11.     Imbasa kaSimon Rademan – umyili wafashoni waseMzantsi Afrika ongungqwesi wewonga, uSimon Rademan, ubalasela kwizinxibo zesitayili zomtshato kunye nezivatho ezichwepheshileyo zemisitho yamatshonga.  22.      Iphepa lasekhaya  -  Amakhonkco akhawulezayo kwizinto zamvanje ezenzekayo kwisiza esinomtsalane 33.      Iinkonzo  -  Isalathiso esipheleleyo seenkonzo 44.     Ezomtshato  -  Siziincutshe koku.  Uza kufumana imifanekiso emininzi evuselelayo yezivatho zomtshato. 55.     Ifashoni  -  Ifashoni yeyomntu wonke.  Eli phepha linikela ngeembono ezininzi ezikhuthazayo. 66.      Imbali nebali ngobomi  -  Funda izinto ezithethwa ngabaphengululi ngencutshe yefashoni yaseMzantsi Afrika 77.      Imifanekiso  -  uMnu Rademan wenze iinguqu ezimbalwa zembonakalo. 88.     Amacwecwe angaphandle eemagazini  -  Imizobo yethu izimasa amacwecwe angaphandle eemagazini eziphambili zaseMzantsi Afrika. 99.     Amanqaku apapashiweyo  -  Amanqaku angaphambili ashicilelweyo ngokuphathelele kuMnuRademan nomsebenzi wakhe. 1010. Udonga lodumo  -  Oosaziwayo abaninzi banxityiswe ngempumelelo nokwenzelwa isitayili esizukileyo nguSimon Rademan. 1111. Qhagamshelana nathi  -  Indlela yokuqhagamshelana ne-The Studio (Nceda, mayibe sisiNgesi)

Yonwabela ubuqaqawuli bomyili wefashoni nomenzi yesitayili waseMzantsi Afrika, uSimon Rademan

Afrikaans, Arabic, Chinese,        ngesiXhosa       , DutchEnglish, French, German, Greek, Hebrew, isiXhosa, isiZulu, Italian, Japanese, Latin, Ndebele, Norwegian, Portuguese, Russian, Sepedi, Sesotho, Setswana, Siswati, Spanish, Swedish, Tshivenda, Xitsonga

South Africa  Canada  South Africa  Australia  South Africa  Turkey  South Africa  United States  South Africa  Namibia  South Africa  India  South Africa  United Kingdom  South Africa  European Union  South Africa  France  South Africa  Germany  South Africa  Netherlands  South Africa  New Zealand  South Africa  Spain  South Africa

Imaphu yesiza:                                                                                                   Extended English sitemap

1.     Imbasa kaSimon Rademan – umyili wafashoni waseMzantsi Afrika ongungqwesi wewonga, uSimon Rademan, ubalasela kwizinxibo zesitayili zomtshato kunye nezivatho ezichwepheshileyo zemisitho yamatshonga. 

2.      Iphepa lasekhaya  -  Amakhonkco akhawulezayo kwizinto zamvanje ezenzekayo kwisiza esinomtsalane

3.      Iinkonzo  -  Isalathiso esipheleleyo seenkonzo

4.     Ezomtshato  -  Siziincutshe koku.  Uza kufumana imifanekiso emininzi evuselelayo yezivatho zomtshato.

5.     Ifashoni  -  Ifashoni yeyomntu wonke.  Eli phepha linikela ngeembono ezininzi ezikhuthazayo.

6.     Imbali nebali ngobomi  -  Funda izinto ezithethwa ngabaphengululi ngencutshe yefashoni yaseMzantsi Afrika

7.      Imifanekiso  -  uMnu Rademan wenze iinguqu ezimbalwa zembonakalo.

8.     Amacwecwe angaphandle eemagazini  -  Imizobo yethu izimasa amacwecwe angaphandle eemagazini eziphambili zaseMzantsi Afrika.

9.     Amanqaku apapashiweyo  -  Amanqaku angaphambili ashicilelweyo ngokuphathelele kuMnuRademan nomsebenzi wakhe.

10. Udonga lodumo  -  Oosaziwayo abaninzi banxityiswe ngempumelelo nokwenzelwa isitayili esizukileyo nguSimon Rademan.

11. Qhagamshelana nathi  -  Indlela yokuqhagamshelana ne-The Studio (Nceda, mayibe sisiNgesi)

Inqaku lasimahla  -  Amanqaku enyanga nenyanga anezihloko ezinxulumene nesitayili.

Abasetyhini baseMzantsi Afrika abangabona banxibe kakuhle nakakubi kangangoko – abasetyhini baseMzantsi Afrika bashicilela uluvo lwabo ngengqiqo yesinxibo.

Ngena kwisiza  -  …cofa apha ukuba awukwazi ukusibona sonke isiza.

Back to top

South Africa  Canada  South Africa  Australia  South Africa  Turkey  South Africa  United States  South Africa  Namibia  South Africa  India  South Africa  United Kingdom  South Africa  European Union  South Africa  France  South Africa  Germany  South Africa  Netherlands  South Africa  New Zealand  South Africa  Spain  South Africa

_______________________________________________________________________________

Back to homepage /  Appointment procedures  /  Order information  /  Contact us  /  Enter Site  /  Consultations  /  Costs  /  Blog  /  Wedding gowns  /  Free articles  /  Celebrities  /  Background  /  Magazines  /  SA's best and worst  /  Save money  /  Matric farewell  /  Our official Fashion page   /   Play intro     

___________________________________________________________________________________________

www.simonrademan.co.za

Copyright © Simon Rademan Fashion Design Studio CC 93/15533/23