Na’e ma’u ha pepe fefine kei mo’ui he pongipongi Tokonaki ‘o e uike kuo’osi ‘i he taha ‘o e ngaahi ve’ehala ‘i Halaleva ko e toki fa’ele’i.

Ko e pepe ko ‘eni na’e ma’u ia ‘e ha ongo taupo’ou ‘i he Siasi Katolika Loma ‘oku nofo he ‘api taupo’ou ‘a e Siasi ‘i Halaleva pe.

Pehe ‘i he fakamatala ‘a e taha ‘o e ongo taupo’ou ko ‘eni, na’a na fou mai he ki’i fo’i hala ko ‘eni na’e ‘ikai ke angamaheni ‘a ‘ena ngaue’aki. ‘I he’ene pehe, na’a na lele mai ‘o mama’o si’i pe mei he ‘api Taupo’ou ‘o fe’unga tonu moha ki’i fo’i hake he fo’i hala ‘oku ‘i ai ‘a e tu’unga veve ‘oku kei kohukohu he tafa’aki. ‘I he’ene fakaofi atu na’a na fakatokanga’i atu ai ha ki’i milemila ‘oku pani toto hufanga he fakatapu ‘oku ngaungaue mai ‘a e me’a ‘i loto.

Na’a na fu’u mo’utafu’ua ‘aupito hoko mo ‘ena tu’u ke vakai ki he me’a ‘oku na sio ki ai. ‘I he’ene to’o hake ‘a e ki’i milemila ko ‘eni ‘o ‘ilo ko e ki’i pepe ‘oku kei mo’ui pea ‘oku mahino mai ko e toki fa’ele’i pe.

Na’a na lele leva ai ki he ‘api ‘o e fefine pe ‘i he Siaisi Katolika ko Ane ‘oku kaungame’a pe mo e ongo taupo’ou. ‘I he’ene a’u atu na’e hanga ai ‘e Ane ‘o kofu ‘aki ‘a e ki’i pepe ‘a e ngaahi tupenu ‘i ha ngaahi miniti si’i. Hili ia kuo fuoloa si’i kuo tangi ‘a e ki’i pepe ‘o mahino mai ‘oku ne ongo’i mafana. Na’a nau leleaki’i aipe ‘a e ki’i pepe ko ‘eni ki he Falemahaki Vaiola ke fakahoko ‘a hono ngaahi sivi fakatoketa.

Pehe ‘e he taha ‘o e ongo taupo’ou ko e taha ‘eni ha ki’i pepe matu’aki faka’ofo’ofa mo’oni pea ‘oku ne kei mo’ui lelei pe he Falemahaki Vaiola ‘o ‘ikai ke ‘i ai ha fa’ahinga palopalema ‘e hoko ki ai. Pehe ‘i he fakamatala ‘a e Taupo’ou ‘oku kole ‘e he ‘Ofisa Polisi ‘oku lolotonga ngaue ki he keisi ko ‘eni ‘a e pepe makatu’unga he ‘uhinga koe lava ‘eni ‘a e ta’u ‘e 8 ‘a ‘ene ma’u hoa ki hono mali ‘oku te’eki ke ‘i ai ha’ana fanau. Lolotonga ia ‘oku nau kei fakakaukau’i ha hingoa ke fakahingoa ‘aki ‘a e pepe ko ‘eni.

‘I he lolotonga ni ‘oku kei fekumi ‘a e kau polisi mo fakatotolo fekau’aki mo e fa’e ‘a e pepe.

(109)

Facebook Comments