</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 246/QĐ-UBND Châu Thành, ngày 12 tháng 1 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao bổ sung dự toán chi cho các đơn vị trường học

năm 2018 huyện Châu Thành

 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH

 

 

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 3735/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; vốn đầu tư công và dự toán ngân sách Nhà nước huyện Châu Thành năm 2018;

Căn cứ Công văn số 699/UBND ngày 11 tháng 8 năm 2017 của UBND huyện Châu Thành về việc chủ trương hợp đồng giáo viên và nhân viên năm học 2017 - 2018;

Xét Tờ trình số 12/TTr-TCKH ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Giao bổ sung dự toán chi cho các đơn vị trường học, từ nguồn ngân sách huyện năm 2018, với tổng số tiền 1.132.965.300 đồng (Một tỷ một trăm ba mươi hai triệu chín trăm sáu mươi lăm nghìn ba trăm đồng) để chi trả lương và các khoản đóng góp cho giáo viên, nhân viên hợp đồng năm học 2017 – 2018 (học kỳ 2 năm học 2018 và 05 tháng học).

(Đính kèm phụ lục chi tiết)

          Điều 2. Căn cứ dự toán được bổ sung, giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đúng mục đích và quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng: Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Châu Thành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (xem phụ lục);

- Lưu: VT.

 

 

 KT. CHỦ TỊCH

 PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

                                                                                                  Đỗ Văn Lô