hor001


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


hor002
Na osnovu člana 30. stav 6. Carinskog zakona ("Službeni glasnik RS" , br. 18/10 i 111/12) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS" , br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US i 72/12),

Vlada donosi

ODLUKU

O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANjENjE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANjE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANjA CARINSKIH DAŽBINA U 2014. GODINI

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 106 od 5. decembra 2013)

1. Ovom odlukom propisuju se uslovi i način za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2014. godini.
2. Carinske dažbine iz tačke 1. ove odluke smanjuju se, odnosno niže su od stope carine utvrđene u Zakonu o Carinskoj tarifi ("Službeni glasnik RS", br. 62/05, 61/07 i 5/09) za sledeću robu (sirovine, repromaterijali i komponente):

Tarifna oznaka Naimenovanje Stopa carine
1517 90 99 00 Mešavine ili preparati od masti ili ulja životinjskog ili biljnog porekla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove Glave podobni za jelo, osim jestivih masti ili ulja i njihovih frakcija iz tar. broja 1516: Ostalo: ostalo: ostaloexbiljnog porekla 15
1702 90 95 00 Šećerni sirupi bez dodatih sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje: Ostalo, uključujući invertni šećer i ostali šećer i mešavine šećernog sirupa koji u suvom stanju sadrže 50% fruktoze po masi: ostaloexlaktuloza sirup 0
2304 00 00 00 Uljane pogače i ostali čvrsti ostaci dobijeni prilikom ekstrakcije ulja od soje, nemleveni, mleveni ili peletizovani 0
2918 14 00 00 Limunska kiselina 0
3405 10 00 00 Sredstva za poliranje, kreme i slični preparati za obuću ili kožu 0
3506 99 00 00 Pripremljeni lepkovi i ostala pripremljena sredstva za lepljenje, na drugom mestu nepomenuta niti obuhvaćena; proizvodi podesni za upotrebu kao lepkovi ili sredstva za lepljenje, pripremljeni za prodaju na malo kao lepkovi ili sredstva za lepljenje, u pakovanjima neto - mase ne preko 1kg: ostalo 0
3916 90 10 00 Monofilamenti dimenzije poprečnog preseka preko 1mm, šipke, štapovi i profilni oblici od plastičnih masa, površinski obrađeni ili neobrađeni ali drukčije neobrađivani: Od ostalih plastičnih masa: od proizvoda polimerizacije dobijenih kondenzacijom ili premeštanjem grupa, hemijski modifikovanih ili nemodifikovanih:ex: od poliamida 1
3917 32 00 90 Cevi, cevčice, creva i pribor za njih: Ostale cevi, cevčice i creva: ostale, koje nisu ojačane niti kombinovane sa drugim materijalima, bez pribora: ostalo 6,5
3917 33 00 00 Cevi, cevčice, creva i pribor za njih: Ostale cevi, cevčice i creva: ostale, koje nisu ojačane niti kombinovane sa drugim materijalima, sa priborom 6,5
3917 39 00 00 Ostale cevi, cevčice i creva: ostale 6,5
3921 12 00 00 Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i trake, od plastičnih masa: Celularne (ćelijaste) strukture: od polimera vinilhlorida 0
3923 90 00 00 Proizvodi za transport ili pakovanje robe, od plastičnih masa: Ostalo 6,5
3924 10 00 00 Stono i kuhinjsko posuđe i pribor, od plastičnih masa:ex: posude za led za frižidere 6,5
3926 30 00 00 Fitinzi za nameštaj, karoserije i slično 6,5
3926 90 97 99 Ostali proizvodi od plastičnih masa i proizvodi od ostalih materijala iz tar. brojeva 3901 do 3914: ostaloex: kućišta, klipovi, dihtunzi, vezice za kablove 6,5
4009 31 00 00 Cevi i creva od gume, osim od tvrde gume sa priborom ili bez pribora (na primer: spojnice, kolena, prirubnice): Ojačani ili na drugi način kombinovani samo sa tekstilnim materijalima: bez pribora 3
4016 93 00 00 Ostali proizvodi od gume, osim od tvrde gume: Ostalo: proizvodi za zaptivanje 2,5
4016 99 57 00 Ostali proizvodi od gume, osim od tvrde gume: ostali proizvodi na naduvavanje za motorna vozila iz tar. brojeva 8701 do 8705: ostalo 2,5
4016 99 97 00 Ostali proizvodi od gume, osim od tvrde gume: ostalo 2,5
4107 12 91 00 Cele krupne i sitne kože: nebrušenog lica ("grain"), cepane: ostale: goveđe kože (uključujući bivolje) 0
4821 10 10 00 Etikete, od hartije ili kartona, svih vrsta, štampane i neštampane: Štampane: samolepljive 0
4823 90 85 90 Ostala hartija, karton, celulozna vata i listovi i trake od celuloznih vlakana, sečeni u određene veličine ili oblike; ostali proizvodi od hartijine mase, hartije, kartona, celulozne vate ili listova i traka od celuloznih vlakana: ostala 0
5509 22 00 00 Predivo (osim konca za šivenje) od sintetičkih vlakana sečenih, nepripremljeno za prodaju na malo: Sa sadržajem 85% ili više po masi poliestarskih vlakana, sečenih: višežično (dublirano) ili kablirano predivo 1
5509 53 00 00 Predivo (osim konca za šivenje) od sintetičkih vlakana sečenih, nepripremljeno za prodaju na malo: Ostala prediva, od poliestarskih vlakana, sečenih: u mešavini pretežno ili samo sa pamukom 1
5516 11 00 00 Tkanine od veštačkih vlakana, sečenih: Sa sadržajem 85% ili više po masi veštačkih vlakana, sečenih: nebeljene ili beljene 0
5806 20 00 00 Ostale uzane tkanine, sa sadržajem 5% po masi ili više elastomernog prediva ili niti od gume 0
5806 32 10 00 Ostale uzane tkanine: od veštačkih ili sintetičkih vlakana: sa pravim ivicama 0
5807 10 90 00 Etikete, značke i slični proizvodi od tekstilnog materijala, u metraži, trakama ili sečeni u određene oblike ili veličine, nevezeni: Tkani: ostali 0
5808 10 00 00 Pletenice u metraži 5
6406 90 90 00 Delovi obuće (uključujući gornjišta koja su spojena ili nespojena sa unutrašnjim đonovima); ulošci za obuću, umeci za pete i slični proizvodi; kamašne, uvijače i slični proizvodi i njihovi delovi: Ostalo: ostalo 0
7007 19 80 00 Kaljeno sigurnosno staklo: ostaloex: staklene police za frižidere 3
7213 91 49 00 Toplo valjana žica u koturovima, od gvožđa ili nelegiranog čelika: Ostala: kružnog poprečnog preseka, prečnika manjeg od 14 mm: ostala: sa sadržajem ugljenika preko 0,06% ali manje od 0,25%, po masi 0
7326 20 00 90 Proizvodi od žice, od gvožđa ili čelika: ostalo 2,7
7601 10 00 00 Aluminijum, sirovi: Aluminijum, nelegirani 0
7601 20 20 00 Aluminijum, sirovi: Legure aluminijuma: ploče i poluge 0
7601 20 80 00 Aluminijum, sirovi: Legure aluminijuma: ostale 0
8302 10 00 00 Šarke 0
8308 10 00 00 Kopče i ringlice 0
8308 90 00 00 Zatvarači, okovi sa zatvaračima,

hor002