Type the respective code indicated in the tables at the position(s) where you want to place it/them. Or copy the code and paste it in the position

Display You Type
ΑΑ
ΒΒ
ΓΓ
ΔΔ
ΕΕ
ΖΖ
ΗΗ
ΘΘ
ΙΙ
ΚΚ
ΛΛ
ΜΜ
ΝΝ
ΞΞ
ΟΟ
ΠΠ
ΡΡ
ΣΣ
ΤΤ
ΥΥ
ΦΦ
χχ
ΨΨ
ΩΩ
αα
ββ
γγ
δδ
εε
ζζ
ηη
θθ
ιι
κκ
λλ
μμ
νν
ξξ
οο
ππ
ρρ
ςς
σσ
ττ
υυ
φφ
χχ
ψψ
ωω
Display You Type
ÆÆ
ÁÁ
ÂÂ
ÀÀ
ÅÅ
ÃÃ
ÄÄ
ÇÇ
ÐÐ
ÉÉ
ÊÊ
ÈÈ
ËË
ÍÍ
ÎÎ
ÌÌ
ÏÏ
ÑÑ
ÓÓ
ÔÔ
ÒÒ
ØØ
ÕÕ
ÖÖ
ÞÞ
ÚÚ
ÛÛ
ÙÙ
ÜÜ
ÝÝ
áá
ââ
ææ
àà
&&
åå
ãã
ää
çç
éé
êê
èè
ðð
ëë
>>
íí
îî
ìì
ïï
≥
≤
Display You Type
<&lt;
ñ&ntilde;
ó&oacute;
ô&ocirc;
ò&ograve;
ø&oslash;
õ&otilde;
ö&ouml;
ß&szlig;
þ&thorn;
ú&uacute;
û&ucirc;
ù&ugrave;
ü&uuml;
ý&yacute;
ÿ&yuml;
"&quot;
¡&iexcl;
¢&cent;
£&pound;
¤&curren;
¥&yen;
¦&brvbar;
§&sect;
©&copy;
º&ordm;
ª&ordf;
«&laquo;
»&raquo;
¬&not;
­&shy;
®&reg;
°&deg;
±&plusmn;
¹&sup1;
²&sup2;
³&sup3;
µ&micro;
&para;
·&middot;
¼&frac14;
½&frac12;
¾&frac34;
¿&iquest;
×&times;
÷&divide;
´&acute;
ˆ&circ;
˜&tilde;
¨&uml;
¯&macr;
¸&cedil;
&ndash;