ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและครอบครัว ตลอดจนงานฌาปนสภานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งงานอื่นที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา โดยปฎิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. งานทะเบียน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- รับสมัครสมาชิกใหม่
- ตรวจสอบใบสมัครสมาชิกใหม่
- อนุมัติการสมัครสมาชิกใหม่
- ออกหมายเลขและควบคุมสมาชิกใหม่
- เรียกเก็บเงินและออกบัตรสมาชิกใหม่
- รวบรวมประวัติสมาชิก
- เปลี่ยนแปลงสถานภาพสมาชิก
- เปลี่ยนแปลงทายาทสมาชิก
- รับรายงานการถึงแก่กรรมของสมาชิก
- ตรวจสอบรายชื่อและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม
- ดำเนินการขออนุมัติจ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์
- ดำเนินการกรณีการจ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์มีปัญหา
- จัดทำบัญชีรายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม
- ตรวจสอบใบสมัครกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
- จัดทำทะเบียนรายชื่อสมาชิกส่งนายทะเบียน
- ดำเนินการกรณีสมาชิกลาออก
- งานระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- รับเรื่องราว หารือ และร้องทุกข์ของสมาชิก
- การออกใบประกาศแจ้งความการเรียกเก็บเงินค่างวด
- รับเงินค่าสมาชิกสมัครใหม่
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ(สังกัด) ของสมาชิก
- ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ประกอบการจ่ายเงินฌาปกิจสงเคราะห์
- ควบคุมดูแล รักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อด้วยเงินค่าดำเนินการ
- การรับเรื่องราวหารือและร้องทุกข์จากทายาทของสมาชิก

2.งานเก็บเงินส่วนกลาง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- ตรวจสอบสมาชิกภาพของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม
- จัดทำวารสาร เอกสาร เพื่อแจกจ่ายสมาชิก
- จัดทำและเก็บรวบรวมข้อมูลการชำระเงินของสมาชิก
- จัดทำบัญชีรายละเอียดการรับชำระเงินของสมาชิกแยกตามสังกัด
- จัดส่งบัญชีรายละเอียดสมาชิกเพื่อเรียกเก็บเงินค่างวด (เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ รายศพ) แยกตามสังกัด
- ตรวจสอบและติดตามการชำระเงินค่างวด
- ทะเบียนคุมการชำระเงินของสมาชิกรายตัว
- รับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์(ค่างวด) ของสมาชิกทั้งในและนอกประจำการ
- รับฝากเงินล่วงหน้าของสมาชิก
- ตรวจสอบการชำระเงินของสมชิกกรณีถึงแก่กรรม
- ควบคุมทะเบียนการชำระเงินของสมาชิก(รายตัว)
- กำหนดยอดเงินที่จะจ่ายให้แก่ทายาทกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม(ตัดยอด)
- จัดทำบัญชีเงินสดหรือบัญชีรายวันทั่วไป

3. งานเก็บเงินส่วนภูมิภาค มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
- ตรวจสอบสมาชิกภาพของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม
- จัดทำและเก็บรวบรวมข้อมูลการชำระเงินของสมาชิก
- จัดทำบัญชีรายละเอียดการรับชำระเงินของสมาชิกแยกตามสังกัด
- จัดส่งบัญชีรายละเอียดสมาชิกเพื่อเรียกเก็บเงินค่างวด(เงินฌาปนกิจสงเคราะห์รายศพ) แยกตามสังกัด
- ตรวจสอบและติดตามการชำระเงินค่างวด
- ทะเบียนคุมการชำระเงินของสมาขิกรายตัว
- รับฝากเงินล่วงหน้าของสมาชิก
- ตรวจสอบการชำระเงินของสมาชิกกรณีถึงแก่กรรม
- ควบคุมทะเบียนการชำระเงินของสมาชิก(รายตัว)

4. งานตรวจสอบและจ่ายเงิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ประกอบการจ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์
- จ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ทายาทของสมาชิก
- ติดตามหลักฐานการรับ-จ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์
- หักเงินค่าดำเนินการจากเงินที่ทายาทของสมาชิกได้รับ
- ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินค่าดำเนินการ
- ตรวจสอบหลักฐานการจัดซื้อและการจ่ายเงิน
- จัดทำบัญชีเงินสดหรือบัญชีรายวันทั่วไป

5. งานฌาปนสถาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
ดำเนินการควคุมดูแลฌาปนสถานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการแก่ข้าราขการตำรวจและประชาชนทั่วไปที่นำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศล สวดอภิธรรมและฌาปนกิจศพ การให้บริการรับฝากบรรจุศพที่สุสานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ การควบคุมและจัดให้มีร้านค้าเพื่อมาประกอบการให้บริการแก่เจ้าภาพที่ใช้บริการของฌปนสถาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ งานด้านพิธีการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และงานให้บริการในด้านต่างๆ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นเจ้าภาพ ตลอดจนการประสานงานและร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในด้านพิธีการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีลักษณะงาน ดังนี้ 
- งานศาลา
- งานเมรุ
- งานสุสาน
- งานตรวจสอบและเก็บรักษาอุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
- งานเบิกจ่ายอุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ 
- งานทะเบียนและจัดหาอุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
- งานพระราชทานเพลิงศพข้าราชการตำรวจประจำปี
- งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี
- งานวันตำรวจ
- งานจัดตั้งกองผ้าป่า 4 มุมเมืองในวันวิสาขบูชา
- งานขอพระราชทานเพลิงศพและกองเกียรติยศ
- งานประสานงานสมาคมแม่บ้านตำรวจ
- งานประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านพิธีการต่างๆ 
- งานจัดเตรียมสถานที่
- งานประชาสัมพันธ์
- งานพิธีการ
- งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย