EN RU AB

АЖӘАБЖЬҚӘА

Москватәи аҧсуа диаспора анапхгаҩы Беслан Агрба Аиааира Ду аветеранцәа дрыдныҳәалеит.

09.05.2015

Москватәи аҧсуа диаспора анапхгаҩы Беслан Агрба Аиааира Ду аветеранцәа дрыдныҳәалеит.

Акыр иаҳзаҧсоу, ҳаҭыр зқәу аветеранцәа! Зыда Аиааиара Ду гашьа ыҟамыз, Шәара шәҿаҧхьа ҳхырхәоит ҳаҭыр дула!
Иаашәырҧшыз ахамеигӡареи агәымшәареи рыла ҳтәыла, Европа, адунеи зегьы аҭынчра азаажәгеит.
Шәара ишәыбзоураны иахьа афашизм ҿаасҭа адунеи аҿы иубаратәы иахьыҟоу афильмқәеи ажәабжьқәеи рыҟны мацароуп.
Гәык-ҧсыкала ишәыдысныҳәалоит Аиааиара Ду 70 ш. ахыҵра аныҳәа! Ишәзеиӷьасшьоит агәабзиара, агәырӷьара, аманшәалара!
Гәыкала,
Беслан Агрба
Москватәи аҧсуа диаспора ахада.

550


АХЬӠЫНҴА АЗЫХЫНҲӘРА