grammaire de grec moderne


         
4 index
 
 
    Les adverbes : Τα επιρρήματα
     

Σήμερα κάτω στο λιμάνι ξέσπασε αγρία θαλασσοταραχή.
Θεόρατα κύματα έπεφταν πάνω στο περιγιάλι και χτυπούσαν δυνατά τους βράχους.
Ποτέ δεν είχε γίνει τέτοια τρικυμία. Οι χωριανοί ξύπνησαν πολύ ταραγμένοι κι έτρεξαν
βέβαια ανήσυχοι γρήγορα στο λιμάνι. Δεν πίστευαν τα μάτια τους μπροστά σ’ αυτό που αντίκρισαν.
Η καταστροφή ήταν μεγάλη.

Aujourd’hui, en bas au port il y a eu une forte bourrasque.
D’énormes vagues retombaient par dessus le rivage et frappaient violemment les rochers.
Jamais il n’y avait eu une telle bourrasque. Les villageois se réveillèrent très agités et allèrent
bien sûr inquiets rapidement au port. Ils n’en croyaient pas leurs yeux, devant ce spectacle
La catastrophe était grande.


Les mots indéclinables qui nous montre le lieu, la manière, le temps, la quantité, etc.. sont des adverbes.
 

Les adverbes de lieu : Τα τοπικά επιρρήματα

(πού où), (μέσα dans, dedans), (παραμέσα en dedans), (απέξω dehors), (παραέξω au dehors), (πάνω sur), (επάνω dessus), (αποπάνω au dessus), (δεξιά droite), (αριστερά gauche), (εμπρός devant), (μακριά loin), (κοντά près), (μπροστά devant), (πίσω derrière), (ψηλά en haut), (χαμηλά en bas), (χάμω par terre), (απέναντι en face), (εδώ ici), (εκεί là), (γύρο autour), (τριγύρω au alentour), (παντού partout), (όπου où qu’), (πέρα là-bas), (κάπου quelque part), (πουθενά nulle part), (αλλού ailleurs), (οπουδήποτε n’importe où), (ανάμεσα entre), (βόρια nord), (νότια sud), (αντίκρυ ci-contre) etc..

Les adverbes de manières : Τα τροπικά επιρρήματα

Les adverbes de manière sont des mots indéclinables qui montrent la manière et qui répondent à la question comment, πώς ?

(πώς de quelle manière, comment), (κάπως en quelque sorte), (μαζί ensemble, simultanément), (όπως comme), (καθώς (όπως) ainsi que, comme), αλλιώς autrement, différemment), (έτσι ainsi), (ως pour, à titre de), (σαν comme), (καλά (-ως) bien), (κακά (-ως) mal), (απλά (-ως) simplement), (μόνο seulement), διαρχώς continuellement), (μεμιάς aussitôt), (επίσης pareillement), (επικεφαλής en tête), (εξής suivant, à la suite), (ιδίως notamment), (κυρίως essentiellement), (ειδική spécifiquement), (τυχών accidentellement, par chance), (εντελώς complètement tout à fait), (ελληνικά en grec), (γαλλικά en français) etc..

Remarque :

1) Les adverbes de manières qui se terminent en –α, sont formés à partir du nominatif pluriel des adjectifs en –ος, -η, -ο -ος, -α, -ο sans l’article, Exemple :
ωραίος - ωραία - ωραίο             τα ωραία              ωραία (joliment)
καλός - καλή - καλό                   τα καλά              καλά (καλώς) (bien)
λαμπρός - λαμπρή - λαμπρό        τα λαμπρά          λαμπρά (λαμπρώς) (brillamment)
σπάνιος - σπάνια - σπάνιο           τα σπάνια           σπάνια (σπανίως) (rarement)
άμεσος - άμεση - άμεσο              τα άμεσα           άμεσα (αμέσως) (immédiatement)
απλός - απλά - απλό                   τα απλά              απλά (απλώς) (simplement)
άσχημος - άσχημη - άσχημο         τα άσχημα           άσχημα (mal)
κακός - κακία - κακό                    τα κακά             κακώς (rarement κακά) (méchamment)
2) Comme toute règle il y a aussi des exceptions : λίγος a pour adverbe λίγο (peu) et πολύς a pour adverbe πολύ (beaucoup) etc.…
3) Quelquefois un participe remplace un adverbe de manière, exemple :
Έφτασα στο σχολείο τρέχοντος (je suis arrive à l’école en courant)
Πέρασα την ημέρα μου εργαζόμενος στο κήπο (j’ai passé la journée en travaillant au jardin)
4) Les adverbes de manières qui se terminent en –ως s’écrivent avec ω
5) Si les adjectifs sont paroxytons ou oxytons les adverbes formés conservent l’accent sur la même syllabe, exemple.
καλός - καλή - καλό             καλώς (bien)
6) Si les adjectifs sont proparoxytons les adverbes en –ως prennent l’accent sur la l’avant dernière syllabe, exemple.
σπάνιος, -α, -ο                σπανίως (σπάνια),
κύριος, -α, -ο                  κυρίως (κύρια) etc.…
7) Les adverbes de manières εξής et επικεφαλής s’écrivent avec η
8] Certains adjectifs de type archaïque en -ής, -ής, -ές ont des adverbes en ως exemple.
ο συνεχής, -ής, -ές          συνεχώς (continuellement)
ο διαρκής, -ης, -ές          διαρχώς (continuellement, en permanence)
ο ευγενής, -ής, -ές         ευγενώς (coutoisement, amicalement)
Certains de ces adverbes ont d’autres formes comme συνεχεία, ευγενικά
9) Les adverbes de manières utilisent la particule σαν pour montrer la ressemblance, la cause et la particule ως pour accompagner des noms qui sont à la place de l’attribut, exemple.
Είναι γενναίος σαν λιοντάρι (il est courageux comme un lion)
Εγώ σαν φίλος του θα κάνω το καθήκον μου (Moi en tant qu’ami je ferai mon devoir)
Υπηρετεί ως ναύτης στο πλοίο (il fait sont service comme marin dans un bateau)
Εργάζεται ως τμηματάρχης (il travaille comme chef de service)
10) La signification d’un adverbe peut varier selon s’il s’agit de sens littéraire ou de la forme simple: απλά (d’une manière simple), απλώς (uniquement), άμεσα (vite sans l’intermédiaire de quelqu’un) et αμέσως (directement, à cet instant)

Les adverbes de temps: Τα χρονικά επιρρήματα

Από τότε που πρωτοπήγα στο σχολείο μέχρι σήμερα πέρασαν πέντε χρόνια και περισσότερο. Τώρα πια μεγάλωσα. Πάντα έρχομαι μόνος μου από το σχολείο. Ετοιμάζω από το βράδυ τις δουλείες μου και είμαι από νωρίς στη θέση μου. Το ίδιο θα κάνω αύριο, μεθαυρίο και του χρόνου.
Κοιμάμαι αποβραδίς και ξυπνάω νωρίς για να έχω την υγειά μου.

Depuis que je suis allé à l’école pour la première fois jusqu’à aujourd’hui il s’est écoulé cinq ans et même plus. Maintenant j’ai grandi. Je vais toujours seul à l’école. Je prépare dès le soir mes devoirs et dès le matin je suis prêt. Je ferais pareillement demain, après-demain et l’année prochaine.
Je dors tôt le soir et je me lève tôt pour être en forme.

Les adverbes de temps sont :

(σήμερα aujourd’hui), (αύριο demain), (χθες hier), (προχθές avant hier), (τώρα maintenant), (ύστερα après), (κατόπιν après, puis), (πέρυσι l’année dernière), (πρόπερσι il y a deux ans), (εφέτος cette année), (του χρόνου l’année prochaine), (ολημερίς toute la journée), (ολοχρονίς toute la nuit), (τότε alors), (πια désormais), (μόλις tout juste, à peine, aussitôt), (κάπου quelque part), (πριν avant), (πρώτα d’abord), (έπειτα ensuite), (νωρίς tôt), (αργά tardivement,tard), (γρήγορα rapidement, vite), (έγκαιρα à l’heure), (απόψε ce soir), (συνήθως habituellement), (συχνά souvent), (σπάνια rarement), (προηγούμενος précédemment) etc.

les adverbes de temps en ις s’écrivent avec ι
ολοχρονίς, ολημερίς, νωρίς, αποβραδίς, ολονυχτίς.


Adverbes de quantité : Ποσοτικά επιρρήματα

Όλη η νύχτα με πονούσε το δόντι και δεν κοιμήθηκα καθόλου. Το πρωί πήρα μια ασπιρίνη και ο πόνος ελαττώθηκε λίγο. Πήγα στον οδοντογιατρό κι εκεί με πονούσε περισσότερα. Περίμενα λίγο, ήρθε η σειρά μου, το έβγαλε και ησύχασα.

Pendant toute la nuit j’avais mal à la dent et je n’ai pas dormis du tout. Le matin j’ai pris une aspirine et la douleur a un peu diminué. Je suis allé chez le dentiste et j’avais mal davantage. J’ai un peu attendu, puis il est venu mon tour, il me l’a enlevé et maintenant je suis tranquille.

Les adverbes de quantité sont :

(πολύ beaucoup), (λίγο peu), (κάμποσο bon nombre), (αρκετά assez), (καθόλου pas du tout, aucunement), (διόλου nullement), (ελάχιστα très peu), (τόσο tant), (περισσότερο davantage), (λιγότερο moins), (αρκετά suffisamment), (σχεδόν environ à peu près), (όσο autant), (οσοδήποτε autant que), (περίπου environ), (ολότελα complètement), (μάλλον plutôt), (εξίσου également), (μόλις tout juste)

La plupart des adverbes sont formés à partir des adjectifs et se réfèrent très souvent aux noms, adjectifs, participes.

Πολύ δύσκολο πρόβλημα (Très difficile ce problème)
Έφαγε λίγο φαγητό (Il a mangé peu du repas)
Γύρισα πολύ κουρασμένος (je suis rentré très fatigué)


Les adverbes d’affirmation : Τα Βεβαιωτικά επιρρήματα

Είχαμε συμφωνήσει να συναντηθούμε στην Ακρόπολη. Εκεί μάλιστα θα ερχόταν όλοι οι συμμαθητές μας και βέβαια η ξεναγός., που θα μας ξεναγούσε. Έτσι κι έγινε. Δεν έλειψε ασφαλώς κανένας και μάθαμε πολλά πράγματα για τον Ιερό βράχο της Ακρόπολης.

On s’était mis d’accord pour nous rencontrer sur L’acropole. Et là certainement tous nos copains de classe seraient venus et bien sûr le guide, qui nous aurait guidé. C’est ainsi que ça se déroula. C’est sûr qu’il ne manquait personne et on a appris beaucoup de choses autour du rocher sacré de l’Acropole.

Les adverbes d’affirmation sont :

(ναι oui), (μάλιστα oui avec insistance), (βέβαια sûr), (βεβαίως certainement), (ασφαλώς bien sûr) etc….


Les adverbes de négation : Τα αρνιτικα επιρρήματα

Του είπα να μην έρθει. Δεν καταλαβαίνω γιατί επιμένει τόσο αφού είπα όχι.

Je lui ai dit de ne pas venir. Je ne comprends pas pourquoi il insiste autant puisque j’ai dit non.

Les adverbes de négation sont :

(όχι non), (μη(ν) ne pas), (δε(ν) ne pas), (όχι βέβαια bien sûr que non) , (όχι πια plus jamais)

Les adverbes d’hésitation : Τα δισταχτικά επιρρήματα

Το αδελφάκι μου ξυπνάει το πρωί και κάνει τάχα πως κοιμάται, για να τον ξυπνήσω εγώ. Αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω αυτά τα δήθεν, πιθανόν γιατί μεγάλωσα.

Mon petit frère le matin fait semblant au réveil de dormir pour que je le réveille. Mais moi je ne comprends pas ces soi-disant, probablement parce que j’ai grandi.

Les adverbes d’hésitation sont :

(ίσως peut-être), (τάχα (τάχατες) soi-disant, semblant), (δήθεν soi-disant), (πιθανόν probablement), (άραγε donc (dans le sens du doute))

 
         
         
     
     
     

 

 

     
:Accueil :Présentation :Plan du site :Nouveautés :Contact : Hélène

 _____________________________________________________________________________
Copyright © 2008. All rights Reserved. Projethomere.com