ANG PLANO SANG DIOS SA KALUWASAN PARA SA TAW

 (“God’s Plan of Salvation for Man” Pilipino – Hiligaynon)

 

            Ang Bibliya nagasugid sa aton nga sang ginsuguran ang Dios nagtuga sang tawo sa iya dagway, "Gani ang Dios nagtuga sa tawo sa iya kaugalingon nga dagway, sa dagway sang Dios gintuga niya siya ; lalaki kag babayi gintuga niya sila." (Henesis 1:27). Sa sina nga tinion, ang Dios kag ang tawo nagakabuhi sa perpekto nga pag-isa kag sa isa ka pekpekto nga nga kalibutan. Niyan ang man-ug (Lusipero/Satanas), isa ka ginlaglag nga anghel nga luyag labawan ang tanan nga butang nga mangin-Dios sa iya kaugalingon, ginsulay niya si Adan kag si Eba sa duha ka dalagku nga mga kabutigan nga nasugid. Ini nga butigan amo ang: "Kamo indi guid mapatay" kag "kamo mangin dios". "Kag ang man-ug nagsiling sa babayi, kamo indi guid mapatay:kay ang Dios nakahibalo nga sa sina nga adlaw nga kamo magkaon sini, niyan ang inyo mga mata mabuksan, kag kamo mangin kasubong sang dios, nakahibalo sang maayo kag malain."(Henesis 3:4-5), "Hibalu-a busa subong nga adlaw, kag talupangda ini sa imo tagipusoon, nga ang GINOO siya ang Diyos sa ibabaw sang langit, kag sa idalum sang duta: wala na sang iban."(Deuteronomeo 4:39). Si Adan kag si Eba nga naluyag maghakus sa mga kabutigan ni satanas kag ginsikway ang plano sang Dios kag mga pagpanudlo sa ila. Amo ini ang sala nagsulod sa rasa sang mga tawo. "Busa bangud paagi sa isa ka tawo ang sala nagsulod sa kalibutan; kag gani ang kamatayon naglaton sa tanan nga mga tawo, kay ang tanan nagpakasala." (Mga taga Roma 5:12).

 

            Kita nakatuon pa guid dugang sa Bibliya nga bangud sang pagkaputli sang Dios kag pagkabalaan, ang sala indi makapabilin sa iya atubangan . "Ikaw ang may pagkaputli nga mga mata sang sa magtulok sa malaut , kag indi makatulok sa kalautan busa nagatulok ikaw sa ila nga nagahimo sang pagpanglimbung;kag ginapunggan ang imo dila kon ang malaut magalamon sang tawo nga mas matarung sang sa iya?"(Habakok 1:13), "Kag wala sang ano man nga bagay makasulod didto, ano man nga butang nga nadagtaan, ukon bisan ano nga nagahimo sang kangil-aran,ukon nagahimo sang kabutigan : apang sila nga nasulat sa libro sang kabuhi sang Cordero (Bugna 21:27), "Ang mga panganud kag kadulom ara sa palibut niya : pagkamatarung kag paghukom amo ang puloy-anan sang iya trono(Mga Salmo 97:2). Gani si Adan kag si Eba, kag ang tagsa-tagsa sa aton nga mga rasa sang tawo , nagpili sang dalanon sang sala kag pagrebelde." Kasubong sang nasulat na , wala sang isa nga matarung, wala, bisan isa."(Mga taga Roma 3:10), "Kay ang tanan nagpakasala, kag nawad-an sang himaya sang Dios."(Mga taga Roma 3:23), "Kay ang bayad sang sala amo ang kamatayon ;apang ang regalo sang Dios amo ang kabuhi nga walay katapusan paagi kay Hesu Kristo nga aton Ginoo."(Mga taga Roma 6:23). Ini ka hapus nga ang hustisya nga nagakinahanglan sang aton paghamulag gikan sa Dios.

 

            Halin sa tion ni Adan kag ni Eba tubtub sa presente nga tinion , ang bibliya nagsulat pila ka libo ka tuig sang mga pagpaninguha sang tawo sa paghimo sang iya dalanon (nga mahimo subong nga Dios), ukon sa pagpasag-uli sa Dios paagi sa iya  kaugalingon nga pagtinguha.Ini nga mga pagtinguha, bisan ano nga pagkamapisan nga pagpangabudlay wala sang nahimo, ukon sila may nahimo, bangud ang tawo sa iya pagkamakasasala nga kina-iya, indi makasarang sa paglab-ut sang tinindugan sang Dios sa iya tama nga pagkaputli ukon pagkawala sang sala. "Apang kita tanan kasubong sang mahigko nga butang, kag ang tanan nga aton pagkamatarung kasubong sa mahigku nga mga trapo; kag kita tanan nagakapukyas kasubong sang dahon ; kag ang aton mga kalautan kaangay sang hangin, nagkuha sa aton

palayo."( Isaias 64:6)

 

            Gani, kon ang histori klaro nga nagpamatu-od guid nga ang tawo indi mahimo nga Dios, ukon bisan makabalik sa Dios paagi sa iya kaugalingon nga mga pagtinguha, may ara bala niyan iban nga paglaum agud kita makapalagyo sa sining makasasala nga estado kag indi perpekto nga kalibutan sa diin kita nagakabuhi? ang sabat "Hoo"."Apang ang Dios nagpahayag sang iya paghigugma sa aton, nga sang makasasala pa kita, si Kristo napatay bangud sa aton."(Mga taga Roma 5:8).Kag amo ini ang Kristiyanismo.

 

            Ang Dios sa iya indi limitado nga kalooy kag paghigugma naghimuno sang dalan." Si Jesus nagsiling sa iya, ako amo ang dalan, kag ang kamatu-oran, kag ang kabuhi: wala sang tawo nga makakadto sa Amay;apang paagi sa akon.(Juan 14:6)

 

            "Wala na sang kaluwasan sa iban pa : kay wala na sang iban nga ngalan sa idalum sang langit nga ginhatag sa tunga sang mga tawo, sa bagay kita dapat maluwas (Mga Binuhatan 4:12), "Kay paagi sa bugay kamo naluwas bangud sa pagtoo; kag ina indi sa inyo mga kaugalingon :ini amo ang regalo sang Dios. Indi sa mga buhat, basi ang bisan sin-o nga tawo magpabugal."(Mga taga Efeso 2:8-9). Ini isa ka malahalon nga dalan, apang ini amo lamang ang dalan nga nagataytay sa paghamulag nga natuga sang sala sa tunga sang tawo kag sang iya  Manunuga. " Kag halos ang tanan nga mga butang paagi sa kasugoan gintinloan sang dugo ; kag kon wala sang pag-ula sang dugo wala sang kapatawaran."(Mga Hebreo 9:22)

 

            Ang Dios naghatag sang iya bugtong kag wala sang sala nga Anak subong isa ka nagtubos, takus nga nagbayad sang presyo nga kinahanglanon sa pagpatawad sa aton gikan sa kalaglagan sa impierno kag matarung nga paghamulag gikan sa Dios tuga bangud sa sala . "Kay siya nahimo nga mangin sala para sa aton, siya wala nakakilala sang sala ;agud kita mahimo nga sang pagkamatarung sang Dios sa iya.(Mga taga II Corinto 5:21), "Kay ginhigugma guid sang Dios ang kalibutan,nga iya ginhatag ang iya bugtong nga Anak, agud ang bisan sin-o nga magtoo sa iya indi malaglag, apang may kabuhi nga walay katapusan."(Juan 3:16). Samtang ang kinabubut-on nga sakripisyo ni Hesu Kristo sa krus takus sa paghugas sa tanan nga mga tawo gikan sa tanan nga mga sala kag gikan sa walay katapusan nga paghamulag gikan sa Dios. "Apang kon kita maglakat sa kapawa, kasubong nga siya yara sa kapawa, kita may ara paghilimbitanay sa isa kag isa,kag ang dugo ni Jesu Kristo nga iyang Anak nagahugas sa aton gikan sa tanan nga sala."(1 Juan 1:7),Siya wala nagapilit sa kay bisan sin-o sa pagbaton sang regalo.Siya nagahimo bisan pa ginahatag ini sa tanan nga nagahandum sini kag nagapangayo sini."Nga kon imo ituad sa imo baba ang Ginoong Jesus, kag magtoo sa imong tagipusoon nga ang Dios nagbanhaw sa iya, ikaw maluwas.(Mga taga Roma 10:9)

 

            "Kay ang bisan sin-o nga manawag sa ngalan sang Ginoo maluwas(Mga taga Roma 10:13),"Busa bisan sin-o nga magtuad sa akon sa atubangan sang mga tawo, siya akon igatuad man sa atubangan sang akon Amay nga yara sa langit(Mateo10:32).

 

            Ang mga hari kag mga imol dapat tanan magkari parehas kay Kristo ,"Kay paagi sa bugay kamo maluwas bangud sa pagtoo; kag ini indi sa inyo kaugalingon; ini amo ang regalo sang Dios" ( Mga taga Efeso 2:8)

 

            Madamu luyag magtilaw mga madugang maayo nga buhat , mga tradisyon sang simbahan,okon pag-apelyar sa mga denominasyon subong nga mga dalan sa kaluwasan. " Indi paagi sa mga buhat sang pagkamatarung nga aton nahimo, apang suno sa iya kalooy siya nagluwas sa aton paagi sa paghugas sang pagkatawo liwat kag pagbag-o sang sang Balaan nga Espiritu;(Tito 3:50) “ Busa kita nagapamatuod nga ang isa ka tawo ginpakamatarung paagi sa pagtoo nga wala sa mga buhat sang kasuguan.(Mga taga Roma 3:28), Apang ang Bibliya nagklaro nga ang paghimo sini makatuga lang sang baliskad nga epekto. Kay kon kita magtilaw sa pagdugang sang bugay;”ang bugay indi na bugay”(Mga taga Roma 11:6) “Si Kristo nahimo nga walay epekto sa inyo,bisan sin-o sa inyo ang ginapakamatarung paagi sa kasuguan; kamo nahulog sa bugay “ (Mga taga Galatia 5:4)

 

            Ini lamang sa pagpa-ubos kag mapinasalamaton gikan sa bugay sang Dios mabaton paagi sa pagtoo. Kag diri lamang, sa tiilan sang krus , nga kita mapatawad kag makapahuway sa kasiguruhan sang aton kaluwasangikan sa pag-antus sa impierno nga takus kita bangud sang aton mga sala nga aton nahimo.

 

            Ini nga malip-ot nga paghangup sang plano sang Dios sa kaluwasan ginhatag agud ikaw man makakari sa Isa nga nagahigugma sa imo labaw pa sa imo ginahunahuna; kon ina amo ang imo handum. Ang mga tikang sa idalum magagiya sa imo. Isugid sa Dios paagi sa pagpangamuyo nga ikaw handa sa pagbaton sang pangtinlo nga regalo sang Iya bugtong nga Anak. Karon amo nga tinion sa paghimo sang imo desisyon. Ini amo ang pinaka-importante nga desisyon sa imo kabuhi, ang pagbaton kay Hesu Kristo nga imo Personal nga Manluluwas. "Busa ako nagasiling sa inyo , nga kamo mapatay sa inyo nga mga sala; kay kon kamo indi magtoo nga ako amo siya, kamo mapatay sa inyo mga sala."(Juan 8:24) Palihog indi ini paglahog-lahogi, basi wala na sang "sunod". "Kay siya nagsiling, ako nakabati sa imo sa tion sang pagbaton, kag sa adlaw sang kaluwasan gin buligan ko ikaw; yari karon,subong amo ang tinion sa pagbaton, yari karon ,subong amo ang adlaw sang kaluwasan."(Mga taga 2 Corinto 6:2)

 

      Ginoong Hesus,

 

            Akon nakita ang akon sala kag natalupangdan ko(paagi sa imo Pulong )nga  ang akon sala amo

            ini ang nagpahamulag sa akon gikan sa imo. Ako nagapangayo patawad sang akon sala kag handum

            sa pagliso gikan sa sala nga mga dalan nga akon ginalaktan sang akon kabuhi. Gikan sa sini nga

            adlaw ako nagapangayo ngai kaw magkari kag ginabaton ko ikaw nga akon Ginoo kag Personal nga             Manluluwas sang akon tagipusoon kag kabuhi.Ako nagapasalamat sa imo kag pagbaton sang regalo,

            ang takus nga pagsakripisyo nga imo ginhimo sa krus para sa akon ngamga sala.Salamat sa imo sa             pagpatawad sang akon mga sala kag pagluwas sang akon kalag.

 

Ako sinsero nga nagpangamuyo sa ibabaw nga pangamuyo sa hawud nga paghangup. Akon nahangpan nga wala na sang iban mga kinahanglanon para mahimo nga Kristohanon; apang nga ang bug-os nga paghangup kag tuyo sa sining kabuhi nag-abut lamang kon ako kinabubut-on nga mapatay sa kaugalingon kag tugutan si Hesu Kristo nga magkabuhi paagi sa akon. Dugang nga mga pagpakamaayo man magmangin masinulondon kag magtubo sa pag-ihibalo kag igakabuhi ang akon Kristohanon nga pagtoo paagi sa Pulong sang Dios, ang Bibliya.

Bisan pa ang pagsulat sa isa ka papel wala labut sa kaluwasan ,ang pagsulat makabulig sa pagtipon sang imo desisyon ukon pagtugyan kay Kristo.

 

Ako si______________,nakabasa sang mensahe sa ibabaw kag luyag ko talupangdon ang akon pagbaton kay Hesu Kristo kasubong nga akon Manluluwas kag Ginoo sang akon kabuhi.

 

Ako si______________,nakabasa sang ibabaw nga mensahe kag wala ko ginpili sa sini nga tinion ang pagbaton kay Jesu Kristo kasubong nga akon Ginoo kag Manluluwas.

 

Pagtalupangud: "...Siya nga indi sa akon batok sa akon; kag siya nga wala nagatipon sa akon nagaalaplaag."(Mateo 12:30).nga sa wala paghimo sang desisyon nahanongud kay Hesu Kristo, kag sang imo relasyon sa iya; amo ang paghimo sang isa ka desisyon batok sa iya. Bisan pa ang aton Dios isa ka Dios sang ikaduha nga tinion, wala sang desisyon kasubong sang "WALA" nga desisyon.

 

MGA TALANGDON SA BIBLIYA

(Palihog basaha man ini nga pahina)

 

Henesis 1:27  "Gani ang Dios nagtuga sa tawo sa iya kaugalingon nga dagway, sa dagway sang Dios gintuga niya siya ; lalaki kag babayi gintuga niya                       sila."

 

Henesis 3:4-5 "Kag ang man-ug nagsiling sa babayi, kamo indi guid mapatay:kay ang Dios nakahibalo nga sa sina nga adlaw nga kamo magkaon sini,                     niyan ang inyo mga mata mabuksan, kag kamo mangin kasubong sang dios, nakahibalo sang maayo kag malain."

Deuteronomeo 4:39 Hibalu-a busa subong nga adlaw, kag talupangda ini sa imo tagipusoon, nga ang GINOO siya ang Diyos sa ibabaw sang langit, kag sa                 idalum sang duta: wala na sang iban."

Roma 5:12       Busa bangud paagi sa isa ka tawo ang sala nagsulod sa kalibutan; kag gani ang kamatayon naglaton sa tanan nga mga tawo, kay ang tanan                nagpakasala."

Habakok 1:13 "Ikaw ang may pagkaputli nga mga mata sang sa magtulok sa malaut , kag indi makatulok sa kalautan busa nagatulok ikaw sa ila nga                        nagahimo sang pagpanglimbung;kag ginapunggan ang imo dila kon ang malaut magalamon sang tawo nga mas matarung sang sa iya?"

Bugna 21:27    "Kag wala sang ano man nga bagay makasulod didto(Langit), ano man nga butang nga nadagtaan, ukon bisan ano nga nagahimo sang                       kangil-aran,ukon nagahimo sang kabutigan : apang sila nga nasulat sa libro sang kabuhi sang Cordero

Roma 3:10       Kasubong sang nasulat na , wala sang isa nga matarung, wala, bisan isa."

Roma 3:23       "Kay ang tanan nagpakasala, kag nawad-an sang himaya sang Dios."

Roma 6:23       "Kay ang bayad sang sala amo ang kamatayon ;apang ang regalo sang Dios amo ang kabuhi nga walay katapusan paagi kay Hesu Kristo

                         nga aton Ginoo."

Isaias 64:6       "Apang kita tanan kasubong sang mahigko nga butang, kag ang tanan nga aton pagkamatarung kasubong sa mahigku nga mga trapo ; kag                kita tanan nagakapukyas kasubong sang dahon ; kag ang aton mga kalautan kaangay sang hangin, nagkuha sa aton palayo."

Roma 5:8         Apang ang Dios nagpahayag sang iya paghigugma sa aton, nga sang makasasala pa kita, si Kristo napatay bangud sa aton."

Juan 14:6         Si Jesus nagsiling sa iya, ako amo ang dalan, kag ang kamatu-oran, kag ang kabuhi: wala sang tawo nga makakadto sa Amay;apang paagi                 sa akon.

Binuhatan 4:12"Wala na sang kaluwasan sa iban pa : kay wala na sang iban nga ngalan sa idalum sang langit nga ginhatag sa tunga sang mga tawo, sa                      bagay kita dapat maluwas

Hebreo 9:22     Kag halos ang tanan nga mga butang paagi sa kasugoan gintinloan sang dugo ; kag kon wala sang pag-ula sang dugo wala sang

                        kapatawaran."

Juan 5:24                         Sa pagkamatuod, sa pagkamatuod, ako nagasiling sa inyo, siya nga nagapamati sang akon pulong, kag nagatoo sa iya nga nagpadala sa

                        akon, may kabuhi nga walay katapusan, kag indi magapadulong sa kalaglagan;apang maglabay gikan sa kamatayon pa kabuhi.

Efeso 2:8-9      Kay paagi sa bugay kamo naluwas bangud sa pagtoo; kag ina indi sa inyo mga kaugalingon :ini amo ang regalo sang Dios. Indi sa mga                      buhat, basi ang bisan sin-o nga tawo magpabugal."

Tito 3:5            Indi bangud sa mga buhat sang pagkamatarung nga aton nahimo, apang suno sa iya kalooy siya nagluwas sa aton..."

Roma 3;28       "Busa kita nagapamatuod nga ang isa ka tawo ginpakamatarung bangud sa pagtoo nga wala sa mga buhat sang kasugoan." 

 Roma 11:6       Kag kon bangud sa bugay, niyan ini indi sa mga buhat: kon amo ini ,ang bugay indi na bugay."

Galatia 5:4       "Si Kristo nahimo nga walay epekto sa inyo,bisan sin-o sa inyo ang ginapakamatarung paagi sa kasuguan; kamo nahulog sa bugay "

2 Corinto 6:2    "Kay siya nagsiling, ako nakabati sa imo sa tion sang pagbaton, kag sa adlaw sang kaluwasan gin buligan ko ikaw; yari karon,subong amo                ang tinion sa pagbaton, yari karon ,subong amo ang adlaw sang kaluwasan."

Juan 3:16         "Kay ginhigugma guid sang Dios ang kalibutan,nga iya ginhatag ang iya bugtong nga Anak, agud ang bisan sin-o nga magtoo sa iya indi             malaglag, apang may kabuhi nga walay katapusan."

1 Juan 5:12      "Siya nga nakabaton sa Anak may kabuhi, kag siya nga wala nakabaton sa Anak sang Dios wala man sang kabuhi."

1 Juan 1:7        "Apang kon kita maglakat sa kapawa, kasubong nga siya yara sa kapawa, kita may ara paghilimbitanay sa isa kag isa,kag ang dugo ni Jesu        Kristo nga iyang Anak nagahugas sa aton gikan sa tanan nga sala."

Roma 10:9       "Nga kon imo ituad sa imo baba ang Ginoong Jesus, kag magtoo sa imong tagipusoon nga ang Dios nagbanhaw sa iya, ikaw maluwas.

Lukas 11:9      "Kag ako nagasiling sa inyo, pangayo, kag ini igahatag sa inyo: pangita, kag kamo makakita; panuktok ,kag ini magabukas sa inyo."

Jeremias 29:13"Kag kamo magapangita sa akon, kag makita ako kon kamo magpangita sa akon sa inyo bug-os nga tagipusoon."

2 Corinto 7:10 "Ang diosnon nga kalisud nagadangat sa paghinulsol kag nagadul-ong sa kaluwasan.

Roma 10:13     "Kay ang bisan sin-o nga manawag sa ngalan sang Ginoo maluwas

Mateo10:32     Busa bisan sin-o nga magtuad sa akon sa atubangan sang mga tawo, siya akon igatuad man sa atubangan sang akon Amay nga yara sa                      langit

Juan 8:24        "Busa ako nagasiling sa inyo , nga kamo mapatay sa inyo nga mga sala; kay kon kamo indi magtoo nga ako amo siya, kamo mapatay sa inyo                          mga sala."

2 Corinto 6:2   "Kay siya nagsiling, ako nakabati sa imo sa tion sang pagbaton, kag sa adlaw sang kaluwasan gin buligan ko ikaw; yari karon,subong amo                ang tinion sa pagbaton, yari karon ,subong amo ang adlaw sang kaluwasan."

Mateo 12:30    "...Siya nga indi sa akon batok sa akon; kag siya nga wala nagatipon sa akon nagaalaplaag."

 

*Kon ikaw wala pa katadlong sang imo walay katapusan nga pakadtuan kag relasyon sa kay Hesu Kristo, palihog balik sa pangamuyo sa gina nga pahina kag ihatag ang imo kaugalingon sa Iya sang bug-os nga pagsalig. Si Hesu Kristo nagahigugma sa imo kag naga-imbetar sa imo sa pagbaton sang regalo kag pagbayad nga iya na ginhimo para sa imo mga sala. Siya nagahulat subong, "Kay siya nagsiling, ako nakabati sa imo sa tion sang pagbaton, kag sa adlaw sang kaluwasan gin buligan ko ikaw; yari karon,subong amo ang tinion sa pagbaton, yari karon ,subong amo ang adlaw sang kaluwasan."(Mga taga 2 Corinto 6:2), apang ang Bibliya nagasugid sa aton nga ang tinion maga-abot nga siya indi na makahulat. Palihog indi pagtulogi ang ini nga adlaw nga magmata ikaw sa impierno sa walay katapusan. May ara dalan nga makapalagyo. Ini amo si Hesu Kristo. Karon ara sa imo ang desisyon kon bala batonon nimo okon isikway ang pagbayad nga iya ginhimo kag luyag nga mapatay sa imo daan nga kabuhi sang sala kag pagrebelde. Dumduma, ikaw indi lamang ang maghimo sini. Kon ikaw nagahandum, kag mangayo sa iya, Siya sigurado sa paghatag sa imo sang bulig nga imo ginakinahanglan sa dalanon sang imo bag-o nga kabuhi. Basaha ang imo Bibliya, Pangamuyo, kag magtipon para sa pagsimba kag magtuon kaupod sa iban nga tumuloo nga mga Kristohanon.