Akan Teleteaching Course

Unit 8.2: Dialog

Listen!
 
Owusu: Akua, y˝ahyia.
Akua: Yaa onua.
Owusu: Worek§ h° na woay˝ fitaa yi?
Akua: Me nua Kwabena reto ne ba din, enti merek§boa no.
Owusu: Saa? Da b˝n na w'akummaa wooe˝?
Akua: Đnn˝ ne nnaw§twe.
Owusu: ¤woo de˝n?
Akua: ¤woo §barima. Megye di s˝ Kwabena de no b˝to y˝n nana, enti y˝b˝fr˝ no Nana Kwakye.
Owusu: KŠ kyer˝ Kwabena ne ne yere s˝ mema w§n tiri nkwa. KŠ kyer˝ ab§fra no nso s˝ mema no aba a atena ase.
Akua: Yoo. W§b˝te.

This text is written without tone marks. You are invited to listen to it again and put the tone marks in.

Translation

Unit-8 Next