Jump to content


Replying to Leej Twg Hmoob Thiaj Yuav Hwm Li Nais Phoo Vajpov Tsev Neeg Lawm?


Post Options

    • Can't make it out? Click here to generate a new image

Attach Files

   Max. single file size: 16MB

  or Cancel


Topic Summary

Posted 23 December 2016 - 06:03 PM

Tus yuav coj peb Hmoob mus muaj teb muaj chaw yog tus no lawm nawb kwvtij.

 


Posted 12 January 2014 - 02:02 PM

(Note: Laos is still very, very Dangerious!!!)

Nej ceev faj ua ntej nej mus nkag ncig ua sis rau hauv teb chaw Nplog.

 

Tej zaum nej xav tia niam no teb chaw Nplog tsis muaj tsov tsis muaj rog lawm.  Nej xav ntshes mus sis rau hauv teb chaw Nplog yov yooj,yooj yim lis nej lub siab xav.  Qhov ntawd nej xav tau yuam kev zoo ib yam lis kuv lawm nawb.  Kuv tau mus ncig ua sis tau zau rau hauv teb chaw Nplog.  Kuv kuj tau mus ncig ua sis rau txhua qhov che chaw txhua nrhos kuv kuj siab loj tsis ntshais dab tsis tiam sis qhov ua kuv tsis nco qab ntshai ntawd yog ib qho ua kuv yuam kev loj heev. 

 

Xyoo 2013 - 2014 no, kuv kuj tau xas kuv daim Passport mus ua Visa rau tom Nplog lub Lao Embassy nyob rau hauv Washington D.C. kom kuv tau mus ncig ua sis noj peb caug rau hauv teb chaw Nplog.  Tom qab lawv rov xas kuv daim Passport rov tuaj txog, Nplog lub Lao Embassy nyob rau tom Washington D.C. yeej tau tsos cai rau kuv mus ua sis rau hauv teb chaw Nplog tiam sis thaum kuv mus txog rau hauv Vientiane thiab kuv yov tau mus hlas ntawm Thai-Lao Border ntawd, cov tub ceev xwm Nplog ua hauj lwm nyob rau ntawm ciam teb ntawd tsis kam ntau lub thwj kom muaj hnub nkag mus rau hauv teb chaw Nplog rau daim Passport.  Lawv cia lis kom kuv mus rau hauv teb chaw Nplog xwb kuj ua rau kuv poob siab xav tia ua cas txhua zau kuv los ua sis rau hauv teb chaw Nplog, lawv ntau ib lub thwj muaj hnub kuv ncag mus rau hauv teb chaw Nplog ua cas zaum no lawv cia lis kom kuv mus xwb.  Kuv thiaj lis rov nug tus tub ceev xwm Nplog ua hauj lwm nyob rau ntawm Thai-Lao Border ntawd tia vim lis cas nws hos tsis ntau hnub kuv nkag mus rau hauv teb chaw Nplog kom pom rau ntawm kuv daim Passport.  Nws hais tia nws tib muab kuv daim passport npa thwv tseg nyob rau hauv Computer tseg lawm.  Nws kom kuv mus tsuag, tsuag xwb.  Kuv kuj maj nroo mus rau hauv teb chaw Nplog lis nws hais thiab.  Kuv mus ncig ua sis noj peb caug tuaj yov luag muaj ib hlis ces kuv mam lis rov los txog rau ntawm Thai-Lao Border nyob rau hauv Vientiane ntawd.  Thaum kuv los txog rau ntawm border ces muaj ib tug poj niam Nplog ua kuj ntau tau ib lub thwj rau kuv daim visa Nplog nyob rau hauv kuv Passport.  Thaum kuv tawm los txog rau ntawm qho chaw nce tseb yov hlas tus dej Mekong ces muaj ib cos tub ceev xwm yog cov neeg kuaj cov Passport.  Cov neeg ua kuv nces ces lawv kuj lam saib dog saib dig.  Thaum los txog rau ntawm kuv daim Passport ces lawv mus muab nthuav mus nthuav los thiab saib ntev, ntev.  Kuv thiaj lis xav zoj tia vim nws yov mus saib kuv daim Passport ntev ua luaj es yog vim tus dab tsis.  Nws saib tag ces nws txawm hais rau kuv tsis muaj lub thwj ntau nkag mus rau hauv teb chaw Nplog.  Kuv thiaj lis teb rau nws tia thaum kuv los rau hauv kom tib kom ntej ntau lub thwj kom muaj hhnub nkag mus rau hauv teb chaw Nplog es nej tib tsis kam ntau.  Nej kom kuv mus tsuag, tsuag.  Nej hais tia nej tib muab kuv daim Passport npa thwv tseg kom kuv tsis txhob txhawj.  Kuv thiaj xas tia ntshes nej tib npa thwv tseg lis nej hais lawm es vim lis cas nej hos rov liam tia kuv nkag mus rau hauv teb chaw vuam cais no.  Kuv tib xas kuv daim Passport mus rau nej lub Lao Embassy nyob rau Washington D.C. tsos cais rau kuv nas vim lis cas nej hos hais kuv nkag mus rau hauv teb chaw Nplog phiv nej tus cais no.  Kuv kuj tau mus nrog ciag Nplog tus thawj tub ceev xwm tham kiag ces nws hais tia kom kuv them $100 mas nws thiaj lis tsos kuv mus.  Kuv teb nws kuv tsis muj nyiaj.  Kuv tib muab nyiaj siv tag lawm.  Kuv hais rau nws tia kuv los ua sis rau hauv nej lub teb chaw Nplog no kuv yeej tau cais ntawm nej lub Lao Embassy muab cais rau kuv.  Kuv thiaj lis los ua sis rau hauv nej lub teb chaw.  Yog tia nej tsis kam los ces nej kuv tsis cia kuv nkag mus rau hauv nej lub teb chaw.  Nej cia kuv nkag mus ua sis rov los txog ces nej yov liam kuv tia kuv mus txhaum cai es nej pua muaj kev ncaj ncee tiag, tiag rov cov neeg sawv daw los mus ncig ua sis rau hauv nej lub teb chaw no.  Kuv kuj hais rau nws tia yog peb tsis los ncig ua sis ces nej lub teb chaw no yeej tsis kev lag luam.  Nej haj yam yov tsom nyem.  Txawm kuv yov hais npaum twg rau tub thwj tub ceev xwm ntawd los nws hais tia kuv yov tsum tau them $100.  Yog lis ntawd kuv thiaj lis them tau $100.  Lawv kuj muab daim Passport coj mus laim tseg tia kuv ncag mus rau hauv teb chaw yuam cais tseg.  Qhov no yog lawv lam txwm ua tsis muaj kev ncaj ncee rau cov neeg mus ncig ua sis rau hauv lub teb chaw Nplog.  

 

Yog tia Nplog lub Lao Embassy nyob rau hauv Washington D.C. lam tuaj tsos cais dag rau sawv daw kom nkag mus sis rau hauv teb chaw Nplog  kom yuam cais ces sawv yov tsum muab lub Lao Embassy nyob rau hauv Washington D.C. ntawd ntiab rov mus tsev tsis txhob lub Lao Embassy ntawd tuaj lam ua ntau ntawv dag sawv daw kom yuam cai.  Yog nej leej twg ntsib qhov teeb zoo lis kuv qhov no ces peb yov tsum tawm ib lub suab hais ib los lus.  Peb yov tsum tau ua ntaub ua ntawv mus rau tom US Congress & United Nations.  Txhua, txhua lub teb chaw ua muaj Lao Embassy ua Lao Visa dag kom sawv daw mus muaj kev txhaum rau hauv teb cahw Nplog yov tsum ntiab Lao Embassy rov mus tsev vim lawv yog ib cos Lao Embassy dag xwb.  

 

Nej leej twg hos tau mus ua sis rau hauv teb chaw Nplog thiab lam raug Nplog liab liam teeb meem nyob rau hauv teb chaw Nplog no ces nej tsis txhob ua siab deb.  Nej yeej meem tuaj nthuav qhia nej qhov teeb meem rau sawv nrog pom.  Thaum muaj ntau txog lis 10 - 20 tawm leej phi nya lawm ces peb muaj peev xwm ua ntawv mus rau tom US Congress & United Nations.  Peb muaj peev xwm ntiab cov Lao Embassy dag ntawd rov mus tsev, yov tsis tsos cai rau lawv tuaj dag sawv daw kom muaj teeb meem ntxiv lawm.  Thaum twg lawv lub teb chaw Nplog ntawd muaj kev ncaj ncee rov sawv mus saib lawm tiag, tiag United Nations mam lis rov tsos cai rau sawv daw mus ncig ua sis rau hauv teb chaw Nplog. 


Posted 11 January 2014 - 05:44 PM

Phoojywg aw, yog yuav xav li ko ces yus yeej tsis nyiam Vajpov li os.  Peb twb nyob kiag ntawm Vajpov tog tsev es Vajpov twb ya mus thaib teb 2,3 asthiv peb mam paub tias nws khiav tawm teb chaw lawm.  Peb tuaj rooj teb no tsis yog muaj nws es peb thiaj tau tuaj.  Nws tsuas yog lub npe sawv daws siv kom paub hu xwb.  Nyias peem nyias siav tuaj xwb.  Meskas txais peb los twb yeeb vim Meskas paub tias peb Hmoob ua Meskas li tes taw txhawb Meskas.  Cov Hmoob tuag lawm yog peb cov credit los txiaj ntsim muaj feem tuaj teb chaws Meskas, tsis yog Vajpov.  Vajpov twb tuaj txog Meskas los tseem niaj hnub dag pejxeem kom pab nyiaj mus ua teb chaws. Lam tsa cov laus ruam ua nom ua tswv thiab them nyiaj rau Vajpov.   Tsam no luag tuag lawm los luag tej me nyuam muaj vajtse zoo nyob thiab them tag lawm.

 

Cov niag laus ruam ruam ntawv tsam no twb mus yuav tag lawm thiab.  Vim lawv ruam ces Vajpov taw ncab mus ncab taw nkhaus mus nkhaus.  Thaum ub Vaj pov tsa leej twg ua nom ces Vajpov them nyiaj hli rau nws.  Leej twg ua nom loj Vajpov kuj them nyiaj hli ntau rau thiab.  Nyob Meskas ces Vaj Pov tsa leej twg ua nom ces nws ho them nyiaj hli rau Vajpov noj. Vaj Pov muab leej twg ua tus nom loj zog ces nws kuj tau them nyiaj hli ntau zog rau Vajpov thiab. Xav mas txaus luag thiab tiag. Kuv xav mas ntshe yuav tsis muaj leej twg ua tau li Vajpov lawm, nws yeej muaj hwjchim thiab hais lus muaj nqi tiag tiag.


Posted 11 January 2014 - 01:40 AM

Nais Phoo Vajpov thiab niam Nais Phoo tuag tag lawm ua leej twg yuav los dhia nws tej dej num? Nws tus tub? Leej twg? Puas yuav muaj leej twg los ua Hmoob tus coj kom Hmoob hwm?

Tus phooj ywg, hais txog Vaj Pov. Muaj 1 cov thiaj fwm xwb. 1 cov tsis fwm. Kuv yeej 1 txwm tsis fwm Vaj Pov. Kuv hu nws hu ua Pov Dag. Vim nws dag, nws yuam kuv txiv, kwv tij laug thiab txiv ntxawm lawv mus ua laj kab thaiv Nplog. Lawv tuag tag, cia peb me me nrog peb niam nyob txom nyem ti txa nkaum. Thaum Vaj Pov yuav khiav tuaj rau teb Thaib, Vaj pov puas nco tias tshuav cov me nyuam ntsuag thiab cov poj ntsuam uas txiv mus tuag tom frontline lawm, es Vaj Pov yuav coj kom tau lawv tawm Nplog teb tso? Pov Dag yeej tsis quav ntshej txog cov poj dab poj ntsuag thiab cov orphans li puas yog?


Posted 08 December 2013 - 07:33 PM

Yingluck Shinawatra yog thawj thawj tug poj niam uas txais qhov position uas muaj meej mom xws li yog tus prime minister  nws yog thawj thawj tug prime minister uas yog poj niam nyob Thaib Teb.

 

Tiam sis txij li thaum Yingluck los mus ua tus prime minister tau tsis ntev muaj ib txhia neeg thaib lawv tsis nyiam Yingluck lawv discriminated Yingluck...ib qho mas Yingluck niam thiab txiv yog neeg Suav Yingluck kuj tsis yog Thaib uas tseem tseem Thaib tiag tiag Yingluck yug nyob rau Chiangmai Amper San Kam Peng...nws yuav nws tus txij yog yawg Anusorn Amornchat uas yog sib yuav li Meskas hais yog common law xwb nkawv muaj ib tug tub muaj 14 xyoos...xws li cov thaib uas tseem tseem thaib lawv txob thuam Yingluck cem cuag li yog ib tug maum dev xwb.

 

Ua ntej thaum uas Yingluck yuav los ua tus prime minister, nws yog ib tug business woman nws yog ib tug CEO ntawm lub company  M Link Asia Corporation uas nws yog lub lub ntawm Thaksin cov companies.

 

Tiam sis thaum nws los ua tus prime minister yog ib tug thawj coj lawm neeg thaib mas thuam nws loj heev li xws li yawg Akayuth Anchanbutr tus tswv ntawm lub website thaiinsider.com nws thuam yingluck tias cov hluas nkauj qaum teb yog tib co ua niam ntiav nkaus nkaus xwb ua cas tseem yuav cia niam ntiav los mus caij txiv neej taub hau........yawg Chai Ratchawat los sis Somchai Katayutanan uas nws yog ib tug cartoonist nyob rau thaib ib tsab news paper tau thuam Yingluck hais tias "worse than a prostitude" nws thuam hais tias "tus prositutde nws tsuas yog muag nws lub cev xwb.....tiam sis ib tug poj niam phem...nws muag nws lub teb chaws".....(กระหรี่แค่ขายตัว หญิงชั่วเที่ยวขายชาติ)....thaib mas thuam Yingluck heev li...thuam hais tias Yingluck ruam..tsis muaj qualifications txaus uas yuav los ua tau Thaib tus thawj coj...yog ib tug poj niam ruam ruam uas twb tsis paub dab tsi kiag li nws tsuas yog txawj ua raws li Thaksin hais xwb. (thaum uas Hilary Clinton Mekas tus Former secretary of State tau mus xyuas teb chaws Cambodia Hilary Clinton tau caw Yingluck kom tuaj mus sib tham txog teeb meem nyob rau hauv Cambodia thaum ntawv.....Yingluck txais Hilary qhov kev caw zaum ntawv thiab mus rau hauv Cambodia....Thaib thuam Yingluck loj heev hais tias Yingluck ruam heev....raws li txoj kev cai nom tswv hais txog sab diplomacy siv nyob rau sab international tus uas chaw ntawv yus thiab nws yuav tsum yog nyob qib ib yam xwb....xws li yuav tsum yog President Obama caw Yingluck thiaj li yuav txaws tau nws txoj kev caw ntawv....tus president thiab tus prime minister nws yog nyob tib qib xwb xws li yog tus thawj coj ntawm tag nrhov cov pej xeem nyob rau lub teb chaws ntawv....raws li txoj cai nyob rau sab diplomacy tus secretary of state yeej caw tsis tau tus prime minister mus sib tham sab laj txoj dej num tseem ceeb.....tus secretary of state nws tsuas caw tau cov txij ib yam li nws qib xwb....xws li yuav tsum yog Thaib tus secretary of state thiab xwb....tiam sis Yingluck yog tus prime minister nws tsis tsim nyog li....tus prime minister nws yeej tsis tham dej num tseem ceeb nrog lwm lub teb chaws tus secretary of state ib zaug li...yog yuav kom yog cai tiag mas tus prime minister yuav tsum tham nrog prime minister xwb los sis tus president ntawm lub teb chaws ntawv xwb.

 

Txoj kev tawm tsam thaum lub 11 hlis dhau los no Suthep lawv lub hom phiaj yog mus txeeb cov bulding uas nws yog government buildings qhov no nws yog ib qho uas zoo txiav nom tswv tej tes taw tsis pub kom nom tswv ua tau hauj lwm cov neeg ua hauj lwm rau nom tswv tsis pub tuaj ua hauj lwm Suthep hais tias tab txawm yuav muaj nom tswv los ib yam li tsis muaj nom tswv lawm xav kom Yingluck muab lub powers ntawv rov qab los rau pej xeem thiab kom tawm khiav mus lub xeem Shinawatra yuav tsum khiav hauv Thaib Teb mus kom tag tus tsis pub lawv nyob ntxiv mus lawm....Yingluck nws yog ib tug poj niam nws siv nws lub siab poj niam (zoo li ob niam txiv sib ceg..tus txiv ntiab tus niam kom tawm khiav mus...nrog nws neej nws tsav..nws los qab roob kom rov mus qab roob los qab ha kom rov mus qab ha....tus niam teb tus txiv tias...koj txiv e..ua siab ntev ntev mas lod wb twb sib yuav ntev tav li no lawm es me tub menyuam puv vaj pub tsev tag es koj txawm yuav lawb kuv tawm li tiag lod..muaj qhov twg tsis sib haum siab maj mam sib kho sib hais kom haum xwb mas es cia wb ua niam txiv mus lawm tom ntej txhob muab kuv lawb tawm kuv twb hlub hlub koj ne....Suthep hais tias tsis tau...niag ntsej muag phem li koj ko yuav tsum tawm hauv kuv lub neej mus xwb....koj neej koj tsav nyob qhov twg koj mus qhov ntawv....kuv tsis aub eb koj lawm.....yog koj tsis tawm khiav mus ces mag kuv lub nrig ntaus thiab txhais ko taw ncaws lawm xwb) los mus daws qhov teeb meem ntawm no tiam sis Suthep tsis kam li ntawv.

 

Nyob rau hnub tim 9 lub 12 hlis xyoo no tseeb tiag nws yog ib hnub uas UN tau teev tseg hais txog International Anti Corruption Day tiam sis nyob rau Thaib Teb tag kis nws yog ib hnub uas yuav muaj kev los mus tawm tsam loj heev vim tias Suthep lawv tau tshaj tawm lawm tias tag kis uas yog nub tim 9 yuav yog ib hnub uas tawm tsam zaum kawg ntawm lawv txoj kev tam tsam zaum no lawv yuav tsum ua kom yeej xwb xwb li tsis yeej mas tsis tag li. Nyob rau txoj kev tawm tsam nyob rau tag kis tej zaum cov pej xeem yuav tuaj cooj heev li tshaj li ntawm cov pej xeem sawv daws lawm kuj tseem ho muaj cov students uas nyob rau qee lub tsev kawmm ntawv tseem yuav tuaj nrog lawv tawm tsam tib yam thiab...Yingluck tau tshaj tawm tias nws yuav tsis siv tub rog los sis tub ceev xwm los mus nrog pej xeem sib tawm tsam nws tsis xav kom muaj violent nws tsis xav kom muaj nqaij ntuag ntshav nrog muaj neeg tuag.

 

Tiam sis sab raws li Suthep tog Suthep lub hom phiaj yog yuav muab qhov situation tam sim no uas tseem yuav tshwm sim nyob rau tag kis Suthep xav muab qhov ntawm no turn mus ua violent kom tub rog tig los mus coup... Suthep xav kom mus zoo ib yam thaum xyoo 1973 thov ntawv nws thiaj li yog ib qho uas yuav ua rau Suthep tsa nom tswv tshiab yam yooj yim....qhov ntawm no nws yog ib qho uas txhais tau tias yuav muaj nqaij ntuag ntshav nrog muaj neeg tuag yam dhia tsis dim.

 

Muaj cov tub txawj tub ntse cov xib fw qhia ntawv nyob rau cov universities los mus tawm tswv yim txog qhov ntawm no tias yuav kom dim txoj kev nqaij ntuag ntshav nrog zaum no uas nyob rau tag kis mas yuav tsum yog Yingluck nws tawm nws tus nom nws tawm nws tus nom los sis dissolve the house ua ntej ntawv.....tiam sis qhov no Yingluck kuj tsis kam Yingluck hais tias yog Yngluck tawm los tau tiam sis yuav tsum yog tom qab uas nws tawm lawm yuav tsum muaj txoj kev xaiv tsa 60 hnub....tiam sis Suthep lawv tsis kam li ntawv....Suthep hais tias Yingluck tawm lawm Thaksin thiab nws cov neeg yuav tsum lawb du lug mus li tsis pub leej twg los ua politics ntxiv mus lawm...kev tsa nom tswv tshiab yuav tsum yog ua raws li Suthep tau planned tseg...qhov no vim tias yog xaiv tsa dua tshiab Pheu Thai yeej yuav tsum muaj yeej 100% Suthep lawv xub tsis tau qhov ntawm no.....cov neeg uas Thaksin npaj tseg yuav los mus ua tus prime minister tom qab Yingluck nws muaj coob tus puav leej yog Thaksin tsev neeg xwb.....ib tug ntawv nws yog Yingluck tus niam laus...Yaowapa Shinawatra los sis "Jae Daeng"  ib tug ces yog Thaksin cov neej tsa Thaksin poj niam tus dab laug.

 

Ntawm no nws yog Thaksin influence li uas lawv tau hais los ntawv thiab nws yog ib qho reasons rau lawv txoj tawm tsam nyob rau zaum no....lawv yuav tsum rho kom tau Thaksin tus cag tawm kom tau zaum no xwb xwb.......

 

Thaum tus teeb meem mus zoo li no lawm tog tsho liab yog Thaksin tog lawv nyiam Thaksin lawv yuav tsum tau tuaj mus nrog Suthep lawv sib do ua muaj yeej muaj swb...thaum no ces nqaij yuav ntuag ntshav yuav nrog.

 

Tus niam thiab tus txiv ob tog neej tsa tuaj sib ua plaub lawm yuav tsum muaj chaw rau yuav tsum muaj yeej muaj swb ib tug yuav tsum nrauj ib tug yuav kom hais haum es rov los ua niam txiv li qub ces tsis muaj lawm...tsuas muaj nrauj lawm xwb.

 

Saib mus seb Yingluck yuav ua li cas tej zaum nws yuav tawm nws tus nom thiab los kuj tsis paub nws ho yuav tsis tawm los kuj hais tsis tau...cia saib mus seb tog twg yog tog yeej....kuv mam li tuaj mus tham ntxiv tias ua li tom qab ntawv Thaib Teb nws yuav hloov mus zoo li cas

 

 

 

 

 

 


Posted 08 December 2013 - 01:17 AM

Xyoo 1995 kuv tsev neeg kuv cuab kwv tij peb muaj ib tug tij laug kwv tij nws tau tag sim neej vim rau qhov nws mob raum nws raug lim ntshav tag zog tsis muaj hmoo nws tau tag sim neej thaum ntawv nws hnub nyoog yog 67 xyoo.....nws thiab kuv wb yog ib phaj kuv hu nws ua tij laug...nyob rau ntuj qub qab yav dhau los nws yeej tau ua ib tug menyuam thawj tub rog rau Nais Phoos Vaj Pov tiam sis kuv tsis paub tias nws lub qib yog qib dab tsi tiag.....peb muab nws lub cev coj los tso rau hauv church thaum ntawv peb cuab kwv tij thiaj li tau mus caw Nais Phoos Vaj Pov tuaj mus pab peb hlub tij laug thiab hais lus qhuab ntuas peb kom peb txawj  nrog luag ua neej...lub sij hawm thaum Nais Phoos tuaj yuav txog peb cov kwv tij txiv tub thiaj li tau mus txhos caug rau ntawm sab qhov rooj sab hauv tsev uas yog nkag los sauv lub church...kuv tus kheej kuj yog ib tug uas tau mus txhos caug tos Nais Phoos yuav nkag los....peb sawv daws peb txhos caug thiab khoov rau hauv av tag.....tsis ntev xwb Nais Phoos tuaj txog Nais Phoos nkag los rau hauv church.....thaum Nais Phoos nkag los rau hauv lub church lawm Nais Phoos nws cev nws txhais tes los plhws peb tau hau.....nws rub peb tes kom peb sawv...thaum ntawv nws nce rau saum lub stage nws los hais lub qhuab ntuas txoj kev ua neej rau peb....tom qab ntawv nws rub peb sawv daws mus puag hauv nws xub ntiag.....nws hais lus txhawb peb lub zog...ua rau peb sawv daws siab loj lawm ntau heev.

 

Tom qab nws hais lus tag rau peb lawm.....nws muab ib lub xab nais phoos rau peb tus tij laug uas tuag ntawv.....lub sij hawm ntawv kuv tseem yog ib tug menyuam hluas hnub nyoog 20 xyoo xwb tseem kawm ntawv thiab xwb.....kuv yeej xav hauv kuv lub siab kuv yeej txaus siab muab kuv tus kheej mus pab rau Nais Phoos tsuav yog nws need kev pab xwb tab txawm mus nyob rau hauv nws tsev es mus ua coffee rau nws haus mus rau zaub rau mov rau nws noj ntxuav nws tej tais diav kho nws txhais khau nws rau xwb los kuv yeej kam.....qhov no kuv hais tawm  plaws hauv kuv siab los......God is my witness........Tiam sis thaum ntawv kuv ruam dhau heev lawm.......tam sim no los tseem ha yam ruam......thaum ntawv kuv cov phooj ywg hais rau kuv tias.....kav tsij thaum tus laus tseem muaj txoj sia nyob zoo li lub zeb ho uas tseem nyob rau ntawv yeej meem coj riam mus hov ntag......

 

Xyoo 1979 peb khiav ua cob fab nyob roob phaj tsum thaum ntawv kuv hnub nyoog 4 xyoos ntau nyab laj tuaj puav peb tua peb ho tawg roob phaj tsum khiav los mus nyob rau ntawm ib thaj chaw nco tsis tau tias yog qhov twg lawm tiag...peb los nyob rau ntawv ces...nyoob hoom niaj hnub tua yos peb.....tiam sis peb yog nyob rau hav zoov xwb nyoob hoom ya saum peb taub hau lawv tsis pom peb......txhua txhua zaug uas nyoob hoom ya tuaj yos peb......kuv niam thiab kuv txiv kuv yawg lawv puav leej hais tib lo lus......"awb....nyoob hoom ya ya ov.....Nais Phoos Vaj Pov rov qab los lawm lau......Nais Phoos Vaj Pov rov qab los tos peb lawm lau...".

 

Kuv tus kheej kuv lub siab yeej tsis muaj qhov uas yuav tsis nco Nais Phoos Vaj Pov.....kuv yeej nco ntsoov nws tus txiaj ntsig mus tsis ploj.....

 

 

 

 


Posted 07 December 2013 - 08:14 PM

Peb Hmoob ruam ruam npuav quav tsawv xwb yog tsis muaj yawg hlob txiv Vajpov ces ntshe hmoob yeej tsis paub nrog luag rau khau li os.


Posted 07 December 2013 - 12:57 PM

Tsis muaj Vajpov ces cov niag neeg Hmoob ruam npua no ntshe niaj hnub no twb tsis tau paub rau khau li os thiab ntshe tseem hnav ntaub maj xwb. 


Posted 06 December 2013 - 06:31 PM

Thaib yog ib lub teb chaws democracy nws yog democracy uas muaj huab tais nws kuj ho coj txawv zog li cov teb chaws uas muaj huab tais Askiv thiab lwm lub teb chaws uas yog democracy uas tseem muaj huab tais. Nyob rau Thaib tsab cai lij choj criminal law nqe 112 teev tseg tsis pub leej twg tus twg pab pawg neeg twg lam mus txob thuam huab tais thiab huab tais tsev neeg tus twg yuam cai raug mus kaw nkuaj 1-20 xyoo. Nyob rau Thaib tsab cai constitution muaj qee nqe teev tseg thaum twg lub teb chaws tau kev tws lawm uas tsis muaj ib pab pawg neeg twg yuav los nrhiav tau lub hau kev rau sawv daws taug lawm huab tais muaj cai los mus nrhiav kev rau sawv daws taug los mus tsa dua nom tswv tshiab los mus tswj teb kav chaw lawm tom ntej....qhov yog yog siv huab tais lub powers zoo li nqe 7 uas nyob rau hauv tsab cai constitution uas Suthep hais ntawv.

 

Ho sim saib mus seb qhov teeb meem ntawm no ho yuav xaus mus li cas....tab txawm Yingluck nws tawm nws toj hauj lwm mus lawm los teeb meem yuav tsis tag....txawm Suthep yuav muaj yeej yuav tsa tau xab phas pej xeem yuav tsa tau nom tswv tshiab lawm los teeb meem yuav tsis tag...Suthep lawv txawm ho ua tsis tau li cas rau Yingluck es nws tseem ua nws tus nom li qub los teeb meem yuav tsis tag yooj yim.

 

Hais txog li ntawm tub rog sab...yav tag dhau los nyob rau Thaib history tub rog yeej muaj feem los mus cuam tshuam thaum uas nom tswv muaj teeb meem ntau lawv daws tsis tau lawm thiab qhov teeb meem ntawv nws zoo li loj zuj zus tuaj lawm tiag thaum ntawv nws yog lub caij uas tub rog yuav tau los mus muaj coup d tat...yog thaum twg tub rog coup d tat lawm ces teeb meem nws yuav tsis yog tag li ntawv xwb nws tseem yuav ha yam tsim teeb meem loj tuaj ntxiv thiab xwb yog li ntawv pej xeem thaib ib txhia lawv thiaj li tsis xav kom muaj coup d tat ntxiv mus lawm..vim tias thaum tub rog coup lawm thaum tb rog coup tag lawm txhua tsab cai lij coj xws li constitution tub rog muab tshem tawm tsis siv....thaum ntawv tub rog los siv txoj cai Marshall Law uas nws yog ib txoj cai uas heev thiab nruj heev pej xeem thaib yuav tsis taus li ntawv...thaum ntawv ces nws yuav yog dictator lawm..tus twg yuam txoj cai marshall law ntawm no ces rau txhom mus kaw thiab tua pov tseg lawm xwb....

 

Twb yog vim tej teeb meem ntawm no pej xeem thaib lawv thiaj li tsis xav kom muaj coup ntxiv mus lawm.....yav dhau los yog tias muaj coup thaum twg tub rog lawv kuj tsa lawv ib tug neeg uas yog ib tug thawj tub rog los ua tus prime minister qhov ntawm no ua rau pej xeem tuaj tawm tsam loj heev vim lawv ntshai txoj cai marshall law lawv ntshai dictators coj lub tswv yim dictators los mus kav lub teb lub chaws lawv thiaj li tawm tsam.

 

Teeb meem tam sim saib kuj zoo li tub rog nws tsis coup qhov chance uas tub rog yuav coup dua ib zaug ntxiv nws tsawg heev tej zaum kuj ho tsis muaj chance hlo li los kuj hais tsis tau vim tub rog thiab nom tswv tam sim no muaj kev sib raug zoo tub rog yuav tsis tawm los coup yooj yim...tiam sis kuj lav tsis tau nyob rau future tom ntej no....tab txawm tub rog yuav coup los kuv xav tias pej xeem yuav ha yam tawm tsam coob heev thaum kawg tus thawj tub rog uas los coup ntawv yuav nyob tsis taus zoo ib yam li yawg General Soontorn Kongsoompong uas coup thaum lub 2 hlis ntuj xyoo 1991 tom qab ntawv nws muab nws tus lwm thawj coj yawg General Suchinda Kraprayoon tsa los ua tus prime minister.

 

Coup d tat nws txhais tau hais tias yog coj tub rog mus overthrow nom tswv uas yog siv riam siv phom siv tub rog coob los mus overthrow nom tswv...lo lus hais tias coup d tat thiab revolution nws txawv li cas.....yog muab saib los nws puav leej yog ua mus tib yam li hais tag los ntawv yog coj tub rog mus tshem nom tswv tawm.....tiam sis yog thaum muaj yeej lawm hu qhov kev muaj yeej ntawv ua revolution...tiam sis thaum twg txoj kev coup ntawv tub rog swb....peb ho hu qhov ntawv ua rebel....(lus nplog lawv hu ua pas tis vav....thiab kab npauv).

 

 


Posted 04 December 2013 - 06:48 PM

Yawg Ralph Nader Meskas ib tug political activist tau tshuab lub whistle nyob rau mekas xab phas thaum xyoo 1970 nws yog ib qho qhia tau rau xeem tias nws tsis muaj kev ncaj ncees nyob rau xab phas lawm. Suthep thiab nws pab neeg tawm tsam nom tswv zaum no lawv tshuab whistle vim lawv copied yawg ntawm no lub ideas.

 

Kev tawm tsam zaum no muab ua zoo saib nws tshaj li qhov uas sib txeeb powers los ntawm 2 phav loj loj li kuv hais los ntawv lawm Suthep yuav tsis tsum li ntawv xwb tom qab Yingluck nws tawm nws txoj hauj lwm lawm nws yuav tsis yog muaj txoj kev xaiv tsa tshiab xwb tiam sis qhov uas Suthep thiab tog nom tswv qub lawv xav tau yuav tsum yog rho Thaksin tus cag tawm kiag hauv Thaib Teb mus tom ntej no yuav tsis pub Thaksin thiab Thaksin tsev neeg los sis lub xeem Shinawatra uas mus ua politics nyob rau Thaib Teb ntxiv mus lawm qhov ntawm no yog qhov tseem ceeb uas yuav tau saib kom zoo.

 

Tsis paub tias ua li tsho liab thiab nws pab neeg yuav xav li cas rau nqe ntawm no kuv xav tias tshoa liab yuav tsis kam ua li ntawv txog thaum ntawv yog tias muaj tseeb li Suthep tau planned tseg kuv xav tias tsho liab yuav ua heev yuav ha yam tawm tsam loj heev Thaib teb kuv xav tias tej zaum yuav rais tau mus ua civil war yuav muaj kev sib ntaus sib tua los ntawm pej xeem ob tog. (ib qhov yog tsho liab xav kom muab Suthep thiab Abhisith nkawv coj los mus teem txim vim nkawv tau tua tsho liab neeg tuag lawm qhov no tsho liab yuav zam txim tsis tau...tsab cai zam txim tsho liab yuav tsis tau...ho muab Thaksin rho tawm kiag mus lawm los....yuav ua rau Abhisit thiab Suthep nkawv dim dawb thiab...kuv xav tias yuav tsum muaj chaw rau xwb..tog twg yuav nyob tog twg yuav mus tsis matter)

 

Suthep tau los tshaj tawm txog yuav siv kev cai constitution nqe 7 coj los tsim tsa tus prime minister uas yog hais kom huab tais thaib los mus tsa.....yeah.....nyob rau history yeej muaj li ntawv tiag mas nyob rau thaum lub 10 hli ntuj tim 14 xyoo 1973 cov students tau sawv los mus protest tawm tsam yawg Marshall Thanom Kittikhajorn tus prime minister lub sij hawm thaum ntawv muaj kev sib ntaus sib tua nqaij ntuag ntshav nrog ua rau neeg tuag coob Marshall Thanom nyob tsis taus nws thiab tus DPD prime minister Yawg Mrashall Prapath Jarustian thiaj li tau tawm khiav mus txawv teb chaws ny rau xab phas thiaj li tau thov mus rau huab tais kom huab tais tsa tus prime minister los mus tuav lub teb lub chaw huab tais thiaj li mus tsa yawg Sanya Thammasak los mus ua tus prime minister (qhov ntawm no nws yog ib qho disqualify yawg Samark Soontoravej rau nws txoj kev los ua tus prime minister li kuv tham los saum toj sauv vim rau qhov thaum ntawv Samark kuj tseem yog ib tug student)....kuv xav tias Suthep yeej paub zoo txog tej no.....tiam sis thaum ntawv thiab tam sim no nws txawv lawm deb heev thaum ntawv mas yog cov students lawv tsam tsam tus prime minister uas nws yog ib tug dictator hais txog txhua yam kev tswj teb kav chaw.......tam sim no mas yog Suthep overthrow the government....tsim tsa xab phas pej xeem los mus siv.......ua yog nkaus li communist li hais tag los ntawv vim kev tawm tsam ntawm communist muab pej xeem rub mus rau qhov siab....tiam sis qhov tseeb tsis yog li ntawv lam siv pej xeem lub npe los npog ntsej muag.....xws li peb yeej ib txwm hnov los lus hais tias "socialism.......pej xeem yog tswv teb tswv chaw.....สังคมนิยม ประชาชนเป็นเจ้า" (communist nplog liab lawv siv lo lus no).

 

Yingluck thiab tog nom tswv lawv kuj tsis yog dictators tsev neeg xeem Shinawatra yeej mua rights nyob rau hauv Thaib Teb yog yuav ho cia li muab lawv tsev neeg no ncaws tawm txawv teb chaws kom tag txhua tus ib yam li Thaksin mas ho ua dhau cai lawm thiab....Shinawatra los kuj yog Thaib tib yam li lwm tus....tus twg txhaum tsuas hais tus ntawv xwb tus twg txhaum tsuas ua rau tus ntawv xwb.

 

Huab Tais nws tsis involve txog politics xyoo no Huab Tais laus lawm nws hnub nyoog twb 86 xyoo lawm nws need so txhob muab nws rub los mus cuam tshuam txog politics li no huab tais nws tus kheej los nws yeej dhuav kawg txog tej teeb meem zoo li no.....txhob bother nws.

 

 


Review the complete topic (launches new window)