Resumo de prelego prezentota en IKU Adelajdo, julio 1997

Hiperteksto kaj la Tut-Tera Teksa¼o

Same kiel prelego, ordinara libro aý filmo estas linia. La uzanto (aýskultanto, leganto, spektanto) komencas de fiksita punkto kaj sekvas fiksitan vojon øis fiksita fino. Male, hiperteksta dokumento estas nelinia, aý pli øuste multlinia. Æiu uzanto elektas sian propran vojon tra øi, difinante la propran komencopunkton, travojon kaj finon. La diversajn partojn de la dokumento (paøojn) konektas hiperligiloj.

La Tut-Tera Teksa¼o (World Wide Web) estas unu vasta, mondskala hiperteksto. Æiu, kiu disponas pri komputilo ligita al la Interreto, povas uzi øin. Plie, æiu povas kontribui al øi, æar la TTT ankaý funkcias kiel granda memeldonejo.

Tial multaj homoj nun volas verki TTT-paøojn. Por esti sukcesa TTT-aýtoro oni devas lerni

Legu la plenan tekston!

Se via foliumilo (Netscape, MS Internet Explorer, aux simila) NE estas arangxita por tiparo Latina-3, vi povas legi la supran tekston ankaux laux la x-konvencio, sen supersignoj. Jen klaku!.

J.C.Wells
University College London
portreto de la aýtoro
Hejmpaøo
Retpoþto: j.wells@ucl.ac.uk