"Naizvozvo mumwe nemumwe anonzwa mashoko angu aya, nekuaita ungafananidzwa nemurume wakachenjera, wakavakira imba yake paruware. Mvura ikanaya, mvura zhinji ikavuya, mitutu ikavhuvhuta, ikarova imba iyo ikasawa nekuti yakanga yakateyiwa paruware,"(Mateo 7 :24,25).

David na Veronique Holland vashumiri veshoko, vakagadzwa, vanogara kuFrance. Muono wavo wekushandura nyika ndewekudzidzisa nekuparidza shoko raMwari risingashanduki nenzira yakareruruka kunzwisisa uye netsanangudzo yakajeka, zvizova nyore kuisa dzidziso yavo mumagariro edu zuva nezuva. Vanoita izvi nekudzidzisa pamisangano yenyika dzakawanda uye nekupa zvidzidzo zvekunyorera zvebhaibheri muchirungu uye nerudzi rwekuFrance(French). Muno mudande mutande, vanenzvimbo ino inezvidzidzo zvakaiswamo, zvinoteerereka nema radhiyo mururimi rwechirungu asi zvimwe zvinyorwa zvinowanikwawo mundimi dzenyika dzakasiyana siyana. Hushumiri hwavo hunowanikwa muzvinhu zvinoti maCD, mabhuku, makaseti pano padandemutande ravo kana kuhofisi yavo.