33) Sūrat Al-'Aĥzāb

Printed format

33)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Йӓ 'Аййуһӓ Ан-Набӥйу Аттақи Ал-Лаһа Ұа Лӓ Туҭи`и Ал-Кӓфирӥна Ұа Ал-Мунӓфиқӥна 'Инна Ал-Лаһа Кӓна `Алӥмӓан ۗ Хакӥмӓан 033-001 Әй нәби! Аллаға тақуалық істе де кәпірлермен мұнафықтарға бағынба. Рас Алла тым білуші, аса дана. ‍‌ ‌‌ ‍‍ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍‍ۗ
Ұа Аттаби` Мӓ Йӱхá 'Илайка Мин Раббика ۚнна Ал-Лаһа Кӓна Бимӓ Та`малӱна Ҳабӥрӓан 033-002 Раббыңнан өзіңе уахи етілгенге ілес. Әрине Алла не істегендеріңді толық білуші. ‌ ‍‌ ‌ ‍ ‌‍ ۚ ‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‌‌
Ұа Таұаккал `Алá Ал-Лаһи ۚ Ұа Кафá Бил-Лаһи Ұа Кӥлӓан 033-003 Аллаға тәуекел ет. Ол, уәкілдікте жеткілікті. ۚ ‌‌ ‍‍ ‌‌
Мӓ Җа`ала Ал-Лаһу Лираҗулин Мин Қалбайни Фӥ Җаұфиһи ۚ Ұа Мӓ Җа`ала 'Азұӓҗакуму Ал-Лӓ'ӥ Туžӓһирӱна Минһунна 'Уммаһӓтикум ۚ Ұа Мӓ Җа`ала 'Ад`ийӓ'акумбнӓ'акум ۚ Ҙӓликум Қаұлукум Би'афұӓһикум Ұа ۖ Аллӓһу Йақӱлу Ал-Хаққа Ұа Һуұа Йаһдӥ Ас-Сабӥла 033-004 Алла (Т.) ешбір адамның кеудесінде екі жүрек жасаған емес. (Анамның арқасындайсың деп,) серт қылған жұбайларың, аналарың болмайды. Және асырандыларың; бел балаларың бола алмайды. Бұларың ауызша сөздерің ғана. Алла шындықты айтады да Ол тура жол көрсетеді. ‍ ‍‌ ‍‌ ‍‍‌ ۚ ‌‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ۚ ‌‌ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍ۚ‍‍ۖ‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Ад`ӱһум Ли'абӓ'иһим Һуұа 'Ақсаҭу `Инда Ал-Лаһи ۚ Фа'ин Лам Та`ламӱ 'Ӓбӓ'аһум Фа'иҳұӓнукум Фӥ Адӥни Ұа Маұӓлӥкум ۚ Ұа Лайса `Алайкум Җунӓхун Фӥмӓҳҭа'тум Биһи Ұа Лакин Мӓ Та`аммадат Қулӱбукум ۚ Ұа Кӓна Ал-Лаһу Ғафӱрӓан Рахӥмӓан 033-005 Оларды әкелерімен шақырыңдар. Сол Алланың қасында турарақ. Егер әкелерін білмесеңдер, сонда олар; дінде туыстарың, достарың. Ол жөнде қателессеңдер, сендерге кінә емес. Бірақ әтейге жүректеріңнен болса (болмайды), Алла өте жарылқаушы, тым мейірімді. ‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ۚ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ۚ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍ۚ ‌‍‍‍ ‍‌‌‌‌ ‌‍
Ан-Набӥйу 'Аұлá Бил-Му'уминӥна Мин 'Анфусиһим ۖ Ұа 'Азұӓҗуһуммаһӓтуһум ۗ Ұа 'Ӱлӱ Ал-'Архӓми Ба`đуһум 'Аұлá Биба`đин Фӥ Китӓби Ал-Лаһи Мина Ал-Му'уминӥна Ұа Ал-Муһӓҗирӥна 'Иллӓн Таф`алӱ 'Илá 'Аұлийӓ'икум Ма`рӱфӓан ۚ Кӓна Ҙӓлика Фӥ Ал-Китӓби Масҭӱрӓан 033-006 Пайғамбар, мүміндерге өздерінен артық. Оның жұбайлары олардың аналары. Алланың Кітабында; туысқандар бір-біріне мүміндерден де, мұһажірлерден де (мираста) жақын. Бірақ достарыңа (мүміндерге) қамқорлық жасауларыңа болады. Осылар Кітапта жазылған болатын. ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ۖ ‌‌‌‌‌‍‍~ۗ ‌‌‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‌ ‌‍‍‌ ‌‌‍‍‍ ‌‌ۚ‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌
Ұа 'Иҙ 'Аҳаҙнӓ Мина Ан-Набӥйӥна Мӥćӓқаһум Ұа Минка Ұа Мин Нӱхин Ұа 'Ибрӓһӥма Ұа Мӱсá Ұа `Ӥсá Абни Марйама ۖ Ұа 'Аҳаҙнӓ Минһум Мӥćӓқӓан Ғалӥžӓан 033-007 (Мұхаммед Ғ.С.) сол уақытта, пайғамбарлардан уәде алған едік. Сенен, Нұх, Ыбырайым, Мұса және Мәриям ұлы Ғиса (Ғ.С.) лардан, солардан берік уәде алған едік. ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ۖ ‌‌‍‍‍‍‌ ‍ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Лийас'ала Аҫ-Ҫӓдиқӥна `Ан Ҫидқиһим ۚ Ұа 'А`адда Лилкӓфирӥна `Аҙӓбӓан 'Алӥмӓан 033-008 Алла шыншылдардың шындығынан сұрау үшін еді. Кәпірлерге қинаушы азап әзірледі. ‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍ۚ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Аҙкурӱ Ни`мата Ал-Лаһи `Алайкум 'Иҙ Җӓ'аткум Җунӱдун Фа'арсалнӓ `Алайһим Рӥхӓан Ұа Җунӱдӓан Лам Тараұһӓ ۚ Ұа Кӓна Ал-Лаһу Бимӓ Та`малӱна Баҫӥрӓан 033-009 Әй мүміндер! Алланың сендерге болған нығметін еске алыңдар. Сендерге ләшкерлер келген еді. Сонда оларға боран және сендер көрмеген ләшкерлер жіберген едік. Алла не істегендеріңді толық көруші. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‍ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍ ۚ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌
'Иҙ Җӓ'ӱкум Мин Фаұқикум Ұа Мин 'Асфала Минкум Ұа 'Иҙ Зӓғати Ал-'Абҫӓру Ұа Балағати Ал-Қулӱбу Ал-Ханӓҗира Ұа Таžуннӱна Бил-Лаһи Аž-Žунӱна 033-010 Сол уақытта олар сендердің жоғарғы жақтарыңнан да, төменгі жақтарыңнан да келген еді. Көздерің алайып, жүректерің ауызға келген еді. Сондай-ақ Аллаға байланысты әр түрлі ойлар ойланған еді. ‌‌ ‍‍‍‍‍‌‍ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌‌‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Һунӓлика Абтулийа Ал-Му'уминӱна Ұа Зулзилӱ Зилзӓлӓан Шадӥдӓан 033-011 Міне сол арада мүміндер сыналып, қатты теңселген еді. ‍‍ ‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌
Ұа 'Иҙ Йақӱлу Ал-Мунӓфиқӱна Ұа Ал-Лаҙӥна Фӥ Қулӱбиһим Мараđун Мӓ Ұа`аданӓ Ал-Лаһу Ұа Расӱлуһу 'Иллӓ Ғурӱрӓан 033-012 Сол уақытта Мұнафықтармен жүректерінде дерті болғандар: Бізге Алла да, Елшісі де алдап қана уәде берген екен деді. ‌‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍ ‌‌‍‍~ ‌‌ ‍‌‌‌
Ұа 'Иҙ Қӓлат Ҭӓ'ифатун Минһум Йӓ 'Аһла Йаćриба Лӓ Муқӓма Лакум Фӓрҗи`ӱ ۚ Ұа Йаста'ҙину Фарӥқун Минһуму Ан-Набӥйа Йақӱлӱна 'Инна Буйӱтанӓ `Аұратун Ұа Мӓ Һийа Би`аұратин ۖн Йурӥдӱна 'Иллӓ Фирӓрӓан 033-013 Сол уақытта олардан бір бөлімі: Әй Мединеліктер! Енді сендерге тұруға болмайды. Дереу қайтыңдар десе, олардың тағы бір бөлімі, Пайғамбардан: Үйлеріміз иен еді деп, рұқсат сұрайды. Негізінде олар (үйлері) иен емес, олар қашуды ғана ойлайды. ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ۚ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‌ ‌‌ ‌‍‌ ‌ ۖ‍‍‌ ‌‌ ‍‌‌‌‌
Ұа Лаұ Дуҳилат `Алайһим Мин 'Ақҭӓриһӓ Ćумма Су'илӱ Ал-Фитната Ла'ӓтаұһӓ Ұа Мӓ Талаббаćӱ Биһӓ 'Иллӓ Йасӥрӓан 033-014 Егер оларға әр тараптан кіріліп, сосын өздерінен пітіне талап етілсе, әрине кешіктірмей-ақ белсене кірісер еді. ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‌
Ұа Лақад Кӓнӱ `Ӓһадӱ Ал-Лаһа Мин Қаблу Лӓ Йуұаллӱна Ал-'Адбӓра ۚ Ұа Кӓна `Аһду Ал-Лаһи Мас'ӱлӓан 033-015 Негізінде бұрыннан қайта қашпауға Аллаға уәде берген. Аллаға берген уәдесіне жауапкер. ‍‍‌ ‍‌ ‌‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‌‍ۚ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Қул Лан Йанфа`акуму Ал-Фирӓрун Фарартум Мина Ал-Маұти 'Аұи Ал-Қатли Ұа 'Иҙӓан Лӓ Туматта`ӱна 'Иллӓ Қалӥлӓан 033-016 (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: Егер өлімнен немесе өлтіруден қашсаңдар, сендерге еш пайда бермейді. Қашқан уақытта да аз-ақ пайдаланасыңдар де. ‍‍‍‌‌‌ ‌‌‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌
Қул Ман Ҙӓ Ал-Лаҙӥ Йа`ҫимукум Мина Ал-Лаһи 'Ин 'Арӓда Бикум Сӱ'ӓан 'Аұ 'Арӓда Бикум Рахматан ۚ Ұа Лӓ Йаҗидӱна Лаһум Мин Дӱни Ал-Лаһи Ұалӥйӓан Ұа Лӓ Наҫӥрӓан 033-017 Егер Алла сендерге бір жамандық қаласа немесе жақсылық қаласа, сендерді Алладан қорғайтын кім?,- де. Негізінде олар, өздеріне Алладан өзге бір дос не бір көмекші таба алмайды. ‍ ‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌ ‌‌‍‌‌‌ ‍‍‍‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‍‌‌‌ ‌‍ ۚ ‌‌ ‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌
Қад Йа`ламу Ал-Лаһу Ал-Му`аұұиқӥна Минкум Ұа Ал-Қӓ'илӥна Ли'иҳұӓниһим Һалумма 'Илайнӓ ۖ Ұа Лӓ Йа'тӱна Ал-Ба'са 'Иллӓ Қалӥлӓан 033-018 Әрине Алла, сендерден (соғысқа шығуға) кедергі болғандарды да туыстарына: Бізге келіңдер деушілерді де біледі. Олардың өте азы ғана соғысқа қатынасады. ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‌
'Ашиххатан `Алайкум ۖ Фа'иҙӓ Җӓ Ал-Ҳаұфу Ра'айтаһум Йанžурӱна 'Илайка Тадӱру 'А`йунуһум Кӓллаҙӥ Йуғшá `Алайһи Мина Ал-Маұти ۖ Фа'иҙӓ Ҙаһаба Ал-Ҳаұфу Салақӱкум Би'алсинатин Хидӓдин 'Ашиххатан `Алá Ал-Ҳайри ۚ 'Ӱлӓ'ика Лам Йу'уминӱ Фа'ахбаҭа Ал-Лаһу 'А`мӓлаһум ۚ Ұа Кӓна Ҙӓлика `Алá Ал-Лаһи Йасӥрӓан 033-019 Сендерге (келсе де) тым сараң. Ал қашан бір қауіп төнсе, олардың саған, өздерін өлім есірігі басып бара жатқандай көздері төңкеріліп қарағанын көресің. Сонда қауіп-қатер кетсе, қылған қайырларына іштері ашып, сендерге өткір тілдерін тигізеді. Міне осылар иман келтірмегендер. Сондықтан Алла, олардың амалдарын жойды. Бұл Аллаға оңай. ۖ ‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ۖ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ۚ‍‍‌‍‍‍ ‌ ‍ ‍ ‌ ۚ ‌‍‍‍ ‌ ‌ ‍ ‌‌
Йахсабӱна Ал-'Ахзӓба Лам Йаҙ/һабӱ ۖ Ұа 'Ин Йа'ти Ал-'Ахзӓбу Йаұаддӱ Лаұ 'Аннаһум Бӓдӱна Фӥ Ал-'А`рӓби Йас'алӱна `Ан 'Анбӓ'икум ۖ Ұа Лаұ Кӓнӱ Фӥкум Мӓ Қӓталӱ 'Иллӓ Қалӥлӓан 033-020 Олар руларды (жауларды) кетпеді деп ойлады. Егер ол рулар келсе, өздері сахарадағы бәдәуилердің ішінде болып, сендердің хабарларыңды сұрап тұруды көксейді. Егер олар іштеріңде болса да өте аз соғысады. ‍‍ ‍‍‌ ۖ ‌‌ ‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ۖ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌
Лақад Кӓна Лакум Фӥ Расӱли Ал-Лаһи 'Усұатун Хасанатун Лиман Кӓна Йарҗӱ Ал-Лаһа Ұа Ал-Йаұма Ал-'Ӓҳира Ұа Ҙакара Ал-Лаһа Каćӥрӓан 033-021 Расында сендер үшін, Алланы да ақырет күнін де үміт еткендер және Алланы көп еске алған кісілер үшін; Алланың Елшісінде көркем өнегелер бар. ‍‍‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍ ‌
Ұа Ламмӓ Ра'á Ал-Му'уминӱна Ал-'Ахзӓба Қӓлӱ Һӓҙӓ Мӓ Ұа`аданӓ Ал-Лаһу Ұа Расӱлуһу Ұа Ҫадақа Ал-Лаһу Ұа Расӱлуһу ۚ Ұа Мӓ Зӓдаһум 'Иллӓ 'Ӥмӓнӓан Ұа Таслӥмӓан 033-022 Мүміндер жау топтарын көрген сәтте: Міне бізге Алланың да, Елшісінің де уәде еткен нәрсесі. Алла да, Елшісі де рас айтқан десті. Сондай-ақ олардың сенімдерін, бой ұсынуларын одан ары арттыра түсті. ‍‍‍‌ ‌‍‌‌‌ ‍‍ ‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍ ‌‌‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍ ‌‌‍ ۚ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌
Мина Ал-Му'уминӥна Риҗӓлун Ҫадақӱ Мӓ `Ӓһадӱ Ал-Лаһа `Алайһи ۖ Фаминһум Ман Қаđá Нахбаһу Ұа Минһум Ман Йантаžиру ۖ Ұа Мӓ Баддалӱ Табдӥлӓан 033-023 Мүміндерден, Аллаға деген уәделерін шындыққа шығарған ерлер бар: Олардан кейбіреуі жанын құрбан қылды. Және кейбіреуі күтуде. Олар серттерін әсте ауыстырмады. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ۖ ‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ۖ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌
Лийаҗзийа Ал-Лаһу Аҫ-Ҫӓдиқӥна Биҫидқиһим Ұа Йу`аҙҙиба Ал-Мунӓфиқӥна 'Ин Шӓ 'Аұ Йатӱба `Алайһим ۚнна Ал-Лаһа Кӓна Ғафӱрӓан Рахӥмӓан 033-024 Алла шыншылдарды шыншылдықтарыменен сыйлар. Ал мұнафықтарды қаласа, азаптайды да немесе оларға тәубе нәсіп етеді. Күдіксіз Алла, өте жарылқаушы, тым мейірімді. ‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ۚ ‍ ‍‍‍ ‍‌‌‌‌ ‌‍
Ұарадда Ал-Лаһу Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Биғайžиһим Лам Йанӓлӱ Ҳайрӓан ۚ Ұа Кафá Ал-Лаһу Ал-Му'уминӥна Ал-Қитӓла ۚ Ұа Кӓна Ал-Лаһу Қаұӥйӓан `Азӥзӓан 033-025 Алла ол кәпірлерді долданған бойларынша қайтарады. Олар игілікке жете алмады. Алла соғыста Мүміндерге жетіп асады. Алла аса күшті, тым үстем. ‌‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ۚ ‌‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌
Ұа 'Анзала Ал-Лаҙӥна Žӓһарӱһум Мин 'Аһли Ал-Китӓби Мин Ҫайӓҫӥһим Ұа Қаҙафа Фӥ Қулӱбиһиму Ар-Ру`ба Фарӥқӓан Тақтулӱна Ұа Та'сирӱна Фарӥқӓан 033-026 Алла (Т.) кітап иелерінен жауға болысқандарды бекіністерінен түсірді. Сондай-ақ олардың жүректеріне үрей салды. Бір бөлімін өлтіріп, бір бөлімін тұтқынға алып жаттыңдар. ‍‍‍‍‌‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍
Ұа 'Аұраćакум 'Арđаһум Ұа Дийӓраһум Ұа 'Амұӓлаһум Ұа 'Арđӓан Лам Таҭа'ӱһӓ ۚ Ұа Кӓна Ал-Лаһу `Алá Кулли Шай'ин Қадӥрӓан 033-027 Олардың жерлеріне, үйлеріне, малдарына және сендер аяқ баспаған жерге сендерді мұрагер қылды. Әр нәрсеге Алланың толық күші жетеді. ‌‌‌‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌‌‌‍ ‌‌‌ ‌‌‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‌‍‌‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ан-Набӥйу Қул Ли'зұӓҗика 'Ин Кунтунна Туридна Ал-Хайӓ Ата Ад-Дунйӓ Ұа Зӥнатаһӓ Фата`ӓлайна 'Уматти`кунна Ұа 'Усаррихкунна Сарӓхӓан Җамӥлӓан 033-028 Әй Пайғамбар! Жұбайларыңа: Дүние тіршілігін оның сәнін көксесеңдер, дереу келіңдер, сендерге бір нәрселер беріп, көркем түрде ажыратайын де. ‍‍‌‌ ‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍ ‍‌ ‌‌‌ ‌‍ ‌‌‍
Ұа 'Ин Кунтунна Туридна Ал-Лаһа Ұа Расӱлаһу Ұа Адӓра Ал-'Ӓҳирата Фа'инна Ал-Лаһа 'А`адда Лилмухсинӓти Минкунна 'Аҗрӓан `Аžӥмӓан 033-029 Егер Алланы, Елшісін және ақырет жұртын қаласаңдар, әрине Алла сендерден жақсылық істегендерге зор сыйлық дайындайды. ‍‍‍‍ ‍ ‌‌‍ ‌ ‌‍‍‌‌‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍
Йӓ Нисӓ Ан-Набӥйи Ман Йа'ти Минкунна Бифӓхишатин Мубаййинатин Йуđӓ`аф Лаһӓ Ал-`Аҙӓбу Đи`файни ۚ Ұа Кӓна Ҙӓлика `Алá Ал-Лаһи Йасӥрӓан 033-030 Әй Пайғамбардың әйелдері! Сендерден біреу ашық бір ұятсыздық істесе, оның азабы екі есе арттырылады. Бұл Аллаға оңай. ‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍ ‍‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍ ۚ ‌ ‌ ‍ ‌‌
Ұа Ман Йақнут Минкунна Лиллаһи Ұа Расӱлиһи Ұа Та`мал Ҫӓлихӓан Ну'утиһӓҗраһӓ Марратайни Ұа 'А`таднӓ Лаһӓ Ризқӓан Карӥмӓан 033-031 Сендерден кім Аллаға, Пайғамбарына бой ұсынып, ізгі іс істесе, оған да екі есе сыйлық береміз. Сондай-ақ оған мол несібе береміз. ‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‌ ‍‍‌ ‍ ‌‌‍‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍
Йӓ Нисӓ Ан-Набӥйи Ластунна Ка'ахадин Мина Ан-Нисӓ' ۚ 'Ини Аттақайтунна Фалӓ Таҳđа`на Бил-Қаұли Файаҭма`а Ал-Лаҙӥ Фӥ Қалбиһи Мараđун Ұа Қулна Қаұлӓан Ма`рӱфӓан 033-032 Әй Пайғамбардың әйелдері! Сендер әйелдерден әлде біреу сияқты емессіңдер. Егер тақуалық қылсаңдар, қылымсып сөйлемеңдер. Онда жүрегінде дерті бар әлде кім дәмеленеді. Әдеттегі сөзді сөйлеңдер. ‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍ ‍‍‌‌ ‌ ۚ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌
Ұа Қарна Фӥ Буйӱтикунна Ұа Лӓ Табарраҗна Табарруҗа Ал-Җӓһилӥйати Ал-'Ӱлá ۖ Ұа 'Ақимна Аҫ-Ҫалӓата Ұа 'Ӓтӥна Аз-Закӓата Ұа 'Аҭи`на Ал-Лаһа Ұа Расӱлаһу ۚннамӓ Йурӥду Ал-Лаһу Лийуҙ/һиба `Анкуму Ар-Риҗса 'Аһла Ал-Байти Ұа Йуҭаһһиракум Таҭһӥрӓан 033-033 Үйлеріңде отырыңдар, кәдімгі надандық дәуірінше ашылмаңдар. Сондай-ақ намазды орындап, зекет беріп, Аллаға, Пайғамбарына бағыныңдар. Әй Пайғамбардың үй-іші! Шын мәнінде Алла сендерден арамдықты аулақ қылып, өздеріңді тап-таза қылуды қалайды. ‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍ ‍‍‌‌ ۖ ‌‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍~ ۚ‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌
Ұа Аҙкурна Мӓ Йутлá Фӥ Буйӱтикунна Мин 'Ӓйӓти Ал-Лаһи Ұа Ал-Хикмати ۚнна Ал-Лаһа Кӓна Лаҭӥфӓан Ҳабӥрӓан 033-034 Үйлерінде оқылған Алланың аяттары мен хикметтерін еске алыңдар. Шәксіз Алла (Т.) өте жұмсақ, толық білуші. ‌ ‌ ‌ ‍ ‍‌ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ۚ ‍ ‍‍‍‍‍‍‌‍‌‌
нна Ал-Муслимӥна Ұа Ал-Муслимӓти Ұа Ал-Му'уминӥна Ұа Ал-Му'уминӓти Ұа Ал-Қӓнитӥна Ұа Ал-Қӓнитӓти Ұа Аҫ-Ҫӓдиқӥна Ұа Аҫ-Ҫӓдиқӓти Ұа Аҫ-Ҫӓбирӥна Ұа Аҫ-Ҫӓбирӓти Ұа Ал-Ҳӓши`ӥна Ұа Ал-Ҳӓши`ӓти Ұа Ал-Мутаҫаддиқӥна Ұа Ал-Мутаҫаддиқӓти Ұа Аҫ-Ҫӓ'имӥна Ұа Аҫ-Ҫӓ'имӓти Ұа Ал-Хӓфиžӥна Фурӱҗаһум Ұа Ал-Хӓфиžӓти Ұа Аҙ-Ҙӓкирӥна Ал-Лаһа Каćӥрӓан Ұа Аҙ-Ҙӓкирӓти 'А`адда Ал-Лаһу Лаһум Мағфиратан Ұа 'Аҗрӓан `Аžӥмӓан 033-035 Сөз жоқ, Мұсылман ерлер және Мұсылман әйелдер, Мүмін ерлер және Мүмін әйелдер, бой ұсынушы ерлер және бой ұсынушы әйелдер, шыншыл ерлер және шыншыл әйелдер, сабырлы ерлер және сабырлы әйелдер, ықыласты ерлер және ықыласты әйелдер, садақа беруші ерлер және садақа беруші әйелдер, ораза ұстаушы ерлер және ораза ұстаушы әйелдер, ұятты жерлерін қорғаушы ерлер және әйелдер, Алланы көп зікір етуші ерлер және әйелдер, Алла (Т.) бұлар үшін жарылқау және ірі сыйлық әзірледі. ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‍‌‍‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‍‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Мӓ Кӓна Лиму'уминин Ұа Лӓ Му'уминатин 'Иҙӓ Қаđá Ал-Лаһу Ұа Расӱлуһумрӓан 'Ан Йакӱна Лаһуму Ал-Ҳийарату Мин 'Амриһим ۗ Ұа Ман Йа`ҫи Ал-Лаһа Ұа Расӱлаһу Фақад Đалла Đалӓлӓан Мубӥнӓан 033-036 Алла (Т.) және Елшісі, қашан бір іске үкім берсе, Мүмін ер және Мүмін әйел үшін олардың істерінде ерікті болуларына болмайды. Сондай-ақ кім Аллаға, Елшісіне қарсы келсе, сонда рас ашық адасқан болады. ‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍~ ‌‌‌‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍ ۗ ‌‍ ‍ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌
Ұа 'Иҙ Тақӱлу Лиллаҙӥ 'Ан`ама Ал-Лаһу `Алайһи Ұа 'Ан`амта `Алайһи 'Амсик `Алайка Заұҗака Ұа Аттақи Ал-Лаһа Ұа Туҳфӥ Фӥ Нафсика Мӓ Ал-Лаһу Мубдӥһи Ұа Таҳшá Анӓса Ұа Аллӓһу 'Ахаққу 'Ан Таҳшӓһу ۖ Фаламмӓ Қаđá Зайдун Минһӓ Ұаҭарӓан Заұұаҗнӓкаһӓ Ликай Лӓ Йакӱна `Алá Ал-Му'уминӥна Хараҗун Фӥ 'Азұӓҗи 'Ад`ийӓ'иһим 'Иҙӓ Қаđаұ Минһунна Ұаҭарӓан ۚ Ұа Кӓна 'Амру Ал-Лаһи Маф`ӱлӓан 033-037 (Мұхаммед Ғ.С.) сол уақытта өзіне Алла да бақ берген, сен де бақ берген Зәйітке: Жұбайыңды ажыратпа, Алладан корық!,- деуде едің; Алланың жариялайтын нәрсесін көңліңде жасыруда едің. Адамдардан қорқасың. Негізінде қорқуға Алла лайық. Сонда одан Зәйіттің жұмысы біткен (ажыраған) кезде оны саған некелендірдік; мүміндерге, асырандыларынан босаған әйелдерді алуда бір кінә болмауы үшін. Алланың әмірі орындалады. ‌‌‌ ‍‍‍ ‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍ ۖ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌‌‌ ‌‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‌‌‌‍‍‌‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍‌‌ۚ ‌‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌
Мӓ Кӓна `Алá Ан-Набӥйи Мин Хараҗин Фӥмӓ Фараđа Ал-Лаһу Лаһу ۖ Сунната Ал-Лаһи Фӥ Ал-Лаҙӥна Ҳалаұ Мин Қаблу ۚ Ұа Кӓна 'Амру Ал-Лаһи Қадарӓан Мақдӱрӓан 033-038 Пайғамбарға Алланың оған парыз еткен нәрсесінде оған айып жоқ. Бұрынғы өткендерге де Алланың жолы осы еді. Алланың әмірі тұжырымды бір үкім. ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‍ ۖ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‍‍ۚ ‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌‌‌‌
Ал-Лаҙӥна Йубаллиғӱна Рисӓлӓти Ал-Лаһи Ұа Йаҳшаұнаһу Ұа Лӓ Йаҳшаұна 'Ахадӓан 'Иллӓ Ал-Лаһа ۗ Ұа Кафá Бил-Лаһи Хасӥбӓан 033-039 Сондай пайғамбарлар, Алланың нұсқауларын жалғастырып, Одан қорқады да, Алладан басқа ешбіреуден қорықпайды. Алла есеп көруде жетіп асады. ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌‌ ۗ ‌‌ ‍‍ ‌
Мӓ Кӓна Мухаммадун 'Абӓ 'Ахадин Мин Риҗӓликум Ұа Лакин Расӱла Ал-Лаһи Ұа Ҳӓтама Ан-Набӥйӥна ۗ Ұа Кӓна Ал-Лаһу Бикулли Шай'ин `Алӥмӓан 033-040 Мұхаммед (Ғ.С.) сендерден ешбір еркектің әкесі емес. Бірақ Алланың Елшісі және пайғамбарлардың соңы. Алла әр нәрсені толық білуші. ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ‌ ‍ ‌‍ ‌‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۗ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Аҙкурӱ Ал-Лаһа Ҙикрӓан Каćӥрӓан 033-041 Әй мүміндер! Алланы өте көп зікір етіңдер. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‍ ‌‌ ‌ ‌
Ұа Саббихӱһу Букратан Ұа 'Аҫӥлӓан 033-042 Оны ертелі-кеш пәктеңдер. ‍‍ ‌ ‍ ‌ ‌‌‍‍‍
Һуұа Ал-Лаҙӥ Йуҫаллӥ `Алайкум Ұа Малӓ'икатуһу Лийуҳриҗакум Мина Аž-Žулумӓти 'Илá Анӱри ۚ Ұа Кӓна Бил-Му'уминӥна Рахӥмӓан 033-043 Ол сондай Алла, сендерді қараңғылықтардан жарыққа шығу үшін өзі рахмет қылып, періштелері дұға қылады. Сондай-ақ мүміндерге ерекше мейірімді. ‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍
Тахӥйатуһум Йаұма Йалқаұнаһу Салӓмун ۚ Ұа 'А`адда Лаһумҗрӓан Карӥмӓан 033-044 Олар Аллаға жолыққан күні амандары, сәлем болады. Және оларға қымбатты сыйлық әзірледі. ‍‍ ۚ ‌‌‌ ‌‍‌‌‌ ‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ан-Набӥйу 'Иннӓ 'Арсалнӓка Шӓһидӓан Ұа Мубашширӓан Ұа Наҙӥрӓан 033-045 Әй Пайғамбар! Сөз жоқ, сен бір куә әрі қуантушы, ескертуші етіп жібердік. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌
Ұа Дӓ`ӥӓан 'Илá Ал-Лаһи Би'иҙниһи Ұа Сирӓҗӓан Мунӥрӓан 033-046 Алла жаққа, Оның нұсқауымен шақырушы бір нұрлы шырақ түрінде жібердік. ‌‌ ‌ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍‌ ‌‍‌ ‌
Ұа Башшири Ал-Му'уминӥна Би'анна Лаһум Мина Ал-Лаһи Фаđлӓан Кабӥрӓан 033-047 (Мұхаммед Ғ.С.) Мүміндерді рас оларға Алладан, ірі игілік барлығын сүйіншіле. ‍‍‍ ‍ ‍‍‍‌ ‌
Ұа Лӓ Туҭи`и Ал-Кӓфирӥна Ұа Ал-Мунӓфиқӥна Ұа Да` 'Аҙӓһум Ұа Таұаккал `Алá Ал-Лаһи ۚ Ұа Кафá Бил-Лаһи Ұа Кӥлӓан 033-048 Кәпірлер мен мұнафықтарға бой ұсынба. Олардың жәбір-жапаларын елеме. Аллаға тәуекел ет. Алла кепілдікте жетеді. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ۚ ‌‌ ‍‍ ‌‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ 'Иҙӓ Накахтуму Ал-Му'уминӓти Ćумма Ҭаллақтумӱһунна Мин Қабли 'Ан Тамассӱһунна Фамӓ Лакум `Алайһинна Мин `Иддатин Та`таддӱнаһӓ ۖ Фаматти`ӱһунна Ұа Саррихӱһунна Сарӓхӓан Җамӥлӓан 033-049 Әй мүміндер! Егер мүмін әйелдерді; некеленіп, оларға қосылмай тұрып ажыратсаңдар, сонда оларға сендердің санайтын бір мерзімдерің болмайды. (Ғиддат күтпей-ақ үйлене беруіне болады.) Онда олардың мәһер хақтарын беріп, көркем түрде ажыратыңдар. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ۖ ‌‍‌‌‌ ‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ан-Набӥйу 'Иннӓ 'Ахлалнӓ Лака 'Азұӓҗака Ал-Лӓтӥ 'Ӓтайта 'Уҗӱраһунна Ұа Мӓ Малакат Йамӥнука Миммӓ 'Афӓ Ал-Лаһу `Алайка Ұа Банӓти `Аммика Ұа Банӓти `Аммӓтика Ұа Банӓти Ҳӓлика Ұа Банӓти Ҳӓлӓтика Ал-Лӓтӥ Һӓҗарна Ма`ака Ұа Амра'атан Му'уминатан 'Ин Ұаһабат Нафсаһӓ Лилннабӥйи 'Ин 'Арӓда Ан-Набӥйу 'Ан Йастанкихаһӓ Ҳӓлиҫатан Лака Мин Дӱни Ал-Му'уминӥна ۗ Қад `Алимнӓ Мӓ Фараđнӓ `Алайһим Фӥ 'Азұӓҗиһим Ұа Мӓ Малакат 'Аймӓнуһум Ликайлӓ Йакӱна `Алайка Хараҗун ۗ Ұа Кӓна Ал-Лаһу Ғафӱрӓан Рахӥмӓан 033-050 Әй Пайғамбар! Расында саған мәһерлерін берген жұбайларыңды, Алла саған нәсіп етіп, иелігіңде болған күңдерді, сенімен бірге көшіп келген әкеңмен туысқан ерлердің, әкеңмен туысқан әйелдердің, шешеңмен туысқан ерлердің әрі шешеңмен туысқан әйелдердің қыздарын халал қылдық. Сондай-ақ егер Мүмін бір әйел өзін Пайғамбарға бағыштаса; Пайғамбар оны некеленгісі келсе, бұны; өзге Мүміндерден ерекше саған халал еттік. Мұсылмандарга жұбайлары, қол астарындағы күңдері хаққында нені парыз еткенімізді білдік; Саған тарлық болмауы үшін. Алла, аса жарылқаушы, ерекше мейірімді. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ‌‌‌‌ ‍‍ ‌ ‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌‍‌‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍ۗ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍ۗ ‌‍‍‍ ‍‌‌‌‌ ‌‍
Турҗӥ Ман Ташӓ'у Минһунна Ұа Ту'уұӥ 'Илайка Ман Ташӓۖ Ұа Мани Абтағайта Мимман `Азалта Фалӓ Җунӓха `Алайка ۚ Ҙӓлика 'Аднáн Тақарра 'А`йунуһунна Ұа Лӓ Йахзанна Ұа Йарđайна Бимӓ 'Ӓтайтаһунна Куллуһунна Ұа ۚ Аллӓһу Йа`ламу Мӓ Фӥ Қулӱбикум ۚ Ұа Кӓна Ал-Лаһу `Алӥмӓан Халӥмӓан 033-051 (Мұхаммед Ғ.С.) жұбайларыңнан кімді кейін қалдырып, қалағаныңды жаныңа аласың. Бөлек қойғандарыңнан біреуін қаласаң да саған бір кінә жоқ. Бұл олардың көзайым болып, кейімеулеріне және оларға берген нәрсеңде түгел разы болуларына тағы жақын. Алла жүректеріңдегіні біледі. Алла (Т.) толық білуші, тым жұмсақ. ‍‌‍‍‌‌ ‍ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‌‌ ۖ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ۚ ‌ ‌‍‌ ‌‌‍‍‌ ‌‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍ ۚ‍ ‌ ۚ ‌‍‍‍ ‍ ‌‌ ‌
Лӓ Йахиллу Лака Ан-Нисӓ' Мин Ба`ду Ұа Лӓн Табаддала Биһинна Мин 'Азұӓҗин Ұа Лаұ 'А`җабака Хуснуһунна 'Иллӓ Мӓ Малакат Йамӥнука ۗ Ұа Кӓна Ал-Лаһу `Алá Кулли Шай'ин Рақӥбӓан 033-052 Саған бұдан кейін әйелдер халал емес, сұлулықтары қызықтырса да. Жұбайларыңнан ауыстыруыңа; (бұлардан бірін ажыратып, орнына басқа әйел алуыңа) болмайды. Бірақ қол астындағы күңдер бір сәрі. Алла барлық нәрсені бақылаушы. ‍‍‌‌ ‍ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍ ‌‌ ‌ ۗ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Лӓ Тадҳулӱ Буйӱта Ан-Набӥйи 'Иллӓн Йу'уҙана Лакум 'Илá Ҭа`ӓмин Ғайра Нӓžирӥна 'Инӓһу Ұа Лакин 'Иҙӓ Ду`ӥтум Фӓдҳулӱ Фа'иҙӓ Ҭа`имтум Фӓнташирӱ Ұа Лӓ Муста'нисӥна Лихадӥćин ۚнна Ҙӓликум Кӓна Йу'уҙӥ Ан-Набӥйа Файастахйи Минкум Ұа ۖ Аллӓһу Лӓ Йастахйи Мина Ал-Хаққи ۚ Ұа 'Иҙӓ Са'алтумӱһунна Матӓ`ӓан Фӓс'алӱһунна Мин Ұарӓ'и Хиҗӓбин ۚ Ҙӓликумҭһару Лиқулӱбикум Ұа Қулӱбиһинна ۚ Ұа Мӓ Кӓна Лакумн Ту'уҙӱ Расӱла Ал-Лаһи Ұа Лӓн Танкихӱ 'Азұӓҗаһу Мин Ба`диһи 'Абадӓан ۚнна Ҙӓликум Кӓна `Инда Ал-Лаһи `Аžӥмӓан 033-053 Әй мүміндер! Пайғамбардың үйлеріне сендерге рұқсат берілмейінше кірмеңдер де, тамақтың пісуін күтпеңдер. Бірақ қашан шақырылсаңдар; кіріңдер де, тамақ жеген кезде, дереу тарқандар, сөзге айналмаңдар. Расында бұларың Пайғамбарды қынжылтады әрі сендерден ұялады. Бірақ Алла (Т.) шындықтан ұялмайды. Егер Пайғамбар (Ғ.С.) дың жұбайларынан бір нәрсе сұрасаңдар, далданың артынан сұраңдар; бұларың, сендердің де, олардың да жүректерінің тазалығы. Сондай-ақ сендердің Алланың Елшісін қынжылтуларыңа және одан кейін жұбайларымен әсте некеленулеріңе болмайды. Сондай істеулерің Алла қасында зор күнә. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‌‍‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍ ‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍ۖ‍ ‌ ۚ ‌‌‌‌‌ ‍‌ ‍ ‌‌‍‍‌‌‌ ‍‍‍ۚ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍ ‍ ‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍ ‌‌‌ۚ ‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‌
н Тубдӱ Шай'ӓан 'Аұ Туҳфӱһу Фа'инна Ал-Лаһа Кӓна Бикулли Шай'ин `Алӥмӓан 033-054 Бір нәрсені әшкерелесеңдер де, жасырсаңдар да әрине Алла (Т.) әр нәрсені толық біледі. ‍‍‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍
Лӓ Җунӓха `Алайһинна Фӥ 'Ӓбӓ'иһинна Ұа Лӓбнӓ'иһинна Ұа Лӓҳұӓниһинна Ұа Лӓбнӓҳұӓниһинна Ұа Лӓбнӓ'и 'Аҳаұӓтиһинна Ұа Лӓ Нисӓ'иһинна Ұа Лӓ Мӓ Малакат 'Аймӓнуһунна ۗ Ұа Аттақӥна Ал-Лаһа ۚнна Ал-Лаһа Кӓна `Алá Кулли Шай'ин Шаһӥдӓан 033-055 (Пайғамбар Ғ.С. ның) жұбайларына; әкелері, ұлдары, туыстары, олардың ұлдары, қыз туыстарының ұлдары, Мұсылман әйелдер және қол астарындағы күңдері жайында бір айып жоқ. (Бұларға көрінулеріңе болады.) (Әй әйелдер!) Алладан қорқыңдар! Алла (Т.) әр нәрсені көреді. ‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‌‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‌‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‍ ۗ‍‍‍‍ۚ ‍ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‌
нна Ал-Лаһа Ұа Малӓ'икатаһу Йуҫаллӱна `Алá Ан-Набӥйи ۚ Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ҫаллӱ `Алайһи Ұа Саллимӱ Таслӥмӓан 033-056 Расында Алла, Пайғамбарға рахмет етеді. Және періштелер салауат айтады. Әй Мүміндер! Оған салауат және ықыласпен сәлем келтіріңдер. ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۚ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌
нна Ал-Лаҙӥна Йу'уҙӱна Ал-Лаһа Ұа Расӱлаһу Ла`анаһуму Ал-Лаһу Фӥ Ад-Дунйӓ Ұа Ал-'Ӓҳирати Ұа 'А`адда Лаһум `Аҙӓбӓан Муһӥнӓан 033-057 Расында Аллаға, Елшісіне реніш бергендер, соларға дүние, ақыретте Алла қарғыс беріп, оларға қорлаушы азап дайындады. ‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‍ ‌‌‍ ‍‌ ‌‍‍ ‌‌‌ ‌
Ұа Ал-Лаҙӥна Йу'уҙӱна Ал-Му'уминӥна Ұа Ал-Му'уминӓти Биғайри Мӓ Актасабӱ Фақади Ахтамалӱ Буһтӓнӓан Ұа 'Иćмӓан Мубӥнӓан 033-058 Сондай мүмін ер, мүмін әйелдерді жазықсыз кейіткендер, әрине олар; жала жауып, ашық күнә жүктеп алды. ‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ан-Набӥйу Қул Ли'зұӓҗика Ұа Банӓтика Ұа Нисӓ Ал-Му'уминӥна Йуднӥна `Алайһинна Мин Җалӓбӥбиһинна ۚ Ҙӓлика 'Аднáн Йу`рафна Фалӓ Йу'уҙайна ۗ Ұа Кӓна Ал-Лаһу Ғафӱрӓан Рахӥмӓан 033-059 Әй Пайғамбар! Жұбайларыңа, қыздарыңа және мүмін әйелдерге айт: Үстеріне бүркеншіктерін орансын. Бұл, олардың танылуларына, сондай-ақ кейітілмеулеріне жақынырақ. Алла (Т.) аса жарылқаушы, тым мейірімді. ‍‌ ‌‌ ‍‍ ‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍ ‍‌ ۚ ‌ ‌‍‌ ‌ ‌ ۗ ‌‍‍‍ ‍‌‌‌‌ ‌‍
Ла'ин Лам Йантаһи Ал-Мунӓфиқӱна Ұа Ал-Лаҙӥна Фӥ Қулӱбиһим Мараđун Ұа Ал-Мурҗифӱна Фӥ Ал-Мадӥнати Лануғрийаннака Биһим Ćумма Лӓ Йуҗӓұирӱнака Фӥһӓ 'Иллӓ Қалӥлӓан 033-060 Егер мұнафықтар, жүректерінде дерті болғандар және қалада уайымды өсек тарқатқандар тыйылмаса, әрине сені оларға үстем етеміз. Сосын олар қалада саған аз заман көрші бола алады. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍ ‌ ‌‌‌ ‍‌ ‌‌
Мал`ӱнӥна ۖ 'Айнамӓ Ćуқифӱҳиҙӱ Ұа Қуттилӱ Тақтӥлӓан 033-061 Олар қарғысқа ұшырап, қайдан табылса да ұсталып, өлтіріледі. ‍‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌
Сунната Ал-Лаһи Фӥ Ал-Лаҙӥна Ҳалаұ Мин Қаблу ۖ Ұа Лан Таҗида Лисуннати Ал-Лаһи Табдӥлӓан 033-062 Алланың бұрынғы өткендерге жолы осы. Алланың жолынан әсте ауыс-күйіс таба алмайсың. ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‍‍ۖ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Йас'алука Анӓсу `Ани Ас-Сӓ`ати ۖ Қул 'Иннамӓ `Илмуһӓ `Инда Ал-Лаһи ۚ Ұа Мӓ Йудрӥка Ла`алла Ас-Сӓ`ата Такӱну Қарӥбӓан 033-063 (Мұхаммед Ғ.С.) адамдар сенен қиямет мерзімінен сұрайды. Оларға: Оның білімі Алланың қасында; қайдан білесің, мүмкін мерзімі жақын шығар де. ‍‍‍‍ ۖ ‍ ‌‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍
нна Ал-Лаһа Ла`ана Ал-Кӓфирӥна Ұа 'А`адда Лаһум Са`ӥрӓан 033-064 Расында Алла кәпірлерге лағынет етті. Және оларға жалындаған тозақты әзірледі. ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌
Ҳӓлидӥна Фӥһӓ 'Абадӓан ۖ Лӓ Йаҗидӱна Ұалӥйӓан Ұа Лӓ Наҫӥрӓан 033-065 Олар онда мәңгі қалады. Не дос, не көмекші таба алмайды. ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌‌ۖ‍‍‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌
Йаұма Туқаллабу Ұуҗӱһуһум Фӥ Анӓри Йақӱлӱна Йӓ Лайтанӓҭа`нӓ Ал-Лаһа Ұа 'Аҭа`нӓ Ар-Расӱлӓ 033-066 Олардың беттері от ішінде аударылатын күні: Әттең! Бізге не болды? Аллаға бой ұсынып, Елшісіне көнген болсақ еді дейді. ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍‍‍‌
Ұа Қӓлӱ Раббанӓннӓҭа`нӓ Сӓдатанӓ Ұа Кубарӓ'анӓ Фа'аđаллӱнӓ Ас-Сабӥлӓ 033-067 Раббымыз! Басшыларымызға, үлкендерімізге бой ұсындық та бізді солар адастырды дейді. ‍‍‌ ‌‍‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌
Раббанӓ 'Ӓтиһим Đи`файни Мина Ал-`Аҙӓби Ұа Ал-`Анһум Ла`нӓан Кабӥрӓан 033-068 Раббымыз! Оларға азаптан екі есе бер. Және оларды рахметіңнен мүлде аулақ қыл. ‌ ‌ ‍‍‌ ‌ ‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Лӓ Такӱнӱ Кӓллаҙӥна 'Ӓҙаұ Мӱсá Фабарра'аһу Ал-Лаһу Миммӓ Қӓлӱ ۚ Ұа Кӓна `Инда Ал-Лаһи Ұаҗӥһӓан 033-069 Әй Мүміндер! Сендер де Мұса (Ғ.С.) ны ренжіткендер сияқты болмаңдар. Бірақ оны Алла, олардың айтқандарынан ақтады. Ол, Алланың қасында беделді еді. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‌‌‌ ‌ ‍‍ ‍‍‍‍‌ ۚ ‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Аттақӱ Ал-Лаһа Ұа Қӱлӱ Қаұлӓан Садӥдӓан 033-070 Әй Мүміндер! Алладан қорқыңдар да дұрыс сөз сөйлеңдер. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌
Йуҫлих Лакум 'А`мӓлакум Ұа Йағфир Лакум Ҙунӱбакум ۗ Ұа Ман Йуҭи`и Ал-Лаһа Ұа Расӱлаһу Фақад Фӓза Фаұзӓан `Аžӥмӓан 033-071 Алла істеріңді оңалтып, күнәларыңды жарылқайды. Сондай-ақ кім Аллаға, Елшісіне бой ұсынса, әрине ол; ұлы табысқа ие болады. ‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ۗ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌
ннӓ `Араđнӓ Ал-'Амӓната `Алá Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ұа Ал-Җибӓли Фа'абайна 'Ан Йахмилнаһӓ Ұа 'Ашфақна Минһӓ Ұа Хамалаһӓ Ал-'Инсӓну ۖннаһу Кӓна Žалӱмӓан Җаһӱлӓан 033-072 Рас аманатты (дінді), көктер мен жерге және тауларға ұсындық; сонда олар оны жүктелуден бас тартып, одан қорықты. Оны адам баласы жүктелді. Өйткені ол, өте залым, тым білімсіз ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍‍‍ ‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ۖ ‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌
Лийу`аҙҙиба Ал-Лаһу Ал-Мунӓфиқӥна Ұа Ал-Мунӓфиқӓти Ұа Ал-Мушрикӥна Ұа Ал-Мушрикӓти Ұа Йатӱба Ал-Лаһу `Алá Ал-Му'уминӥна Ұа Ал-Му'уминӓти ۗ Ұа Кӓна Ал-Лаһу Ғафӱрӓан Рахӥмӓан 033-073 Нәтижеде Алла мұнафық ерлер мен әйелдерді және мүшрік ерлермен әйелдерді азапқа салады да, мүмін ерлер мен әйелдердің тәубесін қабыл етеді. Алла (Т.) аса жарылқаушы, ерекше мейірімді. ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍ ۗ ‌‍‍‍ ‍‌‌‌‌ ‌‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah