Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un

to uzraudzības likumā” (reģ.nr.102) 2.lasījumam

1.lasījumā nobalsotā redakcija

(MK 29.12.98. noteikumi nr.494, kas stājās spēkā no 06.01.99.)

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas lēmums

Komisijas atbalstītā redakcija

Izdarīt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.) šādus grozījumus:

   

Izdarīt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 45.panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Apdrošinātājs ne mazāk kā 25 procentus no paša līdzekļiem izvieto augstas likviditātes ieguldījumos."

   

1. Izteikt 45.panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Apdrošinātājs ne mazāk kā 25 procentus no paša līdzekļiem izvieto augstas likviditātes ieguldījumos."

2. Aizstāt 47.pantā un 63.panta pirmajā un otrajā daļā vārdus "garantijas fonda" ar vārdiem "paša līdzekļiem".

   

2. Aizstāt 47.pantā un 63.panta pirmajā un otrajā daļā vārdus "garantijas fonda" ar vārdiem "paša līdzekļiem".

3. Papildināt 69.panta pirmo daļu aiz vārdiem "par likvidējamu" ar vārdiem "vai maksātnespējīgu".

   

3. Papildināt 69.panta pirmo daļu aiz vārdiem "par likvidējamu" ar vārdiem "vai maksātnespējīgu".

4. Papildināt 85.pantu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ministru kabinets nosaka apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu uzskaites kārtību apdrošināšanas brokeru sabiedrībā."

Saeimas Juridiskais birojs

Papildināt 85.pantu* ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ministru kabinets nosaka apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu uzskaites kārtību apdrošināšanas brokeru sabiedrībā”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par panta pirmo daļu.

Atbalstīt

4. Papildināt 85.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ministru kabinets nosaka apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu uzskaites kārtību apdrošināšanas brokeru sabiedrībā”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par panta pirmo daļu.

* Redakcija pirms grozījumiem, kas izdarīti ar MK 29.12.98. noteikumiem nr.494, kas stājas spēkā no 06.01.99:

85.pants. Apdrošināšanas brokeru sabiedrības grāmatvedība kārtojama saskaņā ar likumu "Par grāmatvedību" un citiem normatīvajiem aktiem.

 

 

5. Papildināt 88.pantu ar otro un trešo teikumu šādā redakcijā:

"Kopā ar gada pārskatu apdrošināšanas brokeru sabiedrības iesniedz pārskatu par finansiālo darbību, kas saistīta ar apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanu. Pārskata formu un saturu nosaka Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija."

   

5. Papildināt 88.pantu ar otro un trešo teikumu šādā redakcijā:

"Kopā ar gada pārskatu apdrošināšanas brokeru sabiedrības iesniedz pārskatu par finansiālo darbību, kas saistīta ar apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanu. Pārskata formu un saturu nosaka Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija."

6. Papildināt 95.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja maksājuma termiņš nokavēts, par katru nokavēto dienu tiek aprēķināta soda nauda 0,05 procentu apmērā no termiņā nesamaksātās summas. Soda nauda tiek ieskaitīta Apdrošināto aizsardzības fondā."

   

6. Papildināt 95.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja maksājuma termiņš nokavēts, par katru nokavēto dienu tiek aprēķināta soda nauda 0,05 procentu apmērā no termiņā nesamaksātās summas. Soda nauda tiek ieskaitīta Apdrošināto aizsardzības fondā."

7. Svītrot 99.pantā vārdus "un Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu".

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām saskaņot 99.pantu* ar šā likuma 103.pantu. Šai sakarā ierosinām:

aizstāt 99.pantā vārdus “un saskaņā ar šo likumu un Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu” ar vārdiem “saskaņā ar šo likumu, citiem likumiem un Ministru kabineta noteikumiem”.

Atbalstīt

7. Aizstāt 99.pantā vārdus “un saskaņā ar šo likumu un Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu” ar vārdiem “saskaņā ar šo likumu, citiem likumiem un Ministru kabineta noteikumiem”.

* Redakcija pirms grozījumiem, kas izdarīti ar MK 29.12.98. noteikumiem nr.494, kas stājas spēkā no 06.01.99:

99.pants. Apdrošināšanas darbības valsts uzraudzību veic Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija. Tā ir patstāvīga valsts pārvaldes institūcija, kas darbojas Finansu ministrijas pārraudzībā un saskaņā ar šo likumu un Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu.

 

8. Izteikt 102.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas priekšnieks:

1) ir atbildīgs par Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai noteikto uzdevumu izpildi;

2) slēdz darba līgumus un savas kompetences ietvaros - citus līgumus;

3) vada Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas darbu un nosaka darbinieku pienākumus un atbildību atbilstoši Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas uzdevumiem;

4) ja nepieciešams, dod rīkojumu izveidot darba grupas Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas ietvaros;

5) pilnvaro Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas darbiniekus atsevišķu uzdevumu veikšanai;

6) izskata sūdzības par Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas darbinieku rīcību;

7) nosaka Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas struktūru;

8) izdod Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas darbību reglamentējošus rīkojumus;

9) atbilstoši Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas kompetencei ir tiesīgs izdot rīkojumus un norādījumus;

10) bez īpaša pilnvarojuma darbojas Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas vārdā un pārstāv tās intereses;

11) savas kompetences ietvaros rīkojas ar Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas īpašumu un finansu līdzekļiem."

   

8. Izteikt 102.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas priekšnieks:

1) ir atbildīgs par Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai noteikto uzdevumu izpildi;

2) slēdz darba līgumus un savas kompetences ietvaros - citus līgumus;

3) vada Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas darbu un nosaka darbinieku pienākumus un atbildību atbilstoši Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas uzdevumiem;

4) ja nepieciešams, dod rīkojumu izveidot darba grupas Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas ietvaros;

5) pilnvaro Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas darbiniekus atsevišķu uzdevumu veikšanai;

6) izskata sūdzības par Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas darbinieku rīcību;

7) nosaka Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas struktūru;

8) izdod Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas darbību reglamentējošus rīkojumus;

9) atbilstoši Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas kompetencei ir tiesīgs izdot rīkojumus un norādījumus;

10) bez īpaša pilnvarojuma darbojas Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas vārdā un pārstāv tās intereses;

11) savas kompetences ietvaros rīkojas ar Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas īpašumu un finansu līdzekļiem."

 

 

9. Papildināt likumu ar 102.1 pantu šādā redakcijā:

"102.1 pants. (1) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijā darbojas padome piecu cilvēku sastāvā. Padomes locekļus apstiprina un no pienākumu pildīšanas atbrīvo finansu ministrs.

(2) Padomes sastāvā ir:

1) Finansu ministrijas pilnvarots pārstāvis, kurš ir padomes priekšsēdētājs un vada tās darbu;

2) Latvijas Bankas pilnvarots pārstāvis;

3) Vērtspapīru tirgus komisijas pilnvarots pārstāvis;

4) Ekonomikas ministrijas pilnvarots pārstāvis;

   

9. Papildināt likumu ar 102.1 pantu šādā redakcijā:

"102.1 pants. (1) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijā darbojas padome piecu cilvēku sastāvā. Padomes locekļus apstiprina un no pienākumu pildīšanas atbrīvo finansu ministrs.

(2) Padomes sastāvā ir:

1) Finansu ministrijas pilnvarots pārstāvis, kurš ir padomes priekšsēdētājs un vada tās darbu;

2) Latvijas Bankas pilnvarots pārstāvis;

3) Vērtspapīru tirgus komisijas pilnvarots pārstāvis;

4) Ekonomikas ministrijas pilnvarots pārstāvis;

5) Apdrošinātāju asociācijas pilnvarots pārstāvis.

Saeimas Juridiskais birojs

precizēt otrās daļas 5.punktā lietoto terminu “apdrošinātāju asociācija”. Šai sakarā ierosinām :

izteikt panta otrās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) apdrošinātāju izveidotas sabiedriskas organizācijas pilnvarots pārstāvis”;

Atbalstīt

5) apdrošinātāju izveidotas sabiedriskas organizācijas pilnvarots pārstāvis.

(3) Padome ir tiesīga:

1) apstiprināt Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas darbības plānu;

2) apstiprināt pārskatus par darbības plāna izpildi;

   

(3) Padome ir tiesīga:

1) apstiprināt Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas darbības plānu;

2) apstiprināt pārskatus par darbības plāna izpildi;

3) koordinēt Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas darbību vienota kapitāltirgus uzraudzības jomā;

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

izteikt panta trešās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) koordinēt Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas sadarbību ar Latvijas Banku un Vērtspapīru tirgus komisiju uzraudzības jomā;”

Atbalstīt

3) koordinēt Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas sadarbību ar Latvijas Banku un Vērtspapīru tirgus komisiju uzraudzības jomā;

 

4) apstiprināt Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas budžeta projektu iesniegšanai Finansu ministrijā un izvērtēt tā izpildi;

Saeimas Juridiskais birojs

ierosinām trešās daļas 4.punktā vārdu “projekts”(attiecīgā locījumā) aizstāt ar vārdu “pieprasījums”(attiecīgā locījumā), izsakot panta trešās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) apstiprināt Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas budžeta pieprasījumu iesniegšanai Finansu ministrijā un izvērtēt budžeta izpildi”;

Atbalstīt

4) apstiprināt Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas budžeta pieprasījumu iesniegšanai Finansu ministrijā un izvērtēt budžeta izpildi;

5) apstiprināt Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas štatu sarakstu un darba samaksas kārtību.

Saeimas Juridiskais birojs

izteikt panta trešās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) apstiprināt Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas darbinieku amatu un algu sarakstu un darba samaksas noteikumus.”

Atbalstīt

5) apstiprināt Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas darbinieku amatu un algu sarakstu un darba samaksas noteikumus.

10. Izteikt 103.pantu šādā redakcijā:

"103.pants. (1) Lai izpildītu šajā likumā, citos likumos vai Ministru kabineta noteikumos Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai paredzētos uzdevumus, tā ir tiesīga izdot apdrošinātājiem saistošus rīkojumus un norādījumus.

(2) Apdrošinātājiem saistošie rīkojumi un norādījumi tiek publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"."

   

10. Izteikt 103.pantu šādā redakcijā:

"103.pants. (1) Lai izpildītu šajā likumā, citos likumos vai Ministru kabineta noteikumos Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai paredzētos uzdevumus, tā ir tiesīga izdot apdrošinātājiem saistošus rīkojumus un norādījumus.

(2) Apdrošinātājiem saistošie rīkojumi un norādījumi tiek publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"."

11. Aizstāt Pārejas noteikumu 2.punktā vārdus "84., 91. un 95.pantu" ar vārdiem "84. un 95.pantu".

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt Pārejas noteikumu 2.punktā* skaitli “91”.

Atbalstīt

11. Izslēgt Pārejas noteikumu 2.punktā skaitli “91”.

12. Papildināt Pārejas noteikumu 3.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļu glabāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

   

12. Papildināt Pārejas noteikumu 3.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļu glabāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

* Redakcija pirms grozījumiem, kas izdarīti ar MK 29.12.98. noteikumiem nr.494, kas stājas spēkā no 06.01.99:

Pārejas noteikumi

2. Ministru kabinets līdz 1998.gada 31.decembrim saskaņā ar šā likuma 79., 82., 84., 91. un 95.pantu izdod attiecīgus noteikumus.

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar Pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.494 “Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā “(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1999, 2.nr.)”.

Atbalstīt

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.494 “Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā “(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1999, 2.nr.).