VERATA NA[A RISJANSKA

GOLEMIOT VELIGDENSKI POST I NA[ETO ODNESUVAWE

Pi{uva: Dragan ZAFIROV

Se nao|ame vo denovite na golemiot veligdenski post, eden od najte{kite. Ovoj post pretstavuva vistinsko duhovno i telesno ogledalo za sekoj pravoslaven hristijanin. Sekoj pravoslaven mirjanin treba svesno da ja sfati su{tinata, goleminata i zna~eweto na ovoj post. Na{iot Gospod Isus Hristos se `rtvuva{e i ja prolea krvta na krstot i so golemi maki i stradanija gi iskupi na{ite grevovi, za da ni daruva mir, spasenie i ve~en `ivot. Kako sevi{en Bog toj ja pobedi smrtta i voskresna za i nie da voskresneme vo nade`ite za bla`enstva, za radost vo ve~nosta i za spasenieto na{e, za da go dobieme Carstvoto nebesno. Zborot post ne e farsa, tuku e vistina za da se dopreme do gospodovata razmisla deka patot za spasenieto e te`ok i bara golema makotrpnost, trpenie i qubov, za da go dobieme carstvoto nebesno.

Ne treba da se la`eme deka ako postime bez da napravime dobri dela i da go otstranime grevot preku pokajanie - ispoved, ne mo`eme da vlezeme vo Carstvoto Bo`jo. Smislata na postot ne e nekakov famozen atribut za eden ~ove~ki rasplet od lo{oto kon dobroto, tuku e geneza za edno povrzuvawe da se dobie vistinskoto raspetie na duhovnoto i telesnoto soedinuvawe. Vo taa smisla na povrzuvawe, treba da ja najdeme vistinskata formula za{to ni e potreben tolku mnogu postot. Ne samo zaradi toa da si go podobrime i obnovime vistinskoto zdravje, tuku da go is~istime teloto i du{ata od mnogu grevovi, koi ni se naplastuvaat vo sekojdnevniot `ivot. ^istoto telo, ~istiot duh n# vodi kon patot na Hrista i ve~noto bla`enstvo. Mnogu na{i bra}a i sestri na zborovi se dobri hristijani, pravat dolgi molitvi, se molat pred Gospoda vo svetliot hram ili doma, a vpro~em tie smetaat ako pravat metanija i poklonuvawa pred oltarot i ikonite na Isus Hristos, majkata Bo`ja ili svojot odreden svetec, deka storile mnogu, a zaboravaat deka grevot si go bele`at vo Knigata na `ivotot, samo zatoa se karaat, se oddale~uvaat od bli`niot, la`at, nemaat smirenie, nervozni se, navreduvaat, klevetat, se gordeat i pove}e pa|aat vo prangite na satanizmot, otkolku vo bo`jata svetlina i angelskata qubov. Tie ja smetaat molitvata kako segment za opravuvawe, deka se na dobar pat da dojdat do spasenieto. Tokmu tuka se la`at i pred Boga tie mora da ja ka`at svojata vistina, ako sakaat da go dobijat negoviot blagoslov. Dragi moi bra}a i sestri, so prazna molitva, koja nema dela koi se najva`en segment za patot kon Boga, vie ste isklu~eni od taa presvetla nade` da dojdete do svoeto spasenie. Tokmu zatoa sega, nao|aj}i se pred golemiot veligdenski post, treba da rzmislime za toa {to treba da storime.

Pregolema qubov kon svojot bli`en, silno smirenie na teloto i du{ata, odbegnuvawe na site `izneni strasti, omrazi, kleveti, ogovarawa, la`ewe, nemiren `ivot poln so ne~istotija. Agresivnosta i nagonite treba da se sovladaat so silna volja i so pomo{ na bo`jata milost na smetka na dobrite dela {to treba sekoj mirjanin da go stori. Ne smeeme da si dozvolime da odime vo hramot samo za da palime sve}i, da se krstime, a da bideme polni so surovost i sebi~nost, so gordost, nemame milosrdie, se oddale~uvame od bednite, iako sekoja podadena raka na prilog, pa i najmala e golema nagrada za postot. Denes ima mnogu bogati, sredno bogati i obi~ni lu|e, koi gi omalova`uvaat bednite, begaat od niv, a tie stanuvaat skr`avci i mu podavaat raka na |avolot, a istovremeno odat vo crkva, palat sve}i i se molat. Toa se zaslepeni lu|e, zaseneti vo svojata mudrost, vsaduvaj}i si vo sebe nepotreben grev. Tie pred Boga pa|aat na ispitot na sovesta bidej}i svojata samouverena li~nost mislat deka e pravedna. ^itajte ja Biblijata, stradanijata na na{ite ma~enici - svetci od svetite `itija, ispolnuvajte gi 10 bo`ji zapovedi, zapomnete gi bla`enstvata i ispolnuvajte go bo`jiot zakon kako {to go propi{al Gospod i crkvata, i ne se zala`uvajte deka ste dobri samo zatoa {to odite v crkva, se molite i palite sve}i, a du{ata vi e polna so otrov. Zatoa zabele`uvame deka nekoi bogati mirjani, sedat vo crkvata, se molat, pravat metanija, gi stiskaat parite kako tie da se poskapi od qubovta, kon bli`niot i kon bedniot se odnesuvaat so odvratnost i poni`uvawe. Tuka nema spasenie, nema blagodet, nitu bo`ji blagoslov. Zatoa, sega, pred ovoj na{ golem veligdenski post da se svrtime kon bo`jite zapovedi, kon bo`jata blagodet, da gi otstranuvame negativnite pojavi da vnimavame koi se tie {to gi ru{at bo`jite zakoni, a la`no propovedaat i se molat da gi spasat svoite li~ni interesi. Tie se vo bezdnata na propasta, za niv i za nivnoto bezzakonie nema spasenie, i site onie koi si igraat so grevot treba da padnat pred oltarot na semo}niot bog, na{iot Gospod Isus Hristos, da gi preobrazat svoite lo{i dela vo dobri i so golemo trpenie i smirenie da se ispovedaat vo ovoj golem post i da ja pobaraat golemata milost na Spasitelot, koj so svojata pregolema dobrina }e gi iznese i }e gi spasi od kraterot na pekolta. Samo taka }e go do~ekame najgolemiot praznik nad praznicite Veligden, voskresnieto na na{iot spasitel Gospod Isus Hristos, vo ovoj 2000-godi{en jubilej od Hristovoto ra|awe za voskresenieto na vistinata i na{eto voskresenie.