klik mail to: sarabunis@indo.net.id

Sajak Sunda

Sajak-sajak Sunda Sarabunis Mubarok

 

MULANG KA SARAKAN

 

mulang ka sarakan

melak cimata saliliwatan

teu burung datang usum hujan

teu burung pucukan saban harepan

 

mulang ka sarakan

ngantetkeun beja ka jantung jaman

sedeng jamparing naruk mangsa

sedeng hate kuring ngamalirkeun getih cinta

 

mulang ka sarakan

bari keukeuh mawa tampian

paranti nguyup saban bubungah

paranti ngumbah saban seuseunggah

 

mulang ka sarakan

mawa keupat sesa nyatet saban kahayang

naha indung bapa kuring haruisan

naha sajak kuring bet sarirungan

 

2003.

 

KASAKIT SAPURATINA

  

angger bae

sapanjang anteng nunutur kencit

nu ngagimbung dina sirah

sapanjang lumpat diudag duit

nu babaung nagih sembah

angger

ku gancang nalimbeng werit

nu ngabendung saban warah

ku rusuh meruh papait

nu ngagunung nahan peurah

angger

masang tapa unggal meta

ngagunasika kahayang

ngareumbeuy-reumbeuy kalangkang

saban ceudeum nyambat bulan

saban samagaha guntreng jeung jam

 

angger bae

sapisin cikahiyangan nyagara lebah cimata

basa puhu angen-angen ngababancik dina uteuk

basa urat inertia ngarenghik bari jajaluk

sedeng gugunungan baris nanceb

na hihideung panon nu leungiteun seuseuketna

 

angger

sabasisir dodoja nyaliara na saban dunga

sedeng mangsa baris tinemu jeung lalancipna

sedeng hirup bakal ngajaul ti sarangkana

 

2003

 

LEUNGIT DI TAMPIAN

 

pan mun geus kitu

kudu aya nu ditandonkeun

memeh jati ngarangrangan

memeh pacikrak leungiteun sayang

memeh tetengger ngudag pasaran

kudu sadia mun sisirangan

kade tong sasalingkeran

kade taliti saban sungapan

kade sing apik nandur implengan

 

pan mun geus kitu

kudu mapagahan saban kahayang

bisi huma dijorag hama

bisi jol datang usum katiga

bisi kaburu tutung langitna

kudu gancang ngitung bentang

sabab ranjang geus areuyan 

sabab kayambang merik walungan

sabab takokak geus baruahan

 

pan mun geus kitu

kudu melak janur na seungit kembang

ngarah laut kauseupan

ngarah leuit ngadangdanan

ngarah luut-leet kabagjaan

2003

 

KASAKIT ELEKTRONIKA

  

bawaning rongkahna caah

saban dapuran tamiang

sirungan pabrik keretas

nu meulitan hate kuring

dibeubeuli ku rual-rielna keris

ngabingkeng-bingkengkeun

pangacian na juritan

 

hawar-hawar wirid-wirid wiru boeh

ngagerendeng na sungapan saban kecap

sedeng getih salin jinis jadi mangsi

ngoetan hate nu humaregung

mairan Bernstein jeung Chopin

mairan nyawa nu diuudag ku silalatu

nganti ceurik ngadagoan tepus umur

pamuntangan na juritan

 

tepung jeung indung beurang

di sarakan tanggul perang

rewuan pelor tingserepet kana sirah

rewuan sajak burakrakan jadi runtah

kumaha teu rek meletek ieu hate

taun-taun pulas bungur

kerep ngabistel harewos

tinggumenclang cianjuran

mipir gunam na juritan

 

kahareup

pama sajak mamaksa rek ngababakan

rek ditalek saban disket nu gumading

unggal parna patingsariakna implengan

lebah kereteg aheng nu titirah na juritan

 

2003

 

SURAT KATIGA

  

ka tonggoheun taun asih

ngarandakah ramat cinta

pucuk-pucuk daun sampeu

nyeuweu ibun bari nyinom

mepende tomperna hujan

 

keclak deui, keclak deui

wanci leber ku duriat

ngalambak kana walikat

niir gundam nu mecut

saban kaheman

 

ngan lebakeun kadeudeuh

karinding ngaheumheum aweuh

kuwung-kuwung inggis rawuh

sedeng diri

ngorangan saban kapeurih

sedeng pelak bulu mata

muguran saban pasini

 

mun cacap ngarambet simpe

bakal nanceb kana impian

paksi-paksi sajak cinta

nu laas pulas bungurna

 

2003

 

DURIAT

 

aya nu leungit wanci janari

sarebu cicika ngudag-ngudag

rek ngirimkeun silalatu

ka gigir-gigir rempan nu haliwu

 

ti dapuran ka dapuran

rungkun ka rungkun

guha ka guha

neang beja

neang hareudang

nu mulak malik harepan

lebah jamparing

nu nurih cinta ku gurilapna.

 

ngan hate geus ngajirim pajaratan

nu mepende saban simpe

ka tungtung hujan

geus di simpangkeun

angen-angen nu silantangan

gigireun ceudeum

gigireun kasieun

nu geuneuk ngungudag reueuk

saban ambekan.

 

2002.

 

HUIS

 

ema

ema

cucuk-cucuk eros nurih dunga

lebah sarigsig karempan

geus kapageran kalakay

nu muguran sausum hujan

 

bapa

bapa

cilak-cilak damar ngalumbara

kencaeun kulambu

geus kaparancahan rangasu

nu muru hihideung panon

 

ema

bapa

kuwung-kuwung jadi huis

ngarandakah lebah sirah

memeh keteb nulak umur

geuning loba keneh gaconganeun

 

2003

Klik arsip sajak Sunda lainnya

Back Home Up

(c) Sarabunis@indo.net.id

Home
Puisi
Cerpen
Proses Kreatif
Arsip Sajak Sunda Lainnya

desain web oleh : sarabunis@indo.net.id