user preferences

New Events

International

no event posted in the last week

Umzabalazo wenqanaba labantu ayina kususwa ngaphandle kokunyanzela endlela yenqcinga zenguquko kompakathi

category international | anarchist movement | policy statement author Wednesday April 06, 2016 08:09author by Tokologo African Anarchist Collective - TAACauthor email tokologo.aac at gmail dot com Report this post to the editors

Tokologo African Anarchist Collective statement, Johannesburg, 2015 (isiZulu)

Umzabalazo wenqanaba labantu abaxhomekeke kwimpilo yomsebenzi e-S.A. ngumzabalazo ophikisana nobugqili kuhlangene nohlelo lwe-capitalism ononqxowankulu abacandelo lolawulo buyyebi kunye nombuso. I-capitalism ononqxowankulu abacandelo lolawulo buyyebi kunye nombuso uhlelo lwaleyongcosana ebusayo. (amacapitalist abaphathi abasemazingeni aphezulu, osopolitiki abaqeqeshiwe) eqonde ukuxhaphaza iphinde icindezele iningi elingabasebenzi (abasebenzi bawowonke amazinga; imindeni yabo, amasotsha; abangaqashiwe kanye nemphakathi ehluphekayo yasemaphandleni). Lezinhlobo zombili zinenhloso ezehlukile zivaleleke emzabalazweni wangokwezinga.
taac_logo_1.png

"Umzabalazo Wenqanaba Labantu Ayina Kususwa Ngaphandle Kokunyanzela Endlela Yenqcinga Zenguquko Kompakathi"

Tokologo African Anarchist Collective statement, Johannesburg, 2015 (isiZulu)

TOKOLOGO: Newsletter of the Tokologo African Anarchist Collective # 5/6
PHIKISA UHLELO LWE-CAPITALISM KANYE NABAQASHI

Umzabalazo wenqanaba labantu abaxhomekeke kwimpilo yomsebenzi e-S.A. ngumzabalazo ophikisana nobugqili kuhlangene nohlelo lwe-capitalism ononqxowankulu abacandelo lolawulo buyyebi kunye nombuso. I-capitalism ononqxowankulu abacandelo lolawulo buyyebi kunye nombuso uhlelo lwaleyongcosana ebusayo. (amacapitalist abaphathi abasemazingeni aphezulu, osopolitiki abaqeqeshiwe) eqonde ukuxhaphaza iphinde icindezele iningi elingabasebenzi (abasebenzi bawowonke amazinga; imindeni yabo, amasotsha; abangaqashiwe kanye nemphakathi ehluphekayo yasemaphandleni). Lezinhlobo zombili zinenhloso ezehlukile zivaleleke emzabalazweni wangokwezinga.

UBANDLULULO LWAKHA ICAPITALISM

Uhlelo lwe-capitalism e-S.A. lwakhiwe ngenxa yokucindezela ngokobandlululo - ukudliwa kwemihlaba; uhlelo lwezinkompolo, ukushintsashintsha unsebenzi, ukumisa imithetho ethize kanye nokuncisha amalungelo alowomuntu ompisholo osemazingeni aphansi.

UMZABALAZO UYAQHUBEKA

Ubandlululo lwahlulwa umzabalazo wabasebenzi, kodwa lona lusekhona. Ayina kususwa ngaphandle kokunyanzela indledla yenqcinga zenququko kumphakathi. Ukuvota kwango 1994 akuzange kukugudluze ukucindezelwa ngokobandlululo okuyizinhloso zama-Capitalist. Umzabalazo kufanele uqhubeke ulwisane ne-capitalism ne-racism (ukucwasana ngokwebala): asibesinye isitha, asilwe ngokuhlanganyela!

ABASEBENZI ABANGAKHULULA ABANYE ABASEBENZI

Ukulwa kwabasebenzi okungaqeda ukucwasana kanye ne-capitalism, ukuze kwakheke inkululeko nokulingana kwabobonke abantu. Abasebenzi kanye nalabo abahluphekayo abangakha umphakathi okhululekile, ngoba ibona abanamandla ngokwenhlangano, uthando lokushintsha lesisimo sokubuswa.

UKUZWA NOKUCINDEZELWA KANYE NOKUCWASANA

Siphikisa lonke uhlelo lokucindezelwa: ngokwebala, ngokobulili, ngokokusibusa, ngokucekela phansi imvelo nokucwasa labo abayizinkonkone. Sihambisana nokulingana kwabobonke abantu; ukulwa kwabasebenzi okungaqeda ukucindezelwa. Impi elwisana nokucindezelwa kanye nomfutho wabasebenzi kuphela okungahlanganisa abasebenzi. Ukucindezelwa kanye nokucwasana akuhambisani nentando yabasebenzi. Kuhlukanisa kuphinde kwehlise izinga lomzabalazo.

INKULULEKO NGEKE ILETHWE UHULUMENI

Inkululeko yabasebenzi ngeke yaqhamuka ephalamende noma ekuthatheni izintambo zoMbuso. Umbuso (izinkantolo, abasemagunyeni kahulumeni; amaphoyisa; iphalamende njalonjalo) uyithuluzi le-capitalism le politiki kanye nabaqashi. Ukusetshenziswa koMbuso (State) kungagcina ukuxoveka, ukuhlulwa noma ukulawulwa emzabalazweni wabasebenzi. Ukwehla komnotho kanye kokubuswa ngesihluku ngokwepolitiki kuka Marxist ehola i-Soviet Union kukuveza obala loku.

AKUBE NEZINGUQUKO EZINYUNYANENI ZOHWEBO

Uhlelo lwe-socialism kufanele luqhamuke laphaya emazingeni aphansi ekulweni ngokuhlanganyela. Izinyunyana zohwebo kufanele kube izona eziphethe umhlaba kanye namafemu ziwafake ngaphansi kwabasebenzi alawulwe yibo uma sekunokhukhulela ngoqo wesiteleka esiyobe simaqondondana nokuba kuthathwe / kungenwe ezindaweni zokusebenzela. Indawo yomsebenzi kumele ihanjisiwe ngandibano zabsebenzi nekomiti ezidityaniswe jikelele kwisiko labasebenzi.

QHUQHUZELA ABASEBENZI MPHAKATKINI

Okumele kuthathe inxaxheba ngokwendibano yomphakathi uku thabatha wokulawula inkonzo zikamasipala ngendibano zokwa khelana kwe komiti ne council eziqulathwe jikelele kwidolophu kumakhaya a se maphandleni. Ngokukubambanisana komphakathi, nabasebenzi-council, ku lukwe iqhinga kusuka phansi kuya phezulu, malunga nobutjebi ukusebenzisa indledla evulelekileyo yomsebenzi kwinoibano nezidingo zomphakathi, ukuphuculwa indawo yentlalo yabasebenzi nqumgeni mali. Ukulungisa intlalo yabantu apho wonke umntu uphathwe ngokulingana.

IKUSASA LAKHIWA NAMHLANJE

Imbewu yabasebenzi nendibano yokwakhelana komiti khanselam kumele ifumaneke kwimanyano zabazebenzi ne mibutho bahlali ukwenzela lemebutho idityaniswe ngokuvulelekileyo noku xhomekeka kunzabalazo nokufundisa ngendlela zenqunquko zamaAnarchist-komanisi, sakha ingomso namhlanje, inyathelo kuqala nesiko lokuphikisana ngamandla enqondo ngamandla emphisano nombuso.

BASEBENZI HLANGANANI EMHLABENI WONKE

Ukuze kuphumelele ukuvikelwa kwabaqashi kufanele kuncike ekuhlanganyeleni kwabasebenzi balolonke ibala, bonke ubulili nakulolonke izwe. I-capitalism igcwele umhlaba wonke ngakhoke kufanele thina basebenzi ukulwa kwethu sikwandise umhlaba wonke. Simelana nenzame zokuhlukamisa abantu ngobuhlanga ulwimi, enzenkolo, abasebenzi abananto yakwenza nabantu abatsund abalawulayo, abamhlophe abasebenzayo abananto yokwenza nabamhlophe abakulawulo. Abantu amakhalati, namandiya, nabamhlophe, abacendelo labantu abazhomekeke kwimpilo yokusebenza abananto banenyongonye.

UKUHLANGANA EMHLABENI SILWELE I-SOCIALISM

Ukhukhulelangoqo wesiteleka uzoqeda ukucwasana ngokwebala kubasebenzi, ubuye ulethe nentando yeningi: Anarchist-komanisi. Lokhu kuzogxila kumfelandawonye walabo abasemazingeni aphansi, ezindaweni zokusebenzela kanye nakumakhansela emphakathini, bese kuvikelwa umbutho wokuvikela wabasebenzi. Sifuna umphakathi ongenabo obasi (bosses), abaluwuli kanye nabacindezeli noma ngabe kuthiwa abaluphi uhlobo. Sifuna umnotho okhululekile olawulwa abasebenzi. Asifuni ukulawulwa: okuyilona zinga kwinkululeko yethu ukuthi ungabomphuca omunye umuntu inkululeko yakhe.

IZINHLOSO ZE TOKOLOGO AFRICAN ANARCHIST COLLECTIVE (TAAC)

I- Tokologo African Anarchist Collective (TAAC) ayincikile ekungeneleni ukhetho noma ezinhlosweni zokuthatha amandla ombuso. I-TAAC akuyona inyunyane yabezohwebo kodwa inhlangano yezepolitiki yalabo abalwayo ngenhloso yokugqugquzela ukuzenzela kanye nokuqonda isimo sezepolitiki soquqaba lomphakathi wabasebenzi kanye nabahlwempu ukuze bakwazi ukuzilwela bona. Inhloso yethu ukugqugquzela umzabalazo, kodwa ekugcineni abasebenzi abayokhulula abanye abasebenzi: ukunyanya kwabasebenzi. Ikusasa lakhiwa namhlanje. Siyahambisana nomzabalazo wabafundi wenqubekela phambili. Siyaxhasa izinyunyana ezikhona zabasezimbonini kodwa silwela ukuba zilawulwe abasebenzi; uhlelo lwezinguquko kanye nokubumba inyunyana eyodwa enkulu. Simelana nokhetho kunye nembutho esetyensiswa njengenkomo khetho kgoso politiko.

ISIKO LOKULWA

Siyaziqhenya ngokumela usiko loquqaba lokuba silwele i-socialism hayi ubugqili (Anarchist-komanisi). Inhlangano yethu ngokomlando isizuze izigidi zabantu umhlaba wonke, ngoba ilwela izidingo zabasebenzi kanye nalabo abangamahlwempu. Ayilweli labo abazifunela bona amandla kanye nokuxhaphaza abasebenzi. Namhlanje i-TAAC isisabalale umhlaba wonke.

Uma uvumelana nathi -Joyina i-TAAC!

Related Link: http://anarkismo.net/article/28868

This page has not been translated into Polski yet.

This page can be viewed in
English Italiano Deutsch
#Nobastan3Causales: seguimos luchando por aborto libre en Chile

Front page

Μετά την καταστροφή τι;

Aufruf zur Demonstration am 2.9.2018 in Unterlüß "Rheinmetall entwaffnen – Krieg beginnt hier"

Mass protest in central and southern Iraq

Ecology in Democratic Confederalism

[Colombia] Perspectivas sobre la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia 2018

Call for Solidarity with our Russian Comrades!

8 reasons anarchists are voting Yes to Repeal the hated 8th

Comunicado de CGT sobre la Nakba, 70 años de dolores para el Pueblo Palestino

[ZAD] Les expulsions ont commencé, la zad appelle à se mobiliser

Assassinato Político, Terrorismo de Estado: Marielle Franco, Presente!

La Huelga General del 8 de Marzo, un hito histórico

A intervenção federal no Rio de Janeiro e o xadrez da classe dominante

Halklarla Savaşan Devletler Kaybedecek

Σχετικά με τον εμπρησμό

Ciao, Donato!

[Uruguay] Ante el homicidio de un militante sindical: Marcelo Silvera

[Argentina] Terrorista es el Estado: Comunicado ante el Informe Titulado "RAM"

[Catalunya] Continuisme o ruptura. Sobre les eleccions del 21D

Reconnaissance par Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël : de l'huile sur le feu qui brûle la Palestine

Noi comunisti anarchici/libertari nella lotta di classe, nell'Europa del capitale

Luttons contre le harcèlement et toutes les violences patriarcales !

The Old Man and the Coup

Hands off the anarchist movement ! Solidarity with the FAG and the anarchists in Brazil !

URGENTE! Contra A Criminalização, Rodear De Solidariedade Aos Que Lutam!

© 2005-2018 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]