Geodatasamverkan

I Geodatasamverkan finns ett användaravtal som underlättar tillgången till avgiftsbelagda geodata från flera myndigheter. Avtalet ger tillgång till ett samlat utbud mot en årsavgift.

Myndigheter, landsting/regioner, kommuner och organisationer med offentlig uppgift kan teckna användaravtal för Geodatasamverkan. De får då tillgång till geodata och tjänster för offentlig användning.

Användaravtalet för Geodatasamverkan ger dig rätt att använda avgiftsbelagda geodata för offentlig användning. Licensvillkoren är beskrivna i användaravtalet.

Här finns stöd för att avgöra vad som räknas som offentlig användning:

Ansök om att teckna avtal

Fyll i ansökningsformuläret

Produktutbudet för Geodatasamverkan innehåller geodata och tjänster från:

  • Lantmäteriet,
  • Sjöfartsverket,
  • SCB, Statistiska centralbyrån och
  • SGU, Sveriges geologiska undersökning

Produktutbudet går även att filtrera fram i Geodataportalen.

Kontakta respektive dataleverantör för att sätta upp leveransrutiner för de geodata som ni vill använda. Kontaktuppgifter till respektive dataleverantör framgår av metadata i Geodataportalen.

Organisationer som tecknat användaravtal för Geodatasamverkan betalar en årsavgift för att få använda produkterna i Produktutbudet. Den årliga avgiften är baserad på dataleverantörernas intäktskrav för de ingående produkterna i Produktutbudet.

Lantmäteriet fakturerar årsavgiften under årets första kvartal. Organisationer som tecknar användaravtal under pågående år faktureras endast för den återstående delen av året.

Årsavgifter för alla kommuner och landsting/regioner är beräknade oavsett om de har tecknat användaravtal eller ej. Årsavgifter för statliga myndigheter beräknas i samband med ansökan.

Avgiftsmodell

Årsavgifterna för Geodatasamverkan är beräknade med utgångspunkt i avgifterna för de sammanlagda produkterna som ingår i Produktutbudet. Avgifterna är fördelade med hjälp av ett antal parametrar och användarkategorier som du kan läsa mer om i avgiftsmodellen.

Årsavgifterna kan ändras från ett år till ett annat, på grund av ändrade förutsättningar hos användare eller dataleverantör. Till exempel kan kategori ändras för en kommun om invånarantalet ändras. Omsättningen för en statlig myndighet kan ändras vilket kan påverka kategori och därmed årsavgiften. Ändringar i Produktutbudet och ändringar av avgift för ingående produkter i Produktutbudet påverkar årsavgiften för Geodatasamverkan.

Tecknade användaravtal för Geodatasamverkan

Här redovisas de som har tecknat användaravtal för Geodatasamverkan, både gällande och kommande avtal. Klicka på kommun eller Landsting/Region för att se vilka som tecknat användaravtal samt kan du se deltagande i . Kicka på Statlig myndighet eller Statliga affärsverk för mer information om dessa organisationer.