અગત્યના સંપર્ક
 
     
 
1 2 3
 
શાળાઓની યાદી
ક્રમ
નામ
ફોન નંબર
1
આનંદ માર્ગહાઇસ્કુલ 231177
2
અંબ્ર ભવનાથ પ્રાયમરી સ્કુલ 237912
3
આર્યસમાજ સ્કુલ 239674
4
જે.એસ.આદર્શ કન્યા મહાવિધાલય 220175
5
કે.ટી.સહાની આદર્શ કન્યા પ્રાયમરી સ્કુલ 222865
6
આદર્શકુમાર પ્રાયમરી સ્કુલ હિન્દી મીડીયમ 221078
7
આદર્શ મહા વિધાલય 234172
8
આંબેડકર પ્રાયમરી સ્કુલ 252774
9
આનંદ માર્ગ પ્રાયમરી સ્કુલ -ગુજરાતી 235041
10
બાલ વિકાસ પ્રાયમરી સ્કુલ- ગુજરાતી 223004
11
ભારતીય વિધા મંદીર, ગોપાલપુરી 233684
12
બ્રહમ સમાજ પ્રાયમરી સ્કુલ-ગુજરાતી 220608
13
બ્રીલીયન્ટ પ્રાયમરી સ્કુલ, આદિપુર 261706
14
બ્રીલીયન્ટ પ્રાયમરી સ્કુલ, ગાંધીધામ 232507
15
ડો.સી.જી.હાઇસ્કુલ- હિન્દી 220271
16
ડો.સી.જી.પ્રાયમરી સ્કુલ- હિન્દી 220271
17
કમ્બ્રેજ હાઇસ્કુલ -અંગ્રેજી 221792
18
સેન્ટ્રલ સ્કુલ, રેલ્વે- અંગ્રેજી 226302
19
એક્ષરલ મોર્ડન સ્કુલ,આદિપુર -અંગ્રેજી 260823
20
સરકારી હાઇસ્કુલ, ગણેશનગર - ગુજરાતી 229500
 
1 2 3