Boeken

Tema: Maitiid (en noch een tema)

Wat heart Stip?

Eric Hill

Stip giet mei Hermyn nei de pleats. Dêr komme se allegear bisten tsjin. Grut formaat printeboek. Troch op de symboalen te drukken, hearst it lûd fan de bisten en foarwerpen.