تاملاتی درباره واژگان2

hadi753
hadi753
Aug 27, 2012, 4:45 AM |
1

متن زیر تماما از کتاب «گفتارهایی در زبان شناسی » نوشته کوروش صفوی اقتباس شده است:

واژه 

mas

به معنی درخشنده از یونانی وارد فارسی شده است و سپس از فارسی به عربی راه یافته و به شکل الماس در آمده است.این واژه مجددا به فارسی انتقال یافته است و در معنی نوعی سنگ گرانبها مورد استفاده قرار گرفته است. زبان عربی واژه الماس را مجددا به قرض گرفته است و آن را به صورت الالماس به کار برده است.