اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : کوروش جودکی آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : هوشبری سابقه آموزشی : 3
سابقه تدریس درس مورد نظر : 1
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: هوشبری مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : اصول مراقبت های ویژه(ICU)
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 3 تعداد جلسه 24
تعداد ساعات :
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: چند گزینه ای نوع امتحان پایان ترم: چند گزینه ای
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):5درصد
حضور فعال:5درصد
امتحان میان ترم:40درصد
امتحان پایان ترم:50درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی-پرسش و پاسخاستاد محور و دانشجو محور حضور فعال ارائه تکلیف محول شده شرکت در امتحانات
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کتاب
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با بخش مراقبتهای ویژه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با تاریخچه علم مراقبت ویژه آشنا شود.
2 واحد مراقبت ویژه و پرستار مراقبت ویژه را تعریف کند.
3 مراقبتهای پرستاری در بخش مراقبتهای ویژه را بیان کند.
4 تجهیزات لازم در بخش مراقبتهای ویژه را بشناسد
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با سیستم راه هوایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آناتومی راه هوایی را شرح دهد
2 فیزیولوژی راه هوایی را توضیح دهد
3 علل انسداد راه هوایی را توضیح دهد
4 روش های برطرف کردن انسداد راه هوایی را توضیح دهد
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با اکسیژن درمانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اندیکاسیون های اکسیژن درمانی را توضیح دهد
2 انواع هیپوکسی را توضیح دهد
3 اکسیژن درمانی با کانولای بینی را توضیح دهد
4 اکسیژن درمانی با انواع ماسک را توضیح دهد
5 عوارض اکسیژن درمانی را توضیح دهد
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با مدیریت برقراری راه هوایی مصنوعی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مانورهای باز کردن راه هوایی را توضیح دهد
2 انواع راه های هوایی مصنوعی را نام ببرد.
3 بکارگیری مراقبت های ویژه در حفظ و باز نگهداشتن مجاری هوایی بیماران بد حال را توضیح دهد.
4 کاربرد و نحوه استفاده، معایب و مزایا، عوارض انواع راههای هوایی مصنوعی را توضیح دهد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: ادامه آشنایی با مدیریت برقراری راه هوایی مصنوعی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اندیکاسیون های انتوباسیون را توضیح دهد
2 انتوباسیون در افراد ترومایی را توضیح دهد
3 وسایل لازم برای یک لوله گذاری داخل تراشه را نام ببرد
4 روش لوله گذاری داخل تراشه را مرحله به مرحله شرح دهد.
5 کاربرد، نحوه جایگذاری و سایز مناسب LMA را توضیح دهد.
6 مزایای لوله تراکئوستومی را شرح دهد
7 مراقبتهای پرستاری از بیماران مبتلا به تراکئوستومی را بیان کند
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با پاکسازی راه هوایی در بیماران دارای لوله تراشه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اندیکاسیون های ساکشن راه هوایی را نام ببرد.
2 نکات ضروری قبل، حین و بعد از شاکشن کردن را شرح دهد.
3 مراحل انجام صحیح ساکشن را به ترتیب توضیح دهد.
4 عوارض انجام ساکشن را نام ببرد.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با اختلالات اسید و باز
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع اختلالات اسید و باز را نام ببرد.
2 علایم هر کدام از اختلالات اسید و باز را نام ببرد
3 درمان های هر کدام از اختلالات اسید و باز را نام ببرد
4 عوارض اختلالات اسید و باز را نام ببرد
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با بررسی گازهای خونی شریانی و وریدی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مکانیزم های فیزیولوژیک در تعادل اسید و باز بدن را توضیح دهد.
2 موارد استفاده از گازهای خون شریانی را نام ببرد.
3 موارد استفاده از گازهای خون وریدی را نام ببرد.
4 مقادیر طبیعی معیارهای خون شریانی و وریدی را بیان کند.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با تهویه مکانیکی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 موارد استفاده از دستگاههای تهویه مکانیکی را نام ببرد.
2 انواع روشهای تهویه مکانیکی را نام ببرد.
3 موارد استفاده، مزایا، معایب استفاده از انواع روشهای تهویه مکانیکی را شرح دهد.
4 مدهای مختلف ونتیلاتور را توضیح دهد.
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: ادامه آشنایی با تهویه مکانیکی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عوارض دستگاه ونتیلاتور را بیان کند.
2 نحوه تنظیم دستگاه ونتیلاتور را توضیح دهد.
3 معیارهای جداسازی بیمار از دستگاه ونتیلاتور را نام ببرد.
4 مراحل مختلف جداسازی از ونتیلاتور را توضیح دهد.
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با اصول مراقبت از بیماران تحت ونتیلاتور در بخش مراقبت ویژه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه بررسی و مراقبت از سیستم تنفسی بیمار تحت ونتیلاتور را توضیح دهد.
2 نحوه بررسی و مراقبت از سیستم گردش خون بیمار را توضیح دهد.
3 نحوه بررسی و مراقبت از سیستم ادراری بیمار را توضیح دهد.
4 نحوه بررسی و مراقبت از سیستم گوارشی بیمار را توضیح دهد.
5 اندام های بیمار تحت ونتیلاتور را مورد بررسی قرار دهد.
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با ارزیابی هوشیاری بیمار در بخش ویژه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 روش های اندازه گیری سطح هوشیاری بیمار در بخش مراقبت ویژه را نام ببرد
2 استفاده از GCS دراندازه گیری سطح هوشیاری را توضیح دهد.
3 استفاده از FOUR دراندازه گیری سطح هوشیاری را توضیح دهد.
4 مزایا و معایب هر کدام از روش های اندازه گیری سطح هوشیاری را توضیح دهد
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آزمون میان ترم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو به موقع در آزمون حاضر شود
2 جواب سوالات آزمون را در پاسخ برگ مشخص کند
3 برگه آزمون خود را به مراقبین تحویل دهد
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: مروری بر اختلالات تنفسی حاد و ARDS
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نارسائی حاد تنفسی را تعریف کند.
2 ARDS را تعریف کند.
3 عوامل موثر در ایجاد نارسایی حاد تنفسی را شرح دهد.
4 عوامل موثر در ایجاد ARDS را شرح دهد.
5 علائم بالینی و تست های تشخیصی در نارسایی حاد تنفسی و ARDS را توضیح دهد
6 اصول درمان و مراقبت پرستاری در نارسایی حاد تنفسی و ARDS را توضیح دهد.
7
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: مروری بر اختلالات تنفسی حاد و ARDS
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پاتوفیزیولوژی سندرم دیسترس تنفسی حاد(ARDS) را توضیح دهد.
2 علائم بالینی و تست های تشخیصی در سندرم دیسترس تنفسی حاد (ARDS) را توضیح دهد.
3 درمان و مراقبت پرستاری از سندرم دیسترس تنفسی حاد (ARDS) را بیان کند.
4 عوارض حاصل از ARDS را توضیح دهد
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با حمایت تغذیه ای در بخش مراقبت ویژه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 هدف از حمایت تغذیه ای در بیماران ICU را توضیح دهد.
2 روش های تغذیه ای در بیماران بخش ویژه را نام ببرد.
3 اندیکاسیون، کنتراندیکاسیون ها و عوارض تغذیه ی روده ای را بیان کند.
4 اندیکاسیون ها، کنتراندیکاسیون ها و عوارض تغذیه ی کامل وریدی را توضیح دهد.
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: آشنایی با پایش در بخش مراقبت های ویژه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پایش در بخش مراقبت های ویژه را توضیح دهد
2 پایش همودینامیک و انواع آن را تعریف کند.
3 اقدامات عمومی برای پایش تهاجمی همودینامیک را بیان کند.
4 موارد استفاده، عوارض و مراقبت های پرستاری در پایش تهاجمی را توضیح دهد.
شماره جلسه: 18
اهداف کلی: ادامه آشنایی با پایش در بخش مراقبت های ویژه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 کاتتر های ورید مرکزی را توضیح دهد.
2 نحوه اندازگیری فشار ورید مرکزی را توضیح دهد.
3 مقادیر طبیعی فشار ورید مرکزی را بیان کند.
4 مقادیر طبیعی فشار شریان ریوی را بیان کند.
5 نحوه اندازگیری فشار شریان ریوی را توضیح دهد.
شماره جلسه: 19
اهداف کلی: آشنایی با مفاهیم درد و تسکین درد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 درد را تعریف کند.
2 ویژگی ها و روشهای ارزیابی درد را بیان کند.
3 راه های تسکین درد را نام ببرد.
4 عوارض و توجهات بالینی داروهای رایج مورد استفاده در کنترل درد را بیان کند.
شماره جلسه: 20
اهداف کلی: آشنایی با کنترل عفونت در بخش مراقبت ویژه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 شیوع عفونت های بیمارستانی را بیان کند.
2 عوامل مستعد کننده عفونت بیمارستانی در بخش مراقبت ویژه را نام ببرد.
3 عفونت ناشی از ونتیلاتور، عوامل خطر، و روشهای پیشگیری از آن را توضیح دهد.
4 منابع عفونت های بیمارستانی را بیان کند.
5 روش های کنترل عفونت در بخش مراقبت ویژه توضیح دهید.
شماره جلسه: 21
اهداف کلی: آشنایی با حمایت روانی در بخش مراقبت ویژه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مشکلات روانی در بیماران بستری در بخش های ویژه را نام ببرد.
2 علل، علایم بالینی و درمان محرومیت حسی، دلیریوم، دمانس و سایکوز در ICU را توضیح دهد.
3 حمایت روانی در بیماران بخش مراقبت ویژه را توضیح دهد.
4 مقیاس های بررسی آژیتاسیون-سداتیو را بیان کند.
شماره جلسه: 22
اهداف کلی: آشنایی با مراقبت از بیماران مرگ مغزی در بخش ویژه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مرگ مغزی تعریف کند.
2 علل ایجاد مرگ مغزی را توضیح دهد.
3 شرایط بالینی احراز مرگ مغزی را بیان کند.
4 بررسی های بالینی مرگ مغزی را توضیح دهد.
5 تست های پاراکلینیکی تکمیلی مرگ مغزی را ذکر کند.
شماره جلسه: 23
اهداف کلی: آشنایی بااختلالات الکترولیتی و مایع درمانی در بخش مراقبت ویژه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مفاهیم و اصطلاحات لازم در مورد آب و الکترولیت ها را توضیح دهد.
2 اختلالات آب و الکترولیت ها را طبقه بندی نماید.
3 عوارض اختلالات آب و الکترولیت ها را توضیح دهد.
4 انواع مختلف سرم رایج مورد استفاده در بخش های ویژه را نام ببرد.
5 کاربرد انواع سرم ها و مایعات وریدی را در بیماران مراقبت ویژه توضیح دهد.
شماره جلسه: 24
اهداف کلی: آشنایی با فیزیوتراپی تنفسی و اندام ها در بخش مراقبت ویژه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 هدف از انجام فیزیوتراپی در ICU را توضیح دهد.
2 تکنیک های تنفس عمیق و موارد استفاده از آنها را شرح دهد.
3 درناژ وضعیتی، پوزیشن های و روش های آن را توضیح دهد.
4 نحوه انجام اسپیرومتری انگیزشی را توضیح دهد.
5 نحوه فیزیوتراپی اندام ها را توضیح دهد


رفرنس ها :
ملاحت نیک روان. مراقبتهای ویژه در ICU، انتشارات نور دانش. پل مارینو. کتاب کامل ICU، ترجمه پوران سامی. انتشارات بشری مراقبتهای پرستاری ویژه در ICU و CCUو دیالیز، تالیف دکتر محمد رضا عسگری ICU BOOK. PAUL L. MARINO.2011