Logg inn
Brukernavn

Passord

Har du glemt passordet?

Registrer deg som ny bruker

Lenker og referanser
Direktoratet for Byggkvalitet (Dibk)
Veiledning til TEK07 §8-2 (2007)
Veiledning til TEK10 §14-7 (2010)
Veiledning til TEK10 §14-4 (2016)
Interessegruppe for energieffektivisering
Energirådgiver - fagskolestudium
Faktahefte om energibruk i bygg
Eksisterende bolig? - Bruk Energikalkulator bolig

Nåverdiberegning av alternative varmesystem

Kalkulator for nåverdiberegning av alternative varmesystemer, basert på beregningsmetodikk i veiledningen til TEK10 §14.7 (2010).

Merk at energireglene i TEK10 senere er endret, med ikrafttredelse 1.1.2016. Det er ett års overgangsperiode der både nye og gamle regler kan brukes.

De siste årene har kravene til energieffektivitet og energiforsyning i teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven blitt revidert:

1) Den 1.2.2007 ble det innført nye energikrav i TEK §8-2. Revisjonen blir ofte benevnt TEK07.
2) Den 1.7.2010 ble reviderte forskrifter til endret Plan- og bygningslov innført, herunder ny teknisk byggeforskrift, benevnt TEK10. TEK10 §14 medførte endringer i krav om energieffektivitet og energiforsyning. Det var 1 år overgangsperiode, frem til 1.7.2011.
3) Den 1.1.2016 ble energireglene, kapittel 14 i i TEK10, endret. De nye reglene er forenklet og innebærer ikke nåverdiberegninger. Det er 1 år overgangsperiode, frem til 1.1.2017.

TEK-kalkulator gjelder for boliger som omsøkes etter TEK § 14-7 (punkt 2 over): Da skal en vesentlig del av netto varmebehov i boligbygninger kunne dekkes av annen energiforsyning enn elektrisitet og/eller fossile brensler hos sluttbruker. I bygninger over 500 m2 oppvarmet BRA skal minimum 60 % av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning. I bygninger inntil 500 m2 er kravet minimum 40%. Beregning av varmebehov utføres etter NS 3031.
Plikten bortfaller dersom ett av kriteriene nedenfor er oppfylt:

a) boligbygningens netto varmebehov er lavere enn 15.000 kWh/år.

b) tiltakshaver kan dokumentere at boligbygningens varmeløsninger medfører merkostnader over bygningens livsløp, sammenlignet med bruk av elektrisitet og/eller fossile brensler.

I slike tilfeller skal boliger med BRA over 50 m² likevel ha skorstein og lukket ildsted for bruk av biobrensel. Dette gjelder likevel ikke for bolig som tilfredsstiller passivhusnivå.

Kalkulatoren beregner lønnsomhet for boligbygningsprosjekter iht metode angitt i forskrift med veiledning.


Hva gjør TEK kalkulator?
Denne kalkulatoren beregner nåverdi av alternative varmesystemer i boligbygninger basert på en beregningsmetodikk som er beskrevet i veiledningen til energikravene i TEK10.


Rapport fra nåverdiberegning kan tiltakshaver benytte for å dokumentere lønnsomhet over boligbygningens livsløp.

TEK kalkulator er utviklet av Norsk Teknologi i samarbeid med Bjørn Tore Årøy og Adapt Consulting AS.