1. Bauru kalns. V a i d e l o t s T i r z ā. LP, V, 394, 190.

2. Dārznīcas kalns. LP, V, 391, 184. B i e n e m a n n, L i v l. S a g e n b u c h, 75, 89.

3. Gaisziņa kalns. LP, V, 391, 183.

4. Kalnūsiņa kalns. H. S k u j i ņ a n o 84 g. v. J ā ņ a L i e p i ņ a Bilskas pag.

5. Kangaru kalni. V. O z o l i ņ š V e s t i e n ā. LP, V I, 216, 35

6. Kapara kalns. J. L i e p s a 1 a G r ī v ā. Z i n. K o m. k r. LP, VIl, II, 66, 1.

7. Kapu kalns, l. V. Valdmanis. Z Lancmaņa kr.

8. Kapu kalniņš, 2. V a i d e l o t s T i r z ā. LP, V, 393, 189.

9. Krustu kalniņš. K. Ezeriņš Aizkrauklē. «Balss» 1879. g. LP, VII, II, 66, 3.

10. Ķentu kalns. Krogzemju Mikus (Auseklis) un M. Starķis Lielvārdē. LP, V, 384, 173.

11. Lapsu kalns. Jānis Biezais. Z. Lancmaņa kr.

12. Naudas kalns, 1. «M ā j a s V i e s i s» 1882. g. p i e l. n r. 19.

13. Naudas kalns, 2. H. S k u j i ņ a S m i l t e n ē.

14. Naudas kalns (pie Vecpiebalgas). D z i n t a r i ņ š, «B a l s s» 1896. g. n r. 16.

15. Ontu kalns. Krēsliņu Jānis Malienā. « Latv. teikas» I, 8. Bienemann, Livl. Sagenbuch, 81, 99.

16. Salenieku pilskalns. Plaudu Jānis Jaun-Dubultos. Z i n. K o m. k r. LP, VI, 204, 11.

17. Smelderkalns. A. Z ā n s, L i m b a ž o s.

18. Svētais kalns. Krēsliņu Jānis, Malienā. «Latv. teikas» II, 7. Bienemann, Livl. Sagenbuch, 78, 95.

19. Svētais kalns. A. Račevskis Jaunpiebalgā.

20. Tabakdozes kalns. G. P o l s n o 83 g. v e c ā s M a d e s P u š ķ e s, Belavas pag.

21. Vārtiņa kalns. H Skujiņa no A. Kauliņa Aumeisteŗos.

22. Velna ala. J. Bankins Aizkrauklē, «Šis un tas» III, 1879. g. 59. 1. p.

23. Vējavas pilskalns. LP, V, 392, 185. B i e n e m a n n, L i v 1. S a g e n b u c h, 74, 88.

24. Zelgauskas Naudas kalns. J ā n i s R a m a n i s Z e l g a u s k ā. LP, V, 407, 198.

25. Zilais kalns (Mujānos). E t n. I, 1891, 53. LP, VII, I, 361, 1.

26. Zilais kalns (pie Ogres). I l g a P a e g 1 e O g r ē.

27. Blīdenes Kartavu kalns. S. V a i v a r i ņ š B l ī d e n ē. «B a l s s» , 1891. g. n r. 25. LP, VII. II, 66, 8.

28. Griežu kalns. Kārlis Kundziņš 1877. g. Dobeles Kundziņos. A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 212, 27.

29. Lielais kalns. Dr. E Veckenstedt, Zeitschrift fü r Volkskunde. Etn. I, 1891. LP, VII, II, 19, IV, 15.

30. Mikatiņas kalns. A. Š ķ ē r e S k a i s t k a l n ē

31. Milzu kalns. Zvaigžņu Andžs Ilūkstes Gārseniešos. «B a l s s», 1885. g. LP, VII, II, 66, 2.

32. Raušu kalniņš. Kārlis Valdovskis Bērzmuižā A Bīlenšteina kr. LP, VI, 211, 25.

33. Rumzu kalns. Milda Upciemu Skaidrīte no Lības Šulpes Kursīšos. Zin. Kom. kr. LP, VI, 208, 19.

34. Saules kalns. J. O z o l s S a u k ā. LP, V, 397, 197, 2 Bienemann, Livl. Sagenbuch, 66, 76.

35. Sērenes Pagrabkalns. J. O z o l s S ē r e n ē. LP, V, 410, 207.

36. Sērpils Kapa kalns. C e n s o n i s S ē r p i l ī. « B a l s s» 1893. g. nr. 28. LP, VII, II, 67, 3.

37. Tabakas kalns. A. Š ķ ē r e S k a i s t k a l n ē.

38. Ubaga kalns. P. Leimanis Bārbelē. 1878. g. Brīvzemnieka kr. LP, VII, II, 67, 2.

39. Pils kalns. V. Fiļšs no 103 g. v. O. Suša Makašānu pag. Latvju kultūras kr.