ܬܘܪܨ ܡܡܠܠܐ
ܐܵܪܵܡܵܝܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ

ܩܫܝܫܐ ܐܘܣܦ ܕܒܝܬ ܩܠܝܬܐ

    ܡܘܬܐ ܘܡܘܠܕܐ
 ܐܒܪܗܡ ܝܠܕܐ ܐܒܪܗܡ
ܐܲܚܢܲܢ ܡܵܢܝܼ ܝܘܲܚ؟

ܐܣܝܵܐ ܦܹܐܪܵܐ ܣܲܪܡܲܣ

    ܬܫܥܝܬܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ

ܡܐܠܟ ܓܝܘܲܪܓܝܣ ܟܐܠܝܟ ܙܲܝܥܵܐ

 
ܝܘܒܠܐ ܘܝܘܒܒܼܐ

ܥܲܒܼܕܒܼܫܘܿܥ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܥܲܒܼܕܒܼܫܘܿܥ

    ܣܒܼܪ̈ܐ ܕܐܣܝܪܐ
ܡܘܼܫ̈ܚܵܬܼܐ

ܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ ܡܲܠܟܘܿ ܐܵܫܝܼܬܼܐ

 
ܣܦܪ ܕܕܡܥ̈ܐ
ܒܐܘܪܚܐ ܕܕܡܵܐ

ܫܠܝܡܘܢ ܕܣܠܡܣ

  ܡܡܠܠܐ ܐܬܘܪܝܐ ܩܦܝܣܐ

ܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ ܡܲܠܟܘܿ ܐܵܫܝܼܬܼܐ

 
         
      ܬܠܵܬܵܐ ܓܲܒܼܪ̈ܐ ܐܵܬܘܿܪ̈ܝܸܐ

ܪܵܡܵܢ ܒܹܝܬ ܫܸܡܥܘܿܢ

 
      ܢܒܼܝܵܐ
ܓ̰ܒܪܢ ܚܠܝܼܠ ܓ̰ܒܪܢ

ܬܘܪܓܡܐ ـ ܝܘܼܐܪܫ ܗܒܕܘܿ
ܪܘܿܒܝܢ ܒܝܬ ܫܡܘܐܝܼܠ

 
         
         
         
         
 

 

ܫܘܚܠܵܦܵܐ ܚܵܪܵܝܵܐ: 09/26/2015