Azärbaycanda tähsilin väziyyätini araþdýran müstäqil Web sähifä

15.04.02 14:06:29

1471

Giriþ  Ýslahat  Azärbaycan   Dünya  Texnologiya  Mäqalälär  Müraciätlär  Bizä yazýn  Referatlar  

2-5. ABÞ-da ali mäktäblärin gälir mänbäläri(1989-1990)

(Mänbä: ABÞ-ýn tähsil nazirliyi, Tähsil sahäsindä milli statistika märkäzi, IPEDS, “1989-cu ilin maliyyä göstäriciläri”)


Kütlävi ali mäktäblär
Ümumi gälir: 85,8 mlrd. dollar

Özäl ali mäktäblär
Ümumi gälir: 50,7 mlrd. dollar