Colección de documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón, 22-23권

앞표지
CEDAM, 1862
0 서평
 

다른 사람들의 의견 - 서평 쓰기

서평을 찾을 수 없습니다.

선택된 페이지

기타 출판본 - 모두 보기

인기 인용구

36 페이지 - molt honrables e savis senyors los consellers de la ciutat de Vich. Molt honorables e savis senyors. En los dies no ha molt passais essents aci los canonge
126 페이지 - Nosaltres provehim en guardar e défendre aquesta vila la quai entre morts e presos e altres fugits es romasa molt spoquada de gent. Nosaltres farem tot lo sforç e provisions que porem e son necessaries a salvar aquesta vila pero es necessari e ben necessari sian socorreguts de gents per les
507 페이지 - vos sie avis. E sie la Sancta Trinitat proteccio vostra e direccio dels negocis que proseguim. Dada en Barchinona a XII de agost del any Mil
350 페이지 - de Barchinona en virtut de la comissio de la cort ultimament celebrada en la ciutat de Leyda e encara de la capitulado al dit Principal
101 페이지 - eren vassalls del bisbe de Gerona dient me ab gran clamor que lo dit Tarrago ere entrât en lo llur loch e los robava e destrohia e que ells no crehien fos aquella la intendo del Principal demanaren me ab molta instancia los provehis de deguts remeys. Jo scrivi al dit Tarrago requerint lo en
201 페이지 - quen senten vos vullen avisar axi com me fare yo per lo semblant. Veritat es mossenyors que vuy abans de posta de sol Balaguer ha molt famat e tantost Tarraga li ha respost e poch après Rabinat e Granyena e axi pens yo que en pocha de hora lo senyal sera pervengut a Santa
241 페이지 - les quais per part del dit Senyor Rey son stades explicades devant lo present conseil la primera de les quais es Que pus a Nostre Senyor Deu ha plagut lo dit Senyor Rey esser novament proclamât e elegit senyor del Principal e comte de Barchinona e les leys e libertáis son jurades e fermades e la
107 페이지 - al dit Vives en mètre en segur o portar ença les vitualles armes artellaries e altres coses qui sie del exercit a fi que nos perden tots o part. Dada en Barchinona a XX de agost del any Mil CCCCLXIL — Manuel de Monsuar dega de Leyda. — Los députais del General e

도서 문헌정보