کارشناسان گروه غیر پزشکی 

 

 


نام و نام خانوادگی

زهرا حبیبی

سمت

مسئول اموردانشجویی و نقل و انتقالات دانشجویی

میزان تحصیلات

کارشناسی

رشته تحصیلی

 زبان و ادبیات انگلیسی

شماره تماس

07644422720 داخلی 3

آدرس ایمیل

zahra.habibi.uni@gmail.com

     

  

نام و نام خانوادگی

زهرا ابراهیمی خالقی

سمت

مسئول امور مشمولین

کارشناس رشته: کامپیوتر، مکانیک، برق، عمران، معماری

میزان تحصیلات

کارشناسی

رشته تحصیلی

مهندسی کامپیوتر

شماره تماس

07644422720 داخلی 3

آدرس ایمیل

zahra.khaleghi.uni@gmail.com

      

   

 

نام و نام خانوادگی

ملیحه احمدزاده 

سمت

کارشناس حسابداری ،مدیریت بازرگانی، اجرایی، مالی و زبان انگلیسی

میزان تحصیلات

کارشناسی

رشته تحصیلی

حسابداری

شماره تماس

07644422720 داخلی 3

آدرس ایمیل

Mahmadzadeh123@gmail.com

     

نام و نام خانوادگی

سیمین قنبری

سمت

کارشناس رشته های : حقوق و جزا، حقوق خصوصی، روانشناسی بالینی ، عمومی و سلامت

میزان تحصیلات

کارشناسی

رشته تحصیلی

مهندسی کامپیوتر

شماره تماس

07644422720 داخلی 3

آدرس ایمیل

 ghanbari.amozesh@gmail.com