</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 2/GM-VP Châu Thành, ngày 2 tháng 1 năm 2018

 

GIẤY MỜI

 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện kính mời các đồng chí tham dự họp bàn một số trường hợp vướng mắc để chuẩn bị cho thi công dự án: Cụm dân cư vượt lũ xã Phú Tân - phần mở rộng, do đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì (Ban QLDA-ĐT&XD huyện phối hợp với đơn vị thi công chuẩn bị nội dung).

* Thành phần:

- Đại diện lãnh đạo: Trung tâm Phát triển quỹ đất - Chi nhánh huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Công an huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục thi hành án dân sự huyện, Ban QLDA-ĐT&XD huyện.

- Đại diện lãnh đạo UBND xã Phú Tân.

- Đại diện lãnh đạo đơn vị thi công.

* Thời gian: Vào lúc 07 giờ 30’ ngày 05 tháng 01 năm 2018.

* Địa điểm: Hội trường II - UBND huyện.

Kính mời các đồng chí đến dự./.

 

Nơi nhận:

- Như thành phần mời họp;

- Lưu: VT.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Võ Hồng Tỉnh

 

 

 

* Ghi chú: Nhờ Ban QLDA-ĐT&XD huyện mời đơn vị thi công.