BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Organizimi
Fushëveprimi i SÇE-së

Sekretariati për Çështje Evropiane veprimtarinë e tij e fokuson në segmentet që vijojnë:

 • Koordinimin dhe përputhshmërinë e punës së organeve të administratës shtetërore si dhe organeve dhe institucioneve tjera, lidhur me përgatitjen e Republikës së Maqedonisë për anëtarësim në Bashkimin Evropian;
 • Vëzhgimin e realizimit të Marrëveshjes për Stabilizim Asocim e nënshkruar ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Komuniteteve evropiane dhe shteteve te tyre anëtare, si dhe marrëveshje te tjera të lidhura ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian;
 • Pjesëmarrjen dhe monitorimin të grupeve të punës, të formuar në kuadër të Marrëveshjes për Stabilizim Asocim si dhe marrëveshjeve te tjera me Bashkimin Evropian;
 • Koordinimin dhe monitorimin e realizimit të Partneritetit Evropian;
 • Koordinimin dhe ndjekjen e realizimit të Programit nacional/shtetëror për adoptimin e së drejtës të Bashkimit Evropian;
 • Përgatitjen e versionit të Republikës së Maqedonisë në kontekst të së drejtës së Bashkimit Evropian (aquis communautaire fr*) dhe përkthimin e legjislacionit maqedonas;
 • Forcimin e kapacitetit institucional për të menaxhuar procesin e integrimit evropian;
 • Përgatitjen e Republikës së Maqedonisë për zhvillimin e bisedimeve për anëtarësim në Bashkimin Evropian si dhe pjesëmarrjen e saj në formulimin e pozicioneve të ardhshme negociuese;
 • Koordinimin e ndihmave të huaja nga Bashkimi Evropian dhe shtetet-anëtare të saja, si dhe ndihmat e tjera të huaja që kanë të bëjnë me reformat komplementare të procesit të integrimeve të Republikës së Maqedonisë në Bashkimin Evropian;
 • Informimin dhe komunikimin me publikun drejtw aktiviteteve lidhur me procesin e integrimeve të Republikës së Maqedonisë në Bashkimin Evropian;
 • Rregullimin e punës së organeve të administratës shtetërore të Republikës së Maqedonisë si shtet-anëtar i Bashkimit Evropian.
Share!
Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2018 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.