Nepo Merfuitraci


Fa ra lepo titci ze lepo hompi ze lepo danse guo, mio pa kapli tarle, e hapci plizo le neri rapcae lepo miu lupse dzoru sackaa le hapvei, e godzi le mela Prrnz ge tricu cmahaa. I miu tarle go tsumue lepo miu nerduo lelcea le bedpu, e, fazi soircea. I mi sina cidcea, kie mi no djano le hotsaa je tio kiu, e hirti lo muzgi, e kacycea lepo le hapvei ga prase.

Feu le hapvei ga prase sui na le monza. I ri pernu ga skitu go snire le fagro, e tarle ce vinbuo gritu ba. I ri notbi pernu ga resto le dertu, e soirsonpro.

Miu pa disri nepo merfuitraci la Frans, moi lepo la BeibiDjein nipa vizgoi Fai. Inie miu godzi la Overn, ja monca gunpai le midju je la Frans gui, moi lepo mi ckelaa siflii va, ice, Oma mutce bilti ce treci.

Miu grutaksi traci la Grasic, e trena traci la Frans, la Loglandias, ro bitsa gunti. Inokouki lepo traci ga langa, ki tei ke komfu ki treci. Miu nerkle traci, e nu spadui ne trekru ja nu pacdou ba ne bedpu, ze ne nu cribanci, ze ne korfeskru. I le nedza trekarti ga resra le trena, ice lerei tcidi ga plugou ze moutsu. I, va be sui barcu ze fu vidju trekarti, go katli to fordygea. I tu, hoi Ridle Kae, tsufi spuro lo sifsensi, e djano lepo le ri gunti ji bitsa la Loglandias ze la Frans, kie bea la Cvaits kiu, ga katli lo bilti lanviu.

Nao miu fangoi la Li'on, ja toro groda sitci je la Frans gui, na le mijdei. I, vi la Li'on to groda vrici ji meala Son, e meala Ron ga djiseicea la Ron. I la Ron fa tio, surdi kroli, e fadgoi la Midtelmursi. [Mediterranean ] Kou lepo djiseicea je le to vrici, le sicymidju ga nu sitfa ne lanbaa. I ba no kau darli dzoru, e no vizka su vrici, e ri bilti cibra. I la Li'on, coi mi, ga nurmousni bilti go ciktu la Grasic. Na le pasnai, miu nujunu dzoru ne cmalo trida jio le ra nurbai ji va, ga resra. I la BeibiDjein ze mi ga bleka le tcidykarda je rei, e trati nepo tisra ne resra jio miu fa titci vi rei. I la Huvr sutsae lo fraso tcidi ji no kusmo Hai gui, e duvrai lo cmapiu je lo tcidi ji snire lo tobme ji zvoto le resra, vi le dzotrida. Ice niba va bermai.

Na le nerfucdei miu tovneagoi ne cmalo trena ji godzi ne sitci ji nu namci liu Lepu'is, e nu sitfa le surdi parti je la Overn. Lepo traci la Lepuy la Li,on ga horto lio to. I le cmalo trena ga slano godzi, e pirle le vrici ji nu namci liu Loair. I le vrici va nu rodmonbia lo slopu spali, ice ba ckenurhui folhaa, e nu sitfa le tovru je ba ji groda trokymoa. I le monbia rina kubcea, e katli lo ferti fildi, ice ro blabi kasnu ga pismi rastci va. I roba vi cmamoa, go nu zvofoa lo titfa. I, fa tio, le monbia genza jarcea, ice le to spali ga vreti ze troku.

La Lepu'is, kie le namci ga sanpa liu ganpea kiu, nu sitfa ne gunpai ji pazupazu [doesn't parse ] volkani. I, lia ro franse sitci, le sicymidju ga nu sitfa ne cmalo ge slopu monca, ice lo hisfui nurbai ga rinduo mei. I, vi le ganpea je mei, ba terspatcu, e madsandou La Norpaskia, e la Iacus ji cinta. I tei groda terspatcu, ice ba kau nengoi tei, e gangoi le tirsei, e bleka le vidju je le kapli sitci, le menki je la Norpaskia. I le terspatcu ga redro, e nu madzo ba le fernu ji pa nu proju lepo flimao le ra grokukreo, fa ne hisri dorvei. I, na lepo mi neri genza vizka levi terspatcu, mi jupni lepo tei mutce nurbii, e tsodi tei. Ibuo, nokouki mi pacena jupni lepo tei nurbii, ki mi na gutra fundi tei. I tei reckai parti le sitci, ice mi fundi ia le sitci.

Feu, vi le sicymidju je la Lepu'is, toba monca. I le tori monca ga ganta go ciktu le monca pa la Norpaskia, e mutce slopu. I le troku spali je mei ga nurmousni vreti. I levi monca ga nu namci liu Nidla. I, vi le ganpea je la Nidla, ba cmalo tepli. I niba rodlu le dampai ze le ganpea. I ba langa tirsei. I mi no kau tcutrapeo lepo balci ne tepli vi le ganpai je ne tirsei ji nunrarpai tefeni ue stire.

La BeibiDjein ze mi pa gangoi la Nidla, ibuo la Huvr, siltu je le hedto onoi, iu, le tilba gue, djadou miu lepo lo tepli no ga treci Hai, ice le stire ga tsubae numgro. I Hai stolo le cmalo publai ji nu sitfa le dampai je la Nidla gui, e norjiotaa le notbi kangu, e furdonbeo su sanduici, le ri pernu ji va midmiatci.

Miu pa stolo la Lepu'is nia to delnai, e bleka le ra treci. Ibea miu vizgoi le graceitepli ji nu sitfa le monca pe la Norpaskia, e damni Nai. I le graceitepli ga veslo ne famva terspatcu je la Norpaskia, ice tei nigro. I, nia le midhiskeo, la Lepu'is pa ju lidtraci la Espanias, ra gunti, ro lidfro. Ifeu lo lidfro pacena lidtraci vizkaa ra gunti, la Lepu'is, e berti ne pektinu konce, rau lepo le nu lidtraci ga morhaa la Sento Djeimz, vi la Kompostelas.

La BeibiDjein ga fundi lo kapkla, jao la Lepu'is ga famva ropo madzo kei gui, e danza ropo furvea lo kapkla tobkua, pae. I mi pa jupni lepo mi pluci la Fum Snorrydin, nepo donsu ne kapkla tobkua, Sai guo, inorau mi ia no fundi lo kapkla tobkua.

Nao miu sackaa la Lepu'is, e nu plipei tcaro godzi le hasfa je ne lemi fremi ji papa gozbeo miu. I la Patrik ga torsocysia, e harlii ne laldo folhaa. I fei nu sitfa le sloslo spali je ne monbia. I le prire parti je le nurbai, feu, ga nu balci vi ne kuvla. I ga snispa le folhaa, ga ri notbi kuvla jao le pashisri piplo piazu harlii kei.

La Patrik ga torsocysia, ice lePai pasylinkui pa ponsu su groda ponlai, e fulri, e porli. Ibuo lePai torfra pua frelo canple, e, pa dirlu lera ponlai. Inukou la Patrik na purcu, norau lepo Pai ga harlii ne folhaa. I Pai klenyvelmao, e vedma loPai klenyveo, lo rezkeo traci [tourist, ji vizgoi le folhaa.

Nao miu fujufu tcagoi le folhaa, le slopu ce janro rodlu. I miu siasti le calsia ji frena le folhaa. I, ne kangu narmi jo ga kaurtaa kroli jo le kubra tirsei pe le folhaa darto. I la Huvr sui ga kaurtaa, e nuo jmicko le kangu. I pa vetci go mutce po gasno sutpru. I la Patrik papa hirti ro lepo kaurtaa guo, e damgoi le tirsei, e jmitaa mio. I lePai resfu, e lePai herfa sui ue, ga fu kubpetri lo kleni. I Pai nu tcinyherfa go langa ce nurnitci, ice lePai pantu ga nu nartycpu.
Hue Pai, frasa takna mi, Ua, sii, nia nemo nirne, mi no vizka letu nurbii fasli, hoi Laldo Fremi. I ueua, moihu levi bilti fumna pa mercea tu? I mi kecycue lepo no, mi logla takna. I mi fa frasa ditca letu merfua. I, kanoi mei refclecea, ki mi fa fu terspatcu mei.
Hue mi, frasa takna Pai, Hoi Zavspicli, tu nifa cenja. I ui la BeibiDjein no saadja lo frasa.
Hue mi, logla takna Bai, La Patrik ga gubdurcue tu, lepu tu bilti. I Pai pifno ge frelo takna, e dzabi ckano ce socfia, buo.
Nao miu nengoi le folhaa, e nujunu gangoi ne skofoa ge troku tirsei. I le krusei jio la Patrik ga harlii kei, ga nu sitfa le nero ganti ganynurbai pe le folhaa. Ibuo lePai tursia ga nu sitfa le niri fordygea. I, vi le nioneri fordygea ga nu sitfa ga lePai vinsro` I vei bi le ne vatlu nurpou je Pai.
Vi le krusei pe la Patrik, mi ze la BeibiDjein pa jmite la Madam Lefèvr, ji laldo tcihykeufua Pai. I mi krido lepo Lai papa tcihykeufua lePai farfu sui. Iceu Lai mutce laldo, e kanra godzi. I leLai menki ga livflo, e vizka raba ji vetci. I Lai susflo, e suske rabe, lepo da ai surna la Patrik. Ibuo Lai perdja mi fia lepo mi botci guo, e smike fundi mi. I hue Lai, Hoi Mren Aleks, uuuo tu no fa hompi ra le vinjo pe la Mren Patrik, soi spopa. I ra lePai fremi ga tsubae hompi, uuuo. I loi, Hoi Fum Aleks. I oa tu no letci la Mren Aleks rapo tsubae hompi. I lo vinbuo mermeu ga pifno rorblo lemei merfua, soi kurni. I tu tsubae linco. I oa tu mordu titci. I kinci mi.
La Madam Lefèvr pa kamsanduo la BeibiDjein, e godzi le darto. I Bai bleka mi, e lufta le bardji, e prigoi Lai. Hue la Patrik, Lai jupni lepo ra junfua ga tsubae linco. I loe meala Overn fumna ga fotpa. I fei na ra denli titci lo lensa
Lo meala Overn farkeu ga rojmao ro nigcli vegri lensa, ja spebi leva gunpai. I, ne groda placai lo lensa, kii su groda pojmio tubmio,ga norma milfa loe farkeu. Inukou loe meala Overn pernu ga bamfoa. I pei ga kubra go ciktu lepei nu vrelaa.
Le kruma jio mi ze la BeibiDjein fa sonli vi kei, ga toro jipsii bedkru je le folhaa. I le krukua ga mutci ganti, e nu durna ra nu larklu flora ze fruta. I, vi le tcali, ga pendi ri groda ce litfiu tcukla ja sii mutce laldo. I, ne metei ga tcure ro fotpa ge refcle fumna ji pleci lo bercu. I le notbi metei ga tcure ne mrenu ji horski, e langa nu dupherfa. I, vi le prire je mei, ba dorvei. Ibuo ba no bleka dei, e bleka le kamra jo, e cmalo crano. I le bedpu ga nu polji foba, e nu trufa lo laldo ge dusflo klabu. I, vi le nilca je le bedpu ba groda patpe, rau lepo le korfeskru ga darli. I niba vlacyvea go nu pacdou ba lo krotro. I ba groda zlupypatpe go veslo lo klada cutri, ice be conpla. Ibuo le vidju je le monbia jue le cundo ga cmablistari, e clika lepo fleti.
La Patrik pa glida miu le ri kuvla ji snire le folhaa, e, pa nu harlii le pashisri piplo. I Pai vizlei miu ne holdu je le fordi, e djadou miu lepo le pashisri fumna papa zakra lo sidza vi hei. I la Huvr ga sutpru hei, e nu fabspocko hei, le sutme je lo pashisri tcidi. I la BeibiDjein ga tokna ri mipli je lo fungi, e lo algi, gue, jio Bai sifdui mei, le kuvla. I mio spopa lepo la Frederf fakau fomcia le pashisri piplo, mei.
Nia lepo miu hasgeo la Patrik guo, miu ckelaa dzoru vi le ranjytrigru, e sucmi le cmavri ji kroli le monca, la Loar, via le conpai je le monbia. I le cutri va kapli klini ze kliri, e mutce kleda.
Na ne pasnai miu bleka le telvi nuzvo. I le nuzridle nufunu takna la Rokuel. I, sii, Rai papa pubcue lepo, hea ne cninu ce mutce ci forli komta, Rai pafaza kalmao lepo valda ne cninu forma je lo nerji, ji fa letci Rai lepo plizo ne nornurliulekykro ji no cnida lepo kleda. I la BeibiDjein ze mi ga blekue, e cutse li, la Gandias Smiq, lu.
Nao mi dislu le nursaa je levi nuzvo, la BeibiDjein, ice miu disri nepo fangoi la Loglandias, e juirbeo la Frederf, nei. I mio papa haispe lepo traci la Frans guo, e buo tora, soi nesta gu, pazfiu, e danza lepo genza tuaflo lepo fomdia la Frederf. I mio tora, soi smicue gu, turnurdje.. ]
Miu nu gesko la Patrik, e natmiatci lo nero pluguo tcidi, vi le nero gudbi resra je la Lepu'is, e, na le nerfucdei, tovneagoi le trena, e sackaa la Frans, la Loglandias.