</xml
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 37/BC-HĐND Châu Thành, ngày 19 tháng 12 năm 2017

BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị thảo luận Tổ tại Kỳ họp thứ Năm (Kỳ họp cuối năm 2017) Hội đồng nhân dân huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

 

 


Trên cơ sở nội dung gợi ý thảo luận của Chủ tọa kỳ họp, buổi chiều ngày 18 tháng 12 năm 2017, 03 (ba) Tổ thảo luận đã tổ chức thảo luận với tinh thần trách nhiệm, qua đó có 25 lượt ý kiến phát biểu. Hầu hết các ý kiến của đại biểu đều được Ủy ban nhân dân huyện và ngành chức năng trả lời, tiếp thu và ghi nhận nghiêm túc tại Tổ thảo luận.

Kết thúc buổi thảo luận tại các Tổ, Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; hai Ban Hội đồng nhân dân; Thư ký Kỳ họp; Tổ trưởng, Tổ phó, Thư ký Tổ thảo luận; lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn đã tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo, và đồng thời xem xét các vấn đề được đại biểu đặt ra. Sau khi thống nhất, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xin báo cáo như sau:

1. Đại biểu có ý kiến: Các công trình xây dựng cơ bản và có tính chất xây dựng cơ bản. Trong đó, bao gồm gói thầu xây lắp và gói thầu mua sắm trang thiết bị từ các nguồn vốn của ngân sách nhà nước chất lượng chưa cao, khi đầu tư xong không bao lâu đã xuống cấp. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện có sự quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, xử lý, để công trình phát huy hiệu quả.

2. Đại biểu có ý kiến: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện có kế hoạch đầu tư nâng cấp, sửa chữa đoạn từ cầu Cái Chanh cũ đấu nối vào Tỉnh lộ 925 mới - hướng về thị trấn Ngã Sáu;  có kế hoạch thu hồi phần đất nơi đặt panô 03 mặt dưới dốc cầu Cái Chanh mới - hướng về Số 10.

3. Đại biểu có ý kiến: Thực trạng hiện nay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhiều người dân thể hiện là đất Lúa, nhưng thực tế người dân đã lên vườn trồng cây đã nhiều năm. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện và ngành chuyên môn có giải pháp giúp đỡ người dân chuyển mục đích từ đất Lúa sang đất trồng cây lâu năm (đất vườn) đúng với thực tế, để người dân có nhu cầu vay vốn sản xuất được cao hơn.

4. Đại biểu có ý kiến: Tình hình thu hồi nền vượt lũ cấp sai đối tượng, Ủy ban nhân dân huyện thu hồi chậm; có nhiều nền đã giao, người dân xây nhà xong không vào ở; nhiều nền đã giao chưa xây nhà ở, bỏ trống, gây lãng phí, mất vẻ mỹ quan. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện và ngành chuyên môn có giải pháp sớm xử lý vấn đề trên.

5. Đại biểu có ý kiến: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện và xã, thị trấn, cùng các ngành có giải pháp không để người dân xây dựng nhà ở cặp mé sông, vì rất nguy hiểm, khu vực có nguy cơ sạt lở cao, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân.

6. Đại biểu có ý kiến: Nhà văn hóa các ấp đa phần là mượn đất của người dân, một số ấp chưa có nhà văn hóa. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện có kế hoạch, lộ trình đầu tư trong thời gian tới.

7. Đại biểu có ý kiến: Chất lượng khám, chữa bệnh và thái độ phục vụ tại các cơ sở y tế công lập của huyện chưa tốt. Đề nghị ngành chuyên môn và Ủy ban nhân dân huyện có sự quan tâm chỉ đạo, chấn chỉnh, nhằm phục vụ người dân tốt hơn.

8. Đại biểu có ý kiến: Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị và chỉ đạo các trường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong học sinh, đặc biệt là học sinh cấp tiểu học.

9. Đại biểu có ý kiến: Tình trạng dùng xung xiệt điện đánh bắt thủy sản hiện nay diễn ra khá phổ biến, gây bức xúc trong nhân dân. Đề nghị ngành chức năng có giải pháp, xử lý nghiêm.

10. Đại biểu có ý kiến: Đề nghị ngành chức năng lắp đặt đèn tín hiệu giao thông (đèn tín hiệu chớp vàng) giảm tốc độ và gây sự chú ý tại ngã ba từ phía cầu Cái Muồng (đường Nguyễn Việt Hồng) ra lộ 925 phía dưới dốc cầu Cái Dầu hướng về xã Phú Hữu.

11. Đại biểu có ý kiến: Nhiều người dân xây dựng nhà trên đất nông nghiệp, các xã, thị trấn lập biên bản vi phạm hành chính ghi vi phạm là xây dựng không phép. Do vậy, việc lập biên bản không đúng với hành vi vi phạm nên không xử lý được (phạt hành chính, buộc tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu...). Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo ngành chuyên môn thực hiện chặt chẽ hơn trong thời gian tới.

12. Đại biểu có ý kiến: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện thực hiện giao biên chế công chức năm 2018 cho các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện cần nghiên cứu, rà soát, đánh giá đầy đủ thực trạng, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, vị trí việc làm của từng cơ quan, để tính toán, giao biên chế hợp lý hơn.

Trên đây là Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị thảo luận Tổ tại Kỳ họp thứ Năm Hội đồng nhân dân huyện Khóa XI./.

            

Nơi nhận:                                               

- TT. UBND huyện;

- Đại biểu HĐND huyện;

- Các ngành liên quan;

- Lưu: VT.                                                                                                   

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Bùi Hoàng Liêm