Twój koszyk
Twój koszyj jest pusty
Kullanıcı Sözleşmesi

KULLANIM  KOŞULLARI
  Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden  faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir.
  SİTEMİZE ÜYE OLARAK, KULLANICI SÖZLEŞMESİ'Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ  ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI KABUL, BEYAN  ETMİŞ OLUYORSUNUZ.
 
  1. Taraflar
 
  İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer  parçası olan belgelerden ve eklerden (EK-1 Gizlilik Politikası) oluşan işbu GAMESİLK  Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır), Gamesilk  ile Site'ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Site'ye üye olması  amacıyla ve sözleşmenin, ilgili Site'nin bulunduğu elektronik ortamda,  Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.
 
  Kullanıcı, Site'ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu,  içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve  taahhüt eder.
 
  2. Tanımlar
 
  Kullanıcı:Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmet'lerden, işbu sözleşmede  belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi
 
  Site:www.Gamesilk.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan  adlarından oluşan web sitesi Gamesilk Hizmetleri tarafından, Site içerisinde  ortaya konulan ürünler
 
  3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
  Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden  yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
  Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde  yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak GAMESİLK tarafından  yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı,  Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan,  kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak GAMESİLK tarafından açıklanan  her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda  belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt  eder.
 
 
  4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları
 
  a) Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından  Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt  işleminin yaptırılması ve GAMESİLK tarafından kayıt işleminin onaylanması ile  tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı  olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
 
  b) Site'ye üye olabilmek için,reşit olmak ve işbu sözleşmenin 5.2 maddesi  uyarınca ,GAMESİLK tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya  üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya  yukarıda belirtildiği gibi, işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, GAMESİLK  tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz  yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site  üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.
 
  5. Hak ve Yükümlülükler
 
  5.1. Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri
 
  a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden  faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine  getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili  yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket  edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını  kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
  b) Kullanıcı,yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer  Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi  durumlarında, GAMESİLK'in kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi  makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu  sebeple GAMESİLK'den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep  edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
  c) Kullanıcı'ların GAMESİLK tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek  amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.)  güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulmasıı ve  kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır.  Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü  kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal  ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya  uğrayabileceği zararlara istinaden GAMESİLK'in, doğrudan veya dolaylı, herhangi  bir sorumluluğu yoktur.
 
  d) Kullanıcı'lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve  içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. GAMESİLK  , Kullanıcı'lar tarafından GAMESİLK'e iletilen veya Site üzerinden kendileri  tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin  doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun  olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz  konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak  hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
 
  e)Kullanıcı'lar,GAMESİLK'in yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi  kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü  kişiye devredemezler.
 
  f) GAMESİLK'in sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar,  yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler.  Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai  sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, GAMESİLK ve/veya başka bir üçüncü  şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek  şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel  imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve  listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini,  gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla GAMESİLK ile doğrudan ve/veya  dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. GAMESİLK,  Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak  Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin  uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak,  hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 
 
  5.2. GAMESİLK'in Hak ve Yükümlülükleri
 
  a) GAMESİLK, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme  hakkını saklı tutmaktadır. GAMESİLK, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan  ve önel vermeden kullanabilir.
 
  b) GAMESİLK ,Site üzerinden, başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği  başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link'  verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar a sadece referans kolaylığı nedeniyle GAMESİLK  tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi  desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir  türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler  vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu  'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan  hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında GAMESİLK'in herhangi bir  sorumluluğu yoktur.
 
  c) GAMESİLK, Site'de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin  Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı  istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir  veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
 
  d) GAMESİLK , Site'de sağlanan Hizmet'ler kapsamında Kullanıcı'lar ve  üreticiler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem  sıfatlarıyla görev almaz.
 
  e) Kullanıcı'lar ve GAMESİLK hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık,  temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin  onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren  ilişkisi doğmaz.
 
  6. Yapılan Ödemeler ve Para İadesi
 
  Kullanıcılar ödemelerden sonra Banka Dekontları, Bankamatik fişleri gibi  belgeleri saklamakla yükümlüdür. Gerekli görülmesi halinde sizden talep  edilecektir. İbraz edilememesi gibi durumlarda GAMESİLK yapılan ödemelerle  ilgili sorumlu değildir.
 
  Ödemelerde yazacağınız açıklamalar sayesinde ödemeleriniz hesaplarınıza  işlenecektir. Ancak açıklamaların eksik yanlış girilmesi sonucunda oluşacak  zararlarda GAMESİLK mesul değildir.
 
  7. Teslimat Süreleri
 
  Stoklarda sorun olması halinde ya da gün içersinde hızlı satışlar sonunda  stokların tükenmesi durumunda paranız kredinizde GAMESİLK tarafından tutulmakta  ancak istendiğinde geri iade edilebilmektedir.
 
  8. Oyun Kodlarının Hatalı Kullanımı ve Teslim Edilen Oyun Paraları
 
  a) Teslim edilen kodların hatalı olarak kullanılması durumunda GAMESİLK yeni  kod yollamakla yükümlü değildir.
 
  b) Oyun Parası Siparişlerinizde Ulaşabilecek Tüm Hatalardan GAMESİLK Sorumlu  değildir.
 
  9. Gizlilik Politikası
 
  GAMESİLK, Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin EK-1 Gizlilik  Politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. GAMESİLK,  Kullanıcı'lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde aksine müsade  edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.
 
  10. Diğer Hükümler
 
  10.1. Fikri Mülkiyet Hakları
 
  a) Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat  bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (GAMESİLK'in telif haklarına  tabi çalışmalar) GAMESİLK'e ait olarak ve/veya GAMESİLK tarafından üçüncü bir  kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı'lar, GAMESİLK  Hizmet'lerini, GAMESİLK bilgilerini ve GAMESİLK'in telif haklarına tabi  çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz,  bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının GAMESİLK'in  Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans  verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları  zararlardan dolayı GAMESİLK'den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme  masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere  diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.
 
  b) GAMESİLK'in, GAMESİLK Hizmet'leri, GAMESİLK bilgileri, GAMESİLK telif  haklarına tabi çalışmalar, GAMESİLK ticari markaları, GAMESİLK ticari görünümü  veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da  dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik  tüm hakları saklıdır.
 
  10.2. Sözleşme Değişiklikleri
 
  GAMESİLK, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı  Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek  suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan  edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte  kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı  Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
 
  10.3. Mücbir Sebepler
 
  Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, GAMESİLK, işbu Kullanıcı  Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa  etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, GAMESİLK  için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya  bu durumlar için GAMESİLK'den herhangi bir nam altında tazminat talep  edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş,  grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve  kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili  tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen  önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
 
  10.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
 
  İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri  dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde KKTC Hukuku uygulanacaktır.  İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın  hallinde,KKTC  Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 
  10.5. Sözleşmenin Feshi
 
  İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte  kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek;  Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak  üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.
 
  GAMESİLK, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer  alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri  durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak  feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, GAMESİLK'in uğradığı tüm  zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:
 
  a) Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini zarara  sokacak davranışlarda bulunması,
 
  b) Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş üyelik hesabını baskasına  kullandırması
 
  c) Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi  bulunan fillerde bulunması,
 
  11. SÖZLEŞME EKLERİ
 
  EK-1 GİZLİLİK POLİTİKASI
 
  GAMESİLK olarak, kayıtlı kullanıcılarımıza daha güvenli bir internet ortamı  sağlamayı ilke edindik. Bu sebepten dolayı, üyelerimizin kendilerini daha rahat  hissetmeleri için onlara çeşitli gizlilik hakları tanıdık.
 
  a)GAMESİLK'e verdiğiniz üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler, onayınız dışında,  Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlanan haller haricinde, diğer üyelere ve üçüncü  kişilere açılmayacaktır. Ancak bu bilgiler, GAMESİLK sitesinin kendi  bünyesinde, müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak  amacıyla kullanılabilecektir.
 
  b)Sisteme girdiğiniz tüm bilgilere, GAMESİLK dışında sadece siz ulaşabilir ve  bunları sadece siz değiştirebilirsiniz. Bir başka üyenin veya Kullanıcı'nın,  sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.
 
  c)Kayıt esnasında sizden istenen kişisel bilgilerden, zorunlu olanlar hariç,  istediklerinizi kendi inisiyatifiniz dahilinde GAMESİLK'e bildirebilirsiniz. GAMESİLK'e  vermeyi tercih etmeyeceğiniz bilgiler varsa, bu alanları doldurmak veya  işaretlemek zorunda değilsiniz.
  d)Sizler için yapılandırdığımız cep telefonu ile aktivasyon, ip sabitleme ve  giriş ip si tutma gibi işlemler unutmayınızki GAMESİLK 'in siz değerli  müşterilerinin güvenle alışveriş yapmasını sağlamaya yöneliktir.
  GAMESİLK gerektiğinde bu sözleşmedeki maddeleri  değiştirme hakkını saklı tutar.
  İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü  uyuşmazlığın çözümünde Kocaeli Mahkemeleri yetkilidir...