</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 85/GM-VP Châu Thành, ngày 2 tháng 4 năm 2018

GIẤY MỜI

Thừa lệnh Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện kính mời các đồng chí đến dự họp triển khai Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018, do đ/c Đỗ Văn Lô, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì (Phòng LĐ-TB&XH, Phòng NN&PTNT phối hợp chuẩn bị nội dung).

* Thành phần tham dự kính mời:

- Đại diện Thường trực HĐND huyện;

- Thành viên Ban Chỉ đạo Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Châu Thành đến năm 2020”;

- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch (Trưởng Ban chỉ đao), Công chức LĐ-TB&XH các xã, thị trấn.

* Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30’ ngày 04 tháng 4 năm 2018 (thứ Tư).

* Địa điểm: Phòng Khánh tiết UBND huyện.

Kính mời quý đại biểu đến dự./.

Nơi nhận:;

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.  

                                                                                    

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Sơn Thái Học