Σύνδεση με τους στόχους του Α.Π

 

1.     Χρήση χαρτών και άλλων γεωγραφικών εργαλείων, καθώς και νέων τεχνολογιών για την άντληση των γεωγραφικών δεδομένων που χρειάζονται οι μαθητές/ τριες.

2.     Κατανόηση των επιπτώσεων που έχουν στον άνθρωπο οι φυσικές διεργασίες.

3.     Εφαρμογή των γεωγραφικών γνώσεων για την ερμηνεία της παρούσας κατάστασης στο χώρο και για το σχεδιασμό μελλοντικών παρεμβάσεων.

4.   Εντοπισμός σε χάρτη και να ονομάζουν τα μεγάλα ορεινά συγκροτήματα στην επιφάνεια της Γης.