Kavita Kullar


ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಘಾಂಟಿಂಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಲೇಕ್ ಚುಕನಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ

ಘಾಂಟಿಂಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಂಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಏಕ್ ಆಮ್ಕಿ ಗಜಾಲ್ ವೊಳ್ಕೊಂಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ? ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚಿಜಾಯಿಚ್. ವಾಚ್ತಾನಾ ಕುಡಿರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಹುರ್ನಾಂ ಚರೊಂಕ್ ಲಾಗೊನ್, ಕುತ್ತ್ ಕರುನ್ ಹಾಸೊ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ನವಲ್ ನಾ. ಏಕ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಗಜಾಲ್ ಹಾಂಗಾ ವರ್ಣಿಲ್ಯಾ, ತರೀ ಹಾಸೊಂಕ್ ಯೆತಾ. ಕವಿ ಚಾಫ್ರಾಚಿ ತಾಕತ್‌ಚ್ ಹಿ.

ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಕಡ್ವ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಘಾಂಟಿಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅನಾಉತಾಂಚೆಂ ಮೊಳಾಬ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾತಾ. ಗುಸ್ಪಡಾಯೆಚ್ಯಾ ಖಂದ್ಕಾಂತ್ ತುಂ ಸಾಂಪಡ್ತಾಯ್. ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಸಗ್ಳೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಮಿರೊಣಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಚಿ ಝಳಕ್ ಕವಿನ್ ಭೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ದಿಲ್ಯಾ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:


ಘಾಂಟಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಾಜ್ತಾತ್?

ಮಿರ್ನ್ಯಾಮಾ ಮಿರ್ನ್ಯಾಮಾ
ಯೇಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರ್‍ಶಿ?
ಘಾಂಟಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವೊಡ್ತಾಯ್
ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಶಿ?
ಪಾಟಾಪಾಟ್ ವೊಡ್ತಾಸ್ತಾನಾ
ಡಾಂವ್ ಡಾಂವ್ ಡಾಂವ್
ಖಂಯ್ಚೆ ತರಿ ಸಾಯ್ಬಿಣ್ ಸಾಂತಾ
ಫೆಸ್ತ್ ಕರಿ ಗಾಂವ್.

ಯೇಕ್ ಸೊಡುನ್ ದೋನ್ ಮಾರ್‍ಲ್ಯಾರ್
ಕೊಣ್ ತರಿ ಮೆಲಾ
ಗಾಂವಾರ್ ಬಾವ್ಡೊ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್
ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡುನ್ ಗೆಲಾ.

ಯೇಕ್ ಸೊಡುನ್ ತೀನ್ ಮಾರ್‍ತಾಯ್
ದುಕಾ ಉಮಾಳ್ ಭರ್‍ಲಾ
ಇಗರ್ಜಿಚೊ ಪಾದ್ರ್ ವಿಗಾರ್
ಆಮ್ಕಾಂ ಆನಿ ಸರ್‍ಲಾ.

ಯೇಕ್ ಸೊಡುನ್ ಚಾರ್ ಮಾರ್‍ಶಿ
ದುಕಾನ್ ವೆಡೊ ಘಾಲಾ
ದಿಯೆಸೆಜಿ ಬಿಸ್ಪ್ ಸಾಯ್ಬ್
ದೆವಾ ಅಧೀನ್ ಜಾಲಾ.

ಯೆಕಾ ನಂತರ್ ಪಾಂಚ್ ಮಾರ್‍ಲ್ಯಾರ್
ಸಂಸಾರ್ ವಿರಾರ್ ಜಾಲಾ
ರೊಮಾಂತುಲೊ ಪಾಪಾ ಬೋವ್‌ಶಾ
ಸರ್ಗಾ ರಾಜಾಕ್ ಗೆಲಾ.

ಮಿರ್ನ್ಯಾಮಾ, ಮಿರ್ನ್ಯಾಮಾ
ಚಡ್ತಿಕ್ ಮಾರಿನಾಕಾ
ತಾಚೆ ಪರಸ್ ವ್ಹರ್ತೊ ನಾತ್ಲ್ಯಾನ್
ಚಿಂತುಂಕ್ ಕರಿನಾಕಾ.

ಯೇಕ್ ಸೊಡುನ್ ಸ ಮಾರ್‍ಲ್ಯಾರ್
ಲೋಕ್ ಕಿತೇಂಯ್ ಚಿಂತಿತ್
ತುವೆಂ ಆಮಾಲ್ ಘೆತ್ಲಾಂಯ್, ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ದೇವ್‌ಚ್ ಮೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಿತ್.

-ಚಾ.ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾ

 

ಬಾಂಯ್ ಲಾಗ್ಚೆ ಚಲಿಯೆಕ್ - 2/20/2016
ದಾಕ್ಷೆಣೆಚೊ ಮುದೊ - 2/20/2016
ಮೋಗ್ - ದೋನ್ - 2/19/2016
ಮೋಗ್ - ಏಕ್ - 2/16/2016
ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ದವರ್ - 2/16/2016
ಜಲ್ಮ್ - 2/14/2016
ದರ್ಯಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲಾ - 2/14/2016
ಚಡ್ ಹೊಡ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ - 5/2/2015
ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ - 6/1/2014
ಪಾವ್ಸ್ - 9/17/2013
ಚಾರ್ ಚೊವ್ಗಾಂ ಮಾನ್ ನಾ - 6/4/2013
ಕೊಡಿಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾಂನಿ - 2/20/2013
ಪಿಂಪ್ಳಾ ಪಾನಾಂ - 12/8/2011
ಉಜೊ - 9/18/2011
ವಂಯ್ - 9/18/2011
ಸರ್ಗಾವಯ್ಲಿ ಪಿಂರ್ಗಣ್ - 9/10/2011
ಉಮೊ - 9/10/2011
ನತಾಲಾಂಚಿ ಭೆಟ್ - 9/10/2011
ಖರಸ್ - 3/6/2011
ಭಿರಾಂತ್ - 3/6/2011
ಆದಾಂವ್ ಬಾಪಾನ್ ಖೆಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ? - 3/6/2011
ಕಾಜಾರಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ದೀಸ್ - 3/6/2011
ಎಕಾ ಭಾತಾಕ್ ತುಪ್ಯಾಲಾಗಿಂ - 3/6/2011
ಮಾಮಿಯೆಚೊ ಮಾಯಾಮೋಗ್ - 2/13/2011
ಆಶಾ - 2/13/2011
ಇಜಾಬೆಲಾಚ್ಯಾ ಘೊವಾಗೆರ್ - 10/19/2010
ರಾಂದ್ಲೆಂ ರಾಂದಪ್ - 10/19/2010
ಆಬೊಲ್ಯಾಚೊ ರಂಗ್ - 10/19/2010
ಸ್ವಪ್ಣಾಂತುಲೆಂ ರಾಜ್ - 10/19/2010
ತಾಳ್ಯೆನ್ ತಾಳಿ - 10/19/2010
ಜಿಗಿಬಿಗಿ ರಾತ್ - 10/19/2010
ದಾರಾಭಾಯ್ಲೊ ಘೊವ್ - 10/19/2010
ಬಿರಿ ಬಿರಿ ಪಾವ್ಸ್ - 10/19/2010
ಮೊಗಾಳ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿತಾ - 10/19/2010
ಜೆಜು, ಜೆಜು ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆರ್ ಶಿಣ್ ಆಸಾ - 10/19/2010
ಆನ್, ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್ - 10/16/2010
ಮಾಗ್ಣೆಂ - 2 - 7/8/2010
ಮಾಗ್ಣೆಂ - 7/8/2010
ಉತ್ರಾಂ - 7/8/2010
ದೇವ್ ಆನಿ ದೆಂವ್ಚಾರ್ - 6/18/2010
ಪಾವ್ಸ್ - 6/18/2010
ಜಿವಿತಾಂತ್ಲೆ ದೀಸ್ - 5/3/2010
ದೋನ್ ಬುಡ್ಬುಡೆ - 2/23/2010
ಮೋಗ್ ಕರುಂ ಲಿಪೊನ್‌ಸೊ - 2/23/2010
ಶೆಂಡೊ - 2/19/2010
ಮಿಟಾ ಕಣ್ - 2/19/2010
ಸೊಧ್ನಾಂ - ದೋನ್ - 2/19/2010
ಸೊಧ್ನಾಂ - ಏಕ್ - 2/19/2010
ಥೆಂಬೆ - 2/19/2010
ಭಟಾಚಿ ಪಾವ್ಲಿ - 2/19/2010
ಧಾ ಆಂಕ್ವಾರಿ - 2/18/2010
ದಿತಾಂ ದಿತಾನಾ - 2/18/2010
ಹಾಂವ್ ಕೊಣ್? - 2/18/2010
ಆಡ್ಕುಲೊಗೊ ಬುಡ್ಕುಲೊ - 12/11/2009
ಹಾಡ್, ಚೆಡ್ವಾ, ಬುಡ್ಕುಲೊ - 12/11/2009
ಜಗ್ಲಾಣೆಂ ಆನಿ ಜೀಬ್ - 10/7/2009
ದಿವೊಡ್ ಆನಿ ದೊರಿ - 9/11/2009
ಕೊಂಬಿ ಆನಿ ಕಾಂತಾರ್ - 8/23/2009
ಭಾಂಗರ್ - 8/23/2009
ಮೋಗ್ ಆನಿ ಪಿಯಾವ್ - 8/4/2009
ತಳ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಉಡಿ - 7/9/2009
ಮ್ಹಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ತುಜೆ ಕಾನ್ - 6/18/2009
ಸೊಂಶಾಚೆ ಕಾನ್ - 6/11/2009
ಸುಂಬಾಚೆಂ ಆನಿ ಪಾಯ್ - 8/27/2007
ಘಾಂಟಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಾಜ್ತಾತ್? - 3/27/2007
ಸವಯೆಚೆಂ ಪಾತಕ್ - 3/10/2007
ಖಂಯ್ ಪುರ್‍ಲಾ ಕವಿಕ್? - 12/2/2005

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
  N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z