Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.07 sau.14 sau.21 sau.28 English vas.04 vas.11 vas.18 vas.25 kovo04 kovo11
2014 m. kovo18 kovo25 bal.01 bal.08 bal.15 bal.22 bal.29 geg.06 geg.13 geg.20 geg.27
2015 m. bir.03 bir.10 bir.17 bir.24 liepa01 liepa08 liepa15 liepa22 liepa29    
2016 m.                      
2017 m.                      

Rugpiūčio 4 - 5 d. 2018 m.

EUCHARISTIJOS GARBINIMAS

Trečiadienį, rugpiūčio 8d. nuo 6:00-7:00v.v. bus vakarinis Eucharistijos garbinimas. Kviečiame visus praleisti valandėlę tyloje ir maldoje priešais išstatytą Švč. Sakramentą.

PAGELBA VYRESNIESIEMS

Ohio valstija siūlo pagelbos programą vyresniesiems ir neįgaliesiems padėti pakelti vasaros karščius. HEAP Summer Crisis programa gali jums padėti vasaros karščiuose parūpindama vėdintuvą, oro šaldymo aparatą, ar padėdama užmokėti elektros vartojimo sąskaitą. Dėl platesnės informacijos kreipkitės į Cleveland Department of Aging 216-544-2189.

2018 FIRST STEP (PIRMOJO ŽINGSNIO) PROGRAMA

     Įvykus skyryboms, gali būti sunku ne vien tik sutvarkyti gyvenimą, bet ir asmeniškas ryšys su Dievu ir Bažnyčia gali būti paveiktas. Vienas svarbiausių klausimų, kuris gali iškilti, liečia asmens vietą Bažnyčioje. Ar Bažnyčia dar vis manimi rūpinasi, nors esu išsiskyręs/usi? Ar galiu dalyvauti Mišių aukoje? Ar galiu priimti Komuniją? Kaip Bažnyčia gali man padėti užgydyti žaizdas? Ką turiu daryti jei norėsiu vėl tuoktis?

     Clevelando vyskupijos Tribunolo First Step programa gali būti naudinga visiems, ypač tiems, kurie yra išsiskyrę, daugiau išmokti apie katalikų tikėjimo mokymus, liečiančius santuoką, skyrybas, bei jas sekančią naują santuoką.

Visi kviečiami ir laukiami:

  • Gilinti jų žinias apie Bažnyčios mokymus santuokai

  • Sužinoti apie mūsų vyskupijoje vedama Bažnyčios tarnystę išsiskyrusiems/gyvenantiems atskirai

  • Sužinoti apie santuokos aniuliacijos eigą ir kaip įteikti prašymą

  • Surasti kelią kaip užgydyti žaizdas po skyrybų ir atnaujinti ar sustiprinti ryšį su Dievu ir Bažnyčia

     Kiekviename užsimojime “pirmasis žingsnis” yra sunkiausias. First Step programa padeda individams surasti kelią užgydyti žaizdas ir padėti tašką po įvykusių skyrybų. Tribunolo tinklapyje rasite programoje dalyvavusių atsiliepimus.: www.dioceseofcleveland.org/tribunal

     Besidomintys First Step programa kviečiami rinktis antradienį, rugsėjo 18d., 7:00v.v. St. Ambrose parapijoje Brunswick. Atstovai iš “Ministry to the Divorced,” priklausančio vyskupijos “Marriage and Family Ministry” skyriui, paaiškins jų teikiamas paslaugas išsiskyrusiems. Clevelando vyskupijoje ši programa nieko nekainuoja. Dėl informacijos žiūrėkite: www.dioceseofcleveland.org/tribunal arba skambinkite į Tribunolo raštinę: 216-696-6525 / 800-869-6525, ext. 4000.

    Kasmet, atėjus rugpiūčiui, pradedame galvoti apie vasaros pabaigą ir apie netrukus prasidedančius mūsų rudens – žiemos – pavasario renginius. Mūsų organizacijos ruošia jų veiklos renginius, ir parapija taip pat ruošia renginius visiems parapijiečiams. Tuo pačiu vyksta ir mūsų nuolatiniai renginiai bei veikla kaip Eucharistijos garbinimas, blynų pusryčiai, ir metinis lėšų telkimo vakaras – Rudens loterija ir clambake.

     Man yra nuostabu, kad nors mūsų tiek mažai – vos virš 400 šeimų – tačiau mes tiek daug nuveikiame. Yra ir daugiau ką turėtume nuveikti, ir aš esu tikras, kad einant pirmyn mūsų veiklos ratas didės ir didės. Kai šv. Kazimiero parapija atsidarė 2009 metų rudenį, užsibrėžėme sau tikslą pritraukti žmones, kurie būtų pasiryžę statyti unikalią parapiją, kurioje visi jaustųsi savi, ir kurioje visi kviečiami dalyvauti kartu parapijos gyvenime.

     Kviečiu jus visus atnaujinti jūsų įsipareigojimą Šv. Kazimiero parapijai. Kviečiu jus visus skirti savo laiko ir dalintis savo talentais ir turtu toliau stiprinti mūsų parapiją. Galiausia, kviečiu jus dalintis idėjomis ir mintimis kaip galime pagerinti mūsų parapiją. Jei dirbsime visi kartu, mūsų parapija klestės ir bus stipresnė su kiekviena diena.

                              Dievas jus visus telaimina
!  kun. Juozas Bacevičius

SEKMADIENIO KAVUTĖ

Šį sekmadienį, 10:00val. Mišių kavutė vėl vyksta ir sugrįžo į pertvarkytą svetainę. Užsukite praleisti valandėlę su draugais.

FESTivalis

Visi kviečiami šį sekmadienį, nuo 12:00v.p.p. iki 10:00v.v. Center for Pastoral Leadership (28700 Euclid Ave., Wickliffe) į FESTivalį. Puiki muzika, užsiėmimai visai šeimai, Mišios lauke 8:00v.v. su vysk. Perez. Daug vietos netoliese pastatyti automobilius. Lauksime jūsų visų FESTivalyje!

TIKYBOS PAMOKOS

Mokslo metai netrukus prasidės, todėl primename tėveliams, kad jų pradžios mokyklos vaikai turėtų lankyti tikybos pamokas arba katalikiškoje mokykloje arba parapijos vedamuose (PSR) kursuose. Norint priimti Pirmąją Komuniją reikalinga išeiti dviejų metų katalikų tikėjimo kursą; Sutvirtinimo sakramentas priimamas aštuntame skyriuje. Šeimos, kurių vaikai norėtų lankyti mūsų parapijos vedamas (PSR) tikybos pamokas, prašomos susisiekti su parapijos raštine kiek įmanoma greičiau užsiregistruoti.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - rugpiūčio 5 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - rugpiūčio 12 d.

rugp. 5 d. Korp! Giedra

Skaitytoja/s

Vytas Kliorys Rita Balytė
12 d. Bendruomenė

Komunijos
dalintojai

Lana Margevičienė, Živilė*
Dan Margevičius,
Amanda Muliolienė

Albertas Sušinskas,
Kristina Sušinskienė,
Remigijus Belzinskas

19 d. Grandinėlės veteranai
26 d Parapijos riestainių kavutė

Patarnautojai

Amanda Newberry Elzė Tarasevičiūtė, Lukas Milevičius