40. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red

  1. Predlog zakona o izmjenama Zakona o Budžetu Crne Gore za 2018. godinu (skraćeni postupak);
  2. Predlog odluke o zaduženju Crne Gore za 2018. godinu (skraćeni postupak);
  3. Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti (skraćeni postupak), koji su podnijeli poslanici: Predrag Sekulić, Marta Šćepanović i Petar Ivanović i
  4. Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na upotrebu putničkih motornih vozila,plovnih objekata,vazduhoplova i letilica, koji je podnijela grupa poslanika.

 

Event Properties

Početak događaja 08.03.2018. 9:30h
Kraj događaja 08.03.2018. 11:00h