caaihe.”
│EaIla p`Baupad vyaasa–pUjaa saMbaaoQana‚ 5└9└1969‚ homabaga-┤

Pahlaa kqana saaf–saaf yah batata hO ik EaIla p`Baupad ko iSaYya phlao sao hI baarhvaoM hao cauko hO– ‘tuma baarhvao hao’. Ateva yah BaivaYya maoM dIxaa gau$ bananao ko ilae kao[- Anaumait yaa AadoSa nahI hO. yah kovala yahI khta hO ik phlao sao hI tuma prMpra ko saMdoSa ka p`caar kr rho hao. dUsara kqana BaI phlao kqana ko Anau$p hI hO. yah ina:saMdoSa hI khta hO ik EaIla p`Baupad ko iSaYya ]nako baad Aato hO‚ laoikna jaOsaa ik phlaa kqana khta hO iSaYyaao ko jaaordar p`caar kaya- ko karNa prMpra sqaaipt hao caUkI qaI. daonaoM hI kqanaaoM maoM iSaYya banaanao ka spYT AadoSa nahI hO Aiptu p`caar krnao ka AadoSa hO‚ @yaaoMik EaIla p`Baupad nao kha ik tuma Agalao gau$ haoMgao‚ [saka yah matlaba nahI haota ik EaIla p`Baupad caahto qao ik vao Agalao dIxaa gau$ banao. eosaa khnaa yaa samaJanaa mana kI klpnaa maaHa hO. vaastva maoM‚ hma jaanato hO ik yah galat hO @yaaoMik AMitma AadoSa maoM yah spYT kr idyaa gayaa hO ik }nako iSaYyaao kovala Aacaaya- ko p`itinaiQayaaoM ko $p maoM kaya- krnao hotu qao‚ dIxaa gau$ kI xamata maoM nahI.

yah tk- donaa ik eosao kqana EaIla p`Baupad ko AMitma AadoSa kao sqaigat kr doto hO‚ ibalkula Asamaqa-naIya hO. [sakao EaIla p`Baupad ko Anya kqanaaoM sao ivaprIt saaibat ikyaa jaa sakta hO. ]nako p`sqaana ko baad @yaa haogaaĂ [sa saMbaMQa maoM EaIla p`Baupad ko k[- kqana ]pya-u@t manaaoQaarNaaAaoM ka ivaroaQa krto hO:

   irpaoT-r: “AapkI maR%yau pScaat\ AmarIka maoM Aapko AaMdaolana ka @yaa haogaaĂ”
EaIla p`Baupad: “maorI maR%yau kBaI nahI haogaI.”
   Ba@tgaNa: “jaya! hrI baaola!” │hđsaI┤
EaIla p`Baupad: “maO ApnaI pustkaoM Wara jaIivat rhđUgaa AaOr tuma laaBa ]zaAaogao.”
│EaIla p`Baupad pHakar sammaolana‚ 16└7└1975‚ saona f`a^insakao┤

yaid EaIla p`Baupad ma.Aa.sa.isa. p`NaalaI │bahula Aacaaya- prMpra p`NaalaI┤ caahto qao tao [saka ]llaoK krnao ka yah spYT Avasar qaa. eosaa khnao kI bajaaya ik maoro iSaYya dIxaa gau$ banaoMgao ]nhaoMnao kha ik vao kBaI nahI maroMgao AaOr ]nakI iktabaoM hI saara AavaSyak kaya- kroMgaI. ]pyau-@t saMvaad sao pta calata hO ik EaIla p`Baupad Aba BaI sajaIva gau$ hO AaOr vao ApnaI pustkaoM ko maaQyama sao idvya &ana │dIxaa ka mau#ya AMga┤ do rho hO AaOr yah tba tk calata rhogaa jaba tk [ska^na rhogaa. [sa p`ik`yaa maoM sahayak haonaa hI ]nako iSaYyaaoM ka yaaogadana hO.

“Apir@va Aacaaya- na banaao. Pahlao Aacaaya- ko AadoSaaoM ka palana kr pirp@va banaao. ]sako baad Aacaaya- bananaa AcCa rhogaa. hma laaoga Aacaaya- banaanaa caahto hO laoikna iSaYTacaar yah hO ik jaba tk gau$ ]pisqat hO iksaI kao Aacaaya- nahI bananaa caaihe. yaid vah saMpUNa- $p sao pirp@va hao gayaa hao tba BaI nahI‚ @yaaoMik iSaYTta [saI maoM hO ik yaid kao[- dIxaa laonaa caahta hO tao yah iSaYya ka kt-vya hO ik vah ]sa vyai@t kao Apnao Aacaaya- ko pasa lao jaae.” 
│EaIla p`Baupad caOtnya cairtamaRt p`vacana‚ 6└4└1975┤

]pyau-@t kqana ja$r yah inayama batata hO ik iSaYya Aagao calakr Aacaaya- bana sakto hO. prntu yah jaaor dokr kha jaa rha hO ik vao ABaI nahI banao. bailk‚ EaIla p`Baupad tBaI iSaYyaaoM ko Aacaaya- bananao kI baat krto hO‚ jaba ApnaI saSarIr ]pisqait maoM gau$ bananao sao raoknaa hao. vao yahI p`ik`yaa inajaI pHaaoM maoM BaI Apnaato hO. spYT $p sao yah kovala ek inayama batata hO na ik Apnao iSaYyaaoM kao gau$ bananao ka spYT AadoSa. jaOsaa hma ‘Apa[MTmaoMT Top’ ko ivaSlaoYaNa maoM doKogaoM ik EaIla p`Baupad nao ma[- 1977 tk BaI dIxaa gau$ bananao ka spYT AadoSa nahI idyaa qaa. │ “maoro AadoSa pr….prntu maoro AadoSa pr….jaba maO AadoSa dUM”┤ AaOr ]nako doh %yaaganao tk yahI isqait vat-maana rhI. ]pyau-@t p`vacana maoM tao Aagao calakr vao batato hO ik gau$ bananao kI mah%vakaMxaa kao [sa trh maaoDa, jaayao:

“AaOr Aacaaya- bananaa jyaada mauiSkla nahI hO…. Aamaar Aa&aya gau$ hanaa tara e[- doSa‚ yaaro doKa taro kh kRYNa ]pdoSa ‘ maoro AadoSa ka palana kr‚ tuma gau$ banaao.’… ifr‚ BaivaYya maoM jaOsao tumharo pasa hO ABaI dsa hjaar. hma [sao baZa,eogao ek laaK. yah hmao caaiheo. ifr ek laaK sao dsa laaK┬ AaOr dsa laaK sao ek kraoD,.” 
│EaIla p`Baupad caOtnya cairtamaRt p`vacana‚ 6└4└1975‚ maayaapur┤

yah phlao hI batayaa jaa cauka hO ik caOtnya mahap`Bau ka AadoSa sabakao p`caar krnao evaM jyaada kRYNa Ba@t banaanao ko ilayaa qaa‚ iSaYya banaanao ko ilae nahIM. EaIla p`Baupad BaI ]saI baat kao daohrato hue Apnao iSaYyaaoM kao p`ao%saahna donao ko ilae kh rho hO ik bahut sao Ba@t banaaAao. EaIla p`Baupad ka yah kqana ‘yadI tumharo pasa ABaI dsa hjaar….│Aqaa-t EaIla p`Baupad kI ]pisqait mao┤ bahut mah<vapUNa- hO. [sasao yah spYT haota hO ik vao kRYNa BaavanaamaRt AnauyaaiyayaaoM kI baat kr rho Apnao ‘iSaYya ko iSaYyaaoM’ kI nahI┬ @yaaoMik ]sa p`vacana ka mau#ya ivaYaya qaa ik vao EaIla p`Baupad kI ]pisqait maoM dIxaa na doM. [saka Aqa- yah haogaa ik ]sa samaya krIba dsa hjaar AnauyaayaI haogao AaOr BaivaYya maoM saoMkDa,oM AnauyaayaI AaOr jaaoDo jaaeđgao. ?i%vak p`NaalaI yah tya krogaI ik yao AnauyaayaI jaba dIxaa laonao yaaogya haoMgao tba ]sao EaIla P`aBaupad sao dIxaa p`aPt hao‚ zIk ]saI trh jaba EaIla p`Baupad ]prao@t BaaYaNa do rho qao tba dIxaa laoto qao.

inaYkYa-:
EaIla p`Baupad Wara dIxaa gau$ bananao ko ilae Apnao iSaYyaaoM kao idyao gayao eosao iksaI AadoSa ka p`maaNa nahI hO jaao ?i%vak p`NaalaI ka sqaana lao sako.

hmaaro pasa jaao hO vah mau{IBar │]sa samaya Ap`kaiSat┤ vyai@tgat pHa jao ]nhI laaogaaoM kao Baojao gae qao jaao EaIla p`Baupad kI saSarIr ]pisqait maoM hI dIxaa donaa caahto qao. [namao sao kuC laaogaaoM kao tao AaMdaolana mao p`ivaYT hue jyaada samaya BaI nahI huAa qaa. eosao maamalaaoM mao ]nho ApnaI mah<vakaMxaa kI pUtI- krnao ko ilae kma sao kma EaIla p`Baupad ko doh %yaaganao tk p`tIxaa krnao ko ile kha jaata qaa. caUđik yao saba pHa [%yaaid 9 jaulaa[- ko pHa ko samaya tk BaI p`kaiSat nahI ike gae qao‚ [sasao hma samaJa sakto hO ik [naka [sk^ana kI BaivaYya kI dIxaa p`NaalaI sao kao[- saIQaa saMbaMQa nahI qaa.

EaIla p`Baupad kI pustkaoM AaOr vaata-laap maoM kovala ]nako iSaYyaaoM ko gau$ bananao ko AadoSa hI imalato hO. vaOsao iSaYya ko dIxaa gau$ bananao ko saamaanya isawaMt kao saMbaaoiQat ikyaa gayaa hO prntu EaIla p`Baupad Apnao iSaYyaaoM kao dIxaa gau$ banakr Apnao hI iSaYya banaanao ka AadoSa nahI doto.

]pyau-@t ]d\QaRt vaa@ya iksaI BaI $p maoM 9 jaulaa[- ko spYT AadoSa ka sqaana nahI lao sakto. 9 jaulaa[- ka AadoSa saaro AaMdaolana kao Baojaa gayaa p`banQana p`NaalaI ka ek ivaSaoYa dstavaoja hO. vat-maana ma.Aa.sa.isa. │bahula Aacaaya- prMpra p`NaalaI┤ kao roKaMikt krnao vaalao [sa trh ka kao[- dstavaoja nahI hO.

[sa trh yah ivacaar ik EaIla p`Baupad nao k[- jagah AaOr k[- baar Apnao iSaYyaaoM kao ]nako p`sqaana ko turnt baad yaa kuC dor baad yaa kBaI BaI dIxaa gau$ bananao ka AadoSa idyaa qaa‚ mahja ek klpnaa hI hO.

saamaanyat: yah BaI kha jaata hO ik EaIla p`Baupad nao baar–baar ApnaI pustkaoM‚ pHaaoM‚ p`vacanaaoM evaM vaata-laapaoM maoM inaiScat $p sao yah spYT kr idyaa qaa ik vao BaivaYya kI dIxaa p`NaalaI iksa p`kar caahto qao‚ [sailae yah ja$rI nahI qaa ik EaIla p`Baupad [sakao 9 jaulaa[- ko pHa maoM ifr sao batlaaeđ. eosaa davaa pUrI trh galat tao hO ih bailk yah AaOr AiQak AsaamaMjasya kI isqait pOda kr dota hO:

•  yaid EaIla p`Baupad kI iSaxaaAaoM maoM yah bahut spYT qaa ik ]nakI Anaupisqait maoM vao dIxaa p`NaalaI kao iksa p`kar jaarI rKnaa caahto qao AaOr yaid ]nhaoMnao saaocaa qaa ik [sa maamalao maoM iksaI ivaSaoYa inado-Sa kI AavaSyakta nahI qaI tao jaI.baI.saI. nao ek ivaSaoYa Aayaaoga ka gazna kr ]sao EaIla p`Baupad ko pasa @yaaoM BaojaaĂ [sa Aayaaoga ka mau#ya laxya yahI maalaUma krnaa qaa ik dIxaa kOsao dI jaaegaI‚ ivaSaoYakr jaba EaIla p`Baupad hmaaro baIca nahI rhoMgao.│kRpyaa Apa^[MTmaoMT Top doiKe┤  ]sa samaya EaIla p`Baupad doh %yaaganao ka ivacaar kr rho qao. eosaI Avasqaa maoM ]nako vairYz iSaYya kuC eosao AaQaarhIna p`Sna PaUC rho qao ijanaka ]<ar baIto saalaaoMmaoM EaIla p`Baupad k[- baar do cauko qao.

•  yaid EaIla p`Baupad nao spYT $p sao ma.Aa.sa.isa. │vat-maana maoM cailat bahula Aacaaya- prMpra p`NaalaI┤ kao sqaaipt krnao ko ilae kha qaa tao ]nhaoMnao [sakao sqaaipt krnao ko saMbaMQa maoM [tnao kma AadoSa @yaaoM CaoDo,, ijasako karNa‚ EaIla p`Baupad ko samaaiQa laonao ko kuC samaya baad hI ]nako vairYz iSaYya EaIQar maharaja ko pasa jaakr yah pUCnao kao baaQya hao gae ik [sa p`NaalaI kao iksa p`kar laagaU ikyaa jaae.

• yaid sabako ilae yah Ait spYT qaa ik EaIla p`Baupad caahto qao ik ]nako iSaYya gau$ banao tao jaI.baI.saI. nao ifr ‘jaaonala Aacaaya- p`NaalaI’ │xaoHaIya Aacaaya- p`NaalaI┤ ka gazna @yaaoM ikyaaĂ jahađđ gau$ bananao ka AiQakar kuC laaogaaoM tk hI saIimat qaa‚ AaOr [sa p`NaalaI kao ek pUro dSak yaanaI dsa saala tk calanao idyaa gayaa.

halaađđik hma jaI.baI.saI. ko laoK jaI.Aa[-.Aa[-. kI Aalaaocanaa kr rho hO ifr BaI [saka ek AMga EaIla p`Bauapd ko pirvaar kao ekjauT krnao ka Baava rKta hO. vah hO:

“ek iSaYya ka ekmaaHa kt-vya hO ik vah Apnao gau$ kI pUjaa evaM saovaa kro. ]saka mana [sa baat sao vyaakula yaa Hast nahI haonaa caaihe ik vah iksa p`kar gau$ banao. ek Ba@t‚ jaao saccao mana sao AaQyaai%mak p`gait krnaa caahta hO‚ ]sao caaihe ik vah iSaYya bananao kI kaoiSaSa kro‚ gau$ bananao kI nahI.” │jaI.Aa[-.Aa[-.‚ pRYz 25‚ jaI.baI.saI. 1995┤ 

hma [sasao pUrI trh sahmat hO.

1 jaI.baI.saI. ko [ska^na jana-la 1990 maoM p`kaiSat Ajaaimalaa dasa ka laoK ‘rogaular yaa ?i%vak’ [sa p`kar ko Aqa- kI vakalat krta hO.
2 yahađđ hma saUicat krnaa caahoMgao ik ]pya-u@t jyaadatr Ba@taoM nao Apnao galatI kao phcaanaa hO [sailae ]nhoM hma iksaI ApraQa yaa kiznaa[- phuđđcaanao ko ilae xamaa caahto hO. Saayad vah [sa baat sao sahmat haoMgao ik ]nako vyai@tgat Anaqaao- kao saMbaaoiQat krko EaIla p`Baupad Wara ilaKo gae pHaaoM kao Aaja [ska^na maoM cailat ma
.Aa.sa.isa. │bahula Aacaaya- prMpra p`NaalaI┤ ka samaqa-na krnao ko ilae p`yaaoga maoM laayaa jaa rha hO.


8. “Saayad EaIla p`Baupad kI iktabaaoM mao k[- eosaa SaaisHak inado-Sa hO jaao dIxaa donao pr p`itbaMQa lagaata hO jaba gau$ AaOr iSaYya ek samaana ga`h pr na ]pisqat haoĂ”


EaIla p`Baupad kI p`stkaoM maoM eosaa kao[- kqana nahI hO. ]nakI pustkaoM mao saaro AavaSyak SaaisHak inayama idyao hue hO‚ At: [sa trh ka inaYaoQa ApnaI prMpra maoM nahI hO.

EaIla p`Baupad ko eosao k[- kqana hO jaao yah spYT krto hO ik gau$╣iSaYya saMbaMQa SaarIirk inakTta pr inaBa-r nahIM krto. │kRpyaa piriSaYT doKo┤ At: EaIla p`Baupad ko itraoBaava ]prant ?i%vak p`NaalaI ka ]pyaaoga ]nako [na inado-SaaoM ko Anau$p hO. [na kqanaaoM kao pZ,nao sao spYT hao jaata hO ik jaI.baI.saI. ko kuC sadsyaaoM nao kuC Alaga trh ka dRiYTkaoNa p`stut ikyaa hO:

“EaIla p`Baupad nao hmaoM isaKayaa hO ik gau$╣iSaYya prMpra ek jaIvaMt saMbaMQa hO…. gau$╣iSaYya prMpra ka kanaUna hO ik hmao ek jaIvaMt gau$ laonaa caaihe‚ jaIvaMt matlaba ik SaarIirk ]pisqat.”
│iSavarama svaamaI‚ [ska^na jana-la‚ pRYz 31‚ jaI
.baI.saI. 1990┤

]pyau-@t kqana AaOr inamnailaiKt kqanaaoM mao AMtr doiKyao:

“SaarIirk ]pisqait mah<vapUNa- nahI hO.”│EaIla p`Baupad vaata-laap‚ 6└10└1977‚ vaRndavana┤
              yaa
“SaarIirk ]pisqait AnaavaSyak hO.” │EaIla p`Baupad pHa‚ 19└1└1967┤

inaiScat hI‚ hmaoM ek baa`hya gau$ kI AavaSyakta hO‚ @yaaoMik p`akRitk gauNaaoM ko AiQana Avasqaa maoM saMpUNa- $p sao prmaa%maa ka sahara nahI ilayaa jaa sakta. Parntu EaIla p`Baupad khI nahI batato ik yah SaarIirk gau$ saSarIr ]pisqat BaI haonaa caaihe.

“At: hmao vaaNaI kI saahyata laonaI caaihe‚ SaarIirk ]pisqait kI nahI”.
│caOtnya cairtamaRt‚ AMitma Sabd┤

EaIla p`Baupad nao [saka ]dahrNa BaI poSa ikyaa qaa. ]nhaoMnao eosao k[- iSaYyaaoM kao dIxaa dI ijanasao vao kBaI SaarIirk $p maoM imalao hI nahI. [sasao yah tqya sava-qaa p`maaiNat hao jaata hO ik gau$ sao SaarIirk saMbaMQa ko ibanaa BaI dIxaa imala saktI hO. SaasHaaoM maoM yaa EaIla p`Baupad Wara dIxaa AaOr SaarIirk ]pisqait ko baIca kao[- saMbaMQa jaaoDa, nahI gayaa hO. At: ?i%vak p`NaalaI ka calana SaasHa evaM Apnao Aacaaya- ko vyai@tgat ]dahrNa sao p`maaiNat isaw haota hO.

EaIla p`Baupad kI iktabaaoM ko dIxaa saMbaMQaI Baaga maoM ilaKa hO ik dIxaa panao kI ek hI AavaSyakta hO╣ gau$ kI sahmait. yah sahmait pUNa- $p sao ?i%vak kao saaOp dI gayaI qaI:

“tao ibanaa maorI p`itxaa ike‚  tuma ijasao yaaogya samaJaao. yah │tumharo┤ ivavaok pr inaBa-r krogaa.”
│EaIla p`Baupad vaata-laap‚ 7└7└1977‚ vaRndavana┤

EaIla p`Baupad hmaoM inado-Sa doto hO ik–


“jahađđđ tk dIxaa ko samaya ka savaala hO‚ saba gau$ kI majaI- pr inaBa-r hO….Agar sadgau$, p`maaiNak gau$ rajaI hao jaato hO‚ tao ]saI samaya dIxaa imala saktI hO‚ ]icat samaya AaOr isqait kI p`itxaa ikyao ibanaa BaI.”
│caOtnya cairtamaRt maQya‚ 24
.331‚ Baavaaqa-┤

eosaa kao[- inado-Sa nahI hO ik dIxaa gau$ AaOr saMBaivat iSaYya ka iksaI p`kar ka SaarIirk saMpk- haonaa caaihe yaa ApnaI sahmait donao ko ilayao dIxaa gau$ kI SaarIirk ]pisqait ja$rI haonaI caaihe.│yahađ EaIla p`Baupad sad\gau$ AaOr dIxaa gau$ kao samaana bata rho hO.┤ EaIla p`Baupad nao k[- baar kha hO ik dIxaIt haonao kI ek hI AavaSyakta hO– ]nako Wara idyao hue inayamaaoM ka palana–

“yah dIxaa kI p`NaalaI hO. iSaYya sahmait dota hO ik Aagao sao vah kao[- pap kma- nahI krogaa….vah vacana dota hO ik gau$ ko AadoSaaoM ka inavaa-h krogaa. tba‚  gau$ ]sao Apnao saMrxaNa maoM laota hO AaOr ]sao AaQyaai%mak maui@t ko str tk ]za laota hO.” │caOtnya cairtamaRt maQya‚ 24.256‚ Baavaaqa-┤


    Ba@t:  “AaOpcaairk dIxaa iktnaI mah<vapUNa- hOĂ” 
EaIla p`Baupad: “AaOpcaairk dIxaa ka matlaba hO EaI kRYNa AaOr ]nako p`itinaiQa ko AadoSaaoM ka palana krnao ka AaOpcaairk$p sao p`itbaw laonaa. vah AaOpcaairk dIxaa hO.”
│EaIla p`Baupad p`vacana‚ 22└2└1973‚ Aa^klaOD┤

EaIla p`Baupad: “maora iSaYya kaOna hOĂ sabasao phlao ]sao saaro AnauSaaisat inayamaaoM ka palana krnaa haogaa.”
    Ba@t: “jaba tk kao[- [naka palana kr rha hao‚ tba vah….”
EaIla p`Baupad: “tba vah ivalakula zIk hO.”
EaIla p`Baupad‚ p`at: Ba`maNa‚ 13└6└1976‚ DoTa/o[T┤


“jaba tk AnauSaasana nahI hO‚ tba tk iSaYya haonao ka p`Sna hI nahI ]zta. iSaYya ]sao khto hO jaao AnauSaasana ka palana krta hO.” │EaIla p`Baupad‚ p`at: Ba`maNa‚ 8└3└1976‚ maayaapur┤

dIxaa ko Aqa- sao @yaa yah eosaa inaYkYa- inaklata hO ik gau$ kao [saI QartI pr saSarIr ]pisqat rhnaa haota hOĂ

“dIxaa ek p`NaalaI hO ijasasao idvya &ana p`kaiSat haota hO AaOr pap kma- ko flaaoM ka naaSa haota hO. ek dxa vyai@t ijasao SaasHaaoM ka &ana hO [sa p`NaalaI kao dIxaa khta hO.” │caOtnya cairtamaRt maQya‚ 15.108‚ Baavaaqa-┤

│kRpyaa dIxaa AakRit doiKe┤


dIxaa p`NaalaI ko Aqa- sao eosaa kuC [Migat nahI haota ik gau$ kao iSaYya ko saaqa [saI QartI pr isqat haona caaihe. dUsarI Aaor‚ EaIla p`Baupad ko ]pdoSa evaM inajaI ]dahrNa spYT p`maaiNat krto hO ik dIxaa ivaiQa ko ilayao AavaSyak t<va gau$ kI saSarIr ]pisqait ko ibanaa p`yaaoga maoM laayao jaa sakta hO– 

“idvya &ana kI p`aiPt maoM ikisa p`akRitk Avasqaa sao vyavaQaana nahI Aa sakta.” 
│EaImad\–Baagavatma\‚ 7.7.1‚ Baavaaqa-┤

“va@ta kI p`%yaxa Anaupisqait sao idvya Sabd kI Sai@t maoM kao[- kmaI nahI Aa saktI.”
│EaImad\–Baagavatma\‚ 2
.9.8‚ Baavaaqa-┤

At: dIxaa ko saBaI t<va– idvya &ana‚ manHa p`aiPt Aaid‚ gau$ kI saSarIr ]pisqait ko ibanaa BaI sarlata sao saađpo jaa sakta hO.
saaraMSa maoM‚ inaiScat $p sao idKayaa jaa sakta hO ik EaIla p`Baupad kI pustkaoM maoM eosaa kao[- SaaisHak inado-Sa nahI hO ijasasao QartI CaoDnao ko ]prant gau$ dIxaa nahIM do sakta. yah Aapi<a kI jaatI hO ik pUva- maoM prMpra maoM kao[- eosaa ]dahrNa nahI imalata. Parntu pUva- ko ]dahrNaaoM SaaisHak isawaMt nahIM hO. pUva- ]dahrNa kao ek SaaisHak isawaMt laagaU krto va@t p`maaNa ko $p maoM posa ikyaa jaa sakta hO. prntu pUva- ]dahrNa kI Anaupisqait maoM SaaisHak isawaMt badlaa nahI jaa sakta. ApnaI prMpra SaaisHak inado-SaaoM pr AaQaairt hO na ik pUva- ]dahrNaaoM pr. yahI tqya [ska^na kao dUsaro gaaOiDya vaOYNava saMsqaaAaoM sao Alaga isaw krtI hO. Baart maoM eosao k[- kT\TrpMqaI smaqa- ba`a*maNa hO jaao EaIla p`Baupad kI inaMda krto hO @yaaoMik EaIla p`Baupad rIit–irvaajaaoM ko saaqa nahI calao.

SaaisHak isawaMt AaOr EaIla p`Baupad ka inajaI ]dahrNa isaw krto hO ik dIxaa iksaI BaI trh sao gau$ kI SaarIirk ]pisqait pr inaBa-r nahIM krtI.9. “[sa inado-Sa kao laagaU krnao sao ek p`NaalaI kI sqaapnaa hao jaayaogaI ijasaka na tao pUva- maoM
]dahrNa hO na eoithaisak AaQaar. [sailae [sa p`NaalaI kao nakar idyaa jaanaa caaihe.”


9 jaulaa[- ko pHa kao ]pyau-@t karNa sao nakara nahI jaa sakta┬ @yaaoMik EaIla p`Baupad nao k[- nae inayama banaayao qao– naama jap kI saM#yaa 64 sao GaTakr 16 krnaa‚ ivavaah krvaanaa‚ maihlaaAaoM kaoM maMidr maoM rhnao kI [jaajat donaa‚ Top ko Wara gaayaHaI maMHa donaa Aaid. yahađ tk ik hmaarI prMpra ko Aacaayaao-M ka ivaiSaYT laxaNa hO ik krIba–krIba saBaI nao nae saMskar AaOr rIityaađđ sqaaipt kI hO. ek Aacaaya- haokr yah ]naka AiQakar hO. Aiptu SaaisHak inado-SaaoM ko Anau$p hI. jaOsaa phlao batayaa gayaa qaa‚ [sa ga`h pr gau$ kI saSarIr Anaupisqait maoM ?i%vak ka ]pyaaoga kao[- BaI SaaisHak inado-SaaoM ka ]llaMGana nahI krta. EaIla p`Baupad kI pustkaoM maoM saaro ja$rI SaaisHak inado-SaaoM ka vaNa-na hO. ]nakI iktabaaoM maoM eosaa khI inado-Sa nahI Aata ik dIxaa ko samaya gau$ kao ]saI ga`h pr rhnaa haota hO. At: yah kao[- inayama nahI hO. ]nako SaarIirk p`sqaana ]prant ?i%vak ka p`yaaoga baa`( rIit maoM fk- hao sakta hO. inayama mao nahI.

EaIla p`Baupad nao dIxaa donao hotu k[- na[- rIityaaoM evaM saMskaraoM ka ]pyaaoga ikyaa │kRpyaa kaoYTk doiKe┤ prntu hma ]nhoM nakar nahI doto. yah tk- BaI idyaa jaa sakta hO ik kuC rIityaaoM maoM badlaava ]nhaoMnao ApnaI pustkaoM maoM saMbaaoiQat ikyao qao. yah sa%ya hO‚ prntu k[- eosaI rIityaađ BaI hO jaao ]nhaoMnao saMbaaoiQat nahI kI. [sako Alaavaa‚ ?i%vak p`NaalaI kI ApnaI iktabaaoM maoM saivastar ivavarNa donao kI AavaSyakta nahI qaI┬ @yaaoMik [sa p`NaalaI ka maa^Dla ]nhaoMnao vyavahairk $p sao k[- vaYaao- tk laagaU ikyaa huAa qaa. 9 jaulaa[- ko pHa sao ]nhaoMnao [sa p`NaalaI kao basa AMitma $p idyaa qaa ik saSarIr Anaupisqait maoM yah p`NaalaI kOsao calaogaI. EaIla p`Baupad naoM hmaoM isaKayaa qaa ik AađKo baMd krko rIityaaoM ka palana nahI krnaa caaihe:

“hmaarI ekmaaHa rIit hO ik iksa p`kar ivaYNau kao saMtRYT krnaa.”
│EaIla p`Baupad Bagavad\–gaIta p`vacana‚ 30└7└1973‚ laMDna┤

“nahI. rIit‚ Qama-‚ yah saba BaaOitk hO. yah saba ]paiQayaađ hO.”
│EaIla p`Baupad vaata-laap‚ 13└3└1975‚ tohrana┤


ApnaI prMpra ko pUva- Aacaayaa-oM nao @yaa ibalkula EaIla p`Baupad jaOsao hI AadoSa idyao qao yaa nahI yao pUCnaa   yahađđ Ap`asaMigak hO. hmaara kt-vya isaf- Apnao Aacaaya- ko AadoSa ka palana krnaa hO.

Agar kao[- dIxaa p`NaalaI [sailae nakar dI jaanaI caaihe @yaaoMik ]saka pUva- maoM kao[- ]dahrNa nahI imalata‚ tao ]sa tk- sao [ska^na kI vat-maana gau$ p`NaalaI kao nakar donaa caaihe.

eosaa kBaI nahI huAa ik dIxaa gau$AaoM ka samaUh ek saimait ko AiQana hao jaao ]nakI dIxaa saMbaMiQat kaya-vaaihyaaoM kao inalaMibat yaa baKa-st kr saktI hO. hmaaro saMp`daya maoM pUva- maoM eosaa kao[- dIxaa Aacaaya- nahI hue ijasao ApnaI pdvaI pr dao–itha[- bahumat sao sqaaipt ikyaa gayaa hao AaOr ]sako ]prant pap kmaa-oM maoM ilaPt pae jaanao pr gau$–iSaYya ParMpra sao hTa idyaa gayaa hao. hma [na Ainayaimat p`calanaaoM kao nakrato hO. [sailae nahI ik [saka kao[- eoithaisak AaQaar nahI hO‚ prntu [sailae ik yao p`calana maUla $p sao EaIla p`Baupad ko ]pdoSaaoM sao ibalkula Alaga hO AaOr AMitma AadoSa ka saIQaa ]llaMGana krta hO.

yah tk- ik ?i%vak jaOsaI kao[- p`NaalaI BaI SaasHaaoM maoM nahI imalatI hO‚ yahađ laagaU nahI haota. kuC vaOidk inayamaaoM ko Anausaar SaUd` AaOr maihlaaAaoM kao baa*maNa dIxaa kBaI nahI donaI caaihe:

“SaUd` kao dIxaa nahI dI jaa saktI…. yah dIxaa vaOidk inayamaaoM ko AaQaar pr nahIM dI jaa rhI‚ @yaaoMik yaaogya baa`*maNa imalanaa bahut kizna hO.”
│EaIla p`Baupad Bagavad\–gaIta p`vacana‚ 29└3└71‚ bamba[-┤

At:‚ inayamaanausaar‚ EaIla p`Baupad Wara Apnao paScaa%ya iSaYyaaoM kao dIxaa nahI donaI caaihe qaI. [na sabaka janma nyaUnatma vaOidk vaNa- sao BaI inacalao str pr huAa qaa. EaIla p`Baupad ]ccastrIya SaaisHak inado-SaaoM ka palana kr [na vaOidk inayamaaoM kao laađGa gayao. ]nhaoMnao [na inado-Saao kao [sa trh laagaU ikyaa jaOsaa phlao iksaI nao nahI ikyaa qaa.

“jaOsao hir kao saamaaijak inayamaaoM ko AiQana nahI laayaa jaa sakta‚ vaOsao hI ]nako p`itinaiQa gau$ kao BaI nahI.”
│caOtnya cairtamaRt maQya‚ 10
.136‚ Baavaaqa-┤

“At: pu$Yaao<ama Bagavaana evaM [-Svar purI kI k$Naa vaOidk inayama ko AiQana nahI AatI.”
│caOtnya cairtamaRt maQya‚ 10.137┤

mah<vapUNa- tqya yah hO ik ?i%vak p`NaalaI pUNa- $p sao inaralaI hao saktI hO │jahađ tk hmaoM maalaUma hO┤ prntu vah iksaI SaaisHak inado-Sak ka ]llaMGana nahI krtI. yah EaIla p`Baupad kI AaQyaai%mak inapuNata hI hO ik vao eosao SaaisHak inado-SaaoM kao samaya AaOr isqait Anausaar nayao AaOr k$NaamayaI tkaoM sao laagaU kr pae.

Saayad hmanao ABaI tk yah nahI jaanaa hO ik EaIla p`Baupad iktnao AiWtIya hO. eosao jagad Aacaaya- phlao kao[- BaI nahIM hue. Pahlao iksaI Aacaaya- nao yah nahI kha qaa ik ]nakI pustko BaivaYya ko dsa hjaarao vaYaao- tk kanaUna kI pustkoM haogaI. [ska^na jaOsaI saMsqaa phlao kao[- nahI hu[-. hma [sa baat pr AaScaya- @yaao vya@t kro ik [sa trh ko AiWtIya vyai@t nao ek Alaga trh kI dIxaa p`NaalaI sqaaipt kIĂ


10. “@yaaoMik ?i%vak p`NaalaI ka 9 jaulaa[- 1977 ko pUva- kao[- spYT inado-Sa nahIM qaa‚ At: [sakao EaIla p`Baupad ko SaarIirk p`sqaana ]prant caalaU rKnao ka ]naka ]_oSa nahI qaa.” 


yah Aapi<a [sa dRiYTkaoNa pr AaQaairt hO ik EaIla p`Baupad AaMdaolana pr kao[- na[- caIja nahI ]CalaoMgao. yah ek inarqa-k Aapi<a hO┬ @yaaoMik [saka matlaba yah huAa ik gau$ ko iksaI BaI AadoSa kao nakar donaa caaihe Agar vah AadoSa nayaa hao yaa pUva- AadoSaaoM sao jara BaI iBanna hao. [sasao yah ta%pya- inaklata hO ik Apnao AMitma mahInaaoM maoM EaIla p`Baupad kao ApnaI saMsqaa saMbaMiQat kao[- BaI mah<vapUNa- AadoSa nahI jaarI karnaa caaihe qao jaba tk ik hr kao[- ]na AadoSaaoM sao phlao sao hI vaaikf na hao.

jaOsaa hma phlao samaJaa cauko hO‚ ?i%vak p`NaalaI na[- nahI hO. 9 jaulaa[- ko pHa ko pUva- BaI AaMdaolana maoM dIxaa maUla $p sao p`itinaiQayaaoM Wara hI dI ga[- qaI. EaIla p`Baupad [ska^na ko dIxaa gau$ qao‚ AaOr jyaadatr dIxaa saMskar‚ KasataOr sao AMitma vaYaao- maoM‚ Tompla p`oisaDonT yaa kao[- AaOr p`itinaiQa yaa pujaarI Wara ikyao jaato qao.

9 jaulaa[- 1977 ko pHa ko baad jaao iBanna ivaiQa ]Bar AayaI vah yao qaI ko nae iSaYyaaoM kao svaIkar  EaIla p`Baupad ko saaqa prama-Sa ikyao ibanaa p`itinaiQayaaoM Wara saIQaa hI haogaa. jaao pHa Aba tk nae iSaYyaaoM kao Baojaa jaata qaa‚ ]sa pr EaIla p`Baupad ko hstaxar nahI haoMgao. ]nako naamaaoM ka cayana ?i%vak Wara haogaa. ha‚ yah p`NaalaI Aba ek Apiricat Sabd sao jauD ga[-– ?i%vak.

ek p`itinaiQa ko maaQyama sao ek p`amaaiNak Aacaaya- Wara dIxaa laonaa‚ yah AnauBava k[- hjaaraoM iSaYyaaoM kao huAa qaa. 9 jaulaa[- ka pHa ‘?i%vak’ ka matlaba pirBaaiYat krta hO –‘Aacaaya- ka p`itinaiQa’. spYTt: p`itinaiQayaaoM ko maaQyama sao dIxaa donao ik p`NaalaI ibalkula BaI ‘na[-’ nahI qaI. [sa trh kI p`NaalaI ka saMsqaa ko kuC ivastar ]prant hI EaIla p`Baupad nao ]pyaaoga krnaa p`arMBa kr ilayaa qaa. 9 jaulaa[- ka pHa isaf- [sakao barkrar rKta qaa.

yah saunakr BaarI Qa@ka @yaaoM lagaa ik yah p`NaalaI 14 navambar 1977 ko ]prant BaI laagaU haonaI qaIĂ

‘?i%vak’ Sabd k[yaaoM kao Apiricat lagaa haogaa‚ pr yah nayaa nahI qaa. yah Sabd AaOr [sako saaiQat SabdaoM ka 31 baar EaIla p`Baupad kI pustkaoM maoM ]pyaaoga ikyaa gayaa hO. ‘nayaa’ yah qaa ik jaao p`NaalaI ipClao k[- vaYaao- sao cala rhI qaI‚ ]sakao Aba BaivaYya maoM jaarI rKnao hotu saMSaaoQana krko ilaiKt $p maoM p`stut ikyaa gayaa. yah AaScaya- kI baat nahI hO‚ @yaaoMik EaIla p`Baupad ]sa samaya Apnao AaMdaolana kao BaivaYya maoM calaanao hotu k[- ilaiKt dstavaoja jaarI kr rho qao. yah p`banQa tao eosaI p`NaalaI ka Anaumaaodna qaa jaao saaro Ba@t saamaanya samaJanao lagao qao.

‘nayaa’ tao ‘?i%vakao’ Wara EaIla p`Baupad ko BaaOitk evaM AaQyaai%mak Sauw ]<araiQakarI $p mao $pantirt haonaa qaa. [sa [-jaad sao [tnaa gaMBaIr AaGaat lagaa ik k[- saoMkDaoM iSaYyaaoM AaMdoalana CaoD gayao. hjaaraoM nao baad maoM CaoD idyaa.

saaraMSa:
hmanao yahađđ dSaa-yaa hO ik EaIla p`Baupad ko saSarIr p`sqaana ]prant ?i%vak p`NaalaI kao raoknao ko ilae kao[- spYT p`maaNa nahI hO. na hI ?i%vak sao dIxaa gau$ maoM $pantirt haonao ka p`maaNa hO. yaanaI saMSaaoQana │A┤ evaM │ba┤ galat hO. Agar saMSaaoQana │A┤ evaM │ba┤ kI sahmatI ka kao[- bahut p`BaavaSaalaI Ap`%yaxa p`maaNa hao tao BaI p`%yaxa Aga`NaI haota hO. vaOsao hma idKa cauko hO ik kao[- Ap`%yaxa p`maaNa BaI nahI hO. At:
1. ek AadoSa p`oiYat huAa ijasaka samast AaMdaolana kao palana krnaa qaa – p`%yaxa p`maaNa.
2
. svayaM [sa AadoSa AaOr saMbaMiQat inado-SaaoM kao prKnao sao ?i%vak p`NaalaI ka hI p`maaNa imalata hO – p`%yaxa p`maaNa. 
3. eosaa kao[- Ap`%yaxa p`maaNa nahI hO ik EaIla p`Baupad nao Apnao saSarIr p`sqaana ]prant ?i%vak p`NaalaI kao raoknao ko ilae inado-Sak idyao qao.
4. [sa AMitma AadoSa ka SaasHaaoM‚ dUsaro inado-Sa‚ AadoSa sao saMbaMiQat ivaSaoYa isqait yaa pRYz BaUima‚ AadoSa ka p`saMga yaa AaOr kuC maoM eosaa p`maaNa nahI hO ijasasao EaIla p`Baupad ko saSarIr p`sqaana ]prant ?i%vak p`NaalaI kao raok donaa caaihe. AaScaya- tao yah hO ik Aapi<ayaaoM kao prKnao sao ?i%vak p`NaalaI ko hI Anaumaaodna ka Ap`%yaxa p`maaNa imalata hO.

]pyau-@t ivaSlaoYaNa kI dRiYT sao‚ hma ivanama`ta sao khnaa caahoMgao ik EaIla p`Baupad ko dIxaa saMbaMQaI AMitma AadoSa 14 navambar 1977 kao Ava$w krnaa kma sao kma ek managaZ,t AaOr gaOrkanaUnaI kaya- tao hO hI. [na galat saMSaaoQanaaoM │A┤ evaM │ba┤‚ jaao [ska^na kI vat-maana gau$ p`NaalaI ka AaQaar hO‚ ko Anaumaaodna ko ilae hmaoM kao[- p`maaNa nahI imalata. EaIla p`Baupad ko [sa p`aqaimak inado-Sa ka palana krnaa ]nako samast iSaYyaaoM‚ AnauyaaiyayaaoM AaOr saovakaoM ka p`qama kt-vya hO.

[sa kama mao sahayata donao ko ilae Aba hma 28 ma[- ko vaata-laap kao prKoMgao. saaqa maoM hma ]na saMbaMiQat Aapi<ayaaoM kao BaI doKoMgao jaao Ba`ma pOda krtI hO.

‘Apa^[MTmaoMT Top’ │inayaui@t ka Top┤

jaI.Aa[-.Aa[-. maoM jaI.baI.saI. ko Anausaar 9 jaulaa[- ko AadoSa maoM daonaao saMSaaoQana │A┤ evaM │ba┤ krnao ka ekmaaHa karNa hO 28 ma[- 1977 kao vaRndavana maoM huAa vaata-laap. vao saMSaaoQana hO:


saMSaaoQana │A┤:  EaIla p`Baupad Wara [na p`itinaiQayaaoM yaa ?i%vak kI inayaui@t kovala t%kalaIna qaI AaOr EaIla p`Baupad ko doh %yaaganao pr [saka AMt haonaa qaa.
saMSaaoQana │ba┤:  Apnao p`itinaiQa%va yaa ?i%vak ka daiya%va %yaaga kr yao ?i%vak Apnao Aap dIxaa gau$ bana jaaeđgao. dIxaa dokr vao laaogaaoM kao Apnaa iSaYya banaaeđgao‚ EaIla p`Baupad ka nahI.

At: [sa Baaga maoM 28 ma[- kao hue vaata-laap kao baarIkI sao doKa jaayaogaa ik @yaa [sa vaata-laap sao daonaaoM saMSaaoQana krnao ka pyaa-Pt karNa banata hO.

jaI.baI.saI. ka pUNa- p`maaNa kovala yahI vaata-laap hO. tao BaI AaScaya- kI baat tao yah hO ik [sa ek vaata-laap kI caar p`itilaipyaađ hO. yah inamnailaiKt caar laoKaoM mao saimmailat hO:


1983: EaIla p`Baupad–laIlaamaRt‚ ivaBaaga 6 │sat\sva$p dasa gaaosvaamaI‚ baI.baI.TI.
1985: ANDr maa[- AaD-r │rivand` sva$p dasa┤
1990
: [ska^na jana-la │jaI.baI.saI.
1995
: gau$sa eND [inaiSaeSana [na [ska^na │jaI.baI.saI.


ek hI vaata-laap kI caar Alaga–Alaga p`itilaipyaaoM sao [sakI p`maaiNakta pr p`Sna KDo hao jaato hO‚    jaOsao– zIk p`itilaip kaOnasaI hOĂ Alaga–Alaga p`itilaipyaaoM @yaaoM hOĂ @yaa yao p`itilaipyaađ k[- vaata-laapaoM kao saimmailat kr banaa[- ga[- hOĂ @yaa yah Top hI k[- vaata-laapaoM kao jaaoD kr banaayaa huAa hOĂ @yaa [sa vaata-laap ko Alaga–Alaga Top jaarI ikyao gayao hOĂ kaOnasaa sahI hOĂ [na saba p`SnaaoM sao [sa vaata-laap kI p`maaiNakta pr hI Sak hao jaata hOĂ hma kOsao 9 jaulaa[- pHa ko spYT hstaxaryau@t AadoSa kao [sa saMdohaspd p`maaNa sao badla sakto hOĂ

tao BaI [sa vaata-laap kI caaraoM p`itilaipyaaoM kao saimmailat kr hma [sa p`maaNa kao prKto hO:


(1) sat\sva$p dasa gaaosvaamaI: Aba hmaara Agalaa p`Sna BaivaYya kI dIxaaAaoM pr hO‚ ivaSaoYatyaa tba jaba
(2)   Aap hmaaro baIca nahI rhoMgao. hma jaananaa caahto hO ik phlaI AaOr
(3)
dUsarI dIxaaAaoM ka iksa p`kar p`banQa ikyaa jaayaogaa.
(4) EaIla p`Baupad: hađ. maO tumamao sao kuC kao Anamaaoidt k$đgaa. jaba yah K%ma hao
(5) jaayaogaa tba maO tumamao sao kuC kao Aa^ifiSaeiTMga Aacaaya- ko kaya- ko ilae Anaumaaoidt k$đgaa.
(6) tmaala kRYNa gaaosvaamaI: @yaa ]sao ?i%vak Aacaaya- kha jaayaogaaĂ
(7) EaIla p`Baupad: ?i%vak. hađ.
(8) sat\sva$p dasa gaaosvaamaI: │ifr┤ ]naka @yaa saMbaMQa haota hO jaao vyai@t dIxaa dota hO AaOr...
(9) EaIla p`Baupad: vah gau$ hO. vah gau$ hO .
(10) sat\sva$p dasa gaaosvaamaI: pr vah AapkI Aaor sao krta hO.
(11) EaIla p`Baupad: hađ. yah AaOpcaairkta hO. @yaaoMik maorI ]pisqait mao iksaI kao
(12)
BaI gau$ nahI bananaa caaihe‚ [sailae maorI Aaor sao. maoro AadoSa pr‚ “Amaar Aa&aya gau$ hnaa”‚ │vah┤ haogaa vastuisqait maoM gau$.
(13) ikntu maoro AadoSa pr.
(14) sat\sva$p dasa gaaosvaamaI: tao vao │vah┤ saba BaI Aapko hI iSaYya maanao jaayaoMgaoĂ
(15) EaIla p`Baupad: hađ.vao iSaYya hO‚│Par┤│@yaaoM┤ maanao…. kaOnaĂ
(16) tmaala kRYNa gaaosvaamaI: nahI. yah pUC rho hO ik yah ?i%vak Aacaayaao-‚ vao AaOpcaairktapUva-k dIxaa do rho hO….
(17) │]nako┤ ]na vyai@tyaaoM kao ijanho yao dIxaa doMgao‚ vao iknako iSaYya haoMgaoĂ
(18) EaIla p`Baupad: vao ]sako iSaYya haoMgao. │jaao dIxaa do rha hO ]sako iSaYya.┤
(19) tmaala kRYNa gaaosvaamaI: vao ]sako iSaYya haoMgaoo.
(20) EaIla p`Baupad: jaao dIxaa do rha hO….│]sako┤ │vah┤ prma–iSaYya.
(21) sat\sva$p dasa gaaosvaamaI: │izk hO┤
(22) tmaala kRYNa gaaosvaamaI: │saba samaJa gayao┤
(23) tmaala kRYNa gaaosvaamaI: │Aba Aagao calato hO┤
(24) sat\sva$p dasa gaaosvaamaI: Aba hmaara Agalaa p`Sna hO….
(25) EaIla p`Baupad: jaba maO AadoSa dUđ ‘tUma gau$ banaao ’‚ vah saamaanya gau$ banaogaa.
(26) basa. vah maoro iSaYya ko iSaYya banaogaa. │basa┤

jaOsaa hma phlao bata cauko hO‚ na tao 9 jaulaa[- ka pHa AaOr na hI dUsara kao[- dstavaoja [sa vaata-laap ka ]llaoK krta hO. yah ek AaScaya-janak tqya hO @yaaoMik jaI.Aa[-.Aa[-. mao batlaayaa gayaa hO ik 9 jaulaa[- ka pHa samajaJanao ko ilae yah saMixaPt vaata-laap Ait AavaSyak hO.

ivaSva Bar mao fOlao Apnao AaMdaolana kao EaIla p`Baupad [sa trh sao AadoSa nahI doto qao. yaanaI puranao vaata-laapaoM kao ZUđZ, kr ApUNa- ilaiKt inado-SaaoM ka samajaJanaa.

hma jaanato hO ik yah ivaYaya 10 hjaar saala tk calanao vaalao saMkIt-na AaMdaolana maoM dIxaa p`dana krnao kI p`NaalaI jaOsaa mah<vapUNa- ivaYaya hO. saaqa maoM EaIla p`Baupad jaanato qao ik [saI ivaYaya pr gaaOiD,ya maz TUTa qaa. [na saba tqyaaoM kao Qyaana mao rKkr ivaSvaasa nahI haota ik vao [sa ivaYaya kao [sa AiBa&ta sao saMBaalaoMgao.prntu vat-maana kI jaI.baI.saI. QaarNaa ko Anausaar EaIla p`Baupad nao yahI ikyaa qaa. cailae Aba hma vaata-laap kao pMi@t–dr–pMi@t doKo AaOr ifr ]na pMi@tyaaoM kao BaI doKo jaao jaI.baI.saI. ko Anausaar 9 jaulaa[- ko AadoSa kao badlatI hO.

pMi@t 1–3: yahađ sat\sva$p dasa gaaosvaamaI nao EaIla p`Baupad sao ek ivaSaoYa p`Sna pUCa ik BaivaYya maoM dIxaa kOsao imalaogaI – ivaSaoYatyaa jaba Aap hmaaro baIca nahI rhoMgao. jaao BaI ]<ar EaIla p`Baupad doMgao vah [sa ivaYaya sao hI saMbaMiQat haogaa‚ @yaaoMik sat\sva$p ]saI samaya piriQa ko baaro mao pUC rho hO yaanaI ‘jaba Aap hmaaro baIca nahI rhoMgao’.

pMi@t 4–7: yahađđ EaIla p`Baupad‚ sat\sva$p dasa gaaosvaamaI ko p`Sna ka ]<ar do rho hO. ]nhaoMnao kha ik vao kuC iSaYyaaoM kao ‘Aa^ifiSaeiTMga Aacaaya-’ yaa ‘?i%vak’ inayau@t kroMgao. yah donao ko baad vao caup hao gayao.

[sa ivaYaya pr vao AaOr kuC nahI baaolao. nahI ]nhaoMnao [sa ]<ar kao AaOr samaJaanaa caaha. [saka Aqa- yah huAa ik yahI ]naka pUNa- ]<ar qaa. [sa QaarNaa ko dao ivaklp hao sakto hO–

1
 EaIla p`Baupad nao jaanabauJakr [sa p`Sna ka galat ]<ar idyaa‚
2
yaa ]nhaoMnao sat\sva$p dasa gaaosvaamaI ka p`Sna zIk sao nahI saunaa AaOr yah samaJa baOzo ik vao pUC rho hO ik ABaI jaba vao QartI pr hO tba @yaa krnaa hO.

EaIla p`Baupad ka kao[- BaI iSaYya ivaklp 1 kao nahI maanaogaa. ivaklp 2 Agar zIk haota tao yah vaata-laap 9 jaulaa[- ko pHa kao badla nahI sakta. @yaaoMik tba [sa vaata-laap maoM BaivaYya kI dIxaaAaoM ko ilae kuC nahI kha gayaa haogaa.

k[- baar tk- idyaa jaata hO ik pUNa- ]<ar Alaga–Alaga BaagaaoM maoM baakI ko vaata-laap maoM ]Bar kr Aayaogaa. [sa tk- ko saaqa mauiSkla yah hO ik EaIla p`Baupad tba hI zIk ]<ar do payaoMgao Agar:

[sa trh ]<ar donao ka yah ek ivalaxaNa AMdaja haogaa jaao EaIla p`Baupad ka svaBaava nahI qaa. ivaSaoYatyaa Apnao ivaSvavyaapI AaMdaolana kao inado-Sa doto va@t tao nahI. jaI.baI.saI. ko Anausaar‚ jaao AadoSa kovala caar mahInao calanaa qaa ]sao Apnao sampUNa- AaMdaolana kao pHa Wara AadoSa jaarI krnao ko ilae EaIla p`Baupad nao [tnaI mauiSklaaoM sao ikyaa vahI jaao inado-Sa dsa hjaar vaYa- calanaa qaa ]sao [sa p`kar AspYT $p sao ek inajaI vaata-laap maoM jaarI kr dIyaa.

[sa trh spYT hao jaata hO ik [sa vaata-laap sao saMSaaoQana │A┤ evaM│ba┤ nahI ikyao jaa sakto. EaIla p`Baupad sao pUCa gayaa ik dIxaa kOsao dI jaayaogaI‚ ivaSaoYatyaa Aapko jaanao ko ]prant. tao vao ]<ar doto hO ik vao ?i%vak manaaonaIt kroMgao. yah ]<ar jaI.baI.saI. ko p`staivat saMSaaoQanaaoM ka KMDna krta hO AaOr [sa tqya kao AaOr majabaUtI dota hO ik 9 jaulaa[- ka AadoSa ‘[sa samaya sao’ laagaU haonaa qaa. Aagao pZ,too hO:

pMi@t 8–9: yahađ sat\sva$p dasa gaaosvaamaI pUCto hO ik dIxaa donao vaalao ka @yaa saMbaMQa hO. sat\sva$p dasa gaaosvaamaI ko p`Sna kao pUra krnao sao phlao hI EaIla p`Baupad t%kala ]<ar doto hO‚ ‘vah gau$ hO’. pirBaaYaa ko Anausaar‚ @yaaoMik ?i%vak ek gau$ hao hI nahI sakto‚ At: EaIla p`Baupad jaao Asala maoM dIxaa do rho hO yaanaI vao Kud kao hI dIxaa Paanao vaalaaoM ka ‘gau$’ bata rho hO. yah 9 jaulaa[- ko pHa sao spYT hao jaata hO jahađ tIna baar kha gayaa hO ik dIxaa panao vaalao EaIla p`Baupad ko iSaYya haoMgao.

k[- baar yah ivaicaHa tk- idyaa jaata hO ik EaIla p`Baupad khto hO‚ ‘vah gau$ hO’ vao ?i%vak ko baaro maoM kh rhO hO. yah maUk ek tk- hI hO @yaaoMik EaIla p`Baupad nao kuC hI samaya phlao ?i%vak kI pirBaaYaa dI  hO –‘Aa^ifiSaeiTMga Aacaaya-’ yaanaI iksaI p`kar ka saMskar krnao vaalaa pujaarI. 9 jaulaa[- ko pHa maoM EaIla p`Baupad spYTtyaa batlaato hO ik dIxaa saMskar yao pujaarI kroMgao. vao EaIla p`Baupad ko nae iSaYyaaoM kao AaQyaai%mak naama doMgao AaOr gaayaHaI dIxaa maoM ya&aopvaIt pr jaap kroMgao– yah saba EaIla p`Baupad kI Aaor sao. basa. yahađ khI BaI dIxaa gau$ banakr Apnao iSaYya banaanao ko baaro maoM nahI baaolaa gayaa hO. pHa maoM ?i%vak kI pirBaaYaa– ‘Aacaaya- ko p`itinaiQa’ do rKI hO. ]nho Aacaaya- kI Aaor sao kaya- krnaa qaa‚  na ik Kud Aacaaya- bana jaanaa qaa. Agar vao gau$ hI qaoo‚ tao Sau$ sao hI EaIla p`Baupad nao ]nho gau$ @yaaoM nahI baaolaaĂ @yaao ‘?i%vak’ baaolakr Ba`ma pOda ikyaaĂ

EaIla p`Baupad jaba BaI Apnao Aacaaya- haonao saMbaMiQat AaQyaai%mak evaM p`baMQana ivaYayaaoM kI cacaa- krto qao tba vao tRtIya vyai@t ko vyavahar maoM baaolato qao. yahađ [saI trh huAa‚ @yaaoMik sat\sva$p dasa gaaosvaamaI nao Apnaa p`Sna ]saI AMdaja maoM pUCa qaa.

At: [sa vaata-laap sao tBaI kuC matlaba inaklata hO jaba EaIla p`Baupad hI ‘gau$’ hOoo‚ jaao nayao iSaYyaaoM kao ?i%vak kI Aaor sao dIxaa do rho hO.

EaIla p`Baupad ka ]<ar jahađ pUNa-yata spYT hO vahađ p`Sna vaalao ko idmaaga maoM lagata hO qaaoDa, Ba`ma qaa.  yahađđ pMi@t 10 maoM sat\sva$p dasa gaaosvaamaI pUC rho hO– “pr vah AapkI Aaor sao krta hO.” sat\sva$p dasa gaaosvaamaI ijasa ‘vah’ ik baat krto hO  ]nakao ‘?i%vak’ samaJa rho hO. ikntu EaIla p`Baupad ‘vah’ ka matlaba Kud kao tRtIya vyai@t ko $p maoM saMbaaoiQat kr rho hO. eosaa [sailae @yaaoMik kovala EaIla p`Baupad hI samast ?i%vak p`NaalaI maoM dIxaa donao vaalao hO. Apnao iSaYyaaoM ko ]pya-u@t Ba`ma ko baad BaI Agalao ]<ar maoM sat\sva$p dasa gaaosvaamaI ko AMdaja sao EaIla p`Baupad Baaiva ?i%vakaoM ik isqait batlaato hO.

pMi@t 11–13: jaI.Aa[-.Aa[-. ko Anausaar yah saMSaaoQana │A┤ ka karNa hO. yah samaJanao sao phlao ik yao pMi@tyaađ kOsao [sa saMSaaoQana ka p`maaNa do saktI hO‚ hmao pMi@t 1 sao 7 ka ivaSlaoYaNa ifr sao yaad kr laonaa caaihe.

Agar pMi@t 11–13 saMSaaoQana │A┤ ka p`maaNa hO tao yao pMi@t 1–7 ko ivapirt hO jahađ EaIla p`Baupad nao phlao hI bata idyaa qaa ik ivaSaoYatyaa ]nako p`sqaana ko ]prant ?i%vak manaaonaIt ikyao jaayaoMgao. [sailae Agar pMi@t 11–13 Wara saMSaaoQana │A┤ p`amaaiNak hao jaata hO tao [saka matlaba yah haogaa ik EaIla p`Baupad Kud Apnao kqana ka KMDna kr rho hO. ivaprIta%mak kqanaaoM sao yah vaata-laap ek p`maaNa ko $p maoM baokar hao jaata hO. At: kovala 9 jaulaa[- ka pHa hI BaivaYya kI dIxaa p`NaalaI laagaU krnao ka p`maaNa rh jaata hO.

calaao doKto hO ik vaastva maoM eosaa huAa qaa. yaad rho ik hma eosao kqana kI Kaoja maoM hO ik EaIla p`Baupad ko p`sqaana pr ?i%vak ApnaI fja- baMd kr do. dUsaro SabdaomaoM kho tao ?i%vak Apnaa kaya- isaf- ]nakI ]pisqaitmaoM hI kro.

11–13 pMi@t kao ek baar ifr pZ,nao sao [tnaa tao &at hao jaata hO ik ApnaI ]pisqait maoM ?i%vak kao kaya- krnaa hI hO‚ @yaaoMik ]nakI ]pisqait maoM vao kBaI gau$ nahI bana sakto. yahađ BaI EaIla p`Baupad vahI inayama daohra rho hO jaao vao mah<vakaMxaI iSaYyaaoM ko sammauK daohrato qao ik gau$ kI ]pisqait maoM ]nakI Aaor sao hI kaya- krnaa caaihe. prntu EaIla p`Baupad eosaa kuC nahI khto ik ]nako saSarIr p`sqaana ]prant ‘]nakI Aaor sao’ kaya- krnaa raok donaa hO. vao yah BaI nahI khto ik ‘]nakI Aaor sao’ kaya- krnaa kovala ]nakI saSarIr ]pisqait maoM hI haogaa. khIM ]nhaoMnao ApnaI saSarIr ]pisqait kao ‘]nakI Aaor sao’ kaya- krnao sao ibalkula nahI jaaoDa hO. Aiptu ]nako iSaYyaaoM kao ‘gau$ nahI bananao’ sao raoknao ka karNa batayaa gayaa hO. yah ‘gau$ nahI bananaa’ hI ?i%vak ko $p maoM kaya- krnao sao jaaoDa gayaa hO.

dUsaro SabdaoM maoM‚ [sa vaata-laap ko samayao vao dIxaa gau$ nahI bana sakto qao [saka ek karNa EaIla p`Baupad kI saSarIr ]pisqait qaI. prntu yah ekmaaHa karNa nahI qaa. dUsaro karNa AgalaI pMi@tyaaoM sao spYT hao jaayaoMgao.

12 vaI pMi@t maoM EaIla p`Baupad khto hO – ‘maoro AadoSa pr’. 13 vaI pMi@t maoM ifr [sakao daohrato hO– ‘ikntu maoro AadoSa pr’ AaOr 25 vaI pMi@t maoM BaI– ‘jaba maO AadoSa dUđđđ’. yao spYT hO ik yah AadoSa idyaa gayaa nahI hO‚ varnaa EaIla p`Baupad @yaaoM khto– ‘jaba maO AadoSa dUđđđĂ’ jaI.baI.saI. ko Anausaar yah hI vastut: AadoSa Agar haota tao EaIla p`Baupad nao inaiScat hI kuC eosaa khnaa caaihe qaa ik ‘Aba maO tumho AadoSa dota hđu, ik jaOsao hI maO nahI rhuđ, tao tuma ?i%vak CaoD Kud dIxaa gau$ bananaa’. eosaa kqana sao sacamauca hI vat-maana jaI.baI.saI. sqaana evaM ma.Aa.sa.isa. p`qaa kao ivaSvasanaIyata imalatI. Parntu, jaOsaa idKta hO‚ [sa trh ka kao[- BaI kqana 28 ma[- ko vaata-laap maoM nahI imalata.
 
Aaor dlaIla hO ik yahađđ “Aamaar Aa&aya” Slaaok ka p`yaaoga krnao ka matlaba hO ik gau$ bananao ka AadoSa imala caUka qaa. @yaaoMik Bagavaana caOtnya ka yah AadoSa EaIla p`Baupad nao k[- baar daohrayaa qaa.  laoikna‚ jaOsao hmanao doKa‚ “Aamaar Aa&aya” AadoSa kovala iSaxaa gau$ ko saMdBa- maoM hO‚ hma jaanato hO ik dIxaa gau$ bananao ka AadoSa ABaI tk nahI imalaa hO @yaaoMik EaIla p`Baupad khto hO– ‘jaba maO AadoSa dUđđđ’. [sailae yahađđ EaIla p`Baupad Wara ikyaa gayaa [sa Slaaok ka p`yaaoga [saI ivacaarQaara kao Aagao baQaata hO ik iksaI BaI trh ka gau$–pd laonao sao phlao ek AadoSa Ainavaaya- hO.

At: pMi@t 11–13 maoM eosaa kuC nahI hO ijasasao pMi@t 1–7 maoM EaIla p`Baupad Wara idyao gayao spYT kqana kao badlaa jaayao‚ pMi@t 1–7 ka matlaba Aba BaI spYT idKta hO. AaOr 9 jaulaa[- ka AadoSa Aba BaI badlaa nahI jaa sakta hO.

pMi@t 11–13 sao jaao spYT haota hO vah yah ik ?i%vak p`NaalaI EaIla p`Baupad kI saSarIr ]pisqait maoM calanaI qaI. pr eosaa khI nahI ilaKa ik kovala saSarIr ]pisqat maoM hI calanaI caaihe. 9 jaulaa[-  pHa maoM ‘[sa samaya sao’ Sabd Wara pUNa-tyaa spYT hao jaata hO ik ?i%vak p`NaalaI Aagao BaI calatI rhnaI qaI. ‘[sa samaya sao’ ka matlaba haota hO [sa samaya sao Aagao. EaIla p`Baupad kI saSarIr ]pisqat yaa Anaupisqait sao kuC fk- nahI pD,ta. calaao Aagao pZ,too hO.

pMi@t 14–15: AaScaya-janak $p sao‚ Aba sat\sva$p dasa gaaosvaamaI WIitya pu$Ya ka p`yaaoga krko ek p`Sna pUCto hO– ‘tao vao saba BaI Aapko hI iSaYya maanao jaayaoMgaoĂ’ EaIla p`Baupad ]<ar doto  hO‚ ‘hađđ vao iSaYya hO….’ [sa p`kar vao ek baar ifr BaivaYya ko iSaYyaaoM kao Apnaa batato hO. vaOsao yah spYT nahI hO ik EaIla p`Baupad Aagao @yaa khnao vaalao qao‚ tao BaI ]<ar ka phlaa Baaga spYT hO ijasamao ]nasao ek saIQaa p`Sna pUCa gayaa qaa AaOr ]nhaoMnao ]<ar idyaa‚ ‘hađđ’.

Agar jaI.baI.saI. saMSaaoQana │A┤ evaM │ba┤ kao p`maaiNat batanaa caahtI qaI tao EaIla p`Baupad kao kuC [sa trh sao ]<ar donaa qaa– ‘nahI‚ vao maoro iSaYya nahI hO.’ jaao EaIla p`Baupad Aagao khnaa caah rho qao‚ vah mah<vapUNa- nahI hO‚ @yaaoMik Aba iksaI kao maalaUma nahI cala sakta. hma kovala [tnaa jaanato hO ik jaba ]nasao pUCa gayaa ik @yaa Baaiva iSaYya Aapko hI iSaYya haoMgao tao ]nhaoMnao ]<ar idyaa‚ ‘hađ’. yao saMSaaoQana │A┤ evaM │ba┤ ko p`it AcCo saMkot nahI hO.

pMi@t 16–18: tmaala kRYNa gaaosvaamaI kao lagaa ik kuC Ba`ma hao rha hO At: ]nhaoMnao EaIla p`Baupad kao baIca maoM raoka. vao sat\sva$p dasa gaaosvaamaI ko p`Sna kao AaOr spYT krvaanaa caah rho qao. ]nhaoMnao pUCa ik ?i%vak jaba dIxaa doto hO tba iSaYya iknako iSaYya haoMgao. Pauna: EaIla p`Baupad khto hO‚ ‘vao ]sako iSaYya haoMgao’. kRpyaa Qyaana dIijae ik p`Sna tRtIya pu$Ya maoM qaa At: EaIla p`Baupad nao BaI Apnaa ]<ar tRtIya pu$Ya maoM hI idyaa.At: yahađđ BaI vao Apnao Aapkao hI saMbaaoiQat kr rho hO @yaaoMik ?i%vak ApnaI pirBaaYaanausaar Kud ko iSaYya nahI banaa sakto. [saka p`maaNa yah hO ik EaIla p`Baupad ekvacana maoM ]<ar do rho hO │‘]sako iSaYya….jaao dIxaa do rha hO’┤ jabaik p`Sna bahuvacana maoM qaa │‘yah ?i%vak Aacaayaao-┤.

k[- baar yah BaI tk- idyaa jaata hO ik tmaala kRYNa gaaosvaamaI nao [sa trh sao p`Sna pUCa ijasasao yah spYT hao gayaa ik BaivaYya mao yah ?i%vak dIxaa gau$ bana jaayaoMgao. yah tk- Anausaar‚ jaba EaIla p`Baupad‚ ijanakao Aba Saayad tmaala kRYNa gaaosvaamaI ko mana ko saaqa kuC jaadU[–talamaola hao gayaa‚ ]<ar doto hO ik BaivaYya maoM dIxaa p`aPt krnao vaalao “]sako iSaYya” haoMgao‚  [saka matlaba hO ik vao ?i%vak ko iSaYya haoMgao‚ jaao Aba ?i%vak na rho kr dIxaa gau$ bana gayao. yah trMgaI “mana ka talamaola” AsaMBava evaM A%yaiQak kalpinak haonao ko ]praMt [sa tk- ko saaqa ek AaOr BaI samasyaa hO:

Aba tk EaIla p`Baupad nao eosaa nahI kha hO ik ?i%vak‚ ijanakI inayaui@t ]nakao ABaI krnaI hO‚ Apnaa ?i%vak–kaya- ko ]praMt AaOr BaI kao[ xamata maoM kaya- kroMgao. tao iksa karNa tmaala kRYNa gaaosvaamaI nao eosaa maana ilayaa ik ]naka drjaa badla nao vaalaa qaaĂ 
    
pMi@t 19–20: tmaala kRYNa gaaosvaamaI EaIla p`Baupad ka ]<ar ifr sao daohrato hO AaOr EaIla p`Baupad Aagao khto hOO‚ ‘jaao dIxaa do rha hO… ]sako prma–iSaYya’. hmanao ‘vah prma–iSaYya’ ik bajaae Top maoM idyaa gayaa ‘]sako prma–iSaYya’ psaMd ikyaa hO┬ @yaaoMik yah vaa@ya hmaaro pasa Top ik jaao nakla hO ]sasao kafI imalata–jaulata hO‚ AaOr vaata-laap ko Aqa- ko saaqa ibalakula sausaMgat hO.│Anyaqaa jaao vyai@t dIxaa do rho hO vahI saaqa–saaqa prma–iSaYya BaI bana jaayaoMgaa ▓ – ‘jaao dIxaa do rha hO… vah prma–iSaYya hO.’ ┤

yah tk- idyaa jaata hO ik yahađ EaIla p`Baupad tRtIya pu$Ya maoM Kud kao nahI balko ?i%vak kao saMbaaoiQat kr rho qao. [sailae hma pMi@t 19–20 maoM ‘]sako’ kao ‘?i%vak’ sao p`itsqaaipt krko doKto hO
:
 

   tmaala: “vao ]nako iSaYya haoMgaoĂ” 
EaIla p`Baupad: “vao │?i%vak┤ ko iSaYya haoMgao .”
tmaala: “vao │?i%vak┤ ko iSaYya haoMgao .”
EaIla p`Baupad: “│?i%vak┤ dIxaa do rha hO…│?i%vak┤ ko prma╣iSaYya.”

?i%vak kI pirBaaYaa haotI hO╣ ‘pujaarI’‚ ijanakI BaUimaka isaf- p`itinaiQa ko $p maoM hO. At: pazk kao yah sva–isaw haonaa caaihe ik pMi@t 19–20 ka ]pyau@t Aqa-GaTna Aqa-hIna hO.

eosaa Aaraop lagaayaa jaa sakta hO ik tRtIya pu$Ya maoM EaIla p`Baupad ApnaI Kud kI hI baat kr rho hO eosaa kh kr hma kuC trIko sao EaIla p`Baupad ko SabdaoM kao “maraoD” rho hO. laoikna‚ hmao lagata hO ik hmaara Aqa-GaTna EaIla p`Baupad Wara ?i%vak kao idyao gayao kaya- ko saaqa sausaMgat hO. yah vaata-laap ko Aqa-GaTna ko saMdBa- maoM kovala dao ivaklp Sa@ya laga rho hO:

1┤ BaivaYya maoM haoMnao vaalao nayao iSaYyaaoM ?i%vak pujaarIyaaoM ko qao‚ jaao vyaa#yaa ko Anausaar dIxaa gau$ nahI hO prMtu kaya-karI hO jaao p`itinaiQa ko $p maoM kaya- krnao ko ]doSya sao inayau@t ikyao gae hO.
2┤ BaivaYya maoM haoMnao vaalao nayao iSaYyaaoM dIxaa gau$ EaIla p`Baupad ko qao.

ivaklp 1┤ inar-qak hO. [sailae hmanao tk-saMgat ivaklp 2┤ kao psaMd ikyaa‚ AaOr [sako Anausaar Top ka Aqa-GaTna ikyaa.

pMi@t 25–26: EaIla p`Baupad [sa vaata-laap ko AMt maoM ifr khto hO ik ]nako AadoSa ko ]prant hI kao[- gau$ hO. tba nayao iSaYya ‘maoro iSaYya ko iSaYya’ banaogaa.

[sa ‘iSaYya ko iSaYya’ kao bahut ]Calaa gayaa hO. k[- laaoga [sakao p`maaNa maanato hO ik yahađđ EaIla p`Baupad nao Apnao iSaYyaaoM kao dIxaa gau$ bananao ka AadoSa do idyaa. pr [sa Sabd ko phlao ka Baaga spYT dSaa-ta hO ik EaIla p`Baupad yahađđ isaf- ek inayama bata rho hO ik ‘jaba’ maO AadoSa dUđđ tba kao[- saamaanya gau$ bana sakta hO. tba ]saka iSaYya ]naka prma–iSaYya hao sakta hO. yah saba spYT hO. pr Asala maoM gau$ bananao ka AadoSa khađđĂ inaiScat $p sao 25–26 pMi@tyaaoM mao nahI hO AaOr na hI saMpUNa- vaata-laap maoM.
 
Asala maoM 28 ma[- ka vaata-laap iksaI kao BaI kuC BaI bananao ka kao[- BaI AadoSa nahI do rha hO. yahađđđ EaIla p`Baupad isaf- yah bata rho hO ik BaivaYya maoM vao Apnao kuC iSaYyaaoM kao ?i%vak ko $p maoM inayau@t kroMgao. gau$–iSaYya saMbaMQa ko jaao p`Sna vaata-laap ko maQya maoM pUCo jaa rho qao vao kovala ek AaQyaai%mak inayama sao saMbaMiQat qao┬ na ik vyaavahairk $p sao @yaa haogaa. At: vao batlaato hO ik Agar vao gau$ bananao ka AadoSa doto hO tao @yaa haogaa. [sako ]prant 7 jaulaa[- kao p`qama baar ]nhaoMnao kao[- AadoSa jaarI ikyaa. │kRpyaa piriSaYT doiKe┤ vah qaa ‘?i%vak’ bananao ka. ijasao 9 jaulaa[- ko hstaxaryau@t pHa sao AaOpcaairk $p idyaa gayaa. AaOr jaOsaa [sa pHa kao doKkr saaf samaJa Aa jaata hO‚ yah gyaarh ?i%vak kBaI BaI dIxaa gau$ nahI bana sakto qao AaOr na hI ?i%vak p`NaalaI kBaI raok dI jaanaI qaI.

28 ma[- ko hmaaro ivastRt ivaSlaoYaNa sao spYT hao jaata hO ik jaI.baI.saI. yahađ isaf- ek ToZa baohUda tk- do rhI hO:

9 jaulaa[- ko pHa ko saMSaaoQana │A┤ evaM │ba┤ ko p`maaNa sva$p 28 ma[- ko vaata-laap kao p`stut ikyaa jaata hO ik ‘AadoSa’ yahađ hO. prntu, 28 ma[- ko vaata-laap kao pZnao sao spYT hao jaata hO ik yahađđ ‘AadoSa’ nahI idyaa jaa rha‚ Aiptu ‘jaba AadoSa idyaa jaayaogaa tba @yaa haogaa’ ka byaaOra hO. eosaa kOsao kh sakto hO ik yah ‘jaba maO AadoSa dUđđđ’ vah ‘AadoSa’ hI qaa jaao vaastva maoM 7 evaM 9 jaulaa[- kao p`sqaaipt ikyaa gayaa┬ @yaaoMik yah ‘AadoSa’ pUrItrh sao ?i%vakao ko inamaa-Na ka qaa AaOr yahI tao ‘AadoSa’ hO ijasamaoM jaI.baI.saI. kao ]nako saMSaaoQana │A┤ evaM │ba┤ ko sama-qana maoM badlaava krnaa AavaSyak lagaaĂ

duBaa-gya sao‚ jaI.Aa[-.Aa[-. maoM ijasa dlaIlaSaOlaI kI ihmaayat ik ga[- hO ]saI vajah hma na caahto hue BaI  yah ]pyau-@t ivaicaHa d\vaMd\vaa%mak gaitraoQa maoM fMsa gayao. ]pyau-@t gaitraoQa kao samaJa nao ko ilae kRpyaa inamna dI ga[- elgaaoirdimak AakRit doiKe.

28 ma[- ko vaata-laap kao ek p`BaavaSaalaI p`maaNa maananao maoM sabasao mauiSkla [sa karNa AatI hO ik yah jaanakarI ]na Ba@taoM kao maalaUma hI nahI qaI ijanhoM baad ko saMSaaoQanaaoM kao svaIkarnao kao kha gayaa qaa.

Agar yah sahI BaI haota ik 28 ma[- ko vaata-laap maoM eosaI kuC jaanakarI haotI jaao 9 jaulaa[- ko pHa maoM kuC saMSaaoQana kr saktI qaI tao ]sao [sa pHa maoM ja$r saMbaaoiQat ikyaa gayaa haota. vaastva maoM 28 ma[- ko vaata-laap ka ma@sad yah spYT$p sao p`sqaaipt krnaa qaa ik EaIla p`Baupad ko p`sqaana ko baad dIxaa saMskar ko ivaYaya maoM @yaa krnaa qaa. AaOr p`stava taoo yah idyaa jaata hO ik jaba EaIla p`Baupad dIxaa saMskar ivaYaya po ApnaI AMitma hstaxaryau@t inad-oiSaka jaarI kr rho hO tba vao isaf- yahI batato hO ik ]nakI ]pisqait maoM @yaa krnaa hO.

dUsaro SabdaoM maoM‚ ijasa ivaYaya pr EaIla p`Baupad sao pUCa hI nahI gayaa qaa‚ ]sa ivaYaya pr ]nhaoMnao spYT inado-Sa idyao AaOr ifr ]sao saMpUNa- AaMdaolana kao ek dstavaoja ko $p maoM Baojaa. AaOr ijasa ivaYaya pr pUCa gayaa qaa– dsa hjaar vaYa- tk Baaiva dIxaa saMskar– ]sao [sa ivaYaya pr ApnaI AMitma hstaxaryau@t AadoSa maoM saaimala hI nahI ikyaa. hma eosaa kao[- BaI ]dahrNa nahI doKto ijasamao EaIla p`Baupad nao saMpUNa- saMsqaa kao inamnailaiKt trIkaoM sao saMbaaoiQat ikyaa hao:

│1┤ eosaa mah<vapUNa- inado-Sa jaarI krnaa ijasa maoM ]sako jaarI krnao ka hotu hIo saMbaaoiQat na ikyaa hao.
│2┤ jaanabaUJakr na[- p`NaailayaaoM sao saMbaaoiQat mah<vapUNa- jaanakarI kao Cupa laonaa.
│3┤ eosaI ]mmaId rKnaa ik AadoSa ka sahI trh saO palana hao [sailae ]naka AadoSa p`aPt krnaovaalao jaadu[ mana pazk haonao caaihe.

yah tk- ik EaIla p`Baupad kao Baaiva dIxaa saMskar ko baaro mao jaanakarI donao kI ja$rt hI nahI qaI. @yaaoMik [sao vao ApnaI pustkaoM AaOr p`vacanaaoM maoM ivastRt $p sao samaJaa cauko qao‚ [saka p`it ]<ar hma Aapi<a 7 maoM do cauko hO . 28 ma[- ko vaata-laap maoM pMi@t 12 pr ]pyaaoga maoM ilayao gayao ‘Amaar Aa&ayaa gau$ hnaa’ Slaaok kao jaI.Aa[-.Aa[-. maMo saMSaaoQana │A┤ eva M│ba┤ ka ek karNa banaa rKa hO. 28 ma[- vaata-laap maoM Aagao jaba ]nakI pustkaoM ko Anauvaad pr baat calatI hO tba yah Slaaok ifr sao daohrayaa jaata hO. yah QaarNaa ko Anausaar‚ [saI vaata-laap maoM jahađđ EaIla p`Baupad ?i%vak ik baat kr rho hO vahI vao Bagavaana caOtnya ko ‘sabakao gau$ bananao’ ka ivaKyaat AadoSa BaI daohra rho hO [sailae ?i%vak bananao ka AadoSa dIxaa gau$ bananao ka AadoSa hao jaata hO. prntu EaIla p`Baupad nao basa yahI kha hO:

“jaao gau$ ko AadoSa kao samaJata hO vahI prMpra‚ vah hI gau$ bana sakta hO. [sailayao maO tumamao sao kuC kao caunaUđgaa.’
│28 ma[- ka vaata-laap┤


yahađ inamnailaiKt baato samaJanao kI hO:

1.  gau$ ka kaOnasaa AadoSa qaa ijasakao ]nhoM samaJanaa qaaĂ–  ?i%vak bananaa │‘maO tumamao sao kuC kao Aa^ifiSaeiTMga Aacaaya- ka kaya- krnao ko ilae inayau@t k$gaađđ ’┤
2. AMt maoM ]nhoM iksa kaya- ko ilae caunaa gayaa qaaĂ–  ?i%vak ka kaya- krnao ko ilae │kRpyaa piriSaYT ko 9 jaulaa[- ko pHa kao doiKe┤
3. AaOr Apnao gau$ ko AadoSaaoM ka palana krko vao iksa trh ko gau$ banato qao ╣ jaOsaa hma phlao ivaSlaoYaNa kr cauko hO. EaI caOtnya ko ‘gau$ banaao’ ko AadoSa ka matlaba hO jaao BaI [sa AadoSa ka ivaSvasnaIya Z,ga sao palana krta hO vah iSaxaa gau$ hO.

jaI.Aa[-.Aa[-. maoM ivaraoQaaBaaYaI p`stavanaa hO ik gau$ ko AadoSa pr ?i%vak bananao sao vah Apnao Aap hI dIxaa gau$ bana jaata hO.
 

[sa tk- ko Anausaar jaao BaI Apnao gau$ ko kao[- BaI AadoSa ka palana kr laota hO vah Apnao Aap hI dIxaa gau$ bana sakta hO▓  prntu jaI.Aa[-.Aa[-. maoM [sa tk- ka p`maaNa nahI do rKa hO. jaOsaa phlao idKlaayaa jaa cauka hO‚ ‘Amaar Aa&ayaa’ Slaaok hr ek kao kovala iSaxaa gau$ bananao ka AadoSa do rha hO.│ ‘sabasao ]<ama yahI haogaa ik kao[- iSaYya nahIM svaIkaraoo’┤.

inaYkYa-

1. 9 jaulaa[- 1977 kao EaIla p`Baupad nao 11 ?i%vak inayau@t ikyao‚ ijanaka kaya- qaa p`qama AaOr iWtIya dIxaa saMskar ‘[sa samaya sao’ krnaa.
2. 28 ma[- ko vaata-laap maoM eosaa kao[- p`maaNa nahI hO ijasasao 9 jaulaa[- ko AadoSa kao badlaa jaae‚ jaOsao ik ?i%vak kI inayaui@t EaIla p`Baupad ko itraoBaava ko ]prant $k jaaegaI.
3. 28 ma[- ko vaata-laap maoM eosaa BaI p`maaNa nahI hO ijasasao EaIla p`Baupad ko itraoBaava ]prant yah ?i%vak Apnao Aap hI dIxaa gau$ bana jaato qao. At:  9 jaulaa[- ko pHa kao ]prao@t trIko sao BaI nahI badlaa jaanaa caaihe qaa.
4. 28 ma[- ko vaata-laap maoM jaao ek tqya spYT sqaaipt haota hO vah hO ?i%vak ka kaya- EaIla p`Baupad ko itraoBaava ]prant jaarI rhnaa qaa.
 
mah<vapUNa- tqya tao yah hO ik ek [saI vaata-laap kI caar iBanna–iBanna p`itilaipyaađ AaOr jaI.baI.saI. ko caar Alaga–Alaga ‘AiQakairk’ Anauvaad hO. k[- Ba@t maanato hO ik kovala [saI karNa sao Top kao inaNaa-yak p`maaNa nahI maanaa caaihe. Agar pazk ka BaI yahI dRiYTkaoNa hO tao ]nhoM 9 jaulaa[- ko pHa tk hI saIimat rhnaa caaihe AaOr ]sao [sa ivaYaya ka Aintma AadoSa maananaa caaihe‚ @yaaoMik vah spYT ilaKa huAa ek hstaxaryau@t pHa ijasao saMpUNa- AaMdoalana kao Baojaa gayaa qaa. ek nyaayaalaya maoM tao yah pHa hI p`maaiNak maanaa jaayaogaa‚ @yaaoMik hstarxaryau@t ilaiKt AadoSa ek Top sao jyaada p`maaiNak maanaa jaata hO. tao BaI [sa Top ka yahađđ hmanao [tnaa ivaSlaoYaNa [sailayao ikyaa hO @yaaoMik jaI.baI.saI. nao saMSaaoQana │A┤ evaM │ba┤ ko ilae yahI ek p`maaNa p`stut ikyaa hO. ]prao@t ivaSlaoYaNa Wara saMSaaoQana │A┤ evaM │ba┤ kao nakar idyaa jaata hO. yao saMSaaoQana hI jaI.baI.saI. kI vat-maana pwit ko AaQaar hO pr hmao [nakao p`maaiNat saaibat krnao ka kao[- sabaUt nahI imalaa hO. At: 9 jaulaa[- ko pHa maoM idyao gae AadoSa hI EaIla p`Baupad Wara idyao gayao dIxaa saMbaMiQat AMitma AadoSa hO. [sailae [nhI ka palana krnaa haogaa. Aba hma kuC saMbaMiQat Aapi<ayaaoM kao doKoMgao.
 

saMbaMiQat Aapi<ayaađ 


1. “EaIla p`Baupad nao ‘?i%vak’ Sabd ka p`yaaoga ApnaI pustkaoM maoM nahI ikyaa hO.”


1┤ ‘?i%vak’  │yaanaI pujaarI┤ evaM [sako pyaa-ya Sabd 31 baar EaIla p`Baupad kI pustkaoM maoM saMbaMiQat hO. yahađ tk ik ‘dIxaa’ AaOr [sako pyaa-ya jaao 41 baar saMbaaoiQat hO ]sasaoo qaaoDa hI kma baar. [sasao jaaihr haota hO ik ‘?i%vak’ pujaairyaaoM ka saMskaraoM mao ]pyaaoga EaIla p`Baupad kI pustkaoM maoM pUNa-yata Anaumaaoidt hO:

?i%vak     :    4.6.1 / 4.7.16 / 5.3.2 / 5.3.3 / 5.4.17 / 7.3.30 / 8.20.22 / 9.1.15
?i%vajah     : 4.5.7 / 4.5.18 / 4.7.27 / 4.7.45 / 4.13.26 / 4.19.27 /4.19.29 / 5.3.4 / 5.3.15 / 5.3.18 / 5.7.5 / 8.16.53 / 8.18.21 / 8.18.22 / 9.4.23 / 9.6.35
?i%vajama\   :   4.6.52 / 4.21.5 / 8.23.13 / 9.13.1
?i%vagaByah   :    8.16.55
?i%vaga\BaIhI  :   4.7.56 / 9.13.3
        │saba EaImad╣Baagavatma\ sao┤


2┤ jahađ EaIla p`Baupad kI pustkaoM maoM AaQyaai%mak inayama pUNa- $p sao hue qao‚ ]nakI vyaavahairk jaanakarI k[- baar nahI dI gayaI qaI │]dahrNatyaa‚ Aca-ivaga`h kI pUjaa ivaYaya maoM┤ yah vyaavahairk jaanakarI jyaadatr pHaaoM Wara yaa inajaI ]dahrNa Wara samaJaa[- jaatI qaI. At: hmao dIxaa ko isawaMt AaOr ]sakI vyaavahairkta maoM AMtr samaJanaa caaihe. EaIla p`Baupad nao dIxaa kao ek $iZ,vaadI rIit nahI Aiptu idvya &ana kI p`aiPt batlaayaa hO ijasasao maui@t imala saktI hO:

“dusaro SabdaoM maoM‚ gau$ ek sauPt jaIvaa%maa kao jaagaRt krta hO ijasasao vah ApnaI maaOilak caotnaa maMo Aakr EaI ivaYNau kI AaraQanaa kr sako. yahI dIxaa ka ]_oSa hO. dIxaa ka AiBa`paya hO AaQyaai%mak caotnaa sao saMmbaiQat Sauw &ana kI p`aiPt .”│caOtnya cairtamaRt‚ maQya 9.61‚ Baavaaqa-┤

“dIxaa ka BaUla AiBa`paya iSaYya kao idvya &ana donaa hO ijasasao vah samast BaaOitk klmaYaaoM sao mau@t hao sako.” 
│caOtnya cairtamaRt‚ maQya 4.111‚ Baavaaqa-┤

“dIxaa ek p`ik`yaa hO ijasasao idvya &ana p`kaiSat haota hO AaOr pap kma- ko flaaoM ka naaSa haota hO. ek dxa vyai@t ijasao SaasHaaoM ka &ana hO vah [sa p`ik`yaa kao dIxaa khta hO.” 
│caOtnya cairtamaRt‚ maQya 15.108‚ Baavaaqa-┤

dIxaa saMskar ek AaOpcaairkta hO‚ jaao dIxaa panao ko ilae Ainavaaya- nahI hO:

“saao eosaa huAa‚ 1922 sao 1933 tk vyaavahairk $p sao mauJao dIxaa nahI imalaI prntu mauJao caOtnya mahap`Bau ko AaMdaolana ka p`caar krnao ka p`Baava pDa. eosaa maO saaoca rha qaa AaOr vahI maoro gau$ maharaja Wara imalaI dIxaa qaI.”
│EaIla p`Baupad p`vacana‚ 10└12└1976‚ hOdrabaad ┤

“dIxaa saMskar ek AaOpcaairkta hO. Agar tuma gaMBaIr hao‚ tao vahI AsalaI dIxaa hO. maora saMpk- tao ek AaOpcaairkta maaHa hO. tumharI dRZta‚ vahI dIxaa hO.”
│ ‘saca- fa^r d iDvaa[na’ baI.TI.jaI. #49

“…gau$ prMpra ka Aqa- yah nahI ik sadOva AaOpcaairk $p sao hI dIxaa imalao. gau$ prMpra ka Aqa- hO gau$ prMpra ko isawaMt kao svaIkarnaa.”
│EaIla p`Baupad ka pHa idnaoSa kao‚ 31└10└1969┤

“hro kRYNa maMHa ka jaap krnaa hmaara maUla kaya- hO‚ vahI AsalaI dIxaa hO. AaOr tuma jaao maoro saaro AadoSaaoM ka palana kr rho hao‚ tao dIxaa donao vaalaa vahI ]pisqat hO.” 
│EaIla p`Baupad ka pHa tmaala kRYNa kao‚ 19└8└1968┤

“tao dIxaa imalao yaa nahI‚ phlaI caIja hO &ana…. &ana. dIxaa saMskar ek AaOpcaairkta hO‚ jaOsao tuma &ana ko ilae pazSaalaa jaato hao‚ ‘p`vaoSa panaa’ tao ek AaOpcaairkta hO. vah jyaada mah<vapUNa- nahI hO.” 
│EaIla p`Baupad p`Snaao<ar‚ 16└10└1976‚ caMiDgaZ┤

EaIla p`Baupad: “maora iSaYya kaOna hOĂ sabasao phlao ]sao saaro AnauSaaisat inayamaaoM ka palana krnaa haogaa.”
       iSaYya: “jaba tk kao[- [naka palana kr rha hao‚ tba vah….”
EaIla p`Baupad: “tba vah ibalakula zIk hO.” 
│EaIla p`Baupad‚ p`at: Ba`maNa‚ 13└6└1976‚ DoTa/[T┤

“jaba tk AnauSaasana nahI hO‚ tba tk iSaYya haonao ka p`Sna hI nahI ]zta. iSaYya ]sao khto hO jaao AnauSaasana ka palana krta hO.” 
│EaIla p`Baupad‚ p`at: Ba`maNa‚ 8└3└1976‚ maayaapur┤

“Agar kao[- │inayamaaoM ka┤ AnauSaasana palana nahI krta‚ tao vah iSaYya nahI hO.” 
│EaIla p`Baupad EaImad–Baagavatma\ p`vacana‚ 21└1└1974┤

dIxaa p`ik`yaa ko inayamaaoM ka palana krnao kI gaMBaIr p`it&a kao iSaYya ko idmaaga maoM baOzanao ko ilae dIxaa saMskar maaHa ek AaOpcaairkta hO. [sa p`ik`yaa maoM
:
•    idvya &ana imalata hO ijasasao vah samast klmaYaaoM sao Sauw hao jaata hO.
•    dIxaa gau$ ko AadoSaaoM kao palana krnao kI dUZta kao banaayao rKta hO.
•    gau$ ko AadoSaaoM ka ]%sauktapUva-k palana krnao kI Sau$Aat krta hO.

EaIla p`Baupad nao spYT $p sao yah batayaa hO ik dIxaa saMskar tao maaHa ek AaOpcaairkta  hO‚ AavaSyakta nahI. yah AaOpcaairk dIxaa saMskar BaI k[- p`ik`yaaAaoM ka imaEaNa hO:
1. saMsqaa ko ek AiQakarI, Wara isafairSa‚ saamaanyat: Tompla p`oisaDonT Wara.
2. ?i%vak Wara sahmait.
3
. ya& maoM saimmalana.
4
. AaQyaai%mak naama svaIkarnaa.

]pyau-@t 2 AaOr 4 maoM hI ?i%vak pujaarI kI AavaSyakta AatI hO. baakI dao p`ik`yaaeđ saamaanyat: Tompla po`isaDoMT krta hO.

jaOsaa phlao batlaayaa jaa cauka hO‚ eosaa nahI hO ik dIxaa donao ko ilae gau$ kao iSaYya ko samaana ga`h pr haonaa AavaSyak hO. dIxaa kI p`ik`yaaeđ yaanaI idvya &ana‚ pap kma- ko flaaoM ka naaSa‚ ya& AaOr AaQyaai%mak naama SaarIirk Anaupisqait maoM BaI idyao jaa sakto hO. yah EaIla p`Baupad nao Apnao inajaI ]dahrNa Wara p`diSa-t ikyaa qaa. vao idxaa ko samast t<va Apnao maQyasqa yaanaI Apnao iSaYyaaoM AaOr pustkaoM Wara doto qao. [sa p`kar ?i%vak ko ]pyaaoga sao kao[- BaI AaQyaai%mak inayama nahI badlaa gayaa. kovala vyaavahairkta maoM AMtr hO. [sa p`kar‚  ?i%vak ka ]pyaaoga dIxaa kI maaHa AaOpcaairk ivaiQa maoM haota hO. ek eosaI AaOpcaairkta jaao idvya dIxaa p`ik`yaa maoM AnaavaSyak hO.│kRpyaa ‘dIxaa’ AakRit doiKe┤

EaIla p`Baupad nao dIxaa p`ik`yaa ko t<vaaoM kao ]nakI mah<vapUNa-ta Anausaar pustkaoM maoM samaJaayaa qaa:


t<va @yaa pustkaoM maoM
  samaJaayaaĂ
rIityaaoM ka
 palana ikyaaĂ
vat-maana rIit
sao mau#ya badlaavaĂ
rIit badlaava kao
pustkaoM maoM samaJaayaaĂ
dIxaa hađ nahI
&ana kao p`aqaimak $p sao vaaNaI Wara idyaa‚
na ik SaarIirk saMpk- sao.

inajaI prIxaa bahut kma laI.

dIxaa ko nae maapdND.
kuC
dIxaa
saMskar
nahI nahI P`aitinaiQayaaoM Wara maalaa pr jap.
gaayaHaI maMHa Top Wara donaa.
nahI
naamakrNa nahI nahI hirnaama dIxaa ko samaya naama donaa.
naama donao ko ilae p`itinaiQayaaoM ka ]pyaaoga

nahI

[sa trh eOithaisak evaM samakailana dIxaa saMskar maoM ?i%vak ka ]pyaaoga ivaYaya po EaIla p`Baupad kI pustkaoM maoM ivaSaoYa jaanakarI na haonaa dIxaa saMskar saMbaMiQat EaIla p`Baupad kI saamaanya pwit ko saaqa sausaMgat hO. [sasao saaf jaaihr haota hO ik jyaada mah<vapUNa- hO ]sao hI ]nhaoMnao samaJaayaa qaa.2. “gau$ AaOr iSaYya kI parspirk prIxaa jaao dIxaa maoM Ait mah<vapUNa- haotI hO‚ ibanaa SaarIirk sampk- ko kOsao pUNa- hao sakogaIĂ”


yah p`Sna khI ga[- AavaSyakta sao ]%pnna haota hO │Bagavad\–gaIta 4.34┤ ijasako Anausaar ek iSaYya kao gau$ sao ‘saMga’ krnaa haota hO‚ gau$ kI ‘saovaa krnaI haotI hO‚ AaOr ‘p`Sna’ pUCnaa haota hO. [saI p`kar gau$ Wara iSaYya kao prKnaa haota hO │caOtnya cairtamaRt‚ maQya 24.330┤. [na SlaaokaoM kao zIk p`kar samaJanao sao inamnailaiKt tqya ]Bar kr Aato hO:

“hmaaro kRYNa BaavanaamaRt AaMdaolana maoM AavaSyakta hO ik hr kao[- pap ko caar KmBaaoM kao CaoDnao kao rajaI hao. KasataOr sao paScaa%ya doSaaoM maoM hma p`qama yah prKto hO ik @yaa ek saMBaaivat iSaYya inayamaaoM ka palana krnao ko ilae sahmat hO.” 
│caOtnya cairtamaRt‚ maQya 24.330‚ Baavaaqa-┤

dUsarI dIxaa │gaayaHaI dIxaa┤ ko ilae saMBaaivat iSaYyaaoM kI prIxaa ko ilae BaI p`itinaiQayaaoM ko ]pyaaoga kI baat kuC hI pMi@tyaaoM baad ifr daohra[- ga[- hO:

“[sa p`kar ek iSaYya‚ gau$ yaa ]nako p`itinaiQa ko maaga-dSa-na maoM‚ C: maah sao ek saala tk Bai@t–saovaa krta hO.” 
│caOtnya cairtamaRt‚ maQya 24.330‚ Baavaaqa-┤

P`aitinaiQayaaoM ka ]pyaaoga iktnaa AavaSyak hO hma kuC pMi@tyaaoM ]prant hI doKto hO.

“gau$ kao C: maah sao ek vaYa- tk iSaYya kI ija&asaa kI prIxaa laonaI caaihe.” 
│caOtnya cairtamaRt‚ maQya 24.330‚ Baavaaqa-┤
 1. [sa trh ko ivaiSaYT inado-Sa kao SaasHaaoM mao khI nahI batlaayaa gayaa hO. yah tao hkIkt saMbaMiQat isqait ko saaqa tala–maola imalaanao ik yaui@t hao jaaegaI.
 1. jaba inajaI prIxaa ko ilae p`itinaiQayaaoM kI baat EaIla p`Baupad krto hO tba yah nahI khto ik yah p`ik`yaa ]nako QartI pr rhnao tk hI laagaU haogaI. ABaI tk na batlaayaa gayaa eOsaa kaOnasaa SaaisHak isawaMt hO jaao ijasa vyai@t nao yao p`itinaiQayaaoM caUnao ]nakI SaarIirk ]pisqait saMbaMiQat pirisqait maoM yao p`itinaiQayaaoM ko kaya- pr raok lagaaeĂ
 1. jaOsaa batlaayaa jaa cauka hO‚ SaarIirk prIxaa ek SaaisHak AavaSyakta nahI hO. prIxaa ko ilae p`itinaiQa yaanaI ]nako iSaYya evaM pustk ko ]pyaaoga sao Kud EaIla p`Baupad sahmat qao. [sailae yah p`Sna ik inajaI prIxaa kba hao yaa kba na hao‚ ]zta hI nahI hO.
 1. ibanaa iksaI SaarIirk sampk- ko BaI dIxaa dI gayaI qaI. yah p`maaiNat krta hO ik inajaI prIxaa ko ibanaa BaI dIxaa imala saktI hO.
 1. yah tqya ik inajaI prIxaa hrbaar nahI hu[- hO‚ jaba yah krnaa Sa@ya qaa tba BaI‚ saaibat krta hO ik dIxaa p`ik`yaa ko ilae inajaI prIxaa AavaSyak nahI hI. EaIla p`Baupad nao yah spYT batlaa idyaa qaa ik ek iSaYya kao inayamaaoM ka palana krnaa hO. yah Tompla p`oisaDonT AaOr ?i%vak kao doKnaa hO. dIxaa ko inayama Aba BaI vahI hO jaao EaIla p`Baupad ko samaya qao. jaba vao yahađđ saSarIr ]pisqat qao tba Apnao AMitma idnaaoM mao nahI caahto qao ik ]nasao kuC salaah laI jaayao. tao vao Aba @yaaoM dKlaMdajaI krnaa caahoMgaoĂ Aba hmaara ekmaaHa kt-vya hO ik saaro inayama ibanaa iksaI badlaava sao dRZtapUva-k kayama rKo.

3. “hma EaIla p`Baupad kao gau$ ko $p maoM svaIkar kr sakto hO‚ prntu hmaoM yah kOsao maalaUma calaogaa ik EaIla p`Bauapd nao ApnaI SaarIirk Anaupisqait maoM BaI hmaoM svaIkar ilayaa hOĂ”


7 jaulaa[- kao ?i%vak p`NaalaI sqaaipt krto hue EaIla p`Baupad nao kha qaa ik ]nakI sahmait ko ibanaa Aba sao ?i%vak ]nako p`it iSaYya svaIkar sakto hO. At: ]sa samaya sao EaIla p`Baupad iSaYyaaoM kao prKnao AaOr Alaga krnao ik p`ik`yaa maoM ilaPt nahI qao. ?i%vak ko pasa pUNa- AiQakar AaOr AajaadI qaI. EaIla p`Baupad ka SaarIirk kaya- kuC nahI rha qaa.


EaIla p`Baupad: “tao ibanaa maorI p`itxaa ike‚ tuma ijasao yaaogya samaJaao. yah │tumharo┤  ivavaok pr inaBa-r krogaa.”
tmaala kRYNa gaaosvaamaI: “ivavaok pr.”
           EaIla p`Baupad: “hađ.”
│EaIla p`Baupad vaata-laap‚ 7└7└1977‚ vaRndavana┤

?i%vak Wara idyao gayao naama kao tmaala kRYNa gaaosvaamaI Wara ‘[inaiSaeToD iDsaa[plsa’ pustk maoM ilaKa jaata qaa. EaIla p`Baupad kao vyavahairk taOr pr iSaYya kI AnauBaUit BaI nahI haotI qaI. [sa trh Aaja BaI vaOsao hI kaya- cala sakta hO @yaaoMik ?i%vak kao pUNa- AiQakar do rKa qaa.


4. “gau$ ka saMga laonaa‚ ‘p`Sna pUCnaa’ AaOr ‘saovaa krnaa’ tba hI saMBava hO jaba Apnao gau$ ko QartI CaoD,nao sao phlao dIxaa imalaI hao.”


]pyau-@t tk- yah tao maanata hO ik gau$ kI SaarIirk Anaupisqait maoM BaI gau$ sao ‘saMga laonaa’‚ ‘p`Sna pUCnaa’ AaOr ‘saovaa krnaa’ saMBava hO. yah inado-Sa ik yah tBaI saMBava hO jaba ‘gau$ ko QartI CaoD,nao sao phlao dIxaa imalaI hao’ ek Sauw AaivaYkar hO. yah EaIla p`Baupad kI pustkaoM mao khI nahI imalata. At: hma [sakI Aarama sao AnadoKI kr sakto hO. dIxaa panao ko ilae AaOpcaairk dIxaa saMskar kI BaI ja$rt nahI haotI. yah tao gau$ Wara iSaYya kao idvya &ana p`dana krnaa haota hO .│saaqa maoM kma- flaaoM ka naaSa BaI haota hO.┤:

“…gau$ prMpra ka Aqa- yah nahI ik sadOva AaOpcaairk $p sao hI dIxaa imalao. gau$ prMpra ka Aqa- hO gau$ prMpra ko isawaMt kao svaIkarnaa.”
│EaIla p`Baupad ka pHa idnaoSa kao‚ 31└10└1969┤

“tao dIxaa imalao yaa nahI‚ phlaI caIja hO &ana…. &ana. dIxaa saMskar ek AaOpcaairkta hO‚ jaOsao tuma &ana ko ilae pazSaalaa jaato hao‚ ‘p`vaoSa panaa’ tao ek AaOpcaairkta hO. vah jyaada mah<vapUNa- nahI hO.” 
│EaIla p`Baupad p`Snaao<ar‚ 16└10└1976‚ caMiDgaZ┤

yah ek ivavaokhIna tk- hO ik dIxaa kI idvya p`ik`yaa [sailae zIk sao kaya- nahI kr saktI; @yaaoMik ek AaOpcaairk ya& maoM gau$ SaarIirk $p sao maaOjaUd nahI qao. yahađ tk ik:
yah tk- idyaa jaa sakta hO ik EaIla p`Baupad ]na dIxaa saMskaraoM maoM Anaupisqat ja$r qao prntu qao tao vao [sa QartI pr. tao gau$ kI [saI QartI pr ]pisqait @yaa AavaSyak haotI hOĂ [sa tk- kao izk saaibat krnao ko ilae hmaoM inamnailaiKt inado-Sa jaOsaa kao[- inado-Sa EaIla p`Baupad kI pustkaoM maoM ZUđđđZnaa haogaa:

‘dIxaa tBaI pUNa- hao saktI hO jaba dIxaa saMskar ko daOrana gau$ evaM iSaYya maoM dUrI QartI ko vyaasa ko samaana yaa kma hao.’

Aaja tk iksaI kao eosaa kqana nahI imalaa hO. vastut: inamnailaiKt Slaaok │Bagavad\–gaIta 4.1┤ hmaarI prMpra ka dIxaa saMbaaoiQat p`isaw ]dahrNa hO jaao ]pyau-@t QaarNaa kao Kairja krta hO.

“tao manau yaa manau ko puHa [xvaaku sao baatcaIt krnao maoM kao[- mauiSkla nahI qaI. tba saMcaar maaQyama qaa yaa dUrsaMcaar p`NaalaI [tnaI ivakisat qaI ik saMdoSa kao ek ga`h sao dUsaro ga`h tk sqaanaantirt ikyaa jaa sakta qaa.” 
│EaIla p`Baupad Bagavad\–gaIta p`vacana‚ 24└8└1968┤

]pyau-@t sao p`tIt haota hO ik gau$ AaOr iSaYya ko ibaca dUrI sao dIxaa maoM kao[- baaQaa nahI Aa saktI.5. “Aapka p`stava kuC [-saa[- Qama-kI trh idKta hO▓”


1) ?i%vak p`NaalaI ka p`stava hma nahI do rho hO. AiptU EaIla p`Baupad do rho hO‚ Apnao AMitma AadoSa Wara. At
: Agar yah p`NaalaI [-saa[- Qama- jaOsaI BaI hO tao BaI hmaoM [saka palana krnaa haogaa‚ @yaaoMik yah hmaaro gau$ ka AadoSa hO.

2) [-saa[- Aba BaI [-saa masaIh kao gau$ maana sakto hO. [sa tqya kao EaIla p`Baupad nao sahmait dI qaI. ]nhaoMnao isaKayaa qaa ik jaao BaI [-saa masaIh ko AadoSaaoM ka palana krogaa vah ]naka iSaYya haogaa AaOr ]nako Wara p`itpaidt maui@t payaogaa:


       maQauiWsaa: “@yaa ek [-saa[- ibanaa iksaI gau$ ka maaga-dSa-na ilayao‚ AaOr kovala [-saa masaIh ko ]pdoSaaoM kao saca maanakr AaOr ]naka palana krko AaQyaai%mak jagat jaa sakta hOĂ”
EaIla p`Baupad: “mauJao samaJamaoM nahI Aayaa.”
tmaala kRYNa: “@yaa Aaja kao[- [-saa[- ibanaa gau$ ko‚ prntu baa[ibala pZ,kr AaOr [-saa masaIh ko SabdaoM kao palana kr‚ phuđca ….”
EaIla p`Baupad: “jaba tuma baa[ibala pZ,to hao‚ tba tuma gau$ maanato hao. tuma kOsao baaola sakto hao ik ibanaa gau$ koĂ jaOsao hI tuma baa[ibala pZ,to hao‚ [saka Aqa- huAa tum,a [-saa masaIh ko AadoSaaoM ka palana krto hao AaOr [saka matlaba ik tuma gau$ ka AnausarNa kr rho hao. tao ibanaa gau$ kI baat hI khađ hu[-Ă”
        maQauiWsaa: “maO ek jaIivat gau$ kI baat kr rha qaa.”
EaIla p`Baupad: “gau$…  p`Sna hI nahI. gau$ SaaSvat haoto hO. gau$ SaaSvat haoto  hO….tao tumhara p`Sna hO ‘ibanaa gau$ ko’. ibanaa gau$ ko tuma jaIvana ko iksaI str pr nahI rh sakto. tuma yah gau$ ApnaaAao yaa vah gau$. vah dUsarI baat hO. prntu tumhoM svaIkarnaa haogaa. jaOsaa tuma baaola rho  hao ik ‘baa[ibala pZ,nao sao’‚ tao jaba tuma baa[ibala pZ,to hao tao [saka matlaba hO tuma [-saa masaIh kao gau$ maana rho hao‚ ijanako p`itinaiQa kao[- pUjaarI yaa padrI haoto hO.”
│EaIla p`Baupad p`vacana‚ 2└10└1968‚ saIeTla┤

 “jahađ tk [-saa masaIh ko Ba@taoM ko laxya ka savaala hO‚ vao svaga- jaa sakta hO‚ basa. yah [sa BaaOitk saMsaar maoM ek ga`h hO. [-saa masaIh ko Ba@t haonao ka matlaba hO jaao dRZtapUva-k dsa ‘kmaanDmaonTsa’ ka palana kro…..At: yah inaYkYa- inaklata hO ik [-saa masaIh ko Ba@t svaga- laaokaoM maoM sqaanaantirt haoMgao jaao [sa BaaOitk jagat maoM hI hO.” 
│EaIla p`Baupad ka pHa Bagavaana kao‚ 2└3└1970┤

“saca tao yah hO ik jaao [-saa masaIh Wara maaga-diSa-t hO ]sao maui@t AvaSya imalaogaI.”
│pirpUNa- p`Sna pirpUNa- ]<ar‚ AQyaaya  9┤

“…yaa [-saa[- [-saa masaIh ko AnauyaayaI hO‚ ek mahapu$Ya. mahajanaaoM yaona gat: sa pMqa:. tuma iksaI mahajana‚ mahapu$Ya ko maaga-dSa-na sao calaao…. tuma ek Aacaaya- ko AnauyaayaI banaao‚ jaOsao [-saa[-‚ vao [-saa masaIh‚ Aacaaya- ko AnauyaayaI hO. maaohma\Dnsa vao Aacaaya- ko AnauyaayaI hO. mauhmmad. yah AcCa hO. tumhoM iksaI ek Aacaaya- ka palana krnaa haogaa….evaM prMpra p`aPtma.” 
│EaIla p`Baupad vaata-laap‚ 20└5└1975‚ maolabaaona-┤

3) ‘[-saa[-’ bananao kI yah Aapi<a vyaMgaaoi@t hO @yaaoMik vat-maana kI gau$ p`NaalaI maoM [ska^na nao Kud kuC [-saa[- p`qaaAaoM kao Apnaa ilayaa hO. jaI.baI.saI. Wara matdana ko bahumat sao gau$ ka cayana ]saI samaana hO ijasa trh kOqaaoilak caca- maoM paop ka cayana ‘ka^laoja Aa^f kaDI-nala’ krto hO:

“matdana kI p`NaalaI …. gau$ ko vacana ko ilae …. matdana donao yaaogya sadsyaaoM Wara ikyaa jaayaogaa…. ]maodvaar kao dao–itha[- bahumat caaihe…. samast jaI.baI.saI. gau$ cayana ko ilae ]maodvaar hO.” │jaI.baI.saI. p`stava┤

]saI p`kar‚ jaI.baI.saI. Kud kao “[ska^na kao maaga-dSana- donao vaalaa savaao-cca igairjaaGar maMDla” │baI.TI.jaI.‚ 1990╣1991┤ khtI hO‚ yah BaI [-saa[- Sabd hO.

yah ivaSaoYa [-saa[- p`qaaeđ [-saa masaIh nao kBaI nahI bata[- qaI AaOr EaIla p`Baupad nao pUrI trh saO [nakI Aalaaocanaa kI hO.

“saamaaijak matdana sao vaOYNava Aacaaya- kao kBaI nahI caunaa jaa sakta. vaOYNava Aacaaya- svat: hI tojasvaI haoto hO‚ AaOr ]nhoM iksaI nyaayaalaya ko inaNa-ya kI AavaSyakta nahI haotI.”
│caOtnya cairtamaRt‚ maQya 1.220‚ Baavaaqa-┤

“EaIla jaIva gaaosvaamaI samaJaato hO ik gau$ ko cayana ko ilayao ]nako vaMSa,‚ saamaaijak p`qaa yaa Qamaao-pdoSak saBaa kI sammatI kao nahI doKnaa caaihe.” 
│caOtnya cairtamaRt‚ AadI 1.35‚ Baavaaqa-┤
 

6. “?i%vak ek trh kI dIxaa hI doto hO. EaIla p`Baupad tao kovala hmaaro iSaxaa gau$ hI hO.”


1)  ?i%vak ka kt-vya dIxaa gau$ sao Alaga haota hO. ]saka ekmaaHa kt-vya hO iSaYyaaoM kao dIxaa donao maoM dIxaa gau$ kI sahayata krnaa‚ na ik ]nakao Apnaa batanaa.

2)  ?i%vak kovala dIxaa p`NaalaI ka inairxaNa krta hO‚ AaQyaai%mak naama dota hO Aaid. ]dahrNa ko ilae Tompla p`oisaDonT hI k[- baar dIxaa saMskar ya& krto qao pr kao[- nahI khta qaa ik vah dIxaa gau$ qao.

3
)  EaIla p`Baupad jaao bananaa caahto hO ]nho vah bananao @yaaoM nahI idyaa jaayaoĂ inaiScat hI yao hmaaro iSaxaa gau$ hO pr jaOsaa ]nhaoMnao 9 jaulaa[- kao [Migat ikyaa qaa‚ vao hmaaro dIxaa gau$ BaI hO.

4
) EaIla p`Baupad hmaaro p`aqaimak iSaxaa gau$ tao hO hI vao vastRt: hmaaro dIxaa gau$ BaI hO @yaaoMik:
dUsaro Ba@t ]pyau-@t dao kayaao- maoM pustk ivatrNa‚ p`caar Aaid sao sahayata kr sakto hO‚ pr vao vat-maa╣p`dSa-k gau$ haoMgao‚ dIxaa gau$ nahI. [sa saovaa Wara vao Kud BaI Sauw Ba@t bana sakto hO.

5)  saamaanyat
: p`aqaimak iSaxaa gau$ hI baad maoM dIxaa gau$ banato hO:

“EaIla p`Baupad [ska^na ko samast Ba@taoM ko maUla iSaxaa gau$ hO…. EaIla p`Baupad ko ]pdoSa [ska^na ko samast Ba@taoM ko ilae sabasao mah<vapUNa- ]pdoSa hO.”│jaI.baI.saI. p`stava saM#yaa 35‚ 1994┤

“saamaanyat: vah gau$ jaao ek iSaYya kao inarntr AaQyaai%mak iva&ana isaKata hO vahI baad maoM ]saka dIxaa gau$ banato hO.” │caOtnya cairtamaRt AadI‚ 1.35‚ Baavaaqa-┤

“ek iSaxaa yaa dIxaa gau$ ka kt-vya haota hO ik vah iSaYya kao ]icat iSaxaa do. [sa p`NaalaI ka zIk sao palana krnaa iSaYya ka kt-vya hO. SaaisHak inado-SaaoM ko Anausaar iSaxaa AaOr idxaa gau$ maoM kao[- AMtr nahI hOO‚ AaOr saamaanyat: iSaxaa gau$ hI baad maoM dIxaa gau$ banato hO.”│EaImad\–Baagavatma\‚ 4.12.32‚ Baavaaqa-┤


7. “Agar EaIla p`Baupad sabako iSaxaa gau$ hO‚ tao vao dIxaa gau$ BaI kOsao hao sakto hOĂ”


P`aaya: naama ko karNa dIxaa AaOr iSaxaa gau$ ko kaya- maoM Ba`ma pOda haota hO. At: maanaa jaata hO ik iSaxaa gau$ hI iSaxaa do sakto hO‚ dIxaa gau$ nahI. prntu ipClao kqana ko Anausaar dIxaa gau$ BaI ]pdoSa doto hO. nahI tao vah iksa trh &ana ka p`oYaNa kroMgaoĂ

          P`aGaumna: “gau$ pdaEaya:. ‘Pahlao gau$ ko kmala pd kI SarNa laonaI caaihe.’ tsmaat kRYNa╣dIxaadI╣iSaxaNama\. tsmaat\. ‘]nasao’‚ kRYNa╣dIxaadI╣ iSaxaNama\. ‘saBaI kao kRYNa dIxaa evaM iSaxaa laonaI caaihe.’”
EaIla p`Baupad: dIxaa ka AiBap`aya hO idvya╣&ana xapyatI [tI dIxaa. yah samaJaata hO ik idvya &ana‚ idvya‚ yah dIxaa hO. id‚ idvya‚ dIxaaNama\. dIxaa. tao idvya &ana‚ AaQyaai%mak &ana... Agar tuma gau$ nahI svaIkarto‚ tao tumhoM kOsao AaQyaa...tumao [Qar╣]Qar kuC saIKlaa idyaa jaayaogaa‚ [Qar╣]Qar AaOr samaya babaa-d. iSaxak ka samaya babaa-d AaOr saaqa maoM Aapka kImatI samaya BaI. [sailae tumhoM ek dxa gau$ Wara maaga-dSa-na imalanaa caaihe. Aagao pZ,ao.
      P`aGaumna: “kRYNa╣dIxaadI╣iSaxaNama\.”
EaIla p`Baupad: “iSaxaNama\. hmao saIKnaa caaihe. Agar tuma saIKto nahI tao tuma Aagao kOsao baZao,gaoĂ [sako baadĂ”
│EaIla p`Baupad vaata-laap‚ 27└1└1977‚ BauvanaoSvar ┤

gau$╣iSaYya saMbaMw ko saup`isaw Slaaok │Bagavad\–gaIta 4.34┤ sao isaw haota hO ik idvya iSaxaa hI dIxaa ka saar hO. [sa Slaaok maoM ‘]pdoxayaMtI’ ka Sabdsah Anauvaad ‘dIxaa’ ilaKa gayaa hO. prntu [sa Slaaok ko pUNa- Anauvaad maoM ‘dIxaa’ kI bajaaya ‘iSaxaa  donaa’ batayaa gayaa hO. yah iSaxaa panao ko ilae iSaYya kao ‘p`Sna’ pUCnao caaihe. [sa p`kar yahađ ‘dIxaa kI p`NaalaI’ Aaor ‘iSaxaa donao’ kao pyaa-yavaacaI batayaa gayaa hO. [sa p`kar ‘p`Baupad iSaxaa gau$ hO dIxaa gau$ nahI’ ko tk-vaadI Apnao hI jaala maoM fđsa jaato hO. [sa ga`h pr nahI haonao ko ]prant BaI Agar EaIla p`Baupad ‘iSaxaa donao’ mao samaqa- hO tao dIxaa kI pirBaaYaa ko Anausaar svat: hI vao idvya &ana BaI do rho haoMgao. At: EaIla p`Baupad ibanaa SaarIirk sampk- ko Agar iSaxaa gau$ bana sakto hO tao dIxaa gau$ @yaaoM nahIĂ yah ek hasyaaspd tk- hO ik vat-maana maoM EaIla p`Baupad iSaxaa gau$ haonao ko naato iSaxaa tao do sakto hO prntu Agar ]naka naama badla kr dIxaa gau$ kr idyaa jaae tao iSaxaa nahI do payaoMgao. yah tqya ik [sa ga`h pr nahI haokr BaI EaIla p`Baupad iSaxaa gau$ hao sakto hO‚ yahI p`maaiNat krta hO ik vao saaqa maoM dIxaa BaI do sakto hO.

kuC vyai@tgaNa tao yah BaI nakar doto hO ik EaIla p`Baupad ek BaaOitk SarIr kI Anaupisqait maoM idvya iSaxaa do sakto hO. Agar yah sa%ya haota tao @yaaoM EaIla p`Baupad k[- iktabao ilaKnao ko ilae [tnaa kYT ]zato AaOr ]nakao dsa hjaar saala tk ivatirt krnao ko ilae ek T/sT banaatoĂ Agar Aba EaIla p`Baupad kI pustkaoM sao idvya ]pdoSa imalanaa saMBava nahI haota tao hma ]nho ivatirt @yaaoM kr rho hOĂ @yaaoM Aaja BaI laaoga kovala [nakao pZ,kr hI EaI caOtnya mahap`Bau kI SarNa maoM Aa rho hOĂ


8. “tuma @yaa yah khnaa caahto hao ik EaIla p`Baupad nao ek BaI Sauw Ba@t nahI banaayaaĂ”


nahI‚ hma kovala yah kh rho hO ik EaIla p`Baupad nao dIxaa ko ilae ?i%vak p`NaalaI sqaaipt kI hO. [sa spYT AMitma AadoSa maoM yah maayanao nahI rKta ik EaIla p`Baupad nao Sauw Ba@t banaayao Aqavaa nahI. iSaYya haonao ko naato hmaara ekmaaHa kt-vya hO gau$ ko AadoSa ka palana krnaa. yah ]icat nahI hO ik gau$ ko inado-SaaoM kao CaoD do AaOr [sakI bajaaya yah saaocanao lagao ik iktnao Sauw Ba@t ABaI hO yaa BaivaYya maoM haoMgao.

eosaa maana BaI lao ik vat-maana maoM kao[- Sauw Ba@t nahI hO tao EaIla Bai@tisawant sarsvatI ko SaarIirk p`sqaana ]prant isqait kao yaad kro. krIba 40 vaYa- ko baad EaIla p`Baupad nao [Migat ikyaa qaa ik gaaOiDyaa maz sao isaf- ek p`maaiNak dIxaa Aacaaya- ]%pnna hue.

“vastuisqait maoM maoro gau$ Baa[yaaoM maoM kao[- BaI Aacaaya-* banako yaaogya nahI hO.… hmaaro iSaYyaaoM kao ]%saaiht krnao ko badlao vao ]nhoM kBaI–kBaI dUiYat kr sakto hO.… vao hmaarI saulaBa p`gait maoM xait phuđcaanao ko ilae Ait saxama hO.” 
│EaIla p`Baupad ka pHa $panaugaa kao‚ 28└4└1974┤

*│EaIla p`Baupad nao ‘Aacaaya-’ AaOr ‘gau$’ Sabd ka prspr badlakr ]pyaaoga ikyaa qaa┤:


“maO iksaI kao gau$ banaa}đgaa. maO khUđgaa kaOna gau$ hOĂ  ‘Aba tuma Aacaaya- banaao’….tuma QaaoKa do sakto hao‚ laoikna vah p`BaavaSaalaI nahI rhogaa. jaOsao hmaaro gaaODIya maz kao doKao. saBaI laaoga gau$ bananaa caahto qao. ek CaoTa maMidr AaOr ‘gau$’. iksa p`kar ka gau$Ă”
│EaIla p`Baupad‚ p`at: Ba`maNa‚ 22└4└1977┤

yah EaIla Bai@tisawant sarsvatI ko p`caar kaya- po inaMdna laga sakta hO. Aiptu, EaIla Bai@tisawant sarsvatI zakur kao ‘Asafla’ samaJanaa bahut baDI galatI haogaI. ]nhaoMnao kha qaa ik ]naka AaMdaolana isaf- ek Sauw Ba@t hI banaa payaa tao BaI vah ]nakI saflata haogaI.

[sako Alaavaa ?i%vak p`NaalaI kao laagaU krnao sao Sauw Ba@taoM ko Aist<va kao nakara nahI jaa sakta. k[- trh sao ?i%vak AaOr Sauw Ba@t saaqa maoM inavaa-h AaOr p`caar kr sakto hO‚ jaOsao:


EaIla p`Baupad nao eosao k[- Sauw Ba@t banaae hao sakto hO ijanakao dIxaa gau$ bananao kI laoSa maaHa BaI [cCa nahI hao. [saka kao[- p`maaNa nahI ik [sk^na ko saaro Sauw Ba@t hr saala matdana ko ilae KDo haoto hO. hao sakta hO ik yao SauW Ba@t EaIla p`Baupad ko AaMdaolana kI nama`tapUva-k sahayata hI krnaa caahto hao. eosaa khI nahI ilaKa hO ik hr Sauw Ba@t kao dIxaa gau$ bananaa hI pDo,gaa. yao laaoga ?i%vak p`NaalaI ko Anau$p saMsqaa maoM kaya- krnao maoM Aanand mahsaUsa kroMgao jaao yahI ]nako gau$ ka AadoSa hao.

EaIla p`Baupad kI yah [cCa BaI hao saktI hO ik bahusaM#yaa maoM iSaxaa gau$ haoM. prntu dIxaa gau$ Aaor kao[- nahI. yah QaarNaa EaIla p`Baupad ko pUva- kqana sao maola KatI hO ijasamao vao sabakao iSaxaa gau$ bananao kao kh rho qao AaOr saavaQaana kr rho qao ik iSaYya nahI banaaAao. EaIla p`Baupad nao Apnao AaMdaolana kI saflata ko ilae Kud hI ]paya kr ilayao qao. [sa tqya sao BaI ]pyau-@t QaarNaa maola KatI hO:


       Aitiqa: “@yaa Aap Apnaa ]<araiQakarI caunanao vaalao hOĂ”
EaIla p`Baupad: “yah phlao sao hI safla hO.”
Aitiqa: “pr eosaa tao kao[- haonaa caaihe‚ jaao saba kayaao-M ka p`banQa kr sako.
  EaIla p`Baupad: “hađ‚ yah hma kr rho hO. hma [na Ba@taoM kao banaa rho hO jaao [saka p`banQa kroMgao.”
           hnaumaana: “yah ek caIja baaola rho hO‚ yah Aitiqa‚ AaOr maO iBa jaananaa caahUđgaa @yaa Aapka ]<araiQakarI inayau@t hao cauka hO yaa Aapka ]<araiQakarI….”
  EaIla p`Baupad: “maorI saflata hr samaya hO.”
│EaIla p`Baupad vaata-laap‚ 12└2└1975‚ maOi@sakao┤

 “tao Aba nayaa khnao kao kuC nahI hO. jaao BaI mauJao khnaa qaa vah maOnao maorI pustkaoM maoM kh idyaa hO. Aba tuma [sao samaJanao ka p`yaasa krto rhao AaOr ApnaI caoYTa maoM lagao rhao. maO ]pisqat rhUđ yaa ]pisqat na rhUđ, [sasao kao[- fk- nahI pDta.”  │EaIla p`Baupad sambaaoQana‚ 17└5└1977‚ vaRndavana┤
 saMvaaddata: “AapkI maR%yau pScaat\ AmarIka maoM Aapko AaMdaolana ka @yaa haogaaĂ”
EaIla p`Baupad: “maorI maR%yau kBaI nahI haogaI.”
      Ba@tgaNa: “jaya▓ hrI baaola▓” │hđsaI┤
EaIla p`Baupad: “maO ApnaI pustkaoM Wara jaIivat rhđUgaa AaOr tuma laaBa ]zaAaogao.”
│EaIla p`Baupad saMvaaddata sammaolana‚ 16└7└1975‚ saona fa`Misaskao┤

  saMvaaddata: “@yaa Aap Apnao ]<araiQakarI kao p`iSaxaNa do rho hOĂ”
EaIla p`Baupad: “hađ‚ maoro gau$ maharaja hO.”    
│EaIla p`Baupad saMvaaddata sammaolana‚ 16└7└1975‚ saona fa`Misaskao┤


“kovala Bagavaana EaI caOtnya maora sqaana lao sakto hO. vao [sa AaMdaolana kao saMBaalaoMgao.”
│EaIla p`Baupad vaata-laap‚ 2└11└1977┤


   maulaakatI:
 “tba @yaa haogaa jaba eosaa AvaSya BaavaI samaya Aayaogaa jaba Aapko ]<araiQakarI kI ja$rt haogaIĂ”
      ramaoSvar:
“yah BaivaYya ko baaro maoM pUC rha hO‚ BaivaYya maoM AaMdaolana ka maaga-dSa-na kaOna krogaa.”
EaIla p`Baupad: “yao maaga-dSa-na kroMgao‚ maO [nhoM p`iSaxaNa do rha hUđ.”
   maulaakatI:  “prntu @yaa ek AaQyaai%mak naota haogaaĂ”
 EaIla p`Baupad: “nahI. maO jaI.baI.saI. kao p`iSaxaNa do rha  hUđ‚ Azrah samast QartI pr.”   
│EaIla p`Baupad ko saaqa maulaakat‚  10└6└1976‚ laa^sa eMijalsa┤

saMvaaddata:
 “@yaa Aap Apnao ]<araiQakarI ko ilae ek vyai@t inayau@t kroMgao yaa Aap phlao sao kr cauko hOĂ”
EaIla p`Baupad: “eosaa maO ABaI saaoca nahI rha. Parntu ek vyai@t kI ja$rt nahI hO.”
 │EaIla p`Baupad vaata-laap‚ 4└6└1976‚ laa^sa eMijalsa┤

  maulaakatI:
“maoM saaoca rha qaa ik @yaa Aapka kao[- ]<araiQakarI…. Aapko marNaaoprant Aapka sqaana laonao ko ilae @yaa kao[- ]<araiQakarI hOĂ” 
EaIla p`Baupad: “ABaI tk inaiScat nahI hO. ABaI tk inaiScat nahI hO.”
maulaakatI: “tao @yaa p`NaalaI haogaIĂ @yaa hro kRYNa…”
EaIla p`Baupad: “hmaaro pasa saicava hO. vao p`banQana kr rhO hO.”
 │EaIla p`Baupad ko saaqa maulaakat‚ 14└7└1976‚ nyauyaa^^k┤

EaIla p`Baupad nao Apnao iksaI iSaYya kao dIxaa gau$ bananao ka AiQakar nahI idyaa‚ yah tqya ka matlaba yao nahI haota ik ]namaoM sao kao[- BaI Sauw Ba@t nahI hO. ek iSaxaa gau$ BaI mau@t Aa%maa hao sakta hO. eosaa BaI hao sakta hO ik EaI kRYNa kI yaaojanaa Anausaar iksaI kao BaI yah kaya- nahI krnaa hO. Aiptu EaIla p`Baupad ko AnauyaaiyayaaoM kao ek dUsara bahut mah<vapUNa- kaya- Ada krnaa hO ]saI trh jaOsaa EaIla p`Baupad kI SaarIirk ]pisqait maoM krto qao. vah hO ]nako sahayak ko $p maoM‚ ]nako ]<araiQakarI Aacaaya- ko $p naoM nahI:

“samast jaI.baI.saI. kao iSaxaa gau$ bananaa caaihe. maO dIxaa gau$ hUđ. AaOr jaOsaa maO isaKa rha hUđ vaOsaa isaKakr AaOr jaOsaa maO kr rha hUđ vaOsaa krko tumhoM iSaxaa gau$ bananaa caaihe.” 
│EaIla p`Baupad ka pHa maQauiWsaa kao‚ 4└8└1975 ┤

“kBaI–kBaI dIxaa gau$ hr samaya ]pisqat nahI haota. [sailae iSaxaa‚ ]pdoSa ek vairYz Ba@t sao lao sakto hO. ]sakao khto hO– iSaxaa gau$.”
│EaIla p`Baupad Bagavad\–gaIta p`vacana‚ 4└7└1974‚ haonaaolaUlaU┤

At: ivaYaya yah nahI ik @yaa EaIla p`Baupad nao ek BaI Sauw Ba@t banaayaa yaa nahI. ivaYaya tao yah hO ik @yaa ]nhaoMnao ?i%vak p`NaalaI sqaaipt kI hO. dIxaa gau$ EaIla p`Baupad ABaI saSarIr ]pisqat nahI hO‚ [saka yah Aqa- nahI ik vao dIxaa gau$ nahI rho. ]nakI saSarIr Anaupisqait maoM p`amaaiNak iSaxaa gau$AaoM sao hmao ]pdoSa laonao caaihe‚ yah iSaxaa gau$AaoM kI saM#yaa laaKaoM maoM hao saktI hO.9. “jaba tk gau$ AnauSaasana AaOr dRZta sao saaro inayamaaoM ka palana kr rha  hao‚ tba tk [sasao fk- nahI pDta ik vah iktnaa Sauw hO. [sa trh saovaa krto hue vah AMt maoM yaaogya hao jaayaogaa AaOr Apnao iSaYyaaoM kao Bagavad\–Qaama vaapsa lao jaayaogaa.”


jaOsaa phlao ivaSlaoYaNa ikyaa gayaa qaa‚ dIxaa gau$ bananao ko ilayao ek Ba@t kao sabasao ]cca str pr isqat haonaa caaihe yaanaI ik maha–Baagavat. AaOr ]nako ipClao Aacaaya- Wara AadoSa imalanaa caaihe. ]pyau-@t ‘paosT DoToD caok’ ek ApraiQak manaaoQaarNaa hO jaao inamnailaiKt ]dahrNa Wara spYT hO:

“yadyaapI pRqau maharaja vastut: prma pu$Yaao<ama Bagavaana ko Avatar qao tao BaI ]nhaoMnao ApnaI p`SaMsaa nakar dI @yaaoMik prma pu$Ya ko gauNa ]namaoM ]jaagar nahI hue qao. [sasao vah yah samaJaanaa caahto qao ik Apnao gauNaaoM kI Anaupisqait maoM iksaI vyai@t kao Apnao AnauyaaiyayaaoM kao ApnaI p`SaMsaa maoM nahI lagaanaa caaihe. hao sakta hO ik vao gauNa BaivaYya maoM ]%pnna hao jaayao. Agar iksaI vyai@t maoM mahapu$YaaoM ko gauNa nahI hao AaOr [saka ]prant BaI vah Apnao AnauyaaiyayaaoM kao ApnaI p`SaMsaa maoM yah saaocakr lagaata hO ik BaivaYya maoM tao vao gauNa ]jaagar hao hI jaayaoMgao, tao [sa trh kI p`SaMsaa vastut: ek Apmaana hO.”
│EaImad\–Baagavatma\ 4.15.23‚ Baavaaqa-┤

ijasa trh ek AMQao vyai@t kao ‘kmala nayanaaoM vaalao’ khkoo sambaaoiQat krnaa ek Apmaana hO‚ ]saI p`kar ek AaMiSak baw Aa%maa kao ‘Bagavaana ko barabar’ │jaI.Aa[-.Aa[-.‚ pRYz 15‚ ivaYaya 8┤ samaJanaa ek Apmaana hO. vah vyai@t ka hI nahI ijasakI p`SaMsaa hao rhI hO Aiptu Bagavaana kRYNa tk Sauw Ba@taoM kI gau$ prMpra ka BaI Apmaana hO.

dRZta AaOr AnauSaasana sao inayamaaoM ka palana krto hue ek iSaYya Aagao baZ,ta hO. yah ek p`ik`yaa hO‚ Kud yaaogyata nahI. Ba@tao k[- baar p`ik`yaa AaOr yaaogyata maoM Baod nahI samaJa pato‚ p`aya: p`caar BaI krnao laga jaato hO ik daonaao samaana hO. kovala [sailae ik kao[- dRZ,tapUva-k inayamaaoM ka palana kr rha hO‚ [saka matlaba yah nahI ko vah maha–Baagavat hO‚ AaOr na hI ik ]sako gau$ nao Aba ]sao gau$ bananao kI Aa&a do dI. AaOr Agar ek iSaYya ibanaa yaaogyata p`aPt ike AaOr ibanaa Aa&a payao dIxaa donaa caalaU krta hO tao vah inayamaaoM ka palana BaI zIk sao nahI kr rha hO.

k[- baar Ba@t ]pdoSaamaRt ko Slaaok 5 ko Baavaaqa- ko ek kqana ‘ek kinaYz vaOYNava yaa maQyama AiQakarI BaI iSaYya svaIkar sakta hO’ ka ]pyaaoga kr [sa p`kar ko isawant kao p`maaiNak batanaa caahto hO. iksaI karNavaSa vao Aagao kI pMi@t nahI pZ,to ijasamao iSaYyaaoM ka eosao gau$AaoM sao bacanao kI caotavanaI dI gayaI hO ik ‘]nako Apyaa-Pt maaga-dSa-na maoM vao jaIvana ko prma laxya tk phuđcanao maoM mauiSklao payaoMgao’. Aagao kha gayaa hO ik

“At: iSaYya kao saavaQaanaIpUva-k ek ]<ama AiQakarI kao hI gau$ banaanaa caaihe.”

Ayaaogya gau$AaoM kao BaI caotavanaI dI gayaI hO:


“]<ama AiQakarI isqait tk phuđcao ibanaa iksaI kao gau$ nahI bananaa caaihe.” 
│]pdoSaamaRt‚ Slaaok 5‚ Baavaaqa-┤

Agar kao[- gau$ ‘Apyaa-Pt maaga-dSa-na’ hI do rha hO tao pirBaaYaa Anausaar vah dIxaa gau$ nahI bana sakta @yaaoMik dIxaa ko ilae pUNa- idvya &ana donaa haota hO. ‘Apyaa-Pt’ matlaba pUNa- nahI. yah spYT hao jaata hO ik eosao dIxaa gau$‚ jaao ik hmao ‘Aagao baZnao’ ko ilae pUNa- maaga-dSa-na na do payao ]nakI AnadoKI hI kr donaI caaihe.


10. “?i%vak p`NaalaI ka Aqa- huAa gau$ prMpra ka AMt.”


gau$ prMpra SaaSvat hO. yah kBaI $k nahI saktI. EaIla p`Baupad ko Anausaar saMikt-na AaMdaolana AaOr ]sako karNavaSa [ska^na BaivaYya ko isaf- 9500 vaYa- tk calaogaa. SaaSvat samaya kI tulanaa maoM  9500 vaYa- kuC BaI nahI haoto. eosaa lagata hO ik [sa samaya AvaiQa maoM EaIla p`Baupad [ska^na maoM ‘kroMT ilaMk’ yaa ‘vat-maana gau$’ banao rhoMgao. jaba tk vao yaa EaIkRYNa 9 jaulaa[- ko AadoSa kao raok nahI doto yaa kao[- Aakismak GaTnaa │jaOsao–sampUNa- ivaSva ka ANauivak ivanaaSa┤ haonao sao [sa AadoSa ka palana nahI ikyaa jaa sakta. 

ipClao Aacaaya- k[- vaYaao- tk ‘vat-maana gau$’ banao rho‚ jaOsao–hjaaraoM vaYa- │EaIla vyaasadova┤ yaa laaKao vaYa- │inamnailaiKt kqana doKo┤‚ hma nahI samaJato ik saMikt-na AaMdaolana ko AMt tk Agar EaIla p`Baupad ‘vat-maana gau$’ banao rho tao kuC mauiSkla AayaogaI.

“jahađ tk prMpra p`NaalaI ka savaala hO: │samaya maoM┤ laMbaI dUrI sao AaScaya- nahI haonaa caaihe…. hma Bagavad\–gaIta maoM pZ,to hO ik saUya- Bagavaana kao k[- laaKaoM vaYa- pUva- gaIta isaKayaI ga[- qaI‚ prntu EaI kRYNa nao [sa ParMpra maoM isaf- 3 naama hI batayao hO yaanaI ivavasvaana‚ manau evaM [xvaaku. [sailae [sa dUrI sao prMpra kao samaJanao maoM kao[- mauiSkla nahI AatI. hmaoM p`Qaana Aacaaya- laonao caaihe AaOr ]naka AnauyaayaI bananaa caaihe. hmaaro saMp`daya ko Aacaaya- ko AaQaar pr [na Aacaayaao- kao laonaa caaihe.”  │EaIla p`Baupad ka pHa dyaanand kao‚ 12└4└1968 ┤

9 jaulaa[- ka AadoSa [sailae mah<vapUNa- hO @yaaoMik vah yah batlaata hO ik jaba tk [ska^na rhogaa tba tk [sa saMsqaa ko sadsyaaoM ko ilae tao p`mauK Aacaaya- EaIla p`Baupad hI rhoMgao. kovala EaIla p`Baupad yaa EaI kRYNa kI saaxaat\ maQyasqata sao hI yah AadoSa raoka jaa sakta hO │vah BaI [sa AMitma AadoSa‚ jaao sampUNa- AaMdaolana kao Baojaa gayaa qaa‚ kI trh hI spYT haonaa caaihe┤. At: jaba tk kao[- ivaprIt AadoSa nahI idyaa jaata‚ tba tk BaivaYya kI saBaI pIZI ko iSaYyaaoM kao EaIla p`Baupad Wara hI AaQyaai%mak iva&ana ka p`itpadna haoogaa‚ @yaaoMik hmaarI prMpra maoM yah ek saaQaarNa GaTnaa hO‚ At: Baya kI AavaSyakta nahI. prMpra tBaI $k saktI hO jaba yah AaQyaai%mak iva&ana hI lauPt hao jaayao. saaQaarNatyaa eosao Avasar pr Qama- kao ifr sao sqaaipt krnao hotu EaI kRYNa Kud hI Avatirt haoto hO. jaba tk EaIla p`Baupad kI pustko ivatirt haotI rhoMgaI‚ tba tk yah iva&ana rhogaa AaOr hr kao[- [saka laaBa ]za payaogaa.


11. “hjaaraoM vaYa- sao calaa Aa rha gau$–iSaYya ka saMbaMQa [sa ?i%vak p`NaalaI sao $k jaayaogaa.”


Asala maoM ?i%vak p`NaalaI AsaM#ya iSaYyaaoM kao QartI ko [ithasa ko sabasao mahana Aacaaya- EaIla p`Baupad sao jaaoDtI hO. [na iSaYyaaoM ka EaIla p`Baupad sao GainaYz saMbaMQa haogaa jaao ik maUla $p sao ]nakI pustkoM pZ,nao AaOr ]nakI saMsqaa maoM saovaa krnao pr AaQaairt haogaa. saaqa maoM bahula ‘iSaxaa gau$’ iSaYya saMbaMQa ivadyamaana hao sakto hO. tao yah p`NaalaI gau$–iSaYya parmpirk saMbaMQa kao iksa trh raok dogaIĂ

dIxaa gau$ AaOr iSaYya ko saMbaMQa kao AaOpcaairk $p sao jaaoDnao ik rIit kao dIxaa saMskar kha jaata hO. ek Aacaaya- dIxaa saMskar kI p`ik`yaaAaoM kao samaya evaM isqait ko Anausaar badla sakto hO‚ prntu inayama tao vahI rhta hO:

“EaImad vaIrraGava Aacaaya-‚ ramaanauja saMp`daya kI prMpra maoM ek Aacaaya-‚ nao ApnaI TIka maoM kha hO ik caaMDalaaoM kao BaI ivaSaoYa isqait maoM dIxaa dI jaa saktI hO. ]nhoM vaOYNava banaanao ko ilae AaOpcaairk p`ik`yaaAaoM maoM qaaoDa–bahut for–badla ikyaa jaa sakta hO.”
│EaImad\–Baagavatma\ 4.8.54‚ Baavaaqa-┤

[saI p`kar ?i%vak p`NaalaI svaIkarnao sao ek p`amaaiNak gau$ sao dIxaa laonao ko inayama ka ]llaMGana nahI haota.

kuC laaoga sauJaato hO ik [ska^na kI gau$ p`NaalaI BaI Baart ko gaavaaoM maoM rhnao vaalao parmpirk gau$AaoM jaOsaI haonaI caaihe. yau gau$ ek hI gaađva maoM rhto qao AaOr kuC hI iSaYya laoto qao ijanhoM inajaI $p sao iSaxaa doto qao. caaho saaocanao maoM yah iktnaa hI AcCa lagao‚ prntu [sakao EaIla p`Baupad Wara ivaSva Bar maoM fOlao hue EaI caOtnya mahap`Bau ko saMikt-na AaMdaolana ko saaqa kuC laonaa–donaa nahI hO. [sa AaMdaolana maoM EaIla p`Baupad ek jagad\gau$ hO AaOr haoMgao. ]nako hjaaraoM AaOr laaKaoM iSaYya AaOr haoMgao. EaIla p`Baupad nao ek ivaSvyaapI AaMdaolana sqaaipt ikyaa hO ijasasao ivaSva maoM kao[- BaI ]naka ‘saMga’ lao sakta hO‚ ‘saovaa’ kr sakta hO‚ AaOr ‘p`Sna’ kr sakta hO. hma @yaaoM gaađva kI gau$ p`NaalaI kao [ska^na maoM qaaopnaa caaho jaba EaIla p`Baupad nao kBaI eosaa AadoSa idyaa hI nahIĂ

Agar saba Ba@t Apnao–Apnao gau$‚ ijanakI Alaga–Alaga ivacaarQaara haotI hO‚ Alaga–Alaga AaQyaai%mak str haota hO‚ ko AadoSaaoM ka palana krnaa caahoMgao tao ekta kOsao rhogaIĂ AaQyaai%mak jaIvana ko p`it eosaI ‘Baagya Baraosao’ p`NaalaI saoM tao AcCa hO‚ jaOsao hmanao dSaa-yaa‚ EaIla p`Baupad nao hmaMo ek ivaSvaasapUNa- p`NaalaI dI hO ijasasao saIQao ]nakI SarNa laI jaa saktI hO‚ ijasakI saaO p`itSat gaarMTI hO. hmaoM maalaUma hO ik vao hmaoM kBaI maJadar maoM nahI CaoDo,gao‚ AaOr esa p`kar [ska^na maoM ekta banaayao rhoMgaI‚ isaf- naama ik KatIr naih ikntu caotnya maoM BaI ekta rhoMgaI.

kuC Ba@taoM kao lagata hO ik ek jaIivat evaM saSarIr ]pisqat dIxaa gau$ kI Anaupisqait maoM AaQyaai%mak iva&aya lauPt hao jaayaogaa. Parntu [sa trh ka inayama ek baar BaI EaIla p`Baupad nao ApnaI pustkaoM maoM nahI batlaayaa. [sa karNa yah hmaarI iflasaUfI maoM nahI hO. jaba tk ?i%vak p`NaalaI kaya- krtI rhogaI‚ tba tk k[- jaIivat iSaxaa gau$ saSarIr ]pisqat rhoMgao jaao ek jaIivat prntu saSarIr Anaupisqat mahaBaagavat ka sahyaaoga kroMgao AaOr ]nakI Aaor sao kaya- kroMgao. jaba tk yah iSaxaa gau$ kuC badlato nahI‚ AaivaYkar nahI krto‚ mah<vapUNa- AadoSaaoM kI Avaholanaa nahI krto AaOr kRiHama $p sao dIxaa gau$ nahI banato‚ tba tk yah AaQyaai%mak iva&ana lauPt nahIM haogaa. Agar [sa trh ko duracaar ko flasva$p yah iva&ana lauPt hao jaata hO tao EaIkRYNa inaiScat $p sao [sao izk krnao ko ilayao Kud kuC kroMgao. hao sakta hO ik vao gaaolaaokQaama ko ek inavaasaI kao ifr sao ek na[- saMsqaa banaanao ko ilae BaojaoM. hma sabakao imalakr eosaa krnaa hO ijasasao eosaI naaObat nahIM Aayao.


12. “gau$ prMpra calaanao ko ilae yah ?i%vak p`NaalaI ek saamaanya ivaiQa nahIM hO. ]icat ivaiQa tao yah haotI hO ik gau$ ApnaI saSarIr ]pisqait maoM hI iSaYyaaoM kao saba kuC saIKa doto hO. jaOsao hI gau$ yah ga`h CaoD, doto hO tao ]nako vairYz iSaYyaaoM ka kt-vya haota hO ik vao Kud gau$ banaoM AaOr [sa trh gau$ prMpra kayama rKo. yah ‘saamaanya’ ivaiQa hO.” 


dIxaa gau$ bananao ko ilayao ‘yaaogyata’ AaOr Apnao ‘gau$ ko AadoSa’ kao CaoD, BaI doM tao BaI yah spYT hao jaata hO ik hmaarI prMpra maoM k[- ivaivaiQataeđ hO. yao ivaivaQataeđ mau#yat: pađca EaoiNayaaoM maoM AatI hO:

k┤ AMtr
yah tba haota hO jaba prMpra ko ek Aacaaya- p`sqaana krto hO AaOr tduprant kao[- iSaYya ]saI samaya sao dIxaa donaa caalaU nahI krta. yaa ifr ijanho BaivaYya maoM Aacaaya- bananaa hO ]nakao Apnao gau$ Wara kuC samaya tk Aa&a nahI imalatI. ]dahrNatyaa‚ EaIla Bai@tisaWaMt sarsvatI zakur ko saSarIr p`sqaana ]prant hmaaro saMp`daya maoM dUsarI p`maaiNak dIxaa krIba baIsa vaYa- tk nahI imalaI qaI. saaO saala tk ko AMtr Apnao saMp`daya maoM Asaamaanya nahI hO.

K┤ ivaprIt AMtr  
yah tba haota hO jaba gau$ kI SaarIirk ]pisqait maoM hI ]nako iSaYya dIxaa donaa p`arMBa kr doto hO. ]dahrNatyaa‚ ba`*maajaI Aba BaI saSarIr ]pisqat hO tao BaI ]nako iSaYya tao dIxaa do cauko hO. EaIla Ba@tIisawaMt sarsvatI zakur daonaaoM EaIla Bai@tivanaaod zakur evaM EaIla gaaOr ikSaaor dasa baabaajaI kI saSarIr ]pisqait maoM dIxaa donao lagao qao. jaI.Aa[-.Aa[-.│pRYz 23┤ ko Anausaar hmaaro saMp`daya maoM yah ek saamaanya GaTnaa hO.

ga┤ iSaxaa dIxaa kDI,
 yao vao ]dahrNa hO jaba ek Aacaaya- ko p`sqaana ]prant kao[- iSaYya ]nhoM Apnaa p`aqaimak gau$ svaIkarta hO. yah maalaUma krnaa mauiSkla hO ik vah Aacaaya- iSaYya ko dIxaa gau$ haoto hO yaa iSaxaa gau$. EaIla p`Baupad nao [naka ivaSlaoYaNa nahI ikyaa hO. ]dahrNatyaa EaIla ivaSvanaaqa cak`vatI- zakur iSaxaa gau$ qao yaa dIxaa gau$Ă hma ]nhoM iSaxaa gau$ baaolanaa caahoMgao tao vah ek Sauw klpnaa haogaI‚ @yaaoMik EaIla p`Baupad nao isaf- [tnaa hI kha hO:

“EaIla narao<ama dasa zakUr ijanhaoMnao EaIla ivaSvanaaqa cak`vatI- zakur kao Apnaa dasa svaIkara.” 
│caOtnya cairtamaRt‚ Aaid 1┤

“ivaSvanaaqa cak`vatI- zakur ]nhaoMnao Apnaa gau$ Apnaayaa‚ narao<ama dasa zakur” 
│EaIla p`Baupad  EaImad\–Baagavatma\ p`vacana‚ 17└4└1976‚ bamba[-┤

jyaadatr eosao iSaYyaaoM ka ek saSarIr ]pisqat Ba@t ko Wara dIxaa saMskar BaI haota hO. tao BaI saSarIr Anaupisqat Aacaaya- ]nako dIxaa gau$ hao sakto hO. [saI p`kar ?i%vak saMskar ko ]prant ?i%vak yaa Tompla p`oisaDonT ek iSaYya ko SaaSvat dIxaa gau$ nahI bana jaato. AaOr eosao iSaYyaaoM saamaanyat: ek saSarIr Anaupisqat Sauw Ba@t kao Apnaa sad\–gau$ banaanao ko ilae ek p`maaiNak Ba@t kI Aa&a laoto qao jaao saSarIr ]pisqat qao. ]saI p`kar ?i%vak p`NaalaI maoM‚ EaIla p`Baupad ko nayao saMBaaivat iSaYya dIxaa saMskar ko ilae ?i%vak evaM Tompla p`oisaDonT sao Aa&a laoMgao.

Ga┤ dIxaa kI p`ik`yaa
yao dIxaa donao kI Asaamaanya ivaiQayaađ hO. ]dahrNa ko ilae – EaIkRYNa Wara ba`*maajaI kao‚ EaI caOtnya Wara ek baaOw ko kana maoM ]pdoSa Aaid. ek ga`h sao dUsaro ga`h pr dIxaa sqaanaantirt krnaa BaI [saI EaoNaI maoM Aa sakta hO. ]dahrNatyaa manau Wara [xvaakU kao │Bagavad\–gaIta 4.1┤

=
]<araiQakarI p`NaalaI
Apnao saMp`daya maoM k[- ]<araiQakarI Aacaaya- p`Naailayaađ hO. ]dahrNa ko ilayao– EaIla Bai@tivanaaod nao ‘p`BaavaSaalaI vaOYNava santana’ p`NaalaI ApnaayaI. EaIla Bai@tisawaMt sarsvatI zakur nao ‘svat: tojasvaI Aacaaya-’ p`NaalaI ApnaayaI. EaIla p`Baupad nao ‘?i%vak – dIxaa saMskar ko ilae Aacaaya- ko p`itinaiQa p`NaalaI’ ApnaayaI ijasamaoM ‘nae dIixat Ba@t EaI EaImad\ e.saI. Bai@tvaodant svaamaI p`Baupad ko iSaYya hO.’  jaI.baI.saI. Wara vat-maana maoM ‘bahula Aacaaya- prMpra p`NaalaI’ laagaU kI hu[- hO.

yah spYT hao jaata hO ik saBaI Aacaaya- dIxaa donao ko ilae ApnaI Alaga p`ik`yaa Apnaa sakto hO AaOr Apnaato hO. [sailae iksaI ek p`NaalaI kao ‘saamaanya’ batanaa vyaavahairk$p saoM Aqa-hIna baat haogaI.13. “Agar hma ?i%vak p`NaalaI Apnaa laoto hO tao hma iksaI BaI ipClao Aacaaya-‚ jaOsao ik EaIla Bai@tisawaMt‚ sao dIxaa lao sakto hO.”


[sako ivaraoQa maoM dao tk- idyao jaa sakto hO:
k┤ EaIla Bai@tisawaMt yaa ipClao iksaI Aacaaya- nao ?i%vak p`NaalaI ‘[sa samaya sao’ laagaU nahI kI qaI.
K┤ hmaoM ‘vat-maana gau$’ kao hI Apnaanaa haogaa.

“EaImad–Baagavatma\ ko maUla ]pdoSaaoM kao samaJanao ko ilae gau$ prMpra ko vat-maana gau$ kao hI Apnaanaa caaihe.”
│EaImad\–Baagavatma\‚ 2
.9.7‚ Baavaaqa-┤

yah svat: hI spYT hO ik EaIla p`Baupad hmaaro saMp`daya Aacaaya- hO‚ jaao EaIla Bai@tisawaMt ko ]traiQakarI hO. [sailae EaIla p`Baupad hmaaro ‘vat-maana gau$’ hO‚ AaOr [sa trh vao dIxaa panao ko ilae ]icat vyai@t hO.


14. “vat-maana gau$’ haonao ko ilae saSarIr ]pisqait Ainavaaya- hO.”


EaIla p`Baupad nao eosaa inado-Sa kBaI nahI idyaa.
tao calaao doKo ik:  @yaa gau$ saSarIr Anaupisqait hue BaI vat-maana hao sakto hOĂ
 
k┤ ‘vat-maana gau$’ Sabd ka ]pyaaoga kovala ek baar hI EaIla p`Baupad kI pustkaoM maoM ikyaa gayaa hO. [sako saaqa ‘saSarIr ]pisqait’ ka kao[- saMdBa- nahI hO. Agar saSarIr ]pisqait Ainavaaya- haotI tao ]sakao ja$r sambaaoiQat ikyaa haota.
K┤ SabdkaoSa maoM ‘vat-maana’ ko Aqa- maoM saSarIr ]pisqait saimmailat nahI hO.
ga┤ SabdkaoSa ko Aqa- ko Anausaar saSarIr Anaupisqat gau$ AaOr ]nakI pustkaoM kao BaI ‘vat-maana’ sao saMbaaoiQat ikyaa jaa sakta hO: ‘Ait AaQauinak’‚ ‘saamaanyat: &at‚ AnausarNa ikyaa huAa‚ yaa maanya’‚ ‘vyaapI’‚ ‘ABaI p`vat-maana’.  hma maanato hO ik yah ]pyau@t saBaI Aqa- EaIla p`Baupad AaOr ]nakI  pustkaoM kao laagau haota hO.  
Ga┤ EaIla p`Baupad kI pustkoM pZ,nao sao hI vat-maana gau$ kI saMgat panao ka kaya- pirpUNa- hao sakta hO.

“EaImad–Baagavatma\ ko maUla ]pdoSaaoM kao samaJanao ko ilae gau$ prMpra ko vat-maana gau$ kao hI Apnaanaa caaihe.” │EaImad\–Baagavatma\‚ 2.9.7‚ Baavaaqa-┤

= EaIla p`Baupad ‘[imaiDeT Aacaaya-’‚ ‘vat-maana Aacaaya-’‚ AaOr ‘krMT ilaMk’ │vat-maana gau$┤ kao pyaa-yavaacaI kI trh [stomaala krto hO. ‘[imaiDeT’ Sabd ka matlaba haota hO:
‘ivada]T [MTrvaOinaMga maIiDyama’ – Ait sainnaiht‚ ‘@laaosaosT Aa^r maaosT Da[ro@T [na irlaoSanaisap’– Anantirt yaa Ait samaIp ka. yah p`tIt haota hO ik ibanaa iksaI kI maQyasqata sao EaIla p`Baupad sao saIQaa saMbaMQa sqaaipt ikyaa jaa sakta hO. SaarIirk ]pisqait yaa Anaupisqait sao [sa saMbaMQa kao kao[- fk- nahI pDta.

ca┤ ‘vat-maana gau$’ evaM SaarIirk ]pisqait yaa Anaupisqait maoM kao[- saIQaa saMbaMQa [sailae nahI lagata @yaaoMik eosao BaI k[- ]dahrNa hO jaba gau$ kI SaarIirk ]pisqait maoM BaI kuC iSaYyaaoM nao dIxaa dI hO. dUsaro SabdaoM maoM‚ Agar Apnao gau$ kI saSarIr ]pisqait maoM BaI ‘vat-maana gau$’ banaa jaa sakta hO tao ek Aacaaya- ApnaI saSarIr Anaupisqait maoM BaI @yaaoM vat-maana gau$ nahI hao sakto hOĂ

saaraMSa maoM‚ hmaoM eosaa kao[- p`maaNa nahI imalaa ik ‘vat-maana gau$’ ka SaarIirk ]pisqait yaa Anaupisqait sao kao[- saMbaMQa hao.


15. “EaIla Bai@tisawaMt sarsvatI zakur ko SaarIirk p`sqaana ]prant EaIla p`Baupad ko gau$–Baa[-yaaoM saba svayaM gau$ bana gayao qao. tao EaIla p`Baupad ko iSaYya BaI eosaa kro tao @yaa galat hOĂ” 


dIxaa gau$ bananao ka ZaoMga krnao sao EaIla Bai@tisawaMt sarsvatI zakur ko iSaYyaaoM ]nako gau$ ko AadoSa ko ibalkula iKlaaf gayao qao. EaIla Bai@tisawaMt sarsvatI zakur ka AMitma AadoSa qaa jaI
.baI.saI. bananaa AaOr svat: tojasvaI Aacaaya- kI p`itxaa krnaa. EaIla p`Baupad nao [sa ivaYaya pr Apnao gau$ Baa[-yaaoM kI kDI inanda kI qaI‚ AaOr kha qaa ik vao p`caar kaya- AaOr dIxaa donao ko ilae baoAsar hao gayao hO.

“maoro gau$ Baa[yaaoM maoM kao[- BaI Aacaaya- bananao ko yaaogya nahI hO.”
│EaIla p`Baupad ka pHa $panaugaa kao, 28└4└1974 ┤

“tuma jaana laao ik vah │baa^na maharaja┤ ek mau@t Aa%maa nahI hO. At: vah iksaI kao kRYNa BaavanaamaRt kI dIxaa nahI do sakta. [sako ilayao ]cca AiQakairyaaoM Wara ivaSaoYa AaSaIvaa-d imalanaa AavaSyak hO.”
│EaIla p`Baupad ka pHa janaad-na kao‚ 26└4└1968 ┤


“Agar hr kao[- dIxaa dota rhogaa tao p`itkUla fla imalaogaa. jaba tk eosaa calaogaa‚ tba tk inaraSaa hI imalaogaI.” 
│EaIla p`Baupad falgauna kRYNa pMcamaI‚  Slaaok 23‚ 1961┤

hala hI  ko AnauBava sao idK jaata hO ik [namaoM sao ek vyai@t EaIla p`Baupad ko ip`ya AaMdaolana kao iktnaI xait phuđcaa sakta hO. dUr sao Aadr donaa hI ]icat vyavahar hO. inaiScat $p sao ]nakao Apnao gau$ kI Aa&a ka palana krnao ko ]dahrNasva$p nahI ilayaa jaa sakta. ]nhaoMnao Apnao gau$ ko AaMdaolana ka naaSa kr idyaa AaOr ]nhoM [jaa,jat dI tao [ska^na ko saaqa BaI vahI kroMgao.

gaaODIya maz kI gau$ p`NaalaI hI ma.Aa
.sa.isa. │bahula Aacaaya- ]<araiQakarI p`NaalaI┤ ko ilayao pUva- ]dahrNa hO yaanaI ik vah BaI Apnao saMsqaapkacaaya- kI saIQaI p`kT [cCa ko ivaprIt laagaU kI ga[- hO.


16. “jaba EaIla p`Baupad khto hO ik vao Aacaaya- na banaoM tao ]naka AiBa`paya baD,o ‘Aa’ ko Aacaaya- sao qaa. yah Aacaaya- pUrI saMsqaa ko inado-Sak haoto hO.”


EaIla p`Baupad khađ baD,o ‘Aa’ AaOr CaoTo ‘Aa’ ko dIxaa Aacaaya- maoM AMtr batlaato hOĂ vao khađ batlaato hO ik saMsqaa calaato hao eosao dIxaa Aacaayaa-oM ik ek ivaSaoYa jaatI haotI hO AaOr khađ batlaato hO ik ek iksma ko dIxaa gau$ iksaI ApMgata ko naato yah nahI kr patoĂ


17. “yah ek saamaanya QaarNaa hO ik tIna p`kar ko Aacaaya- haotao hO. [ska^na maoM saba yah maanato hO.”


Parntu EaIla p`Baupad nao yah QaarNaa kBaI nahI isaKlaa[-. yah manaaoQaarNaa p`Gaumna dasa nao sat\sva$p dasa gaaosvaamaI kao 7 Agast 1978 kao ilaKo pHa Wara [ska^na maoM fOlaa[- qaI. yah pHa ‘ANDr maaya Aa^D-r’ │maoro AadoSa sao┤ laoK maoM ifr p`kaiSat ikyaa gayaa qaa AaOr yah pHa hI laoK ka sabasao mah<vapUNa- AaQaar hO. yahI laoK jaI.Aa[-.Aa[-. isawaMt ka maUla sHaaoHa hO. [sa laoK ko karNa [ska^na kI ‘jaaonala Aacaaya- isasTma’ │xaoHaIya Aacaaya- p`NaalaI ┤ $pantirt haokr vat-maana kI ‘malTIpla Aacaaya- sa@saOsar isasTma’ │bahula Aacaaya- ]<araiQakarI p`NaalaI ┤ banaI qaI.

“maOMnao Aacaaya- kI yah pirBaaYaa 7 Agast 1978 kao p`Gaumna Wara sat\sva$p dasa gaaosvaamaI kao ilaKo pHa sao laI hO. [sa pHa ko saavaQaanaIpUNa- prIxaNa ko ilayao Aba pazk piriSaYT doKo.”
│ANDr maaya Aa^D-r, rivand` dasa, Agast 1985┤
 
[sa pHa maoM, Pa`Gaumna batlaato hO ik Aacaaya- kI pirBaaYaa tIna p`kar kI haotI hO:

 1. jaao Aacaar kr p`caar krto hO.
 2. jaao ek iSaYya kao dIxaa doto hO.
 3. saMsqaa ko AaQyaai%mak naayak ijanakI inayaui@t ipClao Aacaaya- Wara kI gayaI hao.
phlaI pirBaaYaa hma svaIkarto hO, @yaaoMik EaIla p`Baupad nao BaI [saka p`yaaoga ikyaa qaa. yah pirBaaYaa kao[- BaI p`caark pr laagaU haotI hO caaho vah iSaxaa gau$ hao yaa dIxaa gau$.

dUsarI pirBaaYaa maoM p`Gaumna batato hO ik [sa trh ko Aacaaya- iSaYyaaoM kao dIxaa do sakto hO AaOr [nhoM Aacaaya-dova sao saMbaaoiQat ikyaa jaa sakta hO, prntu svayaM ko iSaYyaaoM Wara  hI.

“jaao BaI dIxaa do yaa gau$ banao vah ‘Aacaaya-dova’ Aaid sao saMbaaoiQat ikyaa jaa sakta hO– ]nako iSaYyaaoM Wara hI. ijasanao BaI ]nhoM gau$ svaIkara hO ]sao gau$ kao pUra sammaana donaa caaihe. pr yah inayama ]na pr laagaU nahI haota jaao ]nako iSaYya nahI hO.” │p`Gaumna dasa‚ 7└8└1978┤

yah saba managaZMt hO. khI BaI EaIla p`Baupad eosao dIxaa gau$ ka vaNa-na nahI krto ijanakI pUNa- isqait kovala ]nako iSaYyaaoM Wara hI svaIkarI jaae.│samast ivaSva Wara yaa hmaaro saMp`daya ko dUsaro vaOYNava Wara BaI nahI┤ hmaoM yah doKnaa caaihe ik Kud EaIla p`Baupad nao ‘Aacaaya-dova’ ka vaNa-na iksa trh ikyaa hO. inamnailaiKt kqana Aa%masaaxaa%kar ka iva&ana │AQyaaya dao┤ maoM p`kaiSat EaIla p`Baupad ko vyaasapUjaa AiBaBaaYaNa sao hO jaao vao Apnao gau$ EaIla Bai@tisawaMt sarsvatI zakur ko ilae pZ, rho hO:

“jaOsaa ik hmaoM p`amaaiNak SaasHaaoM sao &at haota hO, gau$ Aqavaa Aacaaya-dova vaOkuNz jagat │prma–jagat┤ ko sandoSa kao p`stut krto hO….”

“… jaba hma gau$dova Aqavaa Aacaaya-dova ko maUla isawaMtaoM kI cacaa- krto hO tba hma [na ik cacaa- krto hO ijasaka p`yaaoga ivaSvavyaapI haota hO.”

“EaIla Aacaaya-dova, ijanakao hma ApnaI ivanama` EawaMjaila Aip-t krnao ko ilae Aaja rat yahađ ekHa hue hO, vao iksaI saaMp`daiyak saMsqaa ko gau$ nahI hO. dUsaro SabdaoM maoM, vao sa%ya kao iBanna–iBanna mataoM sao p`stut krnao vaalaaoM maoM sao nahI hO. [sako ivaprIt vao tao jagad\gau$ hO, Aqaa-t hma sabako gau$ hO.”Aa%masaaxaa%kar ka iva&ana‚ AQyaaya dao

‘Aacaaya-dova’ Sabd kI EaIla p`Baupad Wara pirBaaYaa tqaa ]pyaaoga, p`Gaumna kI pirBaaYaa sao ibalkula ]lTa hO. p`Gaumna kI pirBaaYaa sao samaJa pDta hO ik ‘Aacaaya-dova’ Sabd sao ]na vyai@tyaaoM kao BaI galatI sao saMbaaoiQat ikyaa jaa sakta hO jaao }sa str pr hO hI nahI. [sa p`kar vah dIxaa gau$ ko str kao naIcaa krto hO.

Aacaaya-dova sao ]nhI kao saMbaaoiQat krnaa caaihyao jaao vaastivak $p maoM ‘hma sabako gau$’ hao jaao samast saMsaar Wara pUjao jaanao caaihe.

“… vah saaxaat\ Bagavaana AaOr EaI ina%yaanand p`Bau ko p`amaaiNak p`itinaiQa kI trh jaanao jaato hO. yao gau$ Aacaaya-dova khlaato hO.” │caOtnya cairtamaRt AadI‚ 1.46‚ Baavaaqa-┤

tIsarI pirBaaYaa maoM p`Gaumna samaJaato hO ik Aacaaya- Sabd AaQyaai%mak saMsqaa ko inado-Sak ko ilae [stomaala haota hO‚ AaOr samaJaato hO ik yah pirBaaYaa bahut ivaSaoYa hO.

“yah hr kao[- nahI hao sakta. yah kovala vah hO jaao ipClao Aacaaya- Wara AaQyaai%mak saMsqaa ko inado-Sak ko ilae dUsaraoM ko }pr ]<araiQakarI GaaoiYat huAa hao…. samast gaaODI,ya vaOYNava samp`daya maoM yah ek kzaor prMpra hO.”
│p`Gaumna ka pHa sat\sva$p dasa gaaosvaamaI kao‚ 7└8└1978┤


hma inaiScat hI [sa tqya sao sahmat hO ik dIxaa donao ko ilayao ipClao Aacaaya- Wara AadoSa imalanaa caaihe. │yah tqya dUsarI pirBaaYaa maoM batlaayaa hI nahI gayaa hO.┤:

“gau$ prMpra maoM Aa rho ek p`amaaiNak gau$ sao hI‚ ijanhoM Apnao pUva- Aacaaya- Wara gau$ bananao ka AadoSa imalaa hao‚ dIxaa laonaI caaihe.” │EaImad\–Baagavatma\‚ 4.8.54‚ Baavaaqa-┤

Parntu, yah tao Ba`ma pOda krta hO ik [sakao ‘AaQyaai%mak saMsqaa’ kI ga_I laonao sao @yaa saMbaMQa hO. EaIla p`Baupad Apnao gau$ maharaja kI saMsqaa sao ibalkula Alaga ek dUsarI saMsqaa ko Aacaaya- hO. p`Gaumna ko tk- ko Anausaar EaIla p`Baupad pr pirBaaYaa dao hI laagaU haonaI caaihe. jaao BaI ‘kzaor prMpra’ p`Gaumna bata rho hO vah EaIla p`Baupad nao kBaI BaI samaJaayaI nahI. At: hma ]sakao Aarama sao nakar sakato hO. pHa maoM qaaoD,a AaOr Aagao calanao sao hmao samaJa Aata hO ik p`Gaumna ko QaUt- tkaoM kI ]%pi<a khađ sao hO –

“[sako bajaaya dUsaro gaaODIya mazaoM maoM, Agar kao[- gau$ Baa[- Aacaaya- kI pdvaI pr BaI hO tba BaI vah jyaadatr nama`ta ko karNa ek ptlao kpD,o ka Aasana hI [stomaala krta hO‚ AaOr kuC nahI.”
│p`Gaumna ka pHa sat\sva$p dasa gaaosvaamaI kao‚ 7└8└1978┤

EaIla p`Baupad ko kao[- BaI gau$ Baa[- p`amaaiNak Aacaaya- nahI hO. yaqaaqa- jaao nama`ta haotI tao EaIla Bai@t isawaMt sarsvatI zakur ko AadoSa ka palana krto, ApnaI Ap`akRitk pdivayaaoM kao CaoD,, EaIla p`Baupad kI ]ccatma isqait kao samaJa kr AsalaI jagad\gau$ kI SarNa maoM calao Aato. duBaa-gyavaSa, gaaODIya maz ko kuC hI sadsyaaoM nao eosaa ikyaa hO. yah tqya ik p`Gaumna [na vyai@tyaaoM kao ]dahrNa taOr pr p`stut krto hO matlaba ik vao vaastva maoM hmaaro saccao Aacaaya- kI isqait kao ifr sao naIcaa idKlaato hO.

“jahađ tk Bai@t purI‚ tIqa- maharaja Aaid ka savaala hO‚ vao maoro gau$ Baa[- hO At: ]nhoM Aadr donaa caaihe. prntu [nasao iksaI trh ka GainaYz saMbaMQa nahI rKao‚ @yaaoMik yah maoro gau$–maharaja ko AadoSaaoM ko ivaprIt gayao hO.” 
│EaIla p`Baupad ka pHa p`Gaumna kao‚ 17└2└1968┤

yah ek Sama-naak baat hO ik p`Gaumna p`Bau nao Apnao gau$ maharaja ko spYT inajaI AadoSa kI Avaholanaa kI. yah AaOr BaI jyaada Sama-naak tqya hO ik ]nakI pqaBa`YT QaarNaaAaoM nao [ska^na kI vat-maana gau$ p`NaalaI ko isawaMt kao p`it$p idyaa hO.

[sa p`kar‚ jaba EaIla p`Baupad khto hO ik ]nako kao[- BaI gau$ Baa[- Aacaaya- bananao ko yaaogya nahI hO tba yah maayanao nahI rKta ik phlaI pirBaaYaa zIk hO yaa itsarI. Agar vao phlaI pirBaaYaa Anausaar yaaogya nahI qao yaanaI ]naka Aacaar ]icat nahI qaa tao vao svat: hI itsarI pirBaaYaa ko Anausaar Ayaaogya hao jaato hO. At: vao dIxaa nahI do sakto. AaOr Agar vao itsarI pirBaaYaa Anau$p yaaogya nahI qao tao ]nakao AadoSa nahI imalaa yaanaI vao dIxaa nahI do sakto.

saaraMSa:

k┤ saaro p`caarkaoM kao pirBaaYaa 1 ko Aacaaya- yaanaI iSaxaa gau$ bananao ka p`yaasa krnaa caaihe.
K┤ p`Gaumna dasa Wara idyaa gayaa pirBaaYaa 2 ka ivaSlaoYaNa pUNa- $p sao banaavaTI hO. iksaI kao BaI caaho vah iSaYya hao yaa nahI, Aacaaya-dova kao ek saamaanya vyai@t samaJanaa inaiYaw hO. Agar vao vaastva maoM saamaanya vyai@t hO tao vao iksaI kao BaI dIxaa nahI do sakto AaOr Aacaaya-dova nahI khlaayao jaa sakto. [sako Alaavaa [sa pirBaaYaa maoM Apnao gau$ sao ivaSaoYa Aa&a laonao kI baat nahI khI ga[- hO. ibanaa eosaI Aa&a ko kao[- BaI dIxaa nahI do sakta.

ga┤ pirBaaYaa 3 ko Aacaaya- hI dIxaa do sakto hO yaanaI ijanhoM Apnao saMp`daya ko Aacaaya- Wara Aa&a imalaI hO. dIxaa donao kI Aa&a ]prant vah ek saMsqaa ko inado-Sak banato hO yaa nahI [sasao fk- nahI pDta.

[sk^ana maoM samast Ba@taoM kao pirBaaYaa 1 ko Aacaaya- bananao kao kha jaata hO ijasasao vao Aacaaya- Wara p`caar krto hO yaanaI iSaxaa gau$ banato hO. [sa trh ko Aacaaya- bananao ko ilae ek AcCI Sa$Aat yah haogaI ik hma Apnao gau$ kI hr Aa&a ka palana krnaa AarMBa kro.


18. “yah ek CaoTa saa maud\a hOO‚ At: Aacaaya- ko baaro maoM yah ivacaar sao [ska^na kao kao[- baDI haina qaaoDo hI hu[- haogaIĂ”


Asala maoM‚ dIxaa gau$ ko ivaYaya maoM managaZt baatao nao [ska^na maoM bahut Ba`ma ]%pnna ikyaa hO. kuC [ska^na gau$ khto hO ik EaIla p`Baupad ko bajaaya Aba vao hI dIxaa gau$ hO AaOr nayao iSaYyaaoM kao vao hI Bagavad\Qaama vaapsa lao jaa rho hO‚ kuC khto hO ik vao iSaYyaaoM kao kovala EaIla p`Baupad ko inakT lao jaa rho hO jaao [nhoM Bagavad\Qaama lao jaayaoMgao │krIba–krIba ?i%vak p`NaalaI jaOsao hI┤. kuC gau$ khto hO ik EaIla p`Baupad ABaI BaI vat-maana Aacaaya- hO‚ kuC khto hO vao vat-maana Aacaaya- nahI hO‚ AaOr dao laaogaao nao tao davaa ikyaa ik vao EaIla p`Baupad ko mau#ya ]<araiQakarI Aacaaya- hO. kuC [ska^na gau$ ABaI BaI eosaa maanato hO ik EaIla p`Baupad nao 11  ]<araiQakarI Aacaayaao- kao inayau@t ikyaa qaa │ek maanyata jaao hala hI maoM LA Ta[msa maoM tqya ko $p maoM p`isaw huAa qaa┤‚  kuC khto hO ik EaIla p`Baupad nao gyaarh ?i%vak inayau@t ikyao qao jaao ]nako p`sqaana pr turnt CaoTo ‘Aa’ Aacaaya- maoM $pantirt hao jaanao qao‚ AaOr dUsaro khto hO ik isaf- yao gyaarh hI CaoTo ‘Aa’ Aacaaya- maoM $pantirt nahI hao jaanao qao‚ prntu EaIla p`Baupad ko saBaI iSaYyaao │maihlaaAaoM kao CaoD,┤ Aacaaya- bananao caaihe qao. 

jaI.Aa[-.Aa[-. ko Anausaar Kud jaI.baI.saI. BaI spYT nahI hO ik vao iksa trh ko gau$ ‘Anaumaaoidt’ kr rhI hO.

jaI.baI.saI. maanatI hO ik saMp`daya ko Aacaaya- ek mauhr Wara p`amaaiNat nahI hao jaato │jaI.Aa[-.Aa[-.‚ ivaYaya 6‚ pRYz 15┤ pr tao BaI hr saala gaaOr pUiNa-maa kao maayaapur maoM vah ibalkula eosaa hI kaya- krtI hO. Aba tk krIba saaO dIxaa gau$ hO ijanakao ‘naao Aa^bjao@Sana’ │kao[- Aapi<a nahI┤ p`maaNa–pHa imalaa huAa hO. yao saba gau$ saaxaat\ hir jaOsao hI pUjao jaato hO. saba iSaYyaaoM ko ilae jaI.baI.saI. ka yahI inado-Sa hO │jaI.Aa[-.Aa[-.‚ ivaYaya 8‚ pRYz 15┤ hmaarI gau$ prMpra mahaBaagavataoM sao banaI hO AaOr hjaaraoM vaYa- pUva- p$Yaao<ama Bagavaana Wara Sau$ kI gayaI qaI. [na dIxaa gau$AaoM kao eosaI prmpra ka vat-maana gau$ kha jaata hO.

“Ba@t kao caaihe ik vah EaIla p`Baupad ko p`itoinaiQa kI SarNa maoM jaayao. yao p`itinaiQa gau$ prMpra ko ‘vat-maana’ Aacaaya- hO.” │jaI.Aa[-.Aa[-.‚ pRYz 34┤

]saI samaya saMBaaivat iSaYyaaoM kao caotavanaI dI jaatI hO ik [ska^na kI sahmatI…. “… kao Anaumaaoidt gau$ ka AaQyaai%mak p`gait ka maapdND nahI maananaa caaihe.” │ jaI.Aa[-.Aa[-.‚ ivaBaaga 2.2‚ pRYz 9┤

ek AaOr jagah hmaoM ifr caotavanaI dI jaatI hO:


“EaIla p`Baupad ka ‘AadoSa’ qaa gau$ prMpra kao baZa,nao ko ilae nayao iSaYyaaoM kao dIxaa donaa. Agar iksaI Ba@t kao [sa AadoSa ka palana krnao kI Anaumait dI jaatI hO tao [saka yah p`maaNa nahI ik yah Ba@t ‘]<ama AiQakarI’‚ ‘Sauw Ba@t’ bana gayaa hO yaa ]sanao AaQyaai%mak ka ek ivaiSaYT str pa ilayaa hO.”jaI.Aa[-.Aa[-.‚ pRYz 15┤

yao gau$AaoM kI maMidr ko saba Ba@taoM Wara pUjaa nahI haogaI‚ isaf- ]nako iSaYyaaoM Wara ek inajaI sqaana pr hI pUjaa haogaI. │jaI.Aa[-.Aa[-.‚ pRYz 7┤– p`Gaumna kI Aacaaya-dova kI pirBaaYaa.

hmanao phlao hI isaw kr idyaa hO ik ek Aa&a p`aPt mahaBaagavat hI p`amaaiNak gau$ bana sakto hO. │hmanao yah BaI idKa idyaa hO ik spYT ‘AadoSa’ tao ?i%vak bananao yaa iSaxaa gau$ bananao ko ilae hI qaa┤ At: iknhI kao ‘dIxaa gau$’ yaa ‘vat-maana gau$’ khnao ka Aqa- hO ik vao ‘]<ama AiQakarI’‚ ‘Sauw Ba@t’‚ yaa baDo ‘Aa’ pirBaaYaa 3 ko Aacaaya- hO.

hma batanaa caahoMgao ik phlao ek dIxaa gau$ kao ‘Anaumaaoidt’ krnaa yaa ‘kao[- Aapi<a nahI’ ka p`maaNa donaa AaOr tduprant Agar pqaBa`YT hao jaayao tao kao[- ]<ardaiya%va yaa daoYa nahI laonaa yao Anauicat hO. AaQauinak manaaoiva&ana ik BaaYaa maoM [sao ‘nakar maoM ijanaa’ khto hO. hma inaiScat $p sao kh sakto hO ik EaIla p`Baupad nao [sk^na kao ek jaUe yaa riSayana $laoT kI trh nahI caaha‚ ijasamao iksaIkI AaQyaai%mak ijadMgaI hI dađva pr laga jaayao. jaI.baI.saI. [tnaa tao kr saktI hO ik jaba tk vah iksaI gau$ ko pICo saaO p`itSat na KDI hao‚ tba tk }sa pr maaohr nahI lagaae. @yaaoMik‚ ek p`amaaiNat dIxaa gau$ ko $p maoM EaIla p`Baupad ko ipCo hr kao[- saaO p`itSat KDa hO. hala hI maoM jayaAWOt svaamaI nao ]pya-u@t ivaYaya pr jaI.baI.saI. kI AinaiScat QaarNaaAaoM pr iTPpNaI kI:

“inayau@t Sabd khI BaI [stomaala nahI huAa hO. prntu ‘dIxaa gau$ ko ]mmaIdvaar haoto hO’, matdana ikyaa jaata hO‚ AaOr jaao Ba@t [sa p`ik`yaa kao par kr laoto hO vao ‘[ska^na Anaumaaoidt’ yaa ‘[ska^na p`maaiNat’ gau$ bana jaato hO. Aapka ivaSvaasa baZanao ko ilae ek trf jaI.baI.saI. Aapkao [ska^na ko ek p`maaNaIt gau$ sao dIxaa laonao AaOr Bagavaana samaana pUjaa krnao ko ilayao ]%saaiht krtI hO. dUsarI Aaor jaba [ska^na p`maaiNat gau$ igar jaato hO tao saMbaMiQat kanaUnaaoM kI ivastRt p`NaalaI kao laagau ikyaa jaata hO. prntu [na saba kanaUnaaoM AaOr p`stavanaaAaoM ko baavajaUd Agar hmaoM yah ivacaar krnao pr majabaUr haonaa pDo ik [ska^na maoM gau$ ka kaya- @yaa haonaa caaihe tao hmaoM galat mat samaiJae.”  │‘jahađ ?i%vak laaoga saca hO’‚ jayaAWOt svaamaI‚ 1996┤

jaba hma [ska^na ko gau$AaoM ko inandnaIya kaya- doKto hO tao AaScaya- nahI haota ik [sa ivaYaya pr [tnaa Ba`ma hO. jayaAWOt svaamaI ko laoK sao ek baar ifr:
“tqya:  [ska^na ko gau$AaoM nao k[- gau$ Baa[-yaaoM AaOr gau$ bahnaaoM kao saMsqaa sao KdoDa hO.
 tqya: [ska^na ko gau$AaoM nao Apnao yaSa AaOr eoSaao–Aarama ko ilae [ska^na kI kuC saMpi<a evaM pOsao pr kbjaa ikyaa hO AaOr [saka kup`yaaoga ikyaa hO.
 tqya: [ska^na gau$AaoM nao pu$Ya‚ maihlaaAaoM AaOr Saayad baccaaoM ko saaqa AvaOQa maOqauna ikyaa hO.
 tqya: │…AaidAaid┤
│‘jahađ ?i%vak laaoga saca hO’‚ jayaAWOt svaamaI‚ 1996┤

[ska^na maoM nayao Ba@taoM kao batlaayaa jaata hO ik EaIla p`Baupad kI pustkaoM AaOr ]pdoSaaoM ko Anausaar Apnao dIxaa gau$ kao [ska^na ko yaaogya gau$AaoM maoM sao ZUđZnaa Kud ka kaya- hO. prntu Agar kao[- Ba@t [sa inaYkYa- pr phuđcata hO ik ‘saSarIr ]pisqat’ kao[- BaI gau$ yaaogya nahI hO At: vah EaIla p`Baupad kao hI dIxaa gau$ banaanaa caahta hO tao ]sao saMsqaa sao k`Urta sao inakala idyaa jaata hO. @yaa yah ]icat hOĂ AaiKr vah jaI.baI.saI. ko hI AadoSa ka palana kr rh hO. @yaa ]sao ]icat inaYkYa- pr Aanao ko ilayao dMiDt ikyaa jaaeĂ jaba [tnao p`maaNa imalato hO ik EaIla p`Baupad BaI yahI caahto hO.

jaba jaI.baI.saI. nao gau$AaoM kao iSaYTacaar maoM rKnao ko ilae Kud ek ivastut dND ivaQaana banaayaa hO tba kOsao iksaI iSaYya kao vat-maana gau$AaoM maoM pUNa- Eawa hao payaogaIĂ AaOr tao AaOr [sa dND ivaQaana kao ]na iktabaaoM maoM khI nahI batlaayaa gayaa hO ijanakao pZkr [sa inaYkYa- pr phuđcanaa hOĂ dUsaro kao Ba`imat krnao ka [sasao AcCa ]dahrNa khađ imalaogaaĂ

EaIla p`Baupad ko spYT AMitma AadoSa ka palana krnaa hI sabasao saurixat maaga- haogaa‚ ijasako Anausaar EaIla p`Baupad [ska^na ko ekmaaHa dIxaa gau$ hO. iksakao Aapi<a haoMgaIĂ


19. “[ska^na jana-la 1990 ko Anausaar EaIla p`Baupad ko kuC gau$ Baa[- vaastva maoM Aacaaya- qao.”

yah iksanao khaĂ
“Ba@tisawaMt sarsvatI nao na tao kBaI eosaa kha na kao[- dstavaoja CaoDa ijasamao ]nhaoMnao kha ik svaamaIjaI EaIla p`Baupad┤ gau$ haoMgao.” │[ska^na jana-la 1990‚ pRYz 23┤
“pr hmaaro saMp`daya maoM ek p`NaalaI hO. [sako karNa tIqa- maharaja‚ maaQava maharaja‚ EaIQar maharaja‚ hmaaro gau$dova‚ svaamaIjaI– svaamaIjaI Bai@tvaodaMt svaamaI– saBaI Aacaaya- banao.”
│[ska^na jana-la 1990‚ pRYz 23┤

]pyau-@t kqana AaOr EaIla p`Baupad ko inamnailaiKt kqana maoM Antr doiKe
:

“Bai@t ivalaasa tIqa- hmaarI saMsqaa ko bahut iva$w hO AaOr Bai@t ko baaro maoM ]sao kao[- zIk jaanakarI nahI hO. vah dUiYat hO.” │EaIla p`Baupad ka pHa Saukdova kao‚ 14└11└1973┤

AaOr ]nhaoMnao dUsarao koo ilae kha
:

“maoro samast gau$ Baa[yaaoM maoM kao[- BaI Aacaaya- bananao ko yaaogya nahI hO.”
│EaIla p`Baupad ka pHa $panaugaa kao‚ 28└4└1974┤


20. “EaIla p`Baupad nao kBaI–kBaI Apnao gau$ Baa[yaaoM kao AcCa batayaa qaa.”


yah sabakao &at hO ik EaIla p`Baupad Apnao gau$ Baa[yaaoM sao nama`tapUva-k vyavahar krto qao. yahađ tk ik ek baar tao ]nhaoMnao EaIQar maharaja kao Apnao iSaxaa gau$ BaI kha qaa. EaIla p`Baupad ek snaohSaIla vyai@t qao. vao hr samaya Alaga–Alaga ivaiQayaaoM sao Apnao gau$–Baa[-yaaoM kao saMikt-na AaMdaolana maoM saMimailat krnaa caahto qao. prntu hmaoM jaananaa caaihe ik Agar vao p`amaaiNak Aacaaya- haoto tao EaIla p`Baupad kBaI BaI ]nako iKlaaf nahI baaolato. P`aamaaiNak dIxaa gau$AaoM kao Aa&a ka ]llaMGana krnao vaalaa‚ [-Yaa-lau saađp‚ ku<aa‚ saUAr‚ kIDa Aaid baaolanaa ek maha ApraQa haota hO AaOr EaIla p`Baupad nao eosaa kBaI nahI ikyaa haota. inamnailaiKt vaata-laap EaIla p`Baupad AaOr BaavaanaMd ko ibaca huAa qaa‚ ijasamaoM vao tIqa- maharaja ko maz sao inakalaI ga[- ek puistka ka ivaSlaoYaNa kr rho hO:


     Baavaanand:
 “Aba baDo AxaraoM maoM ‘Aacaaya-dova iHaDMDI svaamaI EaIla Bai@tivalaasa tIqa- maharaja. saBaI ivaWana laaoga Baart ko Saaocainaya samaya ko baaro maoM jaanato qao jaba ihndU Qama- Ktro maoM qaa….”
EaIla p`Baupad: hđsato hue┤ “yah pagalapna hO.”

yah jaaihr hO ik EaIla p`Baupad tIqa- maharaja │vahI tIqa- ijanakao [ska^na jana-la 1990 maoM ek P`aamaaiNak gau$ ko $p maoM sammaainat ikyaa gayaa qaa.┤ kao iksa p`kar ko “Aacaaya-dova” maanato hO. Aagao puistka maoM vaNa-na hO ik iksa P`akar EaIla Bai@tisawant iktnao BaagyaSaalaI qao ik ]nakao AaMdaolana Aagao baQaa nao ko ilae ek Ad\BaUt vyai@t imalaa. 

       Baavaanand:
“…sahI samaya pr‚ ]nhoM │EaIla Bai@tisawaMt kao ┤ ek mahapu$Ya imalao‚ ijanhaoMnao ]%saahpUva-k kYT ]zato….”
EaIla p`Baupad:   “jara doKo tao. ]nhoM ek mahapu$Ya imalao ‘vah’ yah mahapu$Ya hO. vah [saka p`maaNa BaI dogaa. [...] kao[- [sao svaIkarta nahI hO. [...] khađ hO ]sakI mahanataĂ kaOna [sao jaanata hOĂ doKo tao. tao Apnao Aapkao mahapu$Ya GaaoiYat krnao ka vah yah ]paya banaa rha hO. [...] vah│tIqa- maharaja┤ hmaaro p`it bahut [-Yaa-lau hO. yao dRYT laaoga kuC gaDbaD kr sakto hO.”
│EaIla p`Baupad vaata-laap‚ 19└1└1976‚ maayaapur┤

P`aamaaiNak Aacaaya- kBaI BaI [-Yaa-lau evaM dRYT Aaid nahI batlaayao jaa sakto. du:K tao yah hO ik gaaODIya maz ko kuC laaoga Aba BaI kuC na kuC gaDbaD krto rhto hO. dUr sao Aadr donaa hI sabasao saurixat naIit hO.


21. “p`amaaiNak Aacaaya- ka AaQyaai%mak str jyaada }đcaa haonao kI ja$rt nahI hO @yaaoMik vao k[- baar igar BaI jaato hO.”


EaIla p`Baupad ibalkula ivapirt khto hO:  

“ek p`amaaiNak gau$‚ Aaidkala sao gau$ prMpra maoM isqat hO‚ AaOr vah Bagavaana ko kqanaaoM sao kBaI BaI pqaBa`YT nahI hao sakto.” Bagavad\–gaIta‚ 4.42‚ Baavaaqa-


22. “ipClao Aacaaya- tao vah BaI batlaato hO ik Agar gau$ pqaBa`YT hao jaayao tao @yaa krnaa caaihe.”


eosao pqaBa`YT gau$‚ pirBaaYaa Anausaar‚ Aaidkala sao gau$ prMpra ko sadsya nahI hao sakto. bailk‚ vao baw AaOr svayaM AiQakar p`aPt kula gau$ hao sakto hO jaao dIxaa gau$ bananao ka svaaMga rca rho haoM. gau$ prMpra ko p`amaaiNak sadsya kBaI BaI pqaBa`YT nahI hao sakto.

“Bagavaana hr samaya Bagavaana hO‚ gau$ hr samaya gau$.” │Aa%masaaxaa%kar ka iva&ana‚ AQyaaya 2┤
“Agar vaao ZaoMgaI hOO‚ tao vah gau$ kOsao hao sakto hO.” │Aa%masaaxaa%kar ka iva&ana‚ AQyaaya 2┤
“Sauw Ba@t maayaa ko caMgaula sao hr samaya mau@t rhto hO.” │EaImad\–Baagavatma\‚ 5.3.14‚ Baavaaqa-┤
“ek ]<ama AiQakarI kBaI BaI igar nahI sakta.”  │caOtnya cairtamaRt maQya‚ 22.71‚ Baavaaqa-┤
“gau$ hr samaya mau@t Aa%maa haoto hO.” │EaIla p`Baupad ka pHa tmaala kRYNa kao‚ 21└6└1970┤

EaIla p`Baupad kI pustkaoM maoM ek BaI eosaa ]dahrNa nahI hO ik AaOpcaairk $p sao p`amaaiNak kao[- gau$ pqaBa`YT hao gayaa hao. Sauk`caaya- ka ]dahrNa p`maaNasva$p idyaa jaata hO. prntu yah ]dahrNa ]icat nahI hO @yaaoMik vah p`amaaiNak gau$ prMpra ko sadsya qao hI nahI. ba`*maajaI ka ApnaI puHaI ko saaqa laIlaa ka BaI ]dahrNa idyaa jaata hO. prntu EaImad–Baagavatma\ maoM yah laIlaa ]nako saMp`daya ko p`Qaana bananao sao phlao kI hO. yahađ tk ik EaIla p`Baupad sao jaba ]nako iSaYya inata[- nao Aacaaya- ko igarnao ka yah ]dahrNa p`stut ikyaa qaa tao EaIla p`Baupad bahut Ap`sanna hao gayao qao.

   Axayaanand: “mauJao ek Ba@tnao batayaa ik Aacaaya- kao Sauw Ba@t haonaa AavaSyak nahI hO.”
EaIla p`Baupad:  “kaOna hO vah dRYTĂ”
   Axayaanand: “]sanao kha. inata[- nao kha. ]sanao yah saMdBa- maoM kha. ]sanao kha ik Bagavaana ba`*maa ba`*ma–saMp`daya ko Aacaaya- hO‚ ikMtu vah kBaI–kBaI rjaao gauNa sao p`Baaivat hao jaato hO‚ [sailae vaao khto hO ik eosaa lagata hO ik Aacaaya- kao Sauw Ba@t haonaa AavaSyak nahI hO. [sailae yah sahI nahI lagata hO.”
EaIla p`Baupad: “]sanao ApnaI ATkla lagaa[-. [sailae vah dRYT hO. [sailae vah dRYT hO. inata[- @yaa sa<aa banaI baozI hOĂ ]sao kuC dRYT ivacaar Aayaa‚  AaOr vaao ]sao vya@t kr rho hO. [sailae vah maha dRYT hO. eosaa cala rha hO.”
│p`at: Ba`maNa‚ 10└12└1975‚ vaRMdavana┤

EaIla p`Baupad ko Anausaar kovala Ap`amaaiNak gau$ hI Bavyata AaOr saundiryaaoM Wara laaoiBat hao sakto hO.

[na saba inado-SaaoM ko ]prant BaI jaI
.baI.saI. kI pustk jaI.Aa[-.Aa[-. maoM ek pUNa- ivaBaaga yahI batlaata hO ik Apnao gau$ ko pqaBa`YT haonao pr iSaYya kao @yaa krnaa caaihe. ]sa ivaBaaga kI Sau$Aat maoM ilaKa huAa hO ik vat-maana gau$ sao hI iSaxaa laonaI caaihyao na ik ]nhoM laađđGakr ipClao AacaayaaoM sao iSaxaa laI jaatI hO │jaI.Aa[-.Aa[-.‚ pRYz 27┤. prntu jaao EaIla p`Baupad nao kBaI nahI isaKayaoM eosao isawaMtao kao sqaaipt krnao hotu jaI.Aa[-.Aa[-. ko laoKkaoM ipClao AacaayaaoM ka kqana dokr yahI kr rho hO. ipClao AacaayaaoM Wara batayao gayao pqaBa`YT gau$ kBaI BaI p`amaaiNak gau$ prMpra ko sadsya nahI hao sakto:

“naard mauina‚ hirdasa zakur AaOr eosao AacaayaaoM kao‚ ijanhoM Bagavaana ko gauNaaoM ko p`caar ko ilae ivaiSaYT $p sao AiQakar idyaa gayaa hO‚ kBaI BaI BaaOitk str tk naIcao nahI laayaa jaa sakta.”
│EaImad\–Baagavatma\‚ 7.7.14‚ Baavaaqa-┤

Apnao Aacaaya- kao laađGa ipClao Aacaayaao- sao iSaxaa laonaa ‘rI–[inaiSaeSana’ yaanaI puna: dIxaa ko AQyaaya sao spYT hao jaata hO. ‘puna: dIxaa’ Sabd ka na tao EaIla p`Baupad nao AaOr na ipClao iksaI Aacaaya- nao kBaI p`yaaoga ikyaa hO. P`aSnaao<ar ivaBaaga │jaI.Aa[-.Aa[-.‚ pRYz 35‚ p`Sna 4┤ maoM ‘gau$ kao itrskRt kba ikyaa jaayao’ AaOr ‘puna: dIxaa kba laI jaayao’ ko baaro mao ivastRt jaanakarI ]plabQa hO. Apnao ivaSlaoYaNa maoM laoKk khto hO:

“BaagyavaSa‚ [sa ivaYaya ka maUla EaIla Bai@tivanaaod zakur nao Apnao jaOva–Qama- maoM AaOr EaIla jaIva gaaosvaamaI nao Apnao Bai@t saMdBa- maoM samaJaa idyaa hO.”jaI.Aa[-.Aa[-.‚ pRYz 35┤

‘BaagyavaSa’ Sabd‚ ABaagya sao yah batlaata hO ik EaIla p`Baupad yah jaanakarI donaa BaUla gayao qao. [sailae AcCa huAa yah jaanakarI hmaoM ipClao Aacaayaao- sao imala gayaI. Parntu EaIla p`Baupad nao hr samaya kha qaa ik AaQyaai%mak p`gait ko ilae jaao BaI jaanakarI caaihe vah saba ]nakI pustkaoM maoM ]plabQa hO. hma @yaaoM eosao inayama laa rho hO jaao hmaaro Aacaaya- nao kBaI nahI batlaaeĂ
 

23. “Parntu ipClao Aacaayaao- sao pUCnao maoM nauksaana @yaa hOĂ”


kuC nahI. prntu [sa p`kar pa[- ga[- jaanakarI sao hma EaIla p`Baupad Wara idyao gayao inayama nahI badla sakto. EaIla p`Baupad nao kBaI nahI batlaayaa ik ek p`amaaiNak gau$ kBaI pqaBa`YT hao sakto hO. ‘ijava ka sHaaoHa’ ka ivavaad [saI karNa huAa qaa.

“hmao ipClao Aacaaya- p`Baupad ko maaQyama sao doKnaa caaihe. hma p`Baupad kao laađGakr ipClao Aacaayaao- ko pasa nahI jaa sakto AaOr na hI ]nako pasa jaakr pICo mauDkr EaIla p`Baupad kao doK sakto hO.”
│Avar Aaoirijanala paoiJaSana‚ pRYz 163‚ jaI.baI.saI. p`osa┤

EaIla p`Baupad nao kBaI nahI isaKayaoM eosao nayao AaQyaai%mak inayama banaanaa kOsaa haogaaĂ jaOsaoik ‘ipClao Aacaayaao- kao p`Baupad ko maaQyama sao doKnaa’.

Agar jaI.baI.saI. nao ipClao Aacaayaao- ko kqanaaoM ko Aqa- zIk BaI inakalao hue hOO‚ tao BaI ]nako ]pyaaoga sao EaIla p`Baupad ko ]pdoSaaoM kao badlaa nahI jaa sakta. EaIla narhir zakur kI pustk EaIkRYNa BajanaamaRt maoM dao Slaaok [saI inayama kao spYT krto hO. jaI.baI.saI. kao [na SlaaoMkao ka vaNa-na krnaa caaihe qaa‚ @yaaMoik [saI pustk sao ]nhaoMnao ApnaI iflasaUfI ka p`maaNa ilayaa qaa.

Slaaok 48:

“ek iSaYya dUsaro vairYz vaOYNava sao kao[- ]pdoSa lao sakta hOO‚ ikntu [na ]pdoSaaoM kaoM Apnao gau$ ko pasa laakr p`stut krnaa caaihe. Apnao gau$ kao p`stut krnao baad ]nasao ifr sao yahI ]pdoSa saMlagna inado-SaaoM ko saaqa saunanao caaihe.”

Slaaok 49
:

“…ek iSaYya ijasanao dUsaro vaOYNava sao kuC ]pdoSa saunao haoM vao ]pdoSa ]icat BaI hao sakto hO‚ tao BaI Agar vaao [na ]pdSaaoM kao Apnao gau$ sao ifr sao pRiYT nahI krata AaOr Kud Apnaa laota hO tao vah ek Kraba iSaYya AaOr papI maanaa jaayaogaa.”

hma yah nama` inavaodna kroMgao ik [ska^na ko sadsyaaoM ko AaQyaai%mak jaIvana kI p`gatI ko ilayao jaI.Aa[-.Aa[-. pustk kao ]pyau@t kqana ko Anau$p badlaa jaae.


24. “EaIla p`Baupad nao eosaa kBaI @yaaoM nahI batlaayaa ik gau$ ko pqaBa`YT haonao pr @yaa krnaa caaihyaoĂ”


EaIla p`Baupad ko AMitma AadooSa ko Anausaar vao hI BaivaYya ko ilae BaI dIxaa gau$ rhoMgao. AaOr gau$ prMpra ko p`amaaiNak gau$ haonao ko naato kao[- SaMka nahI ik vao ek xaNa ko ilae BaI pqaBa`YT hao sakto haoM:

“ek p`amaaiNak gau$ hr samaya prma pu$Yaao<ama Bagavaana kI AhOtukI Bai@t saovaa maoM lagao rhto hO.” 
│caOtnya cairtamaRt Aaid‚ 1.46‚ Baavaaqa-┤

EaIla p`Baupad nao batlaayaa qaa ik ek gau$ tba hI igar sakta hO jaba ]sao dIxaa donao kI Aa&a nahI imalaI hao:

“Agar iksaI gau$ ijasaoo Aa&a na imalaI hao AaOr svat: hI gau$ bana gayaa hao tao vah Qana AaOr AnauyaaiyayaaoM ko laaBa maoM Aa sakta hO.” │Bai@trsaamaRt–isaMQau‚ pRYz 116┤

Agar kao[- gau$ igar jaata hO tao Asala maoM yah p`maaNa hO ik Apnao gau$ Wara ]sao Aa&a nahI imalaI qaI. Agar ek BaI [ska^na gau$ pqaBa`YT nahI huAa haota tao BaI hma p`Sna pUC sakto qao ik dIxaa donao kI Aa&a khađđ sao imalaI.

jaI.baI.saI. ko saaqa mauiSkla yah hO ik [na spYT kqanaaoM kao vao svaIkar nahI kr sakto @yaaoMik [sako k[- KTTo pirNaama haoMgao‚ @yaaoMik saba [ska^na gau$ Apnao Aap kao EaIla p`Baupad ko Wara AiQakair%va p`aPt gau$ khto hO‚ ]namaoM sao kuC pqaBa`YT hao jaanao sao yah sPaYT saaibat hao jaata hO ik ‘AadoSa’ zIk  sao samaJaa gayaa nahI qaaĂ Agar ]nhoM sahI maoM Aa&a imalaI qaI tao vao kBaI pqaBa`YT nahI hao sakto qao. bailk vao mahaBaagavat haoto.

“gau$ hr samaya mau@t Aa%maa haoto hO.”│EaIla p`Baupad ka pHa‚ 21└6└1970┤25. “jaOsao hI EaIla p`Baupad ko iSaYya AaQyaai%mak isaiw pa laoMgao‚ ?i%vak p`NaalaI baokar hao jaayaogaI.”


kBaIo–kBaI [sa trh kI saaoca kao ‘sfa^FT ?i%vak’ kha jaata hO. [saka maUla tk- hO ik ?i%vak p`NaalaI kao laagaU krnao ka ekmaaHa karNa qaa ik EaIla p`Baupad kao saSarIr p`sqaana krnao sao phlao Apnao iSaYyaaoM maoM kao[- BaI Sauw Ba@t nahI imalaa qaa.

yah managaZ,t tk- hO @yaaoMik EaIla p`Baupad nao eosaa kBaI nahI kha. [saka kao[- p`maaNa nahI hO ik kao[- yaaogya Ba@t nahI imalanao ko karNa ?i%vak p`NaalaI laagaU kI ga[- qaI‚ AaOr jaOsao hI eosaa yaaogya Ba@t imalata hO tba yah p`NaalaI baMQa kr donaI caaihe. eosao ivacaar ko ABaagya ivaprIt pirNaama ?i%vak p`NaalaI kao kovala iWtIya ]<ama yaa AsqaayaI banaanaa hO‚ laoikna Asala maoM ?i%vak p`NaalaI EaIkRYNa kI inapuNa yaaojanaa hO. [sa p`kar ka tk- dokr BaivaYya maoM kao[- BaI p`BaavaSaalaI mah<vakaMxaI Ba@t‚ Bai@t ko laxaNaaoM ka ZaoMga kr‚ ?i%vak p`NaalaI kao raok sakta qaa.

Agar [ska^na maoM kao[- Sauw Ba@t hao BaI tao ]nhoM BaI ?i%vak p`NaalaI ka AnauSarNa krnaa caaihe. AsalaI yaaogya Ba@t tao EaIla p`Baupad ko AadoSaaoM ka palana krko p`sanna haogaa.

[sa Ba`ma ka ek karNa EaIla Bai@tisawaMt sarsvatI zakur ko gaaODIya maz kao idyao hue inado-Sa hao sakta hO. EaIla p`Baupad nao hmaoM batlaayaa qaa ik ]nako gau$–maharaja ka AadoSa qaa ik ek jaI.baI.saI. banaaAao AaOr qaaoDo samaya ]prant ]namaoM sao ek svat: tojasvaI Aacaaya- p`kT haogaa. jaOsaa hmaoM maalaUma hO‚ gaaODIya maz nao kBaI [sa inado-Sa ka palana nahI ikyaa AaOr [saka Kraba pirNaama hma doK sakto hO. kuC Ba@t saaocato hO ik hmaoM BaI ek svat: tojasvaI Aacaaya- kI Kaoja krnaI caaihyao. AaOr jaba tk yah Aacaaya- p`kT nahI haota tba tk ?i%vak p`NaalaI kaya- kr saktI hO.

[samaoM mauiSkla yah hO ik EaIla Bai@tisawaMt sarsvatI Wara idyao gae inado-SaaoM AaOr EaIla p`Baupad Wara idyao gayao inado-SaaoM maoM fk- hO. EaIla p`Baupad nao kha qaa ik jaI.baI.saI. ]nakI saMsqaa ka saMcaalana caalau rKogaI‚ pr ]nhaoMnao yah kBaI nahI kha ik ek svat: tojasvaI Aacaaya- p`kT haogaa. ]sakI jagah ]nhaoMnao ek ?i%vak p`NaalaI kayama kI hO jaao ‘[sa samaya sao’ laagaU hO. EaIla p`Baupad ko iSaYya haokr hma ]nakao laađGakr EaIla Bai@tisawaMt ko inado-SaaoM ka palana krnaa Sau$ nahI kr sakto.

Agar EaIla p`Baupad kao EaIkRYNa nao yah inado-Sa idyaa haota ik [sa saMsqaa ka nayaa Aacaaya- Aanao vaalaa hO tao EaIla p`Baupad nao eosaa kuC AMitma AadoSa maoM ilaKa haota. [sakI bajaaya ]nhaoMnao kha ik ]nakI iktabaoM hI ivastRt haogaI AaOr yah ik ]nakI iktabao dsa hjaar vaYa- ko ilae kanaUna kI iktabao haogaI. BaivaYya ko Aacaaya- ko ilae @yaa rh gayaaĂ EaIla p`Baupad nao ek eosaa AaMdaolana banaayaa hO jaao samast ipClao Aacaayaao- kI [cCaAaoM kI pUit- krta hO.

[ska^na maoM nayao svat: tojasvaI Aacaaya- kOsao ]BaroMgao Agar dIxaa donaa kovala EaIla p`Baupad ka AiQakar hOĂ

k[yaaoM nao tk- ikyaa hO ik Aacaaya- ka AiQakar haota hO ik isqait Anausaar p`NaalaI badla dI jaayao. At: nayao Aacaaya- [ska^na kI ?i%vak p`NaalaI badla sakto hO. prntu @yaa ek p`amaaiNak Aacaaya- saMsqaapkacaaya- ko spYT inado-SaaoM ko iva$w jaayaoMgaoĂ eosaa krnao sao saMsqaapkacaaya- ko AiQap%ya pr gahrI caaoT lagatI hO. [sasao Ba`ma AaOr SaMka ka vaatavarNa Ca jaayaogaa‚ @yaaoMik iSaYyaaoM kao caunanaa pDo,gaa ik iksako inado-Sa ka palana kro.

AMitma AadoSa kao pZ,nao sao saarI SaMkaeđ imaT jaatI hO. khI BaI ‘saa^FT ?i%vak’ nahI batlaayaa gayaa hO. pHa isaf- khta hO ‘[sa samaya sao’. At: yah khnaa ik yah p`NaalaI nae Aacaaya- ko ]Barnao sao K%ma hao jaayaogaI ApnaI manaaoQaarNaa kao ek spYT inado-Sa ko }pr qaaopnaa hO. yah pHa isaf- yahI khta hO ik:

jaba tk saMsqaa rhogaI tba tk EaIla p`Baupad [ska^na ko ekmaaHa dIxaa gau$ haoMgao.

yah samaja EaIla p`Baupad kI saaoca sao maola KatI hO ijasako Anausaar ]nhaoMnao ApnaI AaMdaolana kI saflata ko ilae Kud hI kdma ]za rKo qao.│kRpayaa saMbaMiQat Aapi<a 8 doKo: ‘tuma @yaa yah khnaa caahto hao ik EaIla p`Baupad nao ek BaI Sauw Ba@t nahI banaayaaĂ ’┤

kBaI–kBaI yah BaI tk- idyaa jaata hO ik 9 jaulaa[- ka pHa p`aqaimak $p sao gyaarh ?i%vak hI p`amaaiNak krta hO. At: ]nako marnao yaa pqaBa`YT haonao pr yah p`NaalaI $k jaayaogaI.

yah ek carma tk- hO. 9 jaulaa[- ka pHa yah nahI khta ik EaIla p`Baupad hI ?i%vak kao cauna sakto hO yaa AaOr ?i%vak jaaoDo, nahI jaa sakto. EaIla p`Baupad nao [ska^na ko p`baMQana ko ilae AaOr BaI k[- p`Naailayaađ sqaaipt kI qaI ijanako sadsya baZa,yao jaa sakta hO‚ ]dahrNatyaa jaI.baI.saI. Kud‚ jahađ ja$rt haonao pr nayao sadsya baQaayaoM yaa kma ikyao jaa sakto hO. yah tk-hIna baat haogaI ik ek p`baMQana kI p`NaalaI kao Alaga krko eosaI hI mah%vapUNa- dUsarI p`NaailayaaoM sao iBanna bartava ikyaa jaayao. EaIla p`Baupad nao kBaI yah nahI batlaayaa qaa ik ?i%vak p`NaalaI kao calaanao ka tirka dUsarI p`NaailayaaoM sao iBanna haogaa.

yah tk- iksaI vajah sao p`isaw hao gayaa hO‚ [sailae hma [sako ivaraoQa maoM inamnailaiKt baato p`stut kroMgao.

 1.  TaopMgaa konayana Top maoM tmaala kRYNa gaaosvaamaI EaIla p`Baupad sao Apnao pUCo p`Sna ko baaro maoM batlaato hO jaao ]nhaoMnao ?i%vakaoM ik saUcaI banaato va@t pUCa qaa:
tmaala kRYNa: “EaIla p`Baupad yah basa huAa yaa Aap iksaI Aaor kao jaaoDnaa caahto hOĂ”
EaIla p`Baupad: “jaOsaI ja$rt hao‚ vaOsao dUsaraoM kao jaaoD sakto hao.”
│ipraimaD ha}sa gavaahIO‚ TaopMgaa konayana‚ 3└12└1980┤

inaiScat $p sao Agar iksaI ?i%vak ka dohant hao gayaa hao yaa pqa–Ba`YT hao gayao hao tao nayao ?i%vak kao jaaoDnao kI ja$rt pD,ogaI.

 1.  9 jaulaa[- ko pHa ko Anausaar ?i%vak kI pirBaaYaa hO: ‘Aacaaya- ko p`itinaiQa’. yah jaI.baI.saI. ka AiQakar hO ik vao iksaI kao BaI‚  caaho vah saMnyaasaI hao‚ Tompla p`oisaDonT hao yaa jaI.baI.saI. sadsya hI hao‚ EaIla p`Baupad ko P`aitinaiQa ko $p maoM cauna sakto hO yaa hTa sakto hO. vat-maana maoM vao dIxaa gau$AaoM kao cauna rho hO jaao saaxaat\ Bagavaana ko p`itinaiQa haoto hO. At: EaIla p`Baupad ko kuC p`itinaiQayaaoM ijanhoM kovala naama donaa hO‚ kao caunanao ka kaya- jaI.baI.saI.  kI xamata maoM AasaanaI sao Aata hO.
 1.  9 jaulaa[- ka pHa yah dSaa-ta hO ik EaIla p`Baupad kI [cCa qaI ik ‘[sa samaya sao’ ?i%vak p`NaalaI laagaU hao jaayao. ]nhaoMnao jaI.baI.saI. kao p`Qaana p`banQana AiQakarI banaayaa qaa ijasasao jaI.baI.saI. ]nako Wara sqaaipt samast p`NaailayaaoM ka vyavasqaapna kr sako. BaivaYya maoM dIxaa donao ko ilae ]nhaoMnao ?i%vak p`NaalaI kI sqaapnaa kI qaI. yah jaI.baI.saI. ka kt-vya hO ik [sa p`NaalaI ka vyavasqaapna kro. [sako ilayao Agar ]nhoM iksaI kao inakalanaa yaa inayau@t krnaa pDo tao yah ]naka kt-vya hO. ]saI p`kar ijasa p`kar vao dUsarI p`NaailayaaoM ka vyavasqaapna krto hO.
 1.  jaulaa[- 9‚ 11 evaM 21 ko pHa maoM ‘Qasa far’‚ ‘saao far’ │Aba tk┤‚ ‘[inaiSaAla ilast’ │p`qama saUcaI┤ [%yaadI ka ]pyaaoga yah dSaa-ta hO ik [sa saUcaI maoM pirvat-na ikyaa jaa sakta hO. pirvat-na krnao ko ilae kuC p`ik`yaa ja$r banaa[- ga[- haogaI‚ ijasao Aba tk laagaU nahI ikyaa gayaa hO.
 1. iksaI BaI inado-Sa kao samaJanao ko ilae ]saka ]_oSa samaJanaa Ainavaaya- hO. [sa pHa maoM inamnailaiKt kqana Aato hO kI EaIla p`Baupad nao “Apnao vairYz iSaYyaaoM maoM sao kuC kao  ‘?i%vak’ Aacaaya- ko p`itinaiQa ko $p maoM kaya- krnao ko ilae” manaaonaIt kIyaa. evaM EaIla p`Baupad nao “Aba tk” gyaarh naama idyao hO. ek Aa&akarI iSaYya ka kt-vya hO ik [sa p`NaalaI ka ]_oSa samaJa kr kaya- kro. [sa AadoSa ka inaoiScat $p sao yah ]_oSa nahI qaa ik kovala kuC caunao hue vairYz iSaYya │‘saao far’ ┤ hI Aaidkala tk dIxaa saMskar kroMoMgao. samaya ko Anausaar jaba saba doh %yaagaoMgao tao ?i%vak p`NaalaI K%ma hao jaanaI caaihe. AadoSa ka ]_oSa yao doKnaa qaa ik ]saI samaya sao dIxaa saMskar caalaU rho. At: yah p`NaalaI tba tk calanaI caaihe jaba tk dIxaa saMskar donao kI AavaSyakta hao. At: AavaSyaktanausaar dUsaro vairYz Ba@taoM kao ‘Aacaaya- ka p`itinaiQa’ inayau@t krnao sao [sa inad-Sa ko ]_oSa kI pUit- haotI hO.
 1.  EaIla p`Baupad kI vasaIyaat maoM saaf ilaKa huAa hO ik Baart kI sqaayaI BaUsaMpi<ayaaoM ko inadoSak ]nako dIixat iSaYya maoM sao hI haoMgao. [sa tqya kao 9 jaulaa[- ko pHa ko saaqa imalaanao sao saaf jaaihr hao jaata hO ik EaIla p`Baupad caahto qao ik ?i%vak p`NaalaI calatI rho. jaI.baI.saI. ka kaya- [sa p`NaalaI ka inado-Sana krnaa qaa.
EaIla p`Baupad jaba caahoM tba 9 jaulaa[- ko inado-Sa kao rd kr sakto qao. prntu jaOsaa pUva- maoM batlaayaa gayaa qaa‚ rd krnao ka inado-Sa EaIola p`Baupad ko [sa hstaxar yau@t pHa ko samaana haonaa caaihe. vaOsao EaIkRYNa AaOr ]nako Sauw Ba@t ko ilayao kuC BaI saMBava haota hO:
 
nyaUsaDo pHakar: “vat-maana maoM Aap naayak evaM gau$ hO. AapkI jagah kaOna laogaaĂ”
EaIla p`Baupad: “vah kRYNa AadoSa doMgao‚ maorI jagah kaOna laogaa.”
│EaIla p`Baupad maulaakat‚ 14└7└1976‚ nyaUyaa^k-┤

tao BaI‚ hma Apnao Aacaaya- ko ]na AadoSaaoM ka palana krnaa caahoMgao jaao hmao vaastivakta mao imalao qao‚ na ik BaivaYya maoM Aanao vaalao AadoSaaoM kI klpnaa krnaa yaa Kud Apnao hI AadoSa banaa laonaa.


26. “?i%vak p`NaalaI ko samaqa-k gau$ kI SarNa maoM nahI jaanaa caahto.”


k[- Ba@taoM kI yah QaarNaa hO ik SarNa maoM jaanao ko ilae gau$ kao saSarIr ]pisqat haonaa haota hO. ]pyau-@t Aapi<a eosaI hI galat QaarNaa pr AaQaairt hO. Agar yah QaarNaa ]icat haotI tao vat-maana maoM EaIla p`Baupad ko maUla iSaYya ]nakI SarNa maoM nahI jaa rho haoto. gau$ kI SarNa maoM jaanao ka Aqa- haota hO ik ]nako AadoSaaoM ka palana krnaa. yah p`ik`yaa ]nako saSarIr ]pisqat haonao pr inaBa-r nahI krtI. [ska^na ka ]_oSa hO BaivaYya maoM Aanao vaalao Anaiganat saMBaaivat Ba@taoM kao maaga-dSa-na AaOr iSaxaa donaa. yah p`ik`yaa Anaiganat iSaxaa saMbaMQaaoM Wara jaarI rh saktI hO. vat-maana jaI.baI.saI. EaIla p`Baupad ko AadoSa ka palana krko dUsaraoM ko ilayao ek AcCI imasaala kayama kr saktI hO. tba ZIz ?i%vak samaqa-k BaI ]nakI doKa–doKI nama` hao jaayaoMgao AaOr gau$ kI SarNa laonao AaOr saovaa krnao ko ilae p`ao%saaiht haoMgao.

Agar maana BaI lao ik samast ?i%vak samaqa-k iksaI gau$ kI SarNa maoM jaanao ko ilae AanaakanaI kr rho hO tao BaI 9 jaulaa[- ka AadoSa inarst nahI hao jaata. jaI.baI.saI. kao tao caaihyao ik EaIla p`Baupad ko [tnao mah<vapUNa- inado-Sa ka palana krko ek AicC imasaala sqaaipt krnaa. AaOr iksaI karNa sao nahI tao [sailae ik ?i%vak samaqa-kaoM kao sabak imalaogaa.


27. “Agar kao[- dIxaa gau$ nahI haogaa tao Ba@taoM ka maaga-dSa-na kaOna krogaa AaOr ]nakao saovaa kaOna dogaaĂ ”


Aba BaI dIxaa gau$ rhoMgao: EaIla p`Baupad. maaga-dSa-na AaOr saovaa Aba BaI ]saI p`kar imalaogaI ijasa p`kar EaIla p`Baupad kI saSarIr ]pisqait maoM imalatI qaI‚ yaanaI ik ]nakI pustkoM pZ,kr evaM iSaxaa gau$ saMbaMQaao Wara. 1977 ko phlao Agar kao[- maMidr maoM rhnao Aata qaa tao ]sao Ba@t laIDr‚ saMkIt-na laIDr‚ saMnyaasaI‚ rsaao[yao‚  pujaarI‚ Tompla po`isaDoMT [%yaaid Wara maaga-dSa-na imalata qaa. EaIla p`Baupad sao inajaI maaga-dSa-na imalanaa tao bahut dula-Ba haota qaa. bailk vao [sa trh ka maaga-dSa-na donao sao Alaga haonaa caahto qao ijasasao vao ApnaI pustkoM ilaK sako. hma inavaodna krto hO ik Aba BaI vaOsaa hI haonaa caaihe jaOsaa EaIla p`Baupad ko samaya hao rha qaa.


28. “EaIla p`Baupad tIna baar inado-Sa doto hO ik ek SaarIirk gau$ kI AavaSyakta Ainavaaya- hO. prntu Aapka saMpUNa- tk- [sa tqya pr inaBa-r hO ik SaarIirk gau$ kI AavaSyakta nahI haotI.”


“[sailae‚ jaOsao hI hmaara kRYNa ko p`it qaaoDa, $Jaana haonao lagata hO‚ kRYNa hmaaro )dya sao hmao AnaukUla ]pdoSa donao lagato hO‚ ijasasao hma QaIro–QaIro p`gait kr sakOM‚ QaIro–QaIro. kRYNa p`qama gau$ hO‚ AaOr jaba hmaoM jyaada $ica haonao lagao tao hmao ek SaarIirk gau$ kI SarNa laonaI caaihe.” │EaIla p`Baupad Bagavad\–gaIta p`vacana‚ 14└8└1966‚ nyaUyaa^k-┤

“@yaaoMik kRYNa sabako )dya maoM isqat hO. Asala maoM‚ vaao hI gau$ hO‚ caO%ya–gau$. tao hmaarI sahayata ko ilayao‚ vao baahr inaklakr ek SaarIirk $p maoM Aato hO.” │EaIla p`Baupad EaImad–Baagavatma\ p`vacana‚  28└5└1974‚ raoma┤

“At: Bagavaana kao caO%ya gau$ kha jaata  hO‚  )dya maoM ivarajamaana gau$. AaOr SaarIirk gau$ Bagavaana kI kRpa hO…. Bagavaana tumharI Aantirk evaM baahya sahayata kroMgao‚  gau$ ko SaarIirk $p maoM baahr sao‚ AaOr )dya maoM baOzo gau$ Wara Aantirk $p sao.” │EaIla p`Baupad vaata-laap‚ 23└5└1974┤

EaIla p`Baupad nao “SaarIirk gau$” ka ]pyaaoga yah samaJaanao ko ilayao ikyaa ik baw isqait maoM hma kovala caO%ya gau$ yaa prmaa%maa ko maaga-dSa-na pr inaBa-r nahI rh sakto. yah AavaSyak hO ik prmaa%maa ko baahya $p kI hma SarNa laoM. ]nhoM dIxaa gau$ khto hO. [sa trh ko gau$ AaQyaai%mak jagat ko inavaasaI AaOr EaIkRYNa ko AntrMga sahyaaogaI haoto hO. vao baw pitt Aa%maaAaoM ko ]%qaana ko ilae kBaI–kBaI saSarIr p`kT haoto hO. vao k[- baar AaQyaai%mak pustko ilaKto hO jaao SaarIirk AađKao Wara pZ,I jaa saktI hO. vao p`vacana doto hO jaao SaarIirk kanaaoM Wara saunao jaa sakto hO AaOr BaaOitk Top maoM irka^D- ikyao jaa sakto hO. vao ApnaI SaarIirk maUit- CaoDto hO AaOr hao sakta hO ik vao ek SaarIirk jaI.baI.saI. kao BaI CaoDo jaao ]nakI saSarIr Anaupisqait maoM saMsqaa ka p`baMQana doKo.

Parntu EaIla p`Baupad nao kBaI BaI eosaa nahI iSaKayaa ik gau$ ka kaya- krnao ko ilae SaarIirk gau$ kao saSarIr ]pisqat BaI rhnaa AavaSyak hO. jaOsaa hmanao phlao [Migat ikyaa qaa‚ Agar eosaa haota tao vat-maana maoM kao[- BaI ]naka iSaYya nahI khlaata. Agar idvya &ana kI p`aiPt ko ilae saSarIr gau$ kI vat-maana maoM ]pisqait Ainavaaya- haotI tao EaIla p`Baupad ko samast iSaYyaaoM kao iksaI gauu$ Wara puna: dIxaa laonaI caaihe. [sako Alaavaa k[- hjaar iSaYyaaoM eosao BaI qao jaao EaIla p`Baupad ko SarIr ko inakT Aayao bagaOr BaI dIixat hue qao. tao BaI saba yah svaIkarto hO ik [na iSaYyaaoM nao gau$ ka saMga ilayaa‚ p`Sna pUCo‚ SarNa laI‚ saovaa kI AaOr dIxaa laI. ]pyau-@t tInaaoM kqanaaoM ka p`maaNa dokr kao[- [na iSaYyaaoM kI dIxaa kao nahI nakarta.

29. “@yaa dIxaa gau$ baw Aa%maa hao sakto hOĂ”


jaOsaa hma phlao batlaa cauko hO‚ EaIla p`Baupad ko samast ]pdoSaaoM mao isaf- ek jagah pr dIxaa gau$ kI yaaogyata batlaayaI gayaI hO │caOtnya cairtamaRt maQya‚ 24.330┤. caOtnya cairtamaRt ka yah Baaga kovala dIxaa saMbaMiQat hI hO. yah kqana spYT $p sao sqaaipt krta hO ik dIxaa gau$ mahaBaagavat hI haonaa caaihe. yahađ mah<vapUNa- tqya yah hO ik EaIla p`Baupad ‘masT’│ja$rI┤ evaM ‘AaonalaI’ │kovala┤ Sabd ka ]pyaaoga krto hO. [sasao jyaada AaOr jaaor nahI idyaa jaa sakta. eosaa khI kqana nahI hO ik dIxaa gau$ ek baw Aa%maa hao sakto hO. yah AaScaya-janak nahI hO @yaaoMik EaIla p`Baupad kao gau$ t<va kI saba jaanakarI hO. kuC eosao kqana ja$r Aato hO jaao kBaI–kBaI yah AaBaasa krato hO ik gau$ ek baw Aa%maa hao sakta hO. yao dao EaoiNayaaoM maoM Aato hO:

 1.  iSaxaa gau$ kI yaaogyata ka vaNa-na krnao vaalao kqana: yao kqana jyaadatr yah batlaato hO ik gau$ bananaa bahut sarla hO‚ ik kOsao baccao BaI bana sakto hO. yao jyaadatr EaI caOtnya ko ‘Amaar Aa&aya’ Slaaok sao saMbaMiQat haoto hO.
 1. gau$ bananao kI ivaQaI krnao vaalao kqana: [na kqanaaoM maoM jyaadatr ‘bananaa’ Sabd Aata hO. yao batato hO ik inayamaaoM ka dRZ,tapUva-k palana krnao sao AaQyaai%mak p`gait haotI hO evaM gau$ bananao ko ilae yaaogyata imala saktI hO. prntu yah kqana kBaI nahI khto ik AMt maoM gau$ kI yaaogyata mahaBaagavat sao kma BaI hao saktI hO. yah kovala ivaiQa ka vaNa-na krto hO.

hmanao yah ]<ar kao saMixaPt rKa hO @yaaoMik [sako }pr ek dUsara laoK ilaKa jaa sakta hO. yahađ yah mah<vapUNa- nahI hO ik gau$ kI yaaogyata @yaa haonaI caaihe. mah<vapUNa- yah samaJanaa hO ik EaIla p`Baupad nao @yaa AadoSa idyao qao. ?i%vak p`NaalaI kovala [sailae laagaU nahI krnaI caaihe @yaaoMik dIxaa gau$ mahaBaagavat haonaa caaihe. prntu [sailae ik EaIla p`Baupad nao yah AadoSa idyaa hO. hmaoM kovala yah doKnaa hO ik EaIla p`Baupad nao @yaa AadoSa idyaa evaM ]sa AadoSa ka palana krnaa caaihe. yah laoK EaIla p`Baupad ko AMitma AadoSaaoM ko saMbaMQa maoM ilaKa gayaa hO.30. “EaIla p`Baupad nao jaI.baI.saI. kao saMsqaa ka inado-Sak banaayaa hO AaOr jaI.baI.saI. nao saMsqaa maoM [saI trh sao dIxaa donao ka fOsalaa ikyaa hO.”


“p`staivat: EaI EaImad e.saI. Bai@tvaodaMt svaamaI p`Baupad AaMtraYT/Iya kRYNa BaavanaamaRt saMGa ko saMsqaapkacaaya- evaM p`mauK hO. ]nhaoMnao saMGa ko  p`banQana ko ilae Apnao p`itinaiQa ko $p maoM  jaI.baI.saI. │gavaina-ga baa^DI kmaISana┤ kI sqaapnaa kI hO. ]nako idvya ]pdoSaaoM kao jaI.baI.saI. Apnaa p`aNaQana maanatI hO AaOr svaIkartI hO ik ]nakI kRpa pr hI vao saMpUNa-tyaa inaBa-r hO. jaI.baI.saI. ka ekmaaHa ]_oSa hO – EaI EaImad\ Wara p`omapUva-k idyao hue inado-SaaoM ka palana krnaa‚ ]nako ]pdoSaaoM kI rxaa krnaa AaOr ]nakao Sauw $p maoM saMpUNa- duinayaa maoM fOlaanaa.”  
jaI.baI.saI. kI pirBaaYaa‚ inayama 1‚ jaI.baI.saI. imanaTsa\ 1975┤ 

“p`banQana p`NaalaI ijasa p`kar cala rhI hO ]saI p`kar calatI rhogaI AaOr [samaoM pirvat-na krnao kI kao[- AavaSyakta nahI hO.” │EaIla p`Baupad kI vasaIyat‚ 4└6└1977 ┤

“Aba tk jaao maOnao tumhoM idyao hO‚ ]nakao inayaimatta sao palana krnao kI kaoiSaSa krto rhao. kao[- nayaa AaivaYkar mat krnaa Anyaqaa saba babaa-d hao jaayaogaa.” │EaIla p`Baupad ka pHa puYT kRYNa evaM balaI mad-na kao‚ 18└9└1972┤

“Aba maOnao hmaarI kRYNa BaavanaamaRt saMsqaa ko inayamaaoM ko inairxaNa AaOr palana ko ilayao jaI.baI.saI. kao AiQakar idyaa hO. At: jaI.baI.saI. kao bahut satk- rhnaa haogaa. samast inado-Sa maOnao phlao hI ApnaI pustkaoM mao do idyao hO.”
│EaIla p`Baupad ka pHa sat\sva$p kao‚ 13└9└1970┤

“maUla $p sao maOnao 12 jaI.baI.saI. sadsya inayau@t ikyao hO AaOr ]nakao 12 xaoHa idyao hO ijanaka vao p`baMQana kr sako. prntu saamaUihk sahmait Wara tumanao saba kuC badla idyaa‚ tao yah @yaa hO‚ mauJao nahI maalaUma.” 
│EaIla p`Baupad ka pHa $panaugaa kao‚ 4└4└1972┤

“jaba maO yahađ nahI rhUđgaa tba @yaa haogaaĂ @yaa saba kuC jaI.baI.saI. Wara naYT hao jaayaogaaĂ”
│EaIla p`Baupad ka pHa hMsadUt kao‚ 11└4└1972┤


EaIla p`Baupad Wara idyao gayao inado-Saao ko AQaIna rh kr hI jaI.baI.saI. kao kaya- krnaa caaihe. hmao yah doK kr du:K haota hO ik EaIla p`Baupad ka p`itinaiQa maMDla Apnaa kaya- nahI kr pa rha‚ @yaaoMik yah EaIla p`Baupad kI AaSaa qaI ik samast Ba@tgaNa jaI.baI.saI. ko inado-Sana maoM hI sahyaaoga sao kaya- kroMgao.


hma sabakao EaIla p`Baupad ko AMitma AadoSa ko AaQaIna
sahyaaoga sao kaya- krnaa caaihe.inaYkYa-

hmao AaSaa hO ik [sa laoK kao pZ,kr pazkaoM kao [ska^na maoM dIxaa saMbaMQaI EaIla p`Baupad ka AMitma AadoSa Aaor gahra[- sao samaJamaoM Aayaa haogaa. [sa p`ik`yaa maoM Agar hmanao iksaI kao raoYa phuđcaayaa hao tao hmao xamaa kr dIijaegaa. yah hmaara AaSaya nahI qaa.

[sa laoK ko Sau$ maoM hmanao jaaor dokr kha qaa ik Agar dIxaa saMbaMQaI AadoSaaoM ka ]icat Z,Mga sao palana nahI hao rha hO tao [saka karNa iksaI kI jaanabaUJakr galatI nahI hI. At: iksaI kao daoYa donao maoM vyaqa- hI samaya nahI gađvaanaa caaihe. yah sa%ya hO ik Aacaaya- jaba p`sqaana krto hO tao ]sa samaya kuC Ba`ma fOlata hO. ]nnaIsa saala ka Ba`ma [sa AaMdaolana ko 9500 vaYa- ko [ithasa ka ek bahut CaoTa AMSa hO. Aba samaya Aa cauka hO ik ApnaI galatI samaJakr‚ ]nasao saIKkr AaOr [sa samaya kao Apnao pICo CaoD,kr [ska^na ka ifr sao saudRZ evaM majabaUt banaayaa jaayao.

hao sakta hO ik ?i%vak p`NaalaI kao QaIro–QaIro laagaU krnaa AavaSyak pDo,. eosaa BaI hao sakta hO ik Sau$ ko kuC samaya ko ilayao [sa p`NaalaI kao ma.Aa.sa.isa. p`NaalaI ko samaanaaMtr calaayaa jaayao ijasasao jyaada tnaava evaM ASaaMit na fOlao. [na saba ivaYayaaoM kao bahut gaMiBarta AaOr sahjata sao saaocanaa pDo,gaa. jaba tk sabaka laxya EaIla p`Baupad ko AMitma AadoSa kao laagaU krnaa hO‚ tba dUsaraoM kI Baavanaa kao AcCI trh samajanaa haogaa. samast Ba@taoM ko p`it Pyaar AaOr samaJadarI sao vyavahar krnaa haogaa‚ ]nakao isqat haonao ko ilae samaya donaa haogaa. gau$ AaOr dIxaa saMbaMiQat EaIla p`Baupad ko ]pdoSaaoM kao Agar k`mabaw trIko sao samast Ba@tgaNa kao isaKayaa jaayao tao hmao ivaSvaasa hO ik bahut jald hI AaOr ibanaa jyaada samasyaa ko yah pirisqait zIk hao jaaegaI.

[sa ivaYaya AMt-gat k[- laaogaaoM maoM SaHauta banaI hu[- hO‚ ?i%vak p`NaalaI kI sa%yata evaM vyaavahairkta pr jaba sahmait hao jaae tba daonaaoM pxaaoM kao zMDa haonao ko ilae qaaoDa, va@t, ja$r lagaogaa. qaaoDa samaya AvakaSa laokr daonaaoM pxaaoM kao Gaula–imalakr ek dUsaro kao ifr sao jaananao–samaJanao AaOr imaHata saMbaMQa sqaaipt krnao pDoMgao. ABaagya sao [sa samaya BaI bahut ]<aojanaa hO. jyaada ?i%vak samaqa-kaoM kI trf sao. hma Apnao ilae tao kh sakto hO ik EaIla p`Baupad ko saSarIr p`sqaana ]prant Agar hma Kud vairYz Ba@t haoto tao saMBavatyaa hma BaI vahI galatI krto jaao ABaI tk hu[- hO. hao sakta hO jyaada galaityaađ krto.

yah hmaara AnauBava hO ik [ska^na ko vairYz Ba@taoM nao ?i%vak ivaYaya ka ]icat prIxaNa nahI ikyaa hO. ABaagya sao jyaadatr ?i%vak laoK inajaI Aak`maNa AaOr ]<aojak kqanaaoM sao Baro haoto hO‚ ijasasao hr kao[- p`NaalaI kao galat maananao lagata hO. sabasao ]<ama vyavasqaa yahI haogaI ik svayaM jaI.baI.saI. [sa ivaYaya kao saulaJaa lao. jaI.baI.saI. ko saamanao sahI maaihtI rKnao ko saaqa hmao ivaSvaasa hO ik samayasar saba kuC zIk hao jaaegaa. AsaMtuYT evaM kD,vaahT mahsaUsa krto Ba@tao‚ ijasamaoM sao kuC Ba@tao kao Saayad eosaa BaI Qyaoya hao jaao EaIla p`Baupad ko AMitma AadoSa ko saaqa sausaMgat na hao‚  ]nako Wara badlaava ko satt dbaava maoM rhnao sao tao AcCa inaiScat $p sao yah AiQak [cCnaIya haogaa.

hma maanato hO ik hma BaI manauYya ko caar ivakaraoM sao Baro hO. At: hma kIsaI trh kI iTPpNaI evaM Aalaaocanaa svaIkarnao kao tOyaar hO. hmaarI idlaI manaaokamanaa hO ik [sa laoK sao EaI EaImad\ p`Baupad ko [ska^na mao ]nako p`sqaana ]prant fOlao Ba`ma AaOr ivavaadaspd isqait kao K%ma krnao maoM sahayata imalao. At: hmaaro ApraQaaoM kao xamaa kIijaegaa. EaIla p`Baupad kI jaya hao.

kovala EaIla p`Baupad hI hmakao ek kr sakto hO.?i%vak @yaa hOĂ

saamaanyat: ?i%vak kI pirBaaYaa inamnailaiKt dao galat trIko sao dI jaatI hO:
 1. ek tucCa pujaarI‚ kovala saMskar krnao vaalaa‚ jaao ek tMHa kI trh AaQyaai%mak naama dota rhta hO.
 2. dIxaa gau$ ko ]<araiQakarI jaao pUNa- yaaogyata p`aPt krnao pr ‘?i%vak’ kI trh kaya- krnaa CaoD,kr Kud dIxaa donao lagaoMgao.
]prao@t pirBaaYaaAaoM kao Aba hma EaIla p`Baupad Wara ide gae ?i%vak ko kaya- sao imalaato hO:

pirBaaYaa 1 – ?i%vak ek baohd ]<ardaiya<va ka kaya- hO. yah [sasao spYT haota hO ik EaIla p`Bauapd nao kovala eosao 11 Ba@taoM kao hI caunaa jaao phlao sao ]nako AaMdaolana maoM k[- mah<vapUNa- ]<ardaiya<va lao cauko qao. yah naama ]nhaonaMo eosao hI nahI do ide. [sa p`kar‚ jyaadatr tao [naka kaya- raojamara- ka qaa‚ tao BaI dIxaa p`aiPt krnao ko kizna str tk nahI phuđcanao vaalaaoM kao Alaga prKnao ko ilae vao hI sabasao phlao qao. jaOsao ik ek puilasa isapahI ka kaya- raojamara- ka haota hO‚ @yaaoMik jyaadatr naagairk  inayama baw haoto hO‚ ifr BaI k[- baar yahI phlao vyai@t haoto hO ijanakao maalaUma haota hO ik ApraQa kha huAa hO. EaIla p`Baupad nao k[- baar yah [cCa jata[- qaI ik dIxaa tBaI imalanaI caaihe jaba ek Ba@t‚ kma sao kma C: maah tk 16 maalaa jaap kr rha hao‚ ]nakI pustko pZ, rha hao‚ [%yaadI. Agar kao[- Ba@t [na inayamaaoM sao iksaI ka palana nahI kr pa rho hao tao Tompla p`oisaDonT Wara ?i%vak ko khnao pr Ba@t kao dIxaa donao kI manaahI hao saktI hO. [sa trh ?i%vak ka kaya- hO ik EaIla p`Baupad ko [sa QartI sao p`sqaana krnao ko ]prant [ska^na ka AaQyaai%mak str vaOsaa hI rho.

vaOsao Kud ?i%vak kao BaI [na inayamaaoM ka dRZtapUva-k palana krnaa haogaa AaOr ]sa trh vah ek yaaogya iSaxaa gau$ BaI haogaa. prntu yah ja$rI nahI ik ?i%vak ka dIoixat Ba@t ko saaqa iSaxaa ka saMbaMQa haogaa hI. ?i%vak ]sa Ba@t ka iSaxaa gau$ hao sakta hO yaa nahI BaI. Agar kao[- ?i%vak iSaxaa gau$ BaI banata hO tao yah kaya- ]sako ?i%vak kaya- sao ibalkula Alaga haogaa. EaIla p`Baupad kI saSarIr maaOjaUdgaI maoM BaI nayao dIixat iSaYya Apnao ?i%vak sao k[- baar nahI imalato qao. ?i%vak ]naka nayaa AaQyaai%mak naama pHa Wara Baoja doto qao AaOr Tompla p`oisaDonT dIxaa ya& krto qao. magar [samaoM kao[- hja- nahI ik ?i%vak KUd BaI dIxaa ya& sampaidt kro‚ Agar Tompla p`oisaDonT sahmat hao tao.

pirBaaYaa 2 – jaOsaa hma phlao k[- baar kh cauko hO‚ dIxaa gau$ banakr iSaYya Apnaanao ko ilae ]sa Ba@t kao ek AadoSa p`aPt mahaBaagavat haonaa ja$rI hO. EaIla p`Baupad Apnaa SarIr CaoD,nao sao phlao [ska^na maoM eosaI p`NaalaI laagaU krko gae ijasasao iksaI Aaor ko Wara dIxaa donao AvaOQa hao jaata hO. [sa p`kar EaIla p`Baupad ko Alaavaa Aagao calakr iksaI ko pasa dIxaa donao ka AiQakar nahI hO. At: Agar kao[- ?i%vak yaa kao[- AaOr mahaBaagavat bana BaI jaata hO tao BaIo‚ Agar ]sao [ska^na maoM rhnaa hO tao ]sao [saI  ?i%vak p`NaalaI ka hI palana krnaa haogaa. hmaoM 9 jaulaa[- 1977 kao AadoSa idyaa gayaa qaa ijasamaMo ]na ?i%vak ko Aagao calakr dIxaa gau$ bananao kI baat nahI ilaKI ga[- hO.

?i%vak @yaa krto hO AaOr ]naka cayana iksa p`kar haota hO:

k┤ ?i%vak‚ EaIla p`Baupad kI Aaor sao‚ iSaYya Apnaato hO‚ ]nhoM nayaa AaQyaai%mak naama doto hO‚ ]nakI maalaa pr jap krto hO evaM dUsarI dIxaa maoM gaayaHaI maMHa doto hO. yah kaya- ]nhoM 9 jaulaa[- ko pHa ko Wara EaIla p`Baupad nao saaOMpa qaa│kRpyaa 9 jaulaa[- pHa doKo┤. yah ?i%vak Tompla p`oisaDonT Wara Anaumaaodna ko ilae BaojaI ga[- saBaI isafairSaaoM ka pirxaNa krto qao ik @yaa yah iSaYya Bai@t ko inayamaaoM ka palana kr rha hO.

K┤ ?i%vak ek pujaarI BaI hO‚ At: vah ek yaaogya ba`a*maNa haonaa caaihe. ?i%vak ka cayana krto va@t EaIla p`Baupad nao phlao ‘vairYz saMnyaasaIyaaoM’ kao inayau@t krnao kao kha qaa prntu ]nhaoMnao Ant maoM kuC eosao Ba@t BaI inayau@t ike jaao saMnyaasaI nahI qao │kRpyaa piriSaYT maoM 7 jaulaa[- ka vaata-laap doKo┤. vastut: saaro ?i%vak caaho saMnyaasaI qao yaa nahI‚ vao EaIla p`Baupad ko AaMdaolana ka p`baMQana krnao vaalao vairYz Ba@t qao jaao ?i%vak ko kaya- ko ilae yaaogya qao.

ga┤ BaivaYya maoM jaI.baI.saI. dUsaro ?i%vakaoM ka cayana kr saktI hO. vastut: ]naka cayana krnao AaOr hTayao jaanao kI kaya-SaalaI ]saI trh haogaI ijasa trh vat-maana kI dIxaa gau$ p`NaalaI kI hO. EaIla p`Baupad nao jaI.baI.saI. kao [sa trh ko AiQakar do rKo hO‚ @yaaoMik ]nakao [sa sao BaI jyaada vairYz vyai@tyaaoM jaOsao ik saMnyaasaI‚ T/sTI AaOr xaoiHaya saicava ka cayana evaM samaIxaa krnao ka AiQakar qaa. 1980 ko “TaopMgaa konayana” saBaa maoM tmaala kRYNa gaaosvaamaI nao yah svaIkar ikyaa hO ik jaI.baI.saI. Aaor BaI ?i%vakaoM ka cayana kr saktI qaI │kRpyaa piriSaYT doKo┤

At: saaraMSa maoM yah p`NaalaI ]saI trh kaya- krogaI ijasa trh EaIla p`Baupad ko [sa QartI pr saSarIr ]pisqat haonao pr calatI qaI. saba Ba@taoM ka AapsaI saMbaMQa‚ AacarNa [%yaadI ]saI trh haogaa ijasa p`kar 1977 maoM EaIla P`aBaupad kI saSarIr ]pisqit ko AMitma caar maah maoM qao. ijasa p`kar EaIla p`Baupad ApnaI vasaIyat maoM jaaor dokr khto hO –

“p`banQana p`NaalaI ijasa p`kar cala rhI hO ]saI p`kar calatI rhogaI AaOr [samaoM pirvat-na krnao kI kao[- AavaSyakta nahI hO.”

dIxaa

“dIxaa ek p`ik`yaa hO ijasasao idvya &ana p`kaiSat haota hO AaOr pap kma- ko flaaoM ka naaSa haota hO. ek dxa vyai@t ijasao SaasHaaoM ka &ana hO vah [sa p`ik`yaa kao dIxaa khta hO.” 
│caOtnya cairtamaRt‚ maQya 15
.108┤


EaIla p`Baupad kI iSaxaaAaoM maoM sao kuC Anau$p AvatrNa 

 @yaa gau$ kao saSarIr ]pisqat haonaa Ainavaaya- hOĂ

“saSarIr ]pisqait mah<vapUNa- nahI hO. gau$ Wara p`aPt idvya vaaNaI kI ]pisqait hI jaIvana maoM maaga-dSa-k haonaI caaihe. yahI hmaaro AaQyaai%mak jaIvana kao safla banaaegaI. yadI tumhoM maorI Anaupisqait ka A%yaiQak AaBaasa hao rha hO tao maoro baOznao ko sqaanaaoM pr maoro icaHa │faoTao┤ rK dao AaOr yah tumharo ilae p`ao%saahna ka sHaaot banaogaa.”
│ba`*maanaMd tqaa Anya iSaYyaaoM kao EaIla p`Baupad ka pHa‚ 19└1└1967┤,

“Parntu sada yaad rKao ik maO sada tumharo saaqa hUđđ. ijasa p`kar tuma hmaoSaa maora icantna krto rhto hao ]saI p`kar maO BaI hmaoSaa tumharo baaro maoM saaocata hUđđ. caaho hma SaarIirk $p sao ek saaqa na haoM ifr BaI hma AaQyaai%mak$p sao Alaga nahI hO. At: hmaoM [sa AaQyaai%mak saMbaMQa ko baaro maoM hI icantna krnaa caaihe.”
│gaaOrsaundr kao EaIla p`Baupad ka pHa‚ 13└11└1969

“[sa trh hmaoM vaaNaI │p`kMpna┤ Wara saMga krnaa caaihe‚ BaaOitk ]pisqait Wara nahI. yahI saccaI saMgat hO.”
│EaIla p`Baupad p`vacana‚ EaImad–Baagavatma\‚ 18└8└1968

“]pisqait kao dao p`kar sao samaJaa jaa sakta hO – saSarIr ]pisqait AaOr vaaNaI kI ]pisqait.saSarIr ]pisqait naSvar hO jabaik vaaNaI kI SaaSvat hO…. jaba hmaoM kRYNa AaOr gau$ sao ivayaaoga kI AnauBaUit hao tba hmaoM kovala ]nako AadoSaaoM kao yaad krnaa caaihe AaOr ifr yah ivayaaoga ka AaBaasa nahI rhogaa. kRYNa AaOr gau$ sao [sa p`kar ka saMga vaaNaI ka saMga haonaa caaihe‚ SaarIirk ]pisqait ka nahI. yahI saccaa saMga hO.”
│kRYNa BaavanaamaRt kI p`aiPt‚ AQyaaya 4┤


“yadyaaip BaaOitk dRiYT sao EaImad\ Bai@tisawaMnt sarsvatI zakur p`Baupad [sa jagat sao sana\ 1936 ko idsambar ko AaKrI idna kao p`sqaana kr cauko hO ifr BaI Aba BaI maO yahI maanata hUđđđ ik vao ApnaI vaaNaI‚ Apnao SabdaoM Wara maoro saaqa hmaoSaa ]pisqat hO. saMga krnao ko dao trIko haoto hO: vaaNaI sao AaOr vapu sao. vaaNaI Aqaa-t\ Sabd AaOr vapu Aqaa-t saSarIr ]pisqait. saSarIr ]pisqait kBaI–kBaI p`SaMsanaIya hO‚ AaOr kBaI nahI. laoikna vaaNaI sanaatna rhtI hO. At: hmaoM vaaNaI ka hI laaBa ]zanaa caaihe‚ saSarIr ]pisqait ka nahI.”
│caOtnya cairtamaRt‚ AM%ya‚ inaYkYa- maoM kh gayao Sabd┤

“At: hmaoM vaaNaI ka laaBa ]zanaa caaihe‚ saSarIr ]pisqait ka nahI.” 
│EaIla p`Baupad ka pHa saUcaI dovaI dasaI kao‚ 4└11└1975

“maO tumhara inajaI maaga-dSa-k banaa rhUđđđgaa caaho saSarIr ]pisqat rhUđđđ yaa nahI. zIk ]saI p`kar ijasa p`kar mauJao maoro gau$ maharaja Wara vyai@tgat maaga-dSa-na imala rha hO.”
│EaIla p`Baupad vaata-laap‚ 14└7└1977‚ vaRndavana┤

“yah galat QaarNaa hO ik Bai@tyaut saovaa maoM rt Ba@taoM sao yaid iksaI kao saMga krnaa hO tao vah ApnaI Aaiqa-k samasyaaAaoM ka samaaQaana nahI kr sakta. [sa tk- ka ]<ar donao ko ilae yahađđđ yah vaNa-na ikyaa gayaa hO ik vyai@t kao mau@ta%maaAaoM ka saMga krnaa caaihe laoikna p`%yaxa $p sao nahI‚ saSarIr $p sao nahI‚ bailk jaIvana kI samasyaaAaoM kao iflasaUfI evaM tk- sao samaJakr.”
│EaImad–Baagavatma\‚ 3.31.48‚ Baavaaqa-┤

“maO hmaoSaa tumharo saaqa hUđđđ. icanta naa krao Agar maO saSarIr Anaupisqat rhđđđU.”
│jayaanaMd kao EaIla p`Baupad ka pHa‚ 16└9└1967


    prmaanand: “hma hmaoSaa AapkI ]pisqait ka tIva` AnauBava kr rho hO‚ EaIla p`Baupad [...] kovala Aapko ]pdoSaaoM AaOr AadoSaaoM Wara. hma sadOva Aapko AadoSaaoM pr icantna kr rho hO.”
EaIla p`Baupad: “Qanyavaad. yahI saccaI ]pisqait hO. saSarIr ]pisqait mah<vapUNa- nahI haotI.”
│EaIla p`Baupad vaata-laap‚ 6└10└1977‚ vaRndavana┤

“tuumanao ilaKa hO ik tuma maora saMga panao kao ifr [cCuk hao‚ laoikna tuma yah @yaaoM BaUla ga[-  ik tuma hmaoSaa maoro saMga maoM haoĂ jaba tuma maoro AaMdaolana ko kaya- maoM sahayata kr rho hao tao maO hmaoSaa tumharo baaro maoM saaoca rha hUđđđ AaOr tuma BaI hmaoSaa maoro baaro maoM saaoca rhI hao. yahI saccaa saMga hO. ijasa trh maO p`it xaNa Apnao gau$ maharaja ko baaroM maoM saaoca rha hUđđđ yadyaaip vao saSarIr ivadyamaana nahI hO AaOr caUđđđik maO ApnaI pUrI xamata sao ]nakI saovaa krnao kI kaoSaISa kr rha hUđđđ, mauJao pUra ivaSvaasa hO ik vao Apnaa AaSaIvaa-d dokr maorI sahayata kr rho hO. At: dao p`kar ko saMga haoto hO: saSarIr AaOr ]pdoSaa%mak. saSarIr saMga ]pdoSaa%mak saMga ijatnaa mah<vapUNa- nahI haota.”
│gaaoivand dasaI kao EaIla p`Baupad ka pHa‚ 17└8└1969

“jahađđđ tk maoro AaSaIvaa-d ka savaala hO [sako ilae maorI saSarIr ]pisqait AavaSyak nahI hO. yadI tuma vahađđđ hro kRYNa mahamaMHa ka jap kr rho hao‚ AaOr maoro AadoSaaoM ka palana kr rho hao‚ maorI pustkoM pZ,  rho hao‚ kovala kRYNa p`saad lao rho hao‚ [%yaadI tba tumhoM ]na Bagavaana EaI caOtnya mahap`Bau ko AaSaIvaa-d na imalanao ka p`Sna hI nahI ]zta‚ ijanako AaMdaolana kao maO ivanama`tapUva-k Aagao baZanao kI kaoSaISa kr rha hUđđđ.”
│baala kRYNa kao EaIla p`Baupad ka pHa‚ 30└6└1974

“ijasa vyai@t Bagavaana evaM gau$ maoM ATUT Aasqaa rKta hO ]sao SaasHaaoM ka Aqa- Apnao Aap spYT hao jaata hO. [sailae ApnaI AiBa$ica jaarI rKao AaOr tuma ApnaI AaQyaai%mak p`gait maoM safla rhaoMgao. mauJao pUra ivaSvaasa hO ik yaid maO tumharo saamanao saSarIr $p sao ]pisqat na BaI rhUđđđ tba BaI yaid tuma ]pyau-@t t<vaaoM ka palana kraoMgao tao tuma kRYNa BaavanaamaRt mao Apnao saaro AaQyaai%mak kt-vyaaoM kao inaBaanao maoM saxama rhaoMgao.”
│saubala kao EaIla p`Baupad ka pHa‚ 29└9└1967

“Ateva yadyaaip BaaOitk SarIr na rho‚ vaaNaI kao hI gau$ kI ]pisqait samaJanaa caaihe‚ vaaNaI. jaao hmanao gau$ sao saunaa hO‚ vahI jaIvaMt hO.”
│ EaIla p`Baupad ka p`vacana‚ 13└1└1969‚ laa^sa eMijalsa┤


    rovatI–nandna:  “tao kBaI–kBaI gau$ bahut dUr haoto hO. vao laa^sa eMijalsa maoM hao sakto hO. kao[- homabaga- maMidr maoM Aata hO AaOr saaocata hO‚ ‘gau$ kao iksa p`kar saMtuYT ikyaa jaaeĂ’”
EaIla p`Baupad: “kovala ]nako AadoSaaoM ka palana krao‚ gau$ Apnao Sabdao Wara tumharo saaqa hO. ijasa trh maoro gau$ saSarIr ]pisqat nahI hO‚ laoikna maO ]nako SabdaoM Wara ]naka saMga kr rha hUđ.”
│EaIla p`Baupad p`vacana‚ 18└8└1971

“ijasa trh maO kama kr rha hUđ, tao maoro gau$ maharaja ]pisqat hO‚ Bai@t isawant sarsvatI. saSarIr Saayad vao nahI hO‚ laoikna hr kaya- maoM vao ]pisqat hO.”
│EaIla p`Baupad vaata-laap‚ 27└5└1977‚ vaRndavana┤

“tao ]sao p`akRt khto hO‚  saSarIr ]pisqat.AaOr ek dUsara phlaU hO ijasao khto hO Ap`akRt, saSarIr Anaupisqat. laoikna [saka matlaba yah nahI hO ik kRYNa mar gae hO yaa Bagavaana mar gae hO. ]saka yah matlaba nahI hO‚  p`akRt yaa Ap`akRt‚ saSarIr ]pisqat yaa Anaupisqat [sasao kao[- fk- nahI pDta.”
│EaIla p`Baupad p`vacana‚ 11└12└1973‚ laa^sa eMijalsa┤

“tao AaQyaai%mak $p sao ivayaaoga ka kao[- p`Sna nahI ]zta jabaik hao sakta hO hma BaaOitk $p sao bahut dUr haoM.”
│Syaamaa–dasaI kao EaIla p`Baupad ka pHa‚ 30└8└1968

“maO kRYNa BaavanaamaRt ka p`caar hotu tumharo doSa gayaa AaOr maoro [sa kaya- maoM tuma madd kr rho hao. halaaMik maO vahađ tumharo saaqa BaaOitk $p sao ]pisqat nahI hUđ laoikna AaQyaai%mak $p sao maO sada tumharo saaqa hUđ.”
│naMdranaI‚ kRYNa dovaI‚ saubala AaOr ]wva kao EaIla p`Baupad ka pHa‚ 3└10└1967

“vaastva maoM hma ibaCuDo nahI hO. dao caIja haotI hO – vaaNaI AaOr vapu. tao vapu hO saSarIr ]pisqait‚ AaOr vaaNaI hO SabdaoM Wara ]pisqait. laoikna yah saba eksamaana hO.”
│hMsadUt kao EaIla p`Baupad ka pHa‚ 22└6└1970

“tao gau$ kI saSarIr ]pisqait ko ABaava maoM vaaNaI saovaa jyaada mah<vapUNa- hO. eosaa p`tIt hao sakta hO ik maoro gau$ sarsvatI gaaosvaamaI zakur BaaOitk $p sao Anaupisqat hO ifr BaI @yaaoMik maO ]nako AadoSa kI saovaa krnao ka p`yaasa kr rha hUđ At: mauJao ]nasao kBaI ivayaaoga kI AnauBaUit nahI haotI.”
│krMQara kao EaIla p`Baupad ka pHa‚ 22└8└1970

“maO tao kBaI Apnao gau$ maharaja sao ivayaaoga ka AnauBava nahI krta. jaba maO ]nakI saovaa maoM lagaa rhta hUđ tao ]nakI tsvaIro mauJao pyaa-Pt Sai@t p`dana krtI hO. AaQyaai%mak gau$ kI vaaNaI saovaa ]nako SarIr kI saovaa sao AiQak mah<vapUNa- hO.”
│Syaamasaundr kao EaIla p`Baupad ka pHa‚ 19└7└1970AadoSa ka AnausarNa krao‚ SarIr ka nahI.

“jahađ tk gau$ ko saaqa vyai@tgat saMga ka p`Sna hO‚ maO kovala caar yaa pađca baar Apnao gau$ maharaja ko saaqa qaa‚ laoikna maOnao ]naka saMga kBaI nahI CaoDa hO‚ ek xaNa ko ilae BaI nahI‚ @yaaoMik maO ]nako AadoSa ka palana kr rha hUđ‚ mauJao kBaI BaI ]nako ivayaaoga ka AaBaasa nahI huAa. yahađ Baart maoM maoro k[- gau$ Baa[- hO jaao inarntr maoro gau$ maharaja ko vyai@tgat saMga maoM rhto qao‚ laoikna vao ]nako AadoSaaoM kI Avaholanaa kr rho hO. yah ek rajaa kI gaaod maoM baOzo hue kIDo kI trh hO. vah Apnao pd ko karNa bahut GamaNDI hao sakta hO‚ laoikna rajaa kao kaTnao maoM hI kovala safla hao sakta hO. vyai@tgat saMga ]tnaa mah<vapUNa- nahI hO ijatnaa saovaa ko maaQyama sao saMga.”
│satQanya kao EaIla p`Baupad ka pHa‚ 20└2└1972

“tao AaQyaai%mak $p sao‚ Aaiva-Baava AaOr itraoBaava‚ [samaoM kao[- AMtr nahI hO…. AaQyaai%mak $p sao eosaa kao[- AMtr nahI hO‚ Aaiva-Baava AaOr itraoBaava.yadyaaip yah }đ ivaYNaupad EaI EaImad\ Bai@tisawant sarsvatI zakur ka traoBaava idna hO‚ Saaok ka kao[- karNa nahI hO. yadyaaip hma ivarh mahsaUsa kr rho hO...
│EaIla p`Baupad p`vacana‚ laa^sa eMijalsa‚ 13└12└1973

“maoro gau$ maharaja tuma pr Ait p`sanna haoMgao…. eosaa nahI hO ik vao mar kr calao gae hO.  yah AaQyaai%mak saaoca naih hO. …vao doK rho hO. mauJao kBaI eosaa nahI lagata ik maO Akolaa hUđ.”
│EaIla p`Baupad p`vacana‚ 2└3└1975‚ ATlaaMTa┤

“vaaNaI‚ vapu sao AiQak mah%vapUNa- haotI hO.”
│tRYT kRYNa kao EaIla p`Baupad ka pHa‚ 14└12└1972

“hađ‚ maO yah saunakr bahut KuSa huAa ik tumhara kond` [tnaa AcCa kr rha hO. AaOr Aap saba laaoga gau$ ko AadoSaaoM ka palana kr ]nakI ]pisqait mahsaUsa kr rho hao‚ yadyaaip vao saSarIr ]pisqat nahI hO. yahI saccaI Baavanaa hO.”
│krMQara kao EaIla p`Baupad ka pHa‚ 13└9└1970

“gau$ ApnaI vaaNaI Wara pIDIt vyai@t ko )dya kao BaoDkr idvya &ana sao Bar sakto hO. yah &ana hI BaaOitk Aist%va kI jvaalaa kao SaaMt kr sakta hO.”
│EaImad–Baagavatma\‚ 1.7.22‚ Baavaaqa-┤

“dao Sabd hO vaaNaI evaM vapu. vaaNaI Aqaa-t Sabd AaOr vapu Aqaa-t BaaOitk SarIr. ...vapu K%ma hao jaaegaI‚ [sa BaaOitk SarIr ka AMt hao jaaegaa‚ yahI p`kRit hO. laoikna yaid hma vaaNaI‚ gau$ ko SabdaoM sao sampk- banaae rKoMgao tba hma isqar rh sakto hO....yaid tuma ]cca AiQakRt vyai@tyaaoM kI vaaNaI evaM AadoSaaoM ko saaqa Apnaa ATUT sampk- banaae rKaoMgao tba tuma hmaoSaa ]%saaiht hao. yahI AaQyaai%mak samaJa hO.”
│EaIla p`Baupad p`vacana‚ 2└3└1975‚ ATlaaMTa┤

“[sailae hmao vaaNaI po jyaada Baar donaa caaihe‚ kRYNa yaa AaQyaai%mak gau$ kI vaaNaI po.
│EaIla p`Baupad p`vacana‚ 18└8└1968‚ maa^^iT/yala┤

“kBaI yah nahI saaocanaa ik maO tumharo saaqa nahI hUđ. saSarIr ]pisqait AavaSyak nahI hO‚ saMdoSa │yaa EavaNa┤ Wara ]pisqait hI AsalaI sampk- hO.”
│iSaYyaaoM kao EaIla p`Baupad ka pHa‚ 2└8└1967

“idvya &ana kI p`aiPt maoM ikisa p`akRitk Avasqaa sao vyavaQaana nahI Aa sakta.” 
│EaImad–Baagavatma\‚ 7.7.1‚ Baavaaqa-┤

“idvya vaaNaI kI Sai@t‚ va@ta kI p`akT\ya Anaupisqait ko karNa kBaI kma nahI haotI.” 
│EaImad–Baagavatma\‚ 2.9.8‚ Baavaaqa-┤

“iSaYya AaOr gau$ kBaI Alaga nahI haoto‚ @yaaoMik jaba tk iSaYya dRZtapUva-k gau$ ko AadoSaaoM ka palana krta hO tba tk gau$ iSaYya ka saaqa nahI CaoDta. [sao khto hO vaaNaI ka saMga. saSarIr ]pisqait kao vapu khto hO. jaba tk gau$ saSarIr ]pisqat hO tba tk iSaYya kao gau$ ko SarIr kI saovaa krnaI caaihe AaOr jaba gau$ saSarIr ]pisqat nahI hO tao iSaYya kao gau$ ko AadoSaaoM kI saovaa krnaa caaihe.”
│EaImad–Baagavatma\‚ 4.28.47‚ Baavaaqa-┤

“yaid gau$ kI saovaa ka p`%yaxa Avasar na imalao tao Ba@t kao caaihe ik vah ]nako AadoSaaoM kao yaad kr saovaa kro. gau$ ko AadoSaaoM evaM svayaM gau$ maoM kao[- Antr nahI hO. At: ]nakI Anaupisqait maoM ]naka SaabdIk maaga-dSa-na hI iSaYya ka gava- haonaa caaihe.”
│caOtnya cairtamaRt‚ Aaid‚ 1.35‚ Baavaaqa-┤

“vao Apnao idvya AadoSaaoM Wara jaIivat rhto hO AaOr AnauyaayaI ]nako saaqa rhta hO.” 
│EaImad–Baagavatma\‚ BaUimaka┤

“vah galat hO jaao khta hO ik vaOYNavaaoM kao maR%yau AatI hOO‚ jabakI vao vaaNaI maoM ivadyamaana rhto hO.”
│Bai@t ivanaaod zakur┤

“hađ‚ gau$ sao ivarh ka Aanand gau$ sao imalanao ko Aanand sao BaI baZkr hO.”
│jadUranaI kao EaIla p`Baupad ka pHa‚ 13└1└1968

“kRYNa AaOr ]nako p`itinaiQa ek hI hO. ijasa trh kRYNa laaKaoM jagahao pr ek hI samaya pr ivadyamaana rh sakto hO‚ ]saI p`kar jahađ BaI iSaYya caaho vahađ gau$ ]pisqat hao sakto hO. gau$ ek t<va hO‚ SarIr nahI. ijasa trh p`saarNa ko isawant sao hjaaraoM jagahao pr TIvaI doKa jaa sakta hO.”│maalatI kao EaIla p`Baupad ka pHa‚ 28└5└1968

“ivarh kI AnauBaUtI maoM kRYNa AaOr gau$ kI saovaa baohtr hO. p`%yaxa saovaa maoM kBaI–kBaI jaaoiKma haota hO.”
│maQausaUdna kao EaIla p`Baupad ka pHa‚ 30└12└1967
   

pustkoM hI pyaa-Pt hO.


             Ba@t: “EaIla p`Baupad‚ jaba Aap hmaaro saaqa nahI haoto tao Aapsao AadoSa ga`hNa krnaa kOsao saMBava haogaaĂ ]dahrNaaqa- p`Sna jaao ]z sakto hO.”
EaIla p`Baupad:  “AcCa‚ p`Sna…. ]<ar maorI pustkaoM maoM hO.” 
│EaIla p`Baupad p`at Ba`maNa‚ 13└5└1973‚ laa^sa eMijalsa┤


“tao jaao kuC samaya tumhoM imalata hO ]saka ]pyaaoga kr maorI pustkaoM ka gahna AQyayana krnao mao lagaaAao. tba tumharo saaro p`SnaaoM ka ]<ar imala jaaegaa.”
│]pond` kao EaIla p`Baupad ka pHa‚ 7└1└1976

“yaid tuma maMidr jaa sakto hao tao maMidr ka laaBa ]zaAao. maMidr eosaI jagah hO jahađ vyai@t kao Bagavaana EaIkRYNa kI p`%yaxa Bai@tmaya saovaa ka Avasar idyaa jaata hO. [sako saaqa–saaqa tuma hr raoja hmaoSaa maorI pustkaoM kao pZ,ao AaOr tumharo saaro p`SnaaoM ka ]<ar imala jaaegaa. AaOr tumharo kRYNa–BaavanaamaRt ka p@ka AaQaar banaogaa. [sa trh tumhara jaIvana safla hao jaayaogaa.
│hugaao saalaomaaona kao EaIla p`Baupad ka pHa‚ 22└11└1974

“tuma sabakao maorI pustko p`itidna kma sao kma dao baar pZ,naI caaihe‚ savaoro AaOr Syaama kao AaOr Apnao Aap hI saaro p`SnaaoM ka ]<ar imala jaaegaa.”
│rNaQaIr kao EaIla p`Baupad ka pHa‚ 24└01└1970

“maorI pustkaoM maoM kRYNa–BaavanaamaRt iflasaUfI ka pUNa-$p sao ]llaoK hO At: yaid eosaI kao[- caIja hO jaao tumhoM samaJa nahI AatI tao tumhoM dubaara pZ,naa caaihe. p`itidna pZnao sao tumhoM yah &ana p`kT haogaa AaOr [sa p`ik`yaa sao tumhara AaQyaai%mak jaIvana ivakisat haogaa.
│bahU$p dasa kao EaIla p`Baupad ka pHa‚ 22└11└1974


EaIla p`Baupad:  “Sauw Ba@t ko saaqa xaNa maaHa ka saMga krnao sao BaI pUrI saflata▓”
   rovatInandna: “@yaa yah Sauw Ba@t ko SabdaoM kao pZ,nao pr BaI laagaU haota hOĂ
EaIla p`Baupad: “hađ.”
  rovatInandna: “@yaa‚ AapkI pustkaoM sao qaaoDa saMga ka BaI vaOsaa hI p`Baava haota hOĂ”
EaIla p`Baupad: “p`Baava. sahI maayanaoM maoM [sako ilae daonaaoM caIjaoM AavaSyak hO. [sao p`aPt krnao kI tIva` [cCa BaI haonaI caaihe.”
│EaIla p`Baupad vaata-laap‚ 13└12└1970


        prmahMsa: “maora p`Sna hO: ek Sauw Ba@t‚ jaba vah Bagavad\–gaIta pr iTPpNaI krta hO‚ kao[- vyai@t ]nhoM saSarIr kBaI nahI doKta‚ laoikna vah kovala iTPpNaI‚ vyaa#yaa ko sampk- maoM Aata hO‚ @yaa yah ek hI baat hOĂ”
EaIla p`Baupad: “hađ. tuma Bagavad\–gaIta pZ,kr kRYNa sao saMga kr sakto hao. AaOr yao saaro saaQau ]nhaoMnao ApnaI iTPpNaI‚ vyaa#yaaeđ dI hO. tao [samaoM kiznaa[- khađ hOĂ”
│EaIla p`Baupad p`at: Ba`maNa‚ 11└6└1974‚ poirsa┤


“nayaa kuC BaI khnaa baakI nahI hO. jaao kuC mauJao khnaa qaa maO ApnaI pustkaoM maoM kha cauka hUđ. Aba tumhoM [sakao samaJanaa hO AaOr Apnao p`yaasa jaarI rKnao hO. maO ]pisqat rhUđ yaa na rhUđ [sasao kao[- fk- nahI pDta.”
│EaIla p`Baupad Aagamana vaata-laap‚
17└5└1977‚ vaRndavana┤


EaIla p`Baupad hmaaro SaaSvat gau$ hO.

   saMvaaddata: “AapkI maR%yau pScaat\ AmarIka maoM Aapko AaMdaolana ka @yaa haogaaĂ”
EaIla p`Baupad: “maorI maR%yau kBaI nahI haogaI.”
    Ba@tgaNa: “jaya▓ hrI baaola▓”│hđsaI┤
EaIla p`Baupad: “maO ApnaI pustkaoM Wara jaIivat rhđUgaa AaOr tuma laaBa ]zaAaogao.”
│EaIla p`Baupad saMvaaddata sammaolana‚ 16└7└1975‚ saona fa`Misaskao┤


BaartIya naarI: “…. @yaa ApnaI maR%yau ko baad BaI gau$ maaga-dSa-na krto hOĂ”
EaIla p`Baupad: “hađ‚ hađ. ijasa trh sao kRYNa hmaara maaga-dSa-na kr rho hO ]saI trh gau$ maaga-dSa-na kroMgao.”
│EaIla p`Baupad p`vacana‚ 3└9└1971‚ laMDna┤

“ek iSaYya AaOr gau$ ka SaaSvat saMbaMQa ]saI idna sao Sau$ hao jaata hO ijasa idna sao vah phlaI baar EavaNa krta hO.”
│jaadUranaI kao EaIla p`Baupad ka pHa‚ 4└9└1972

“ek Sauw Ba@t ka p`Baava [sa p`kar haota hO ik yadI kao[- qaaoDI Eawa sao ]saka saMga krnao Aata hO‚ tao ]sao Bagavad\–gaIta evaM Baagavatma\ jaOsao p`amaaiNak SaasHaaoM sao Bagavaana ko baaro maoM EavaNa krnao ka Avasar p`aPt haota hO....yah Sauw Ba@taoM ko saaqa saMga krnao ka phlaa carNa hO.”
│Bai@trsaamaRt isanQaU,‚ AQyaaya 19┤

“yah kao[- saaQaarNa pustk nahI hO. yah irkaD- ikyaa gayaa jaap hO. jaao BaI pZ,ta hO vah sauna rha hO.”
│$panauga kao EaIla p`Baupad ka pHa‚ 19└10└1974

“Parmpra p`NaalaI ko ivaYaya maoM: baDo AMtrao ko baaro maoM k[- AaScaya- haonao kI baat nahI hO…. hmaoM mah<vapUNa- Aacaayaao-M kao caunakr ]naka AnausarNa krnaa caaihe.”
│dyaanand kao EaIla p`Baupad ka pHa‚ 12└4└1968


       naarayaNa: “tao vaao iSaYya ijanakaoo Aapsao baat krnao ka yaa Aapkao doKnao ka maaOka nahI imalaa….”
EaIla p`Baupad: “vah vahI baat kr rha qaa‚ vaaNaI AaOr vapu. yaid tuma ]nako SarIr kao naa BaI doKao tba BaI ]nako SabdaoM kao svaIkar laao‚ vaaNaI.”
      naarayaNa:
“laoikna vao yah kOsao jaana paeđgao ik vao Aapkao saMtuYT kr rho hOĂ”
EaIla p`Baupad: “yaid tuma vaastva maoM gau$ kI vaaNaI ka AnausarNa kr rho hao tao [saka Aqa- hO ik vah saMtuYT hO. AaOr yaid tuma AnausarNa nahI krto hao tba vah kOsao saMtuYT hao sakto hOĂ”
          saudamaa: “kovala yahI nahI. AapkI kRpa hr trf fOlaI hu[- hO‚ AaOr yaid hma [saka laaBa ]zaeđ tao‚ Aapnao ek baar kha qaa‚ tba hmaoM pirNaama kI AnauBaUit haogaI.”
EaIla p`Baupad: “hađ.”
      jayaAWOt: “AaOr yaid jaao kuC gau$ kh rho hO ]samaoM hmaoM Eawa hO tao Apnao Aap hI ]saka palana kroMgao.”
EaIla p`Baupad: “hađ. maoro gau$ maharaja 1936 maoM cala basao‚ AaOr maOnao yah AaMdaolana 1965 maoM Sau$ ikyaa‚ tIsa saala ko baad. ifrĂ mauJao gau$ kI kRpa imala rhI hO. yahI vaaNaI hO. yadI gau$ BaaOitk $p sao ]pisqat na BaI hao‚ yaid vaaNaI ka palana krao tao tumhoM madd imalaogaI.”
          saudamaa: “Ateva jaba tk iSaYya gau$ ko AadoSaaoM ka palana krta hO tba tk ivayaaoga ka p`Sna hI nahI ]zta.”
EaIla p`Baupad: “nahI. ‘caxau dana idlaao jao[-’. vah @yaa hO‚ AgalaaĂ”
         saudamaa: “caxau dana idlaao jao[-‚ janmao janmao p`Bau sao[-.”
EaIla p`Baupad: “janmao janmao p`Bau sao[-‚ tao ivayaaoga khađ hOĂ ijasanao tumharI AađKo KaolaI hO vah janma–janmaaMtr tumharo p`Bau hO.”
│EaIla p`Bauapd p`at: Ba`maNa‚ 21└7└1975‚ saona f`aMisaskao┤


       maQauiWsaa: “@yaa ek [-saa[- ibanaa iksaI gau$ ka maaga-dSa-na ilayao‚ AaOr kovala [-saa masaIh ko ]pdoSaaoM kao saca maanakr AaOr ]naka palana krko AaQyaai%mak jagat jaa sakta hOĂ”
EaIla p`Baupad: “mauJao samaJamaoM nahI Aayaa.”
 tmaala kRYNa: “@yaa Aaja kao[- [-saa[- ibanaa gau$ ko‚ prntu baa[ibala pZ,kr AaOr [-saa masaIh ko SabdaoM kao palana kr‚ phuđca ….”
EaIla p`Baupad:
“jaba tuma baa[ibala pZ,to hao‚ tba tuma gau$ maanato hao. tuma kOsao baaola sakto hao ik ibanaa gau$ koĂ jaOsao hI tuma baa[ibala pZ,to hao‚ [saka Aqa- huAa  tum,a [-saa masaIh ko AadoSaaoM ka palana krto hao AaOr [saka matlaba ik tuma gau$ ka AnausarNa kr rho hao. tao ibanaa gau$ kI baat hI khađ hu[-Ă”
        maQauiWsaa: “maO ek jaIivat gau$ kI baat kr rha qaa.”
EaIla p`Baupad: “gau$…  p`Sna hI nahI. gau$ SaaSvat haoto hO. gau$ SaaSvat haoto  hO….tao tumhara p`Sna hO ‘ibanaa gau$ ko’. ibanaa gau$ ko tuma jaIvana ko iksaI str pr nahI rh sakto. tuma yah gau$ ApnaaAao yaa vah gau$. vah dUsarI baat hO. prntu tumhoM svaIkarnaa haogaa. jaOsaa tuma baaola rho hao ik ‘baa[ibala pZ,nao sao’‚ tao jaba tuma baa[ibala pZ,to hao tao [saka matlaba hO tuma [-saa masaIh kao gau$ maana rho hao‚ ijanako p`itinaiQa kao[- pUjaarI yaa padrI haoto hO.
│EaIla p`Baupad p`vacana‚ 2└10└1968‚ saIeTla┤

“tumanao yah puCa hO ik @yaa yah sa%ya hO ik jaba tk saaro iSaYya AaQyaai%mak jagat kao sqaanaantirt na hao jaaeđ tba tk gau$ ]saI ba`*maaNaMD maoM rhto hOĂ [saka ]<ar hO – hađ‚ yah ek inayama hO.”
│jayaptaka kao EaIla p`Baupad ka pHa‚ 11└7└1969


piriSaYT

 9 jaulaa[-1977 pHa: samast jaI.baI.saI. evaM Tompla p`oisaDonT\sa ko ilae

pHa kI p`itilaippHa maoM dI ga[- baat


10 jaulaa[-1977 pHa

pHa kI p`itilaip


pHa maoM dI ga[- baat11 jaulaa[-1977 pHa

pHa kI p`itilaip


pHa maoM dI ga[- baat


21 jaulaa[-1977 pHa

pHa kI p`itilaip


pHa maoM dI ga[- baat31 jaulaa[-1977 pHa

pHa kI p`itilaip


pHa maoM dI ga[- baatEaIla p`Baupad kI vasaIyat │4 jaUna 1977┤ AaOr kaoiDisala │5 navambar 1977┤

vasaIyat maoM dI ga[- baat


vaata-laap

vaata-laap 22 Ap`Ola‚ 1977‚ bamba[-

EaIla p`Baupad: “maOnao ]sasao kha‚ ‘tuma [tnao svatMHa haokr nahI kr sakto. tuma AcCa kr rho hao‚ laoikna [sa trh sao nahI…. tuma kbaula krao.’ laaogaaoM nao hMsadUt ko iva$w iSakayat kI qaI. @yaa tumhoM maalaUma qaaĂ”
 tmaala kRYNa:  “mauJao kao[- ivaSaoYa GaTnaaAaoM ko baaro maoM jaanakarI nahI hO‚ laoikna saamaanya maOnao saunaa qaa.”
 EaIla p`Baupad: “jama-naI maoM. jama-naI maoM.”
 tmaala kRYNa:  “vahađ ko Ba@t.”
 EaIla p`Baupad: “[tnaI saarI iSakayato.”
 tmaala kRYNa:  “[sailae pirvat-na AcCa hO.”
 EaIla p`Baupad:
“nahI‚ tuma gau$ banaao‚ laoikna sabasao phlao tumhoM yaaogya haonaa caaihe. ifr tuma banaao.” 
    tmaala kRYNa: “Aaoh‚ ]sa trh kI iSakayat qaI.”
 EaIla p`Baupad: “@yaa tumhoM maalaUma qaaĂ”
tmaala kRYNa:  “hađ‚ maOnao sauna qaa. hađ.”
 EaIla p`Baupad:
“dRYT gau$ banaanao sao @yaa fayadaĂ”
   tmaala kRYNa:
“vaOsao maOnao Apnao Aap ka AaOr Aapko saBaI iSaYyaaoM ka AQyayana ikyaa hO AaOr yah bahut hI spYT tqya hO ik hma saba baw–jaIva hO [sailae hma gau$ nahI hao sakto. hao sakta hO ek idna yah saMBava hao....
 EaIla p`Baupad:  “hUđ.”
   tmaala kRYNa:
“…laoikna ABaI nahI.”
 EaIla p`Baupad:
“hađ. maO iksaI kao gau$ banaa}đgaa. maO khUđgaa kaOna gau$ hO. “Aba tuma Aacaaya- banaao. tumhoM p`amaaiNak gau$ banaayaa gayaa hO.” maO ]sako ilae p`itxaa kr rha hUđ. Aap saba Aacaaya- banaao. maO pUrI trh inavaR<a hao jaa}đgaa. laoikna p`iSaxaNa pUra haonaa caaihe.”
    tmaala kRYNa: “SauiwkrNa kI p`ik`yaa haonaI caaihe.”
EaIla p`Baupad: “hađ‚ ibalkula haonaI caaihe. caOtnya mahap`Bau yah caahto hO. Amaar Aa&aya gau$ hanaa. “tuma gau$ banaa.”│hđsaI┤ laoikna yaaogyata p`aPt krao. CaoTI saI caIja‚ dRZtapUva-k AnausarNa krnao vaalaa....
    tmaala kRYNa: “kRiHama $p sao nahI.”
 EaIla p`Baupad:
“tba tuma p`BaavaSaalaI nahI rhaoMgao. tuma laaogaaoM kao QaaoKa do sakto hao laoikna yah p`BaavaSaalaI nahI haogaa. jaOsao hmaaro gaaODIya maz kao doKao‚ saBaI laaoga gau$ bananaa caahto qao‚ ek CaoTa saa maindr AaOr “gau$”. iksa p`kar ko gau$Ă kao[- p`kaSana nahI‚ kao[- p`caar nahI‚ kovala kuC Kanaa [k{a krnaa. maoro gau$ maharaja khto qao‚ “saMyau@t Baaojanaalaya”‚ Kanao evaM saaonao ko ilae ek jagah. Amaar Amaar Aar tkna [?]: ‘saMyau@t Baaojanaalaya”. yah ]nhaoMnao kha qaa.”vaata-laap 27 ma[-‚ 1977‚ vaRndavana

Bavaanand: “eosao laaoga haoMgao‚ mauJao maalaUma hO. eosao laaoga haoMgao jaao Apnao Aapkao gau$   GaaoiYat krto hue ZaoMga kroMgao.”
 tmaala kRYNa:  “yah tao k[- saala phlao sao cala rha qaa. Aapko gau$ Baa[yaaoM eosaa hI saaocato qao. maaQava maharaja…”
Bavaanand: “Aaoh‚ hađ‚ Aaoh‚ kUdnao ko ilae tOyaar.”
EaIla p`Baupad:
“bahut majabaUt p`banQana AaOr satk- inarIxaNa AavaSyak hO.”


vaata-laap 28 ma[-‚ 1977‚ vaRndavana*

sat\sva$p dasa gaaosvaamaI: “Aba hmaara Agalaa p`Sna BaivaYya kI dIxaaAaoM pr hO‚ ivaSaoYatyaa tba jaba Aap hmaaro baIca nahI rhoMgao. hma jaananaa caahto hO ik phlaI AaOr dUsarI dIxaaAaoM ka iksa p`kar p`banQa ikyaa jaayaogaa.”
EaIla p`Baupad: “hađ. maO tumamao sao kuC kao Anamaaoidt k$đgaa. jaba yah K%ma hao jaayaogaa tba maO tumamao sao kuC kao Aa^ifiSaeiTMga Aacaaya- ko kaya- ko ilae Anaumaaoidt k$đgaa.”
tmaala kRYNa: “@yaa ]sao ?i%vak Aacaaya- kha jaayaogaaĂ”
EaIla p`Baupad: “?i%vak. hađ.” 
sat\sva$p dasa gaaosvaamaI: “│ifr┤ ]naka @yaa saMbaMQa haota hO jaao vyai@t dIxaa dota hO AaOr.”
   EaIla p`Baupad: “vah gau$ hO. vah gau$ hO .”
sat\sva$p dasa gaaosvaamaI: “pr vah AapkI Aaor sao krta hO.”
EaIla p`Baupad: “hađ. yah AaOpcaairkta hO. @yaaoMik maorI ]pisqait mao iksaI kao BaI gau$ nahI bananaa caaihe‚ [sailae maorI Aaor sao. maoro AadoSa pr‚ “Amaar Aa&aya gau$ haonaa”‚ │vah┤ haogaa vastuisqait maoM gau$. ikntu maoro AadoSa pr.”
sat\sva$p dasa gaaosvaamaI: “tao vao │vah┤ saba BaI Aapko hI iSaYya maanao jaayaoMgaoĂ”
EaIla p`Baupad:  “hađ.vao iSaYya hO‚ │Par┤│@yaaoM┤ maanao…. kaOnaĂ” 
tmaala kRYNa: “nahI. yah pUC rho hO ik yah ?i%vak Aacaayaao-‚ vao AaOpcaairktapUva-k dIxaa do rho hO….│]nako┤ ]na vyai@tyaaoM kao ijanho yao dIxaa doMgao‚ vao iknako iSaYya haoMgao.
EaIla p`Baupad: “vao ]sako iSaYya haoMgao.│jaao dIxaa do rha hO ]sako iSaYya.┤”
tmaala kRYNa:  “vao ]sako iSaYya haoMgao.”
EaIla p`Baupad: “jaao dIxaa do rha hO….│]sako┤ │vah┤ prma iSaYya.”
sat\sva$p dasa gaaosvaamaI: “│izk hO┤”
tmaala kRYNa: “│saba samaJa gayao┤│Aba Aagao calato hO┤”
sat\sva$p dasa gaaosvaamaI: “Aba hmaara Agalaa p`Sna hO….”
EaIla p`Baupad: “jaba maO AadoSa dUđ ‘tUma gau$ banaao ’‚ vah saamaanya gau$ banaogaa. basa. vah maoro iSaYya ko iSaYya banaogaa.│basa┤”

*jaI.baI.saI. nao ]prao@t vaata-laap kI caar p`itilaipyaađ inamnailaiKt caar laoKaoM mao saimmailat kI hO:
1983: EaIla p`Baupad–laIlaamaRt‚ ivaBaaga 6 │sat\sva$p dasa gaaosvaamaI‚ baI.baI.TI.
1985: ANDr maa[- AaD-r │rivand`–sva$p dasa┤
1990: [ska^na jana-la │jaI
.baI.saI.
1995: gau$sa eND [inaiSaeSana [na [ska^na │jaI
.baI.saI.

vaata-laap 7 jaulaa[-‚ 1977‚ vaRndavana


tmaala kRYNa: “EaIla p`Baupad hmaoM bahut saaro pHa imala rho hO‚ AaOr yao vao laaoga hO jaao dIxaa laonaa caahto hO. caUMik Aap baImar hao [sailae ABaI tk tao hmanao ]nhoM p`itxaa krnao ko ilae kha qaa.”
EaIla p`Baupad: “sqaainak‚ yaanaI vairYz saMnyaasaI yah kaya- kr sakto hO.”
tmaala kRYNa: “hma vahI kr rho qao.… maora matlaba hO‚ pUva- maoM hma laaoga….sqaainak jaI.baI.saI. yaa saMnyaasaI ]nakI maalaa pr jap krto AaOr vao Aapkao Kt ilaKto qao AaOr Aap ]nakao ]naka AaQyaai%mak naama doto qao. tao @yaa ]sa p`ik`yaa kao ifr sao Sau$ ikyaa jaayao‚ yaa ifr hma…Ă maora matlaba hO‚ ek baat yah hO ik yah kha jaata hO ik yah gau$ Apnao }pr…. Aapkao maalaUma hI hO‚ vah Apnao }pr…. vah  iSaYya kao Sauw krnao ko ilae…. [sailae hma yah nahI caahto ik Aapkao… AapkI tbaIyat AcCI nahI hO‚ [sailae eosaa nahI haonaa caaihe…. [sailae hma sabasao p`itxaa krnao kao kh rho hO. maO kovala yah jaananaa caahta hđU ik @yaa hma kuC AaOr samaya tk p`itxaa krnaa jaarI rKo.”
EaIla p`Baupad: “nahI. vairYz saMnyaasaI….”
tmaala kRYNa: “tao vao vahI krto rho….”
EaIla p`Baupad: “tuma saMnyaaisayaaoM kI ek saUcaI dao. maO ]samaoM AMikt kr dđUgaa ik kaOna krogaa….”
tmaala kRYNa: “zIk hO.”
EaIla p`Baupad: “tuma kr sakto hao. kIt-naanand kr sakta hO. AaOr Apnaa sat\sva$p kr sakta hO. tao yah tIna‚ tuma do sakto hao‚ Sau$ krao.”
tmaala kRYNa: “tao yaid kao[- Amaoirka maoM hO tao @yaa ]sao saIQao kIt-naanand yaa sat\sva$p kao ilaKnaa haogaaĂ”
EaIla p`Baupad: “inakT maoM. jayatIqa- kr sakta hO.”
tmaala kRYNa: “jayatIqa-.”
EaIla p`Baupad: “Bavaanana… Aro Bagavaana.”
tmaala kRYNa: “Bagavaana.”
EaIla p`Baupad: “AaOr vah BaI kr sakta hO. hirkoSa.”
tmaala kRYNa: “hirkoSa maharaja.”
EaIla p`Baupad: “AaOr…. pađca‚ Ch laaoga‚ tuma Baaga krao jaao inakT hO.”
tmaala kRYNa: “jaao sabasao inakT hO. tao laaogaaoM kao Aapkao pHa ilaKnaa nahI pD,ogaa vaao saIQao hI ]sa vyai@t kao pHa ilaK sakto hOĂ”
EaIla p`Baupad: “hđU.”
tmaala kRYNa: “vaastva maoM vao laaoga ]sa vyai@t kao AapkI Aaor sao dIxaa do rho hO. jaao laaoga dIxaa ga`hNa kroMgao vao ifr BaI Aapko….”
EaIla p`Baupad: “dUsarI dIxaa‚ hma dUsarI dIxaa pr ivacaar kroMga.”
tmaala kRYNa: “yah phlaI dIxaa ko ilae hO. zIk hO. AaOr dUsarI dIxaa ko ilae ABaI ]nhoM….”
EaIla p`Baupad: “nahI‚ ]nhoM p`itxaa krnaI pDo,gaI. dUsarI dIxaa…. vah donaI caaihyao.”
tmaala kRYNa: “@yaa…. kuC Ba@t Aapkao dUsarI dIxaa ko ilae pHa ilaK rho hO‚ AaOr maO ]nhoM yah ilaK rha hđU ik AapkI tbaIyat zIk nahI hO. tao @yaa maO ]nhoM yahI baaolata rhđU ikĂ”
EaIla p`Baupad: “vao dUsarI dIxaa lao sakto hO.”
tmaala kRYNa: “Aapkao pHa ilaKkr.”
EaIla p`Baupad: “nahI. yao laaoga.”
tmaala kRYNa: “yao laaoga. yao laaoga dUsarI dIxaa BaI do sakto hO. Ateva phlaI AaOr dUsarI dIxaa ko ilae Ba@taoM kao Aapkao pHa nahI ilaKnaa pD,ogaa. vao Apnao inakTtma vyai@t kao ilaK sakto hO. laoikna vao saba laaoga ifr BaI Aapko hI iSaYya haoMgao. kao[- BaI vyai@t jaao dIxaa dogaa vah AapkI Aaor sao dogaa.”
EaIla p`Baupad: “hađ.”
tmaala kRYNa: “jaOsaa Aapkao maalaUma hO ik maOnao Aapko saaro iSaYyaaoM ko naama kI ek pustk rKI hue hOĂ @yaa maO ]sao jaarI rKđUĂ”
EaIla p`Baupad:  “hđU.”
tmaala kRYNa: “yaid kao[- dIxaa doto hO‚ jaOsao hirkoSa maharaja‚ tao ]nhoM ]sa vyai@t ka naama hmaoM yahađ Baojanaa caaihe AaOr maO ]sao [sa pustk maoM ilaK dđUgaa. zIk hO. @yaa Baart maoM kao[- AaOr hO ijasasao Aap yah krvaanaa caahoMgaoĂ”
EaIla p`Baupad: “Baart‚ maO yahađ hđU. hma doKoMgao. Baart maMo‚ jayaptaka.”
tmaala kRYNa: “jayaptaka maharaja.”
EaIla p`Baupad: “tuma BaI Baart maoM hao.”
tmaala kRYNa: “hađ.”
EaIla p`Baupad: “tuma [na naamaaoM kao ilaK laao.”
tmaala kRYNa: “hađ‚ maOnao ilaK ilayao hO.”
EaIla p`Baupad: “vao kaOna hOĂ”
tmaala kRYNa: “kIt-naanand maharaja‚ sat\sva$p maharaja‚ jayatIqa- p`Bau‚ Bagavaana p`Bau‚ hirkoSa maharaja‚ jayaptaka maharaja AaOr tmaala kRYNa maharaja.”
EaIla p`Baupad: “yah zIk hO.Aba Aap ivatrIt hao jaava.”
tmaala kRYNa: “saat. yahađ saat naama hO.”
EaIla p`Baupad: “ABaI ko ilae saat naama kafI hO….tuma ramaoSvar kao lao sakto hao.”
tmaala kRYNa: “ramaoSvar maharaja.”
EaIla p`Baupad: “AaOr )dyaanand.”
tmaala kRYNa: “Aro hađ‚ dixaNa Amaoirka.”
EaIla p`Baupad: “tao ibanaa maorI p`itxaa ike‚ tuma ijasao yaaogya samaJaao. yah │tumharo┤  ivavaok pr inaBa-r krogaa.”
tmaala kRYNa: “ivavaok pr.”
EaIla p`Baupad: “hađ.” 
tmaala kRYNa: “yah phlaI AaOr dUsarI dIxaa ko ilae.”
EaIla p`Baupad:  “hđU.”
tmaala kRYNa: “zIk hO. @yaa maO ek kIt-na maMDlaI kao BaojađU‚ EaIla p`BaupadĂ”

vaata-laap  19 jaulaa[-‚ 1977‚ vaRndavana

 tmaala kRYNa: “]pond` AaOr maO doK rho qao ik yah … │ivarama┤.”
EaIla p`Baupad: “AaOr tumhoM vahađ kao[- baaQaa nahI phuđcaaegaa. Apnaa Kud ka p`caar xaoHa banaaAao evaM ?i%vak banato rhao AaOr maoro AadoSa pr kaya- krto rhao. laaoga vahađ sahanauBaUitpUNa- rh rho hO. vah jagah bahut AcCI hO.”
tmaala kRYNa: “hađ. vah khta hO‚ ‘Bagavad\–gaIta kI BaUimaka ka timala maoM Anauvaad hao cauka hO AaOr maO dUsara AQyaaya [sako ]prant krvaa laUđgaa. ifr turnt ivatrNa ko ilae ek CaoTI puistka ka p`kaSana k$đgaa.’”

vaata-laap  18 A@TUbar‚ 1977‚ vaRndavana 

EaIla p`Baupad: “hro kRYNa. ek baMgaalaI sajjana nyaUyaak- sao Aae hOĂ │ek vya@t nyaUyaak- sao EaIla p`Baupad sao dIxaa laonao ko ilae Aayaa qaa.┤
tmaala kRYNa: “hađ. EaI saukmala raya caaOQarI.”
EaIla p`Baupad: “tao dIxaa ko ilae tumamaoM sao kuC kao p`itinaiQa banaayaa hO. hUđĂ”
tmaala kRYNa: “hađ. vaastva maoM…. hađ‚ EaIla p`Baupad.”
EaIla p`Baupad: “tao maO saaocata hUđ ik yah jayaptaka kr sakta hO yaid vah caaho tao. maOnao phlao hI p`itinaiQa%va do idyaa hO. ]sao bata dao.”
tmaala kRYNa: “hađ.”
EaIla p`Baupad: “tao‚ p`itinaiQa‚ jayaptaka ka naama qaaĂ”
Bagavaana: “yah phlao sao hI hO‚ EaIla p`Baupad. ]saka naama saUcaI maoM qaa.”
EaIla p`Baupad: “tao maO ]sao maayaapur maoM yah krnao ko ilae p`itinaiQa%va dota hUđ‚ AaOr tuma BaI ]sako saaqa jaa sakto hao. maOnao yah t%kala ko ilae baMd kr idyaa hO. @yaa yah zIk hOĂ”
tmaala kRYNa: “@yaa krnaa band kr idyaa hO EaIla p`BaupadĂ”
EaIla p`Baupad: “yah dIxaa ivaiQa. maOnao [sako ilae Apnao iSaYyaaoM kao p`itinaiQa%va do rKa hO. yah spYT hO yaa nahIĂ”
igairraja: “yah spYT hO.” 
EaIla p`Baupad: “tumharo pasa naamaaoM kI saUcaI hOĂ”
tmaala kRYNa: “hađ‚ EaIla p`Baupad.”
EaIla p`Baupad: “AaOr yaid kRYNa kI kRpa sao maorI Avasqaa sauQar jaatI hO tao maO ifr sao Sau$ k$đgaa‚ yaa [sa Avasqaa maoM dIxaa ivaiQa krnao ko ilae mauJa pr kao[- dbaava na Dalao. yah ]icat nahI hO.”

vaata-laap  2 navaMbar‚ 1977‚ vaRndavana

│EaIla p`Baupad mahomaanaaoM ko saaqa @yaa cacaa- hu[- vaao samaJaa rho hO.┤
EaIla p`Baupad: “…ik “Aapko baad‚ kaOna naotR%va krogaaĂ” AaOr “hr kao[- krogaa‚ maoro saBaIo iSaYyaao. yaid Aap caahto hO tao Aap BaI lao sakto hao.│hđsaI┤ ikntu yaid Aap AnausarNa kro. vao saba kuC bailadana krnao ko ilae tOyaar hO‚ [sailae vao naotR%va kroMgao. maO‚ ek‚ calaa jaa}đgaa‚ ikntu saOkDaoM  haoMgao‚ AaOr vao p`caar kroMgao. Agar Aap caaho tao Aap BaI naota bana sakto hO. hmao eosaa nahI hO ik “yahI naota hO.” jaao kao[- ipClaI naotR%va ka AnausarNa krta hO vah naota hO. 
tmaala kRYNa: “hmma.”
EaIla p`Baupad: “‘BaartIya’‚ hmao eosaa kao[- BaodBaava nahI hO‚ ‘BaartIya’‚ ‘yaUraopIyana’.”
            Ba@t: “vao naota ko $p maoM ek BaartIya kao caahto qaoĂ”
EaIla p`Baupad: “hađ.│hđsaI┤ “hr kao[-‚ maoro saBaIo iSaYyaao‚ vao naota hO. ijatnaI Sauwta sao vao palana kr rho hO ]sako Anausaar vao naota banao. yaid Aap AnausarNa krnaa caahto hO tao Aap naota bana sakto hO– Aap BaartIya hO– ikntu Aap nahI caahto.” maOnao ]nakao eosaa kha.”
 tmaala kRYNa:
“hađ‚ vao Saayad yah vyai@t ka naama jaananaa caahto qao jaao hmaaro AaMdaolana kao Aagao calaaegaa. 
EaIla p`Baupad:
“hađ. naota. saba bakvaasa. naota ]nakao khto hO jaao p`qama–EaoNaI ka iSaYya banaa hO. vah naota hO. evamaM prMpra p`aPt… vah jaao pUrI trh sao palana krta hO… hmaara AadoSa hO‚ Aar naa krIh manao AaSaa. yah Aapkao pta hOĂ vaao @yaa hOĂ gau$ mauK pdma vaa@ya‚ ica<aoto krIyaa    Aa@ya‚ Aar naa krIh manao AaSaa. kaOna naota hOĂ ek naota… naota bananaa bahu mauiSkla nahI hO‚ Sat- ik vah ek saMinaYz gau$ ko AadoSaao ka palana krnao ko ilae tOyaar hO.”

‘ipraimaD ha]sa knfoSansa\’‚ 3 idsambar‚ 1980

tmaala kRYNa maharaja: mauJao kuC idnaaoM pUva- maoM k[- caIjaao ka saaxaa%kar huAa hO. [...] spYT $p sao EaIla p`Baupad Wara eosao k[- saaro kqana hO ik ]nako gau$ maharaja nao iksaI kao Apnaa ]<araiQakarI inayau@t nahI ikyaa qaa. [...] ApnaI pustkaoM maoM BaI EaIla p`Baupad khto hO ik gau$ matlaba yaaogyata ko AaQaar pr. 

yah p`orNaa imalaI‚ @yaaoMik maoro Wara p`Sna ]zayaa gayaa qaa‚ [sailae kRYNa baaolao. vaastva maoM p`Baupad nao kBaI iksaI kao gau$ inayau@t nahI ikyaa qaa. ]nhaoMnao gyaarh ?i%vakaoM kao inayau@t ikyaa qaa. ]nhaoMnao  ]nhoM kBaI gau$ ko $p maoM inayau@t nahI ikyaa qaa. maOnao AaOr Anya jaI.baI.saI. yaaoM nao ipClao tIna vaYaao- maoM [sa AaMdaolana kao bahut baD,I haina phuđcaayaI hO‚ @yaaoMik hma galat Aqa- inakalakr ?i%vakaoM ik inayaui@t kao gau$ kI inayaui@t maana baOzo.

maO batata hUđ ik vaastva maoM @yaa huAa qaa. maOnao [saka vaNa-na ikyaa qaa‚ laoikna [saka galat Aqa- inakalaa gayaa qaa. vaastva maoM huAa yah ik p`Baupad baaolao ik vao kuC ?i%vakaoM kI inayaui@t krnao kI saaoca rho hO AaOr tba Anaok karNaaoMvaSa jaI.baI.saI. Wara ApnaI ek baOzk baulaa[- ga[- AaOr vao p`Baupad ko pasa gae‚ hmamaoM sao pađca yaa Ch laaoga.│yahađ 28 ma[-‚ 1977 ko vaata-laap kI baat hao rhI hO┤. hmanao ]nasao pUCa‚ ‘EaIla p`Baupad‚ Aapko calao jaanao ko baad yaid hma iSaYya svaIkar krto hO tao vao iksako iSaYya haoMgao‚ Aapko yaa maoroĂ’

kuC samaya dIxaa caahnao vaalaaoM ik saUcaI ka Zor bana gayaa qaa. AaOr yao pHa Baro pDo qao. maOnao kha‚ ‘EaIla p`Baupad‚ Aapnao ek baar ?i%vakaoM kI cacaa- kI qaI. mauJao nahI pta ik @yaa krnaa caaihe. hma Aapko pasa nahI Aanaa caahto laoikna hjaaraoM Ba@tao ko naama Aa cauko hO AaOr maOnao ]na saba pHaaoM kao Apnao pasa rKa hO. mauJao maalaUma nahI hO ik Aap @yaa krnaa caahto hO.’
 
EaIla p`Baupad baaolao‚ ‘zIk hO‚ maO k[- │laaogaaoM┤ kao inayau@t k$đgaa…. AaOr vao ]nako naama batanao lagao. [...] ]nhaoMnao yah spYT kr idyaa qaa ik vao ]nako iSaYya hO. tba maoro mana maoM yah bahut spYT qaa ik vao saba │nae dIixat iSaYya┤ ]nako iSaYya qao. ]sako kuC samaya baad maOnao ]nasao dao p`Sna pUCo. Pahlaa: ‘ba`*maanaMd svaamaI ko baaro maoM Aap @yaa khto hOĂ’ maOnao ]nasao yah [sailae pUCa @yaaoMik ba`*maanaMd svaamaI  ko p`it mauJao snaoh qaa. [...] tao EaIla p`Baupad baaolao‚ ‘nahI‚ jaba tk vah yaaogyata p`aPt na kr lao’. jaba maO pHa kao Ta[p krnao ko ilae tOyaar huAa tba maOnao ]nasao dUsara p`Sna ikyaa: ‘EaIla p`Baupad‚ [tnao bahut hO yaa Aap AaOr naama [samaoM jaaoDnaa caahto hOĂ’ ]nhaoMnao kha‚ ‘jaOsaI AavaSyakta hao vaOsao Anya laaogaaoM kao [samao saimmailat ikyaa jaa sakta hO.’ Aba mauJao samaJa Aa rha hO ik ]nhaoMnao jaao ikyaa vah bahut hI spYT qaa. vao SaarIirk $p sao dIxaa saMskar sampnna krnao maoM Asaxama hao gae qao [sailae ]nhaoMnao ‘Aa^ifiSaeiTMga p`IsT\sa’ │dIxaa saMskar sampnna krnao vaalao pujaairyaaoM┤ kao ]nakI Aaor sao dIxaa donao ko ilae inayau@t ikyaa. ]nhaoMnao gyaarh kao inayau@t ikyaa AaOr yah spYT $p sao kha ik ‘jaao BaI inakT hO vah dIxaa ivaiQa kr sakta hO’. yah A%yant mah<vapUNa- baat hO‚ @yaaoMik jaba dIxaa laonao ka p`Sna ]zta hO‚ yaid jaao BaI inakTtma hO vah nahI hO tao jahađ AapkI Eawa jaayao vahađ. ijasa pr tumharI Eawa hao ]sasao tuma dIxaa laaogao. laoikna jaba p`itinaiQayaaoM Wara dIxaa donao kI baat AatI hO tao jaao BaI inakT hO ]sasao lao sakto hO AaO vao [sa baat pr bahut hI spYT qao. ]nhaoMnao ]nakao manaaoinat ikyaa qaa. vao laaoga duinayaa maoM saBaI jagah fOlao hue qao. AaOr ]nhaoMnao kha‚ ‘jaao BaI tumharo inakT hO tuma ]sa vyai@t ko pasa jaaAao‚ vah tumharI prIxaa laogaa. AaOr ]sako baad maorI Aaor sao vao dIxaa dogaa.’
 
yah ja$rI nahI ik ]sako p`it tumharo mana maoM Eawa haonaI caaihe. vah tao gau$ ko ilae haotI hO. p`Baupad nao kha‚ ‘[sa AaMdaolana ko saMcaalana ko ilae mauJao jaI.baI.saI. ka inamaa-Na krnaa pD rha hO AaOr [sako ilae maO inamnailaiKt laaogaaoM kao inayau@t k$đđgaa. [sa AaMdaolana maoM nae laaogaao ko saimmailat haonao evaM dIxaa laonao kI p`ik`yaa kao jaarI rKnao ko ilae mauJao kuC pujaairyaaoM kao inayau@t krnaa haogaa jaao maorI madd kroMgao‚ @yaaoMik jaOsao maO SaarIirk $p sao sabakao Akolaa saMcaalana nahI kr sakta‚ maO p`%yaxa $p sao hr ek vyai@t kI dIxaa ivaiQa nahI kr sakta.’

basa yahI saba kuC qaa‚ AaOr [sasao jyaada kuC nahI. [sasao jyaada kuC haota tao tuma yah Sat- lagaakr kh sakto hao ik gau$Aao ko saaqa yah ivaYaya kao kOsao sauyaaoijat ikyaa jaae ]sako ilae p`Baupad k[- GaTaoM‚ k[- idnaaoM‚ k[- saPtahaoM tk cacaa- krto‚ ikntu ]nhaoMnao eosaa nahI ikyaa @yaaoMik vao laaKaoM baar kh cauko qao. ]nhaoMnao kha: ‘maoro gau$ maharaja nao iksaI kao inayau@t nahI ikyaa qaa. yah yaaogyata pr AaQaairt hO.’ hmanao bahut baDI galatI kI hO. p`Baupad ko p`sqaana ko baad [na gyaarh laaogaaoM kI @yaa isqait hOĂ 

p`Baupad nao kovala sanyaaisayaaoM kao hI nahI bailk dao gaRhsqaaoM ko BaI naama batlaayao‚ jaao ?i%vak tao hao hI sakto qao‚ ijasasao yah p`itt haota hO ik yao gaRhsqa saMnyaasaI ko barabar qao. At: jaao BaI AaQyaai%mak $p sao yaaogya hao. saamaanyat: yah samaJaa jaata hO ik Aap gau$ kI ]pisqait maoM iSaYya ga`hNa nahI kr sakto laoikna gau$ ko calao jaanao ko baad Aap iSaYya ga`hNa kr sakto hO yaid Aap ko pasa yaaogyata hO tao AaOr kao[- tumharo p`it Eawa rKta hO tao. yah BaI ja$rI hO ik ]nakao │Baaiva iSaYyaaoM kao┤ pUrI trh sao samaJaayaa jaanaa caaihe ik p`maaiNak gau$ kao kOsao Alaga prKa jaae. yaid tuma p`maaiNak gau$ hao‚ AaOr tumharo gau$ Aba nahI rho‚ tba yah tumhara AiQakar hO. yah ]saI p`kar hO ijasa p`kar manauYya saMtana pOda kr sakta hO. [...] duBaa-gyavaSa jaI.baI.saI. nao [sa tqya kao svaIkara nahI. ]nhaoMnao turnt hI │maana ilayaa┤ ik yao gyaarh laaoga hI caunao hue gau$ hO. maO maoro ilae tao yah inaiScat $p sao kh sakta hUđđ‚  [sako ilae maO saBaI laaogaaoM sao nama`tapUva-k xamaayaacanaa krta hUđđ‚ ik inaiScat $p sao [samaoM kuC hd tk inayaMHaNa krnao ka p``yaasa qaa. [...] yah ek baw jaIva ka svaBaava hO‚ AaOr yah sabasao }đcao sqaana gau$ bananao kI caoYTa maoM p`kT huAa‚ “gau$‚ Aaoh AdBaut▓ maO Aba gau$ hUđ‚ AaOr kovala hma gyaarh laaoga hI hO.”

mauJao lagata hO ik yah samaJa bahut mah<vapUNa- hO ijasasao BaivaYya maoM eosaI iksaI AaOr duGa-Tnaa kao raoka jaa sako‚ maO khta hUđ ik BaivaYya maoM yah ifr sao haogaa. kovala kuC samaya kI hI dor hO jaba tk isqait Saant na haoo‚ ifr eosaI duGa-Tnaa Apnao Aap daohraegaI caaho vaao laađsa eMijalsa maoM hao yaa khI AaOr. yah inarntr haota rhogaa jaba tk tuma vaastivak kRYNa Sai@t kao ibanaa raok–Taok ko p`diSa-t haonao nahI daogao. [...] mauJao lagata hO ik yaid jaI.baI.saI. turnt hI [sa baat kao nahI ApnaaegaI yaa yah sa%ya ka saaxaa%kar nahI krogaI: tuma mauJao kao[- BaI ‘Top’ yaa pustk nahI idKa sakto jahađ p`Baupad kh rho haoM‚ ‘maO [na gyaarh laaogaaoM kao gau$ ko $p maoM inayau@t krta hUđ’. [saka Aist<va nahI hO‚ @yaaoMik p`Baupad nao kBaI iksaI kao gau$ ko $p maoM inayau@t nahI ikyaa. yah ek Ba`ma hO. [...] ijasa idna tuma dIxaa ga`hNa krto hao ]saI idna sao tumharo ipta ko calao jaanao pr tumhoM ipta haonao ka AiQakar p`aPt haota hO yaid tuma yaaogya hao. inayau@t nahI. [sako ilae inayau@t kI ja$rt nahI hO‚ @yaaoMik iksaI kI inayaui@t hu[- hI nahI.