IDzone

IDzone was founded in 2013 by product designer Ralph Zoontjens. His idea was that a product design, when emerged from a balanced cooperation between brand management, the customer's desires, emerging technologies and appealing design, will lead to tipping points in changing the value of human life. A multidisciplinary approach leads to disruptive innovations for a mainstream markets that remain simple if we start with the customer.

We focus on:

  • Wearable Technology

  • Interactive consumer products

  • Digital Fabrication

  • 3D visualization

  • Inflatables


IDZone

IDZone bestaat sinds 2013 en is opgericht door ir. Ralph Zoontjens met het idee dat een produktontwerp, wanneer ontstaan uit een gebalanceerde samenwerking tussen brand management, gebruikerswensen, nieuwe technologieen en sprekend design, voor keerpunten kan zorgen die het leven beter maken. Een multidisciplinaire aanpak van het ontwerpproces leidt tot radicale innovaties voor een brede markt die toch simpel kunnen zijn als we bij de eindgebruiker beginnen.

Wij focussen ons op:

  • Draagbare Technologie

  • Interactieve Consumentenproducten

  • Digitale Fabricatie

  • 3D visualizatie

  • Opblaasbare producten

Mission

Our mission is to create products that have maximum impact through minimal means at the forefront of innovation. This we aim to realize through:

1. Aesthetics. The beauty of a product lies not only in how it looks, but also in the form of its relationship with the end user. What constitutes beauty is different for everyone, and as designers we aim to establish an aesthetic throughout the entire user experience that will fulfill the user's desires and that expresses your brand identity.

2. User-centered design. The interests of all stakeholders involved in a product creation process are very important, but the end user is who will mostly determine the success and further evolution of the product. Because people do not beforehand know what they truly want, designers need to invest time in deeply understanding the end user.

3. Smart configuration. The construction of the product in software, hardware and electronics, as well as the supplier network will be selected so as to minimize running and distribution costs enabled by cutting-edge technology. This way you can keep product cost and time-to-market low.

Missie

Wij willen maximale impact maken met minimale middelen op de cutting edge van innovatie. Dit realizeren wij door:

1. Esthetiek. De kracht van een product zit hem niet alleen in de look en feel, maar betreft de gehele relatie met de eindgebruiker. Wij ambieren om een kernesthetiek door de gehele product- en merkervaring te verweven voor een duidelijke communicatie die wensen in vervulling brengt.

2. De mens staat centraal. De interesses van alle betrokkenen zijn belangrijk bij het ontwikkelen van een nieuw product, maar met name de eindgebruiker bepaalt uiteindelijk het verdere succes en ontwikkeling van een product.Wij maken heldere stappen in het begrijpen van de eindgebruiker zodat dit zich vertaalt in een product dat mensen ècht willen.

3. Slimme constructies. Functionaliteit wordt geintegreerd in zo min mogelijk onderdelen die door de nieuwste technieken ook prachtig gefabriceerd kunnen worden. Door bovendien het leveranciersnetwerk en communicatielijnen simpel te houden worden grote winsten behaald in kosten- en tijdseffectiviteit.

Approach

IDZone acts as the creative integrator of all information leading to a new product. Often there are only a few key insights that can make or break the product, and it is the job of the designer to find, understand, and make manifest what can be called the soul of the product.

Through hands-on creative explorations in the form of sketches or desk models we explore the landscape of possibilities. The most fruitful ideas make it through and become condensed into a small number of concepts. These are visualized and analyzed to ensure that they meet the requirements. Prototypes can be created either as form models or as working interactive prototypes.

This creative cycle is iterated until a satisfactory result has been reached, after which the product is detailed out. IDZone is capable of translating the hardware design into files that can directly be sent to the manufacturer, as well as creating professional marketing collateral through state-of-the-art product renderings and animations.

Aanpak

IDZone fungeert als creatieve integrator van alle informatie nodig voor de totstandkoming van een nieuw product. Vaak zijn het enkele inzichten gedurende het proces die het succes bepalen. Het is aan de ontwerper om deze te vinden, begrijpen, en vertalen in een maakbaar product.

Het begin van het proces is de 'fuzzy front end' met onzeker- en onvoorspelbaarheden. Wij doorlopen deze fase d.m.v. creatieve exploraties die resulteren in schetsen en eerste 'deskmodellen'. De meest interessante ideeen worden doorgesluist en samengevoegd in een klein aantal conceptvoorstellen. Deze worden gevisualiseerd en geanalyseerd zodat ze aan alle eisen en wensen voldoen. Waar nodig maken we prototypes m.b.v. 3D printing die de vorm, de functionaliteit en interactiviteit bewijzen.

De creatieve cyclus zet zich voort tot een kwalitatief goed resultaat wordt bereikt, en het product verder uitgewerkt wordt. Het 1-10-100 model is hier van toepassing; de ideefase kost maar een minuscuul deel van het gehele proces wat betreft kosten- en tijdsinvesteringen, de designfase neemt ongeveer een factor 10 meer tijd en kosten in beslag, en nog een factor 10 omhoog is nodig voor de productiefase. IDzone brengt uw product van eerste ideeschets naar alle bestanden die nodig zijn om de productie te starten. Ook creeren wij visualizaties en animaties die uw product professioneel presenteren.

Your Starship to Innovation

Our methodology aims to bring you feasible innovations that can transform the market by means of rapid development trajectories. It is based on recent academic design process models and encompasses various perspectives to bring a design idea towards realization. The designers spiral through these different perspectives iteratively, while at the same time detailing out the design.1. Society. The most important aspect is that an innovation is of benefit to the entire society. We do not want to run after earthquakes but rather transform society and the planet sustainably and in a controlled fashion employing the latest perspectives from social design and system thinking.

2. Technology. We believe in innovation that implements cutting-edge technology and start creating demonstrators in the early design phases.

3. Art. The aesthetic aspects of a design are well explored so that it appeals to the right audience, communicates that right values and has a transformative effect.

4. Return On Investment. A key force driving innovation is the fact that it has to generate returns. We aim to develop design propositions in line with your business model and future roadmap.

5. Self/soul. We believe that to make a design truly fit to a specific target group it is important to establish contact with key individuals who act as lead users through the development process. Through pilots and user tests we can develop successful and surprising user-system interactions.

Core Values

The pillars of our work are captured by the abbreviation H.I.P.

H for High End, High Detail, High Design.
New innovations start at the high end and trickle down to the mainstream. Because we are on the cutting edge we need to make sure that all aspects of our work are coherent and well detailed.

I for Innovation, Interaction and Intelligence.
We are on the verge of a transformation where intelligent systems have increasing responsibilities. The way we interact with these systems and the way they present themselves is what we explore.

P for Personalized Products with Purpose
Through new manufacturing technologies it is possible to make each product highly personalized to the end user. We believe that innovation needs to have a purpose at society-level, but also at the level of the individual.

Integrating our HIP core values with our STARS design methodology, we aim to be your starship to innovation.

Het 'Starship' Model voor Innovatie

Onze werkwijze is snel maar ook alomvattend om te resulteren in werkbare innovaties met impact. Wij baseren dit op recent academisch onderzoek en integreren verschillende perspectieven om een product naar realisatie te brengen. Ontwerpers bewegen zich in verschillende fasen van het ontwerpproces door deze perspectieven en tegelijkertijd wordt het ontwerp uitgedetailleerd.1. Society. Het belangrijkste van innovatie is dat het van belang is voor de hele maatschappij. Wij willen niet de vinger in de dijk zijn maar zorgen dat de maatschappij en de planeet op duurzame en gecontroleerde wijze verandert. Hierbij maken wij gebruik van methoden uit Social Design en systeemdenken.

2. Technologie. Wij geloven in innovatie die de nieuwste technologie integreert en beginnen daarom al vroeg in het proces met het maken van demonstrabele prototypes.

3. Aesthetiek. De esthetische aspecten van een ontwerp zorgen dat het aanspreekt op het juiste publiek, de juiste normen en waarden met zich meebrengt en zo een transformatief effect heeft.

4. Rendement Op Investering. Een innovatie moet iets terugbrengen voor de investerende partijen en daarom werken wij aan ontwerpvoorstellen die in lijn zijn met uw ondernemingsplan, businessmodel en visie voor de toekomst.

5. Soul. Een ontwerp moet van zichzelf een bepaalde ziel of spirit hebben die past bij een specifieke doelgroep. Idealiter hebben ontwerpers contact met een klein aantal representatieve proefpersonen om d.m.v. pilot studies en tests verrassende en succesvolle omgangsvormen met het product in te bouwen.


Kernwaarden

De letters H.I.P. staan voor de kernzuilen van ons bedrijf.

H voor High End, High Detail, High Design.
Innovaties beginnen bij high-end, niche markten en worden daarna mainstream. Omdat wij op het voorfront van innovatie werken moeten alle aspecten van onze ontwerpen coherent en goed uitgewerkt zijn tot in het fijnste detail.

I voor Innovatie, Interactie en Intelligentie.
Intelligente systemen bepalen meer en meer ons leven en dragen steeds meer verantwoordelijkheden. Onze perceptie en interactie met deze systemen is wat wij exploreren.

P voor Personaliseerbare Producten met een Punt
Nieuwe digitaal aangestuurde maakprocessen zorgen ervoor dat elk product aangepast wordt aan de eindgebruiker, zowel in software als hardware. Onze innovaties moeten een punt maken op maatschappelijk vlak, maar ook voor ieder individu apart.

Onze kernwaarden HIP en ons STARS ontwerpprocesmodel vormen zo samen ons STARSHIP model voor innovatie.