Tionscnamh chun gáinneáil ar dhaoine a chomhrac

Réamhrá

Is éard atá i gceist le gáinneáil ar dhaoine ná fir, mná agus leanaí a iompar ar mhaithe le teacht i dtír gnéasach nó oibre a dhéanamh orthu, nó chun a gcuid orgán a bhaint amach. Déantar gáinneáil ar íospartaigh isteach i réimse cineálacha oibre guaiseacha, obair feirme, siopaí allais, daoirse teaghlaigh, striapachas d’éigean ina measc, agus fulaingíonn siad mí-úsáid gnéasach chomh maith le cineálacha éagsúla foréigin.

Tá scanradh, fórsa, dallamullóg, bagairtí nó fuadach i gceist le gáinneáil freisin. Nuair a dhéantar leanaí a gháinneáil, áfach, ní gá aon fhoréigean, dallamullóg ná bagairt a bheith i gceist. Is gáinneáil atá i gceist díreach lena n-iompar isteach in imthosca dúshaothraithe.

Cionta um Gháinneáil ar Dhaoine

Faoin Acht um an Dlí Coiriúil (Gáinneáil ar Dhaoine) 2008 is cion atá i gceist le gáinneáil a dhéanamh ar dhaoine nó leanaí ar mhaithe le teacht i dtír gnéasach nó oibre a dhéanamh orthu, nó chun a gcuid orgán a thógáil. Ina theannta sin, is cion atá ann duine ar bith a dhíol nó a cheannach (nó tairiscint a dhéanamh chun duine a dhíol nó a cheannach) ar chúis ar bith. Má fhaightear duine ciontach i gceann ar bith de na cionta thuas, is féidir pionós suas go dtí príosúnacht saoil a ghearradh ar an duine sin.

Is cion atá ann duine a ndearnadh gáinneáil air/uirthi a shireadh nó a dhianshireadh ar mhaithe le striapachas. Tá pionós suas le 5 bliana sa phríosún ag dul leis ar díotáil.

Tionscnamh chun Gáinneáil ar Dhaoine a Chomhrac

Tá Éire ina ball de thionscnamh de chuid G6 na hEorpa i gcoinne gáinneáil a dhéanann coirpigh ar dhaoine. (Is grúpa neamhoifigiúil é G6 na hEorpa ina bhfuil na sé bhallstát san AE leis na daonraí is mó.) Is iad na cúig thír eile sa tionscnamh ná an Ríocht Aontaithe, an Pholainn, an Iodáil, an Spáinn agus an Ísiltír agus tá tacaíocht á thabhairt dó ag Europol, Interpol agus Eurojust. Tá na nithe seo a leanas i gceist sa tionscnamh:

  • Bailiú faisnéise
  • Ardú feasachta
  • Gníomhaíocht forfheidhmithe dlí
  • Cosaint d’íospartaigh

Feachtas feasachta Blue Blindfold

Mar chuid d’fheachtas ardaithe feasachta an tionscnaimh maidir le gáinneáil ar dhaoine, tá coincheap na dallóige goirme á úsáid chun daoine a spreagadh gan a gcuid súile a dhúnadh ar gháinneáil ar dhaoine. Iarrtar ort féachaint i do thimpeall agus a bheith ar an airdeall faoi chás ar bith a d’fhéadfadh a thabhairt le fios go bhfuil coir gháinneála ar siúl agus aon amhras a bheadh ort a chur in iúl don Gharda Síochána.

Tá faisnéis faoi tháscairí maidir le gáinneáil ar dhaoine, a chabhróidh leat íospartaigh a aithint, ar fáil ag www.blueblindfold.gov.ie.

Amhras faoi gháinneáil a thuairisciú

Más mian leat aon amhras atá ort faoi gháinneáil ar dhaoine a thuairisciú faoi rún, is féidir leat:

Tugtar cead d’íospartaigh a gháinneáiltear isteach go hÉirinn fanacht sa tír ar feadh 45 lá i gcomhair téarnaimh agus machnaimh. Is féidir tacaí eile d’íospartaigh a chur ar fáil, más gá. Ní mór d’íospartaigh comhoibriú leis na Gardaí.

Sa chás gur mian leis an íospartach cabhrú leis na Gardaí in aon imscrúdú nó ionchúiseamh a bhaineann leis an ngáinneáil líomhnaithe, cuirtear tréimhse cónaithe breise sé mhí ar fáil chun cur ar a c(h)umas é sin a dhéanamh. Is féidir an tréimhse seo a leathnú más gá.

Cuireann an Bord um Chúnamh Dlíthiúil seirbhísí dlíthiúla maidir le nithe áirithe do dhaoine a aithnítear mar íospartaigh féideartha na gáinneála ar dhaoine.

Teagmháil

An tAonad in aghaidh Gáinneála ar Dhaoine

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
51 Faiche Stiabhna
Baile Átha Cliath 2
Éire

Láithreán Gréasáin: http://www.blueblindfold.gov.ie/
R-phost: blueblindfold@garda.ie


Page edited: 7 July 2014