What's New
Our Affiliation

Indian Confederation for Healthcare Accreditation
Orations Awardees
Awadhesh Saran Memorial Oration Award
Dr. S. Avrameas (Paris) 1977 Dr. G.P. Talwar (Delhi),1978
Dr. B.K. Bachhawat (Calcutta),1979 Dr. P.N. Campbell (London),1980
Dr. S. Avrameas (Paris),1982 Dr. D. Subramanyam (Bombay),1983
Dr. D. Stamm (Germany),1985 Dr. T.H. Rindani (Bombay),1986
Dr. K.L. Mukherjee (Calcutta),1987 Dr. R. Nath (Chandigarh),1988
Dr. T.A.V. Subramaniam (Delhi),1989 Dr. M.G. Deo (Bombay), 1990
Dr. R.K. Chandra (Canada),1991 Dr. B.C. Harinath (Sevagram), 1992
Dr. P.V. Subba Rao (Bangalore), 1993 Dr. P.S. Murthy (Delhi), 1994
Dr. G. Padmanabhan (Bangalore),Jan95 Dr. T.M. Pattabiraman (Dharwad),Dec.95
Dr. S. Mazumdar (Chandigarh) 1996 Dr. N.C. Panda (Cuttack),1997
Dr. M.J.Macqueen (Canada), 1998 Dr. V. I. Mathan (Bangalore),Jan 2000
Dr. P. Usha Sharma (Delhi),2001 Dr. Denis Lo (Hongkong), 2002
Dr. A.S. Kanagasabapathy (Vellore) Feb. 2003 Dr. P.P. Singh (Udaipur) Jan. 2004
Dr. T. Malati (Hyderabad) Dec. 2004 Dr. Sheshadri Narayanan (USA), (2005)
Dr. Mridula Phadke (Nasik), Dec 2006 Dr. Satish K. Srivastava (USA), Dec.,2007
Dr. K. K. Srivastava (Delhi) Dec 2008 Dr. Thuppil Venkatesh (SJMC, Bangalore) , Nov. 2009
Dr. M.V.R. Reddy (Sewagram) Dec 2010 Dr. N. C. Sharma (Ahmedabad), Dec. 2011
Dr. Praveen Sharma ( Jodhpur ) 2013 Dr. Neeta Singh, (New Delhi) 2014
Dr. Tester F. Ashavaid (Mumbai) 2015 Dr. D. M. Vasudevan (Kochi) 2016
Dr. Sucheta Prakash Dandekar (Mumbai) 2017
 
Seth G.S. Medical College & K.E.M. Hospital Oration
Dr. K.L. Mukherjee (Calcutta) Dr. C.M. Habibullah (Hyderabad),1993
Dr. L.M. Srivastava (Delhi), 1994 Dr. K.K. Srivastava (Delhi),1995
Dr. P.P. Singh (Udaipur),1995 Dr. N. Sivaprasad (Mumbai),1996
Dr. G.K. Khuller (Chandigarh), 1997 Dr. D. N. Rao (Delhi),1998
Dr. T. Venkatesh (Bangalore),1999 Dr. T. Malati (Hyderabad), 2001
Dr. Harbansh Lal (Rohtak),2002 Dr. K. Taranath Shetty (Bangalore) , February 2003
Dr. M.V.R. Reddy (Sewagram), Jan.2004 Dr. Praveen Sharma (Jaipur) December 2004
Dr. Sucheta Dandekar (Mumbai), 2005 Dr. Ruma Bannerjee ( USA) Nov 2006
Dr. P. K.Seth (Lucknow) , 2007 Dr. Amitava Dasgupta (USA) Dec 2008
Dr. Shanti Kumar Nair ( AIMS, Kochi) , 2009 Dr. Sanjay Oak (Mumbai) Dec 2010
Dr. T. F. Ashavaid ( Mumbai), Dec. 2011 Dr. Suman Bala Sharma (New Delhi) Dec 2012
Dr. Subrata Sinha (Gurgaon) 2013 Dr. Sadanand S. Naik, (Pune) 2014
Dr. Harish C. Joshi (Atlanta, USA) 2015 Dr. H. Vinod Bhat (Manipal ) 2016
Dr. Subir Kumar Das (Kalyani ) 2017
 
K.L. Gupta Memorial Oration
Dr. H.S. Advani (Mumbai), 1993 Dr. A.V. Rama Rao (Hyderabad), 94
Dr. V. Shanta (Chinnai), 1995 Dr. D.M. Vasudevan (Trichur), 96
Dr. K. Subbarao (Hyderabad), 1997 Dr. I. Mitra (Bombay),1999
Dr. Mammen Chandy (Vellore), 2000 Dr. G. P. Talwar (Delhi),2002
Dr. P. N. Tandon (Delhi), February 2003 Dr. P. S. Prabhakaran (Bangalore), January 2004
Dr. Gurunath Kilara (Bangalore) Dec. 2004 Dr. A. D. Singh (Patna), 2005
Dr. Indu Mohan Gupta (Varansi) Nov 2006 Dr. Manoj Sharma (Delhi), 2007
Dr. B. P. Chatterjee (Kolkata) Dec 2008 Dr. T. S. Ganesan, ( AIMS, Kochi) 2009
Dr. Rajan Badwe (Mumbai) Dec 2010 Dr. B. R. Shrivastava (Gwalior), Dec. 2011
Dr. D. Raghunadharao (Hyderbad) Dec 2012 Dr. Lalit Kumar ( Delhi) 2013
Dr. Sanjeev Misra, (Jodhpur) 2014 Dr. Kapil Mehta (Houston, USA) 2015
Dr.  K. S. Gopinath, Padmashree (Bangalore) 2016  Dr. Madan Lal Brahma Bhatt (Lucknow) 2017
 
Dr. T. N. Pattabiraman Oration Award
2005 Dr. Tony Badrick (Australia)
2006 Dr. K. Taranath Shetty (NIMHANS,Bangalore)
2007 Dr. Udayan Ray ( Tasmania, Australia)
2008 Dr. Lawrence Braussard (USA)
2009 Prof. Brig. M. M. Arora (AFMC, Pune)
2010 Dr. Praveen Sharma (Jaipur)
2011 Dr. (Mrs) Jasvinder K. Gambhir (Delhi)
2012 Dr. M. V. Kodliwadmath (Raichur)
2013 Dr. S. V. Rana ( Chandigarh)
2014 Dr. Barnali Das (Mumbai)
2015 Dr. Shyam S. Chauhan (New Delhi)
2016 Dr. Jayshree Bhattacharjee (Delhi)
2017 Dr. T. Malati (Hyderabad)
 
Mrs. & Dr G. P. Talwar Oration
2004 (Jan.) ---------------------------------------------
2004 (Dec.) Dr. D. N. Rao, AIIMS, New Delhi
2005 Dr. N. K. Mehra, AIIMS, New Delhi
2006 Dr. R. Swaminathan ( U.K.)
2007 Dr. Chandra K. Mittal (Houston, USA)
2008 Dr. B. P. Chatterjee (USA)
2009 Dr. Jayashree Bhattacharjee (LHMC, New Delhi)
2010 Dr. P. D. Gupta (CCMB,Hyderabad)
2011 Dr. Debabrata Dash ( BHU, Varanasi)
2012 Dr. Nibriti Das (AIIMS, New Delhi)
2013 Dr. Rajendra Prasad (Chandigarh)
2014 Dr. M. V. R. REDDY (Sewagram, Wardha)
2015 Dr. B. C. Kabi (New Delhi )
2016 Dr. Taruna Madan Gupta (Mumbai)
2017 Dr. Maurizio Ferrari (Milan, Italy)
 
Dr. Tarnath Shetty Memorial Oration Award Popular Lecture Series
2009 Dr. T. Vijayakumar ( Malappuram)
2010 Dr. Narendra Nayak (Mangalore)
2011 ---------------------------------------------
2012 Dr. T. Venkatesh (Bangalore)
2013 Dr. S. K. Sarin ( Delhi )
2014 Dr. K. V. R. Tagore,(Bangaluru)
2015 Dr. Anil Bhansali (Chandigarh)
2016 Dr. G. G. Lakshman Prabhu (Mangaluru) 2016
2017 ---------------------------------------------