Czasownik wchodzi w następujące relacje leksykalno-semantyczne:

 

1. Relacje konstytutywne:

 • hiponimia / hiperonimia (iść → przemieszczać się);
 • meronima / holonimia czasownikowa (jeść → przełykać):
 • stanowość (bieleć się → biały);
 • procesywność (pobrudzić się →  brudny);
 • kauzatywność (poić → pić);
 • inchoatywność (zasnąć → spać);
 • presupozycja (umrzeć → żyć);
 • uprzedniość (siąść → leżeć | stać);
 • wielokrotność:

- dystrybutywność (pozabijać →  zabić),
- iteratywność (jadać → jeść).

2. Relacje jednostek leksykalnych:

 • aspektowość:

- czysta (budować wybudować),

- wtórna (pozabijać zabijać);

 • antonimia:

- komplementarna (wrócić z tarczą wrócić na tarczy),

- właściwa (wchodzić wychodzić);

 • konwersja (sprzedawać kupować);
 • derywacyjność (odwadniać ← woda);
 • zawieranie roli (V N):

- obiekt | pacjens (kartkować kartka),

- instrument (solić sól),

- rezultat (portretować portret),

- miejsce i czas (garażować garaż),

- czas (nocować noc).

 

3. Pozostałe relacje

 • bliskoznaczność (syninimia między jednostkami o istotnie różnych rejestrach stylistycznych: kochać sięobcować (cieleśnie)),
 • obiekt
 • subiekt
 • sposób
 • okoliczność
 • fuzzynimia synsetów (służyć ↔ cel).