</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 59/QĐ-UBND Hậu Giang, ngày 12 tháng 1 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 04 tập thể

thuộc Sở Tư pháp

 
 

 


CHỦ TỊCH UBND TỈNH HẬU GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng: Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ; Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 04 tập thể thuộc Sở Tư pháp, kèm theo tiền thưởng 1.950.000 đồng cho mỗi tập thể (Chi tiết theo Danh sách đính kèm).

Đã có thành tích thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

Kinh phí khen thưởng đối với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản: Trích quỹ thưởng của đơn vị.

Điều 2. Giám đốc: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp; tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:     

- Như Điều 2;

- Lưu: VT, TH.KM

D\2018\TĐKT 12 TTLDXS 04TT Sở Tư pháp

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đồng Văn Thanh