Make your own free website on Tripod.com
www.pakpasak.eu.la

 

 

 

 

ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກປາກປ່າສັກ ເປັນໂຮງຮຽນຕົວແບບດີເດັນ ໃນສາຍອະຊີວະສຶກສາ ປະຈຳປີ 2005-2006

ຮຽນດີ
STUDIOUS

ມີລະບຽບ
DISCIPLINED

ຄົ້ນຄິດ
THOUGHFUL

ສ້າງສັນ
CREATIVE

ຂະຫຍັນ
DICIGENT