Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

PROGRAM ČISTÁ ENERGIE PRAHA 2018

Rada hl. m. Prahy schválila dne 10. 4. 2018 svým usnesením č. 754 podporu projektů přeměny topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy. Dotace může být poskytnuta jak fyzickým, tak i právnickým osobám.
Program se týká zdrojů uvedených do provozu mezi 1. 9. 2017 a 30. 9. 2018. Lhůta pro podání žádosti je vymezena termínem 25. 5. – 30. 9. 2018.
Další informace o pravidlech programu, formulář pro podání žádosti a vzorová smlouva jsou k dispozici na webových stránkách portalzp.praha.eu. Odpovědi na konkrétní dotazy lze získat na emailové adrese dotace.topeni@praha.eu.
Všebecné podmínky pro poskytnutí dotace zde.

KOMPOSTÉR KE KAŽDÉMU DOMU

Městská část usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval ekonomickou únosnost jeho likvidace a zároveň umožňoval jeho další využitelnost ve prospěch přírody i občanů samotných. Proto se rozhodla podat žádost o dotaci na realizaci projektu Kompostéry, která bude podána v rámci 40. výzvy Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 3.1. – prevence vniku odpadu.

Vyhlášení výzvy 1. 9. 2016
Vyhodnocení žádosti koncem března 2017
Předpokládaný nákup kompostérů srpen 2017

Hlavním cílem projektu je snížení množství biologicky rozložitelné složky odpadu ukládané do popelnic, nebo na skládky. Uživatel kompostéru za cenu minimální práce získá kvalitní přírodní hnojivo.

Žadatelem a zároveň i majitelem kompostérů bude městská část. Po uskutečnění dodávky kompostérů budou sepsány s občany smlouvy o výpůjčce na dobu 5 let. Při zapůjčení bude vybírána úhrada ve výši 15 % ceny kompostéru. Po uplynutí 5 let udržitelnosti projektu pokryje tato úhrada zbytkovou cenu kompostéru a tento přejde do majetku občana.
CÍLEM PROJEKTU JE
• snížit náklady na sběr a svoz komunálního odpadu na skládku (až 60 % komunálního odpadu z domácností tvoří biologicky rozložitelný odpad, který je možné kompostovat)
• start separace biologického odpadu v rodinných domech (legislativní povinnost separovat biologický odpad – rok 2015)
• chránit životní prostředí v obci – podpora ekologických řešení, které jsou ekonomicky výhodné
CO JE TO KOMPOSTOVÁNÍ?
Kompostovaní je přírodní proces, při kterém dochází k proměně biologických odpadů působením mikroorganismů, vody a kyslíku na huminové látky. Zralý kompost je možno použít na zvýšení úrodnosti půdy na zahradě. Jedná se totiž o 100% přírodní hnojivo.
KOMPOSTÉR
Ideální pomocník při kompostování. V kompostéru můžete už během jediné sezóny získat kvalitní kompost, protože významně urychluje proměnu bioodpadu. Bioodpad v něm nepáchne a kompostér působí esteticky.
SUROVINY VHODNÉ DO KOMPOSTU Zbytky rostlin, plevele, květy, bramborové slupky, listí, posekaná tráva, rozdrcené dřevo, piliny, hobliny, kuchyňský odpad (káva, skořápky, slupky, kůstky, zbytky jídel), zemina z květin, trus a podestýlka drobných zvířat (kromě psů a koček), exkrementy hospodářských zvířat (omezené množství), sláma a jiné sklizené zbytky, popel z dřeva, novinový papír, karton, kůra stromů, hadry z přírodních tkanin.
SUROVINY NEVHODNÉ DO KOMPOSTU Plasty, sklo, kovové předměty, kameny, noviny, potištěný papír, pleny, olej a odpady nerostlinného původu.

Ke každému kompostéru bude přiložena brožura, jak správně kompostovat.

DOMÁCÍ KOMPOSTOVÁNÍ – DOTACE NA ZÍSKÁNÍ KOMPOSTÉRŮ

Městská část se účastní dotačního titulu „Operační program životního prostředí – prevence vzniku odpadů“.
Biologicky rozložitelný odpad tvoří významné procentu z celkového množství komunálního odpadu (až 60%) a tzv. domácí kompostování výrazně přispívá k omezení odpadu končícího v popelnicích a následně na skládce.
Podmínky pro získání dotace na domácí kompostéry včetně termínu informační schůzky a ankety zjišťující zájem naleznete zde.
Informace o jednotlivých typech kompostérů včetně jejich specifikace.
Informace o elektrickém kompostéru včetně parametrů a specifikace.

PROGRAM ČISTÁ ENERGIE PRAHA 2016

Rada hl. m. Prahy schválila 17. 5. 2016 svým usnesením č. 1165 podporu projektů přeměny topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy. Dotace může být poskytnuta jak fyzickým, tak i právnickým osobám.
Program se týká zdrojů uvedených do provozu mezi 1. 9. 2015 a 30. 9. 2016. Lhůta pro podání žádosti je vymezena termínem 20. 6. – 30. 9. 2016.
Další informace o pravidlech programu zde.

KOTLÍKOVÉ DOTACE V PRAZE

ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ V PRAZE – POŘÍZENÍ EKOLOGICKÉHO VYTÁPĚNÍ V DOMÁCNOSTECH

Pokud bydlíte v rodinném domě, který vytápíte starým neekologickým kotlem, můžete využít finanční prostředky z dotačního programu Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech, ze kterého můžete při splnění všech předepsaných podmínek získat až 127 500 Kč (85% ze 150 tis. Kč).
Dotace jsou určeny na výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v rodinných domech, za moderní nízko-emisní tepelné zdroje následujícího typu:
• kotle na biomasu s automatickým přikládáním
• kombinované kotle na uhlí a biomasu s automatickým přikládáním
• plynové kondenzační kotle
• pepelná čerpadla (jakákoliv)
• případně na instalaci solárního systému, ale pouze současně s instalací některého z výše vyjmenovaných nových zdrojů
Příjem žádostí na hotové projekty byl zahájen 21. března 2016 a k 18. dubnu 2016 bylo podáno pouze 29 žádostí, přičemž přidělené finanční prostředky mohou uspokojit 160 – 180 žadatelů. Z uvedených čísel je patrné, že většina potenciálních žadatelů práce teprve postupně provádí, neboť klimatické podmínky pro obměnu topného zdroje a případné zateplení domu již začaly být příznivé.
Veškeré informace jak postupovat, jaký nový topný zdroj instalovat, aby splňoval předepsané emisní limity, potřebné vzory tiskopisů apod. najdete ke stažení na: http://portalzp.praha.eu/jnp/index.html

PROGRAM ČISTÁ ENERGIE PRAHA 2015

Rada hl. m. Prahy schválila 5. 5. 2015 svým usnesením č. 1011 podporu projektů přeměny topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy. Dotace může být poskytnuta jak fyzickým, tak i právnickým osobám.
Program se týká zdrojů uvedených do provozu mezi 1. 9. 2014 a 30. 9. 2015. Lhůta pro podání žádosti je vymezena termínem 8. 6. – 30. 9. 2015.
Další informace o pravidlech programu zde.

PROGRAM ČISTÁ ENERGIE PRAHA 2014 – dotace na přeměnu topného systému z tuhých paliv na ekologická

Rada hl. města Prahy vyhlásila 29.4.2014 Program Čistá energie Praha 2014. Z programu je možno získat dotaci na přeměnu topného systému z tuhých paliv na ekologická, náhradu plynových a elektrických lokálních topidel centrálním vytápěním, ale i na výměnu dožívajícího plynového kotle za nový.
Dotace je určena pro bytové objekty i samostatné byty, žádat může fyzická i právnická osoba.
Vztahuje se na zdroje uvedené do provozu mezi 1.9.2013 a 30.9.2014, posledním termínem pro podání žádosti je 30.9.2014.
Více informací naleznete zde nebo na stránkách www.envis.praha-mesto.cz v sekci Energetika a ŽP.

Zelená úsporám

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách.

Celý dokument o dotačním programu „Zelená úsporám“ si můžete přečíst zde.